Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Spanska, spansk pragmatik med inriktning mot diskursanalys, 7,5 hp

Engelskt namn: Spanish Pragmatics with a focus on Discourse Analysis

Denna kursplan gäller: 2019-10-28 och tillsvidare

Kurskod: 1SP014

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Spanska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: humanistisk fakultetsnämnd, 2010-06-08

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-04-26

Innehåll

Kursen utgår från ett antal pragmatiska perspektiv med ett särskilt fokus på teoretiska aspekter av diskursanalys och dess metodiska tillämpning. Särskild vikt läggs vid olika aspekter på genus, kultur och ideologi. Olika typer av diskurser analyseras, bland annat utifrån ett antal spanskspråkiga läromedelstexter.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
* uppvisa god kännedom om diskursstruktur;
* uppvisa god kännedom om olika typer av diskurser;
* uppvisa god kännedom om olika teorier inom pragmatiken och diskursanalysen;
* tillämpa teorier från diskursanalysen på olika typer av spanskspråkiga texter;
* analysera språkliga aspekter av diskursen med avsikt på kultur, ideologi och genus;

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp i huvudområdet spanska, i vilka ska ingå minst 15 hp i intervallet 61-90 hp, eller motsvarande.  
Gy: Engelska B/Engelska 6.

Undervisningens upplägg

Kursen är helt nätbaserad. Undervisningen ges i form av föreläsningar, handledning och seminarier via kursens webbplattform.

För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Examination

Examinationen består av: 
Modul 1: Spansk pragmatik, fortlöpande (3 hp)
Spanish pragmatics, continuos examination
Modul 2: Spansk pragmatik, fördjupningsarbete (4,5 hp)
Spanish pragmatics, individual assignment

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Vid examinationen används betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på lägst 4,5 högskolepoäng. 

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte har godkänt resultat på en skriftlig inlämningsuppgift får utföra en komplettering av uppgiften för att nå godkänt resultat, som alternativ till omprov. Sådan komplettering ska ske inom tio dagar från det att examinator meddelat studenten om resultatet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. 

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 36

Métodos de análisis crítico del discurso
Eguibar Beatriz, Fernández Aúz Tomás, Wodak Ruth, Meyer Michael
1. ed. : Barcelona : Gedisa : 2003 : 286 s. :
ISBN: 84-7432-970-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Dijk Teun Adrianus van
Ideology : a multidisciplinary approach
London : Sage : 1998 : x, 374 s. :
ISBN: 0-7619-5654-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Abril Neyla Pardo
Cómo hacer análisis críticio del discurso. Una perspectiva Latinoamericana.
. : 2007 :
http://www.bdigital.unal.edu.co/10250/1/C%C3%B3mo%20hacer%20ACD.pdf
Obligatorisk

Introducción a los estudios del discurso multimodal
Abril Neyla Pardo, Nelson Forero
Bogotá. Universidad Nacional de Colombia : 2016 :
Obligatorisk
Läsanvisning: ISBN 978-958-775-707-1 Digital.