"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Specialpedagogik - för grundskolan (UK), 5 hp

Engelskt namn: Special Needs Education for Primary School

Denna kursplan gäller: 2020-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 6PE222

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2016-04-05

Reviderad av: Prefekten, 2021-09-01

Innehåll

I kursen introduceras dels det specialpedagogiska fältet med inriktning mot grundlärarens uppdrag, dels hur specialpedagogisk verksamhet regleras och styrs. Centrala värdegrundsfrågor inom specialpedagogik granskas kritiskt med hjälp av aktuella perspektiv och begrepp, som till exempel normalitet/avvikelse, inkludering, differentiering och en skola för alla. I kursen diskuteras frågor om elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Särskilt belyses betydelsen av utformning och organisering av pedagogiska, social och fysisk lärmiljö. Vidare uppmärksammas barns och ungas delaktighet samt samverkan med föräldrar/vårdnadshavare och andra verksamheter relaterat till det specialpedagogiska uppdraget. Kunskapsområdet problematiseras med teoretisk förankring i specialpedagogiska perspektiv och begrepp.

Förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs skall den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse

 • Redogöra och visa förståelse för centrala perspektiv och begrepp inom det specialpedagogiska fältet
 • Redogöra för skolans specialpedagogiska uppdrag, funktioner och verksamheter 

Färdighet och förmåga

 • Analysera vilka konsekvenser olika lärmiljöer kan få för utveckling, lärande och delaktighet, i relation till specialpedagogiska perspektiv och läroplanens mål
 • Förvärva kunskaper om och färdigheter i att organisera och utforma olika lärmiljöer, med hänsyn till elevers förutsättningar och behov- inbegripet neuropsykiatriska svårigheter- samt till etiska överväganden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Analysera betydelsen av olika pedagogiska, metodiska och didaktiska val, i arbetet med en skola för alla,
 • Reflektera över samverkan med föräldrar/vårdnadshavare och andra verksamheter i arbetet med elever i behov av särskilt stöd, samt reflektera över elevers delaktighet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och workshops. Huvuddelen av kursens innehåll introduceras genom föreläsningar. Därefter följer bearbetningar i form av workshops, seminarier och skriftliga uppgifter. Tillämpande delar genomförs med skriftliga uppgifter och redovisningar där studenterna får tillfälle att pröva och reflektera över sin förståelse. Examinerande inslag är obligatoriska. Utvärdering sker efter avslutad kurs

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:

 • deltagande i ett obligatoriskt utbildningsmoment (U/G)
 • arbete i en obligatorisk workshop och redovisning (U/G)
 • en individuell skriftlig inlämningsuppgift (U/G/VG) 

Fysisk närvaro vid obligatoriska moment fordras för resultat på kursen, om inte annat anges i kurstillfällets gällande schema och studieguide. 

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. I de fall då prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För att erhålla betyget väl godkänd (VG) på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 3

  Bruce Barbro
  Specialpedagogik i professionellt lärarskap : synsätt och förhållningssätt
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2016 : 168 s. :
  ISBN: 9789140689276
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 1-4, 6-7

  Autism och ADHD i fritidshemmet : tydliggörande pedagogik
  Jahn Cajsa, Reuterswärd Malin, Edfelt David, Sjölund Anna, Iliste Airi
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2020] : 172 sidor :
  ISBN: 9789127827288
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Endast för de som läser mot fritidshem

  Specialpedagogik och funktionsvariationer : att möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande miljö
  Jakobsson Inga-Lill, Nilsson Inger
  Andra utgåvan: Stockholm: Natur & Kultur : 2019 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Del 1 och 3

  Karlsson Annelie
  Specialpedagogik för fritids : en grundbok
  Studentlitteratur AB : 2020 : 120 sidor :
  ISBN: 9789144128924
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Endast för de som läser mot fritidshem.

  Nilholm Claes
  En inkluderande skola - möjligheter, hinder och dilemman
  Studentlitteratur AB : 2019 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kap 2-3, 5 och 8

  Autism och ADHD i skolan : handbok i tydliggörande pedagogik
  Sjölund Anna, Jahn Cajsa, Lindgren Ann, Reuterswärd Malin
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 207 sidor :
  ISBN: 978-91-27-81904-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Endast för de som läser mot grundlärare

  Skolverkets allmänna råd
  Kommentarer till allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
  Stockholm: Skolverket : 2022 :
  Obligatorisk

  Skolverket
  Stödinsatser i utbildningen : om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd
  Stockholm: Skolverket. ISBN: 9789175591315 : 2014 :
  Obligatorisk

  Sundh Gustav
  Nyckeln till skolgårdens lärande
  Första upplagan : [Stockholm] : Bonnierförlagen Lära : [2019] : 118 sidor :
  ISBN: 9789178230709
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Endast för de som läser mot fritidshem

  Wallberg Helena
  Lektionsdesign : en handbok
  Första upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning : [2019] : 160 sidor :
  ISBN: 9789177411215
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Endast för de som läser mot grundskolan

  Vetenskapliga artiklar och styrdokument som lagtexter och läroplaner tillkommer.

 • Giltig från: 2022 vecka 41

  Bruce Barbro
  Specialpedagogik i professionellt lärarskap : synsätt och förhållningssätt
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2016 : 168 s. :
  ISBN: 9789140689276
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 1-4, 6-7

  Autism och ADHD i fritidshemmet : tydliggörande pedagogik
  Jahn Cajsa, Reuterswärd Malin, Edfelt David, Sjölund Anna, Iliste Airi
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2020] : 172 sidor :
  ISBN: 9789127827288
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Endast för de som läser mot fritidshem

  Specialpedagogik och funktionsvariationer : att möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande miljö
  Jakobsson Inga-Lill, Nilsson Inger
  Andra utgåvan: Stockholm: Natur & Kultur : 2019 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Del 1 och 3

  Karlsson Annelie
  Specialpedagogik för fritids : en grundbok
  Studentlitteratur AB : 2020 : 120 sidor :
  ISBN: 9789144128924
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Endast för de som läser mot fritidshem.

  Nilholm Claes
  En inkluderande skola - möjligheter, hinder och dilemman
  Studentlitteratur AB : 2019 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kap 2-3, 5 och 8

  Autism och ADHD i skolan : handbok i tydliggörande pedagogik
  Sjölund Anna, Jahn Cajsa, Lindgren Ann, Reuterswärd Malin
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 207 sidor :
  ISBN: 978-91-27-81904-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Endast för de som läser mot grundlärare

  Skolverkets allmänna råd
  Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
  Stockholm: Skolverket : 2022 :
  Obligatorisk

  Skolverket
  Stödinsatser i utbildningen : om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd
  Stockholm: Skolverket. ISBN: 9789175591315 : 2014 :
  Obligatorisk

  Sundh Gustav
  Nyckeln till skolgårdens lärande
  Första upplagan : [Stockholm] : Bonnierförlagen Lära : [2019] : 118 sidor :
  ISBN: 9789178230709
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Endast för de som läser mot fritidshem

  Wallberg Helena
  Lektionsdesign : en handbok
  Första upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning : [2019] : 160 sidor :
  ISBN: 9789177411215
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Endast för de som läser mot grundskolan

  Vetenskapliga artiklar och styrdokument som lagtexter och läroplaner tillkommer.

 • Giltig från: 2021 vecka 38

  Autism och ADHD i fritidshemmet : tydliggörande pedagogik
  Jahn Cajsa, Reuterswärd Malin, Edfelt David, Sjölund Anna, Iliste Airi
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2020] : 172 sidor :
  ISBN: 9789127827288
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Endast för de som läser mot fritidshem

  Autism och ADHD i skolan : handbok i tydliggörande pedagogik
  Sjölund Anna, Jahn Cajsa, Lindgren Ann, Reuterswärd Malin
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 207 sidor :
  ISBN: 978-91-27-81904-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Endast för de som läser mot grundlärare

  Bruce Barbro
  Specialpedagogik i professionellt lärarskap : synsätt och förhållningssätt
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2016 : 168 s. :
  ISBN: 9789140689276
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 1-4, 6-7

  Karlsson Annelie
  Specialpedagogik för fritids : en grundbok
  Studentlitteratur AB : 2020 : 120 sidor :
  ISBN: 9789144128924
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Endast för de som läser mot fritidshem.

  Nilholm Claes
  En inkluderande skola - möjligheter, hinder och dilemman
  Studentlitteratur AB : 2019 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kap 2-3, 5 och 8

  Stödinsatser i utbildningen : om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd
  Stockholm : Skolverket : 2014 : 61 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175591315
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sundh Gustav
  Nyckeln till skolgårdens lärande
  Första upplagan : [Stockholm] : Bonnierförlagen Lära : [2019] : 118 sidor :
  ISBN: 9789178230709
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Endast för de som läser mot fritidshem

  Wallberg Helena
  Lektionsdesign : en handbok
  Första upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning : [2019] : 160 sidor :
  ISBN: 9789177411215
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Endast för de som läser mot grundskolan

  Specialpedagogik och funktionsvariationer : att möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande lärmiljö
  Jakobsson Inga-Lill, Nilsson Inger
  Andra utgåvan, omarbetad utgåva : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 331 sidor :
  ISBN: 9789127827486
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: del 1 och del 3

  Vetenskapliga artiklar och styrdokument som lagtexter och läroplaner tillkommer.

 • Giltig från: 2021 vecka 35

  Ahlberg Ann
  Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik : att bygga broar
  2., [förändrade] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 192 s. :
  ISBN: 978-91-47-11718-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: (kapitel 1-3 och 5)

  Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
  Stockholm : Skolverket : 2014 : 78 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175591162
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Autism och ADHD i fritidshemmet : tydliggörande pedagogik
  Jahn Cajsa, Reuterswärd Malin, Edfelt David, Sjölund Anna, Iliste Airi
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2020] : 172 sidor :
  ISBN: 9789127827288
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Endast för de som läser mot fritidshem

  Autism och ADHD i skolan : handbok i tydliggörande pedagogik
  Sjölund Anna, Jahn Cajsa, Lindgren Ann, Reuterswärd Malin
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 207 sidor :
  ISBN: 978-91-27-81904-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Endast för de som läser mot grundlärare

  Bruce Barbro
  Specialpedagogik i professionellt lärarskap : synsätt och förhållningssätt
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2016 : 168 s. :
  ISBN: 9789140689276
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Erfarenheter av samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa
  Stockholm : Skolverket : 2010 : 57 s. :
  Fulltext (pdf)
  ISBN: 978-91-85545-83-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Karlsson Annelie
  Specialpedagogik för fritids : en grundbok
  Studentlitteratur AB : 2020 : 120 sidor :
  ISBN: 9789144128924
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Endast för de som läser mot fritidshem.

  Nilholm Claes
  En inkluderande skola - möjligheter, hinder och dilemman
  Studentlitteratur AB : 2019 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN:9789144126241 LIBRIS-ID:dphs62xfb51fgflc

  Stödinsatser i utbildningen : om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd
  Stockholm : Skolverket : 2014 : 61 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175591315
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sundh Gustav
  Nyckeln till skolgårdens lärande
  Första upplagan : [Stockholm] : Bonnierförlagen Lära : [2019] : 118 sidor :
  ISBN: 9789178230709
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Endast för de som läser mot fritidshem

  Wallberg Helena
  Lektionsdesign : en handbok
  Första upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning : [2019] : 160 sidor :
  ISBN: 9789177411215
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Endast för de som läser mot grundskolan