Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Specialpedagogik för förskolan (UK), 6 hp

Engelskt namn: Special Needs Education for Preschool

Denna kursplan gäller: 2021-03-01 och tillsvidare

Kurskod: 6PE221

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2016-04-14

Reviderad av: Prefekten, 2021-03-03

Innehåll

I kursen bearbetas det specialpedagogiska fältet med inriktning mot förskollärarens uppdrag samt hur specialpedagogisk verksamhet organiseras och styrs. Centrala värdegrundsfrågor inom specialpedagogik granskas kritiskt med hjälp av aktuella perspektiv, forskning och begrepp inom området. I kursen fördjupas också kunskaper om barn i behov av särskilt stöd, inbegripet specialpedagogiska behov hos barn med neuropsykiatriska svårigheter. Med teoretisk förankring i specialpedagogiska perspektiv, aktuell forskning och begrepp problematiseras kunskapsområdet. Dessutom behandlas hur förskolan och förskolläraren i samverkan med andra verksamheter och professioner kan arbeta för att ge stöd och stimulans för alla barns utveckling och lärande.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • redogöra för centrala perspektiv, begrepp och aktuell forskning inom det specialpedagogiska fältet
  • redogöra och visa förståelse för det specialpedagogiska uppdraget i förskolans utbildning
Färdighet och förmåga
  • identifiera och tolka olika uttryck för barn i behov av särskilt stöd på organisations-, grupp- och individnivå, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter
  • analysera och föreslå åtgärder på olika nivåer för att stimulera varje barns lärande och utveckling i relation till verksamhetens mål
  • diskutera och föreslå hur samverkan med vårdnadshavare, andra verksamheter och professioner i arbetet med barn i behov av särskilt stöd kan organiseras i förskolan  
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • reflektera över barns olika förutsättningar och behov samt utifrån relevanta vetenskapliga perspektiv och styrdokument göra bedömningar av förskolans arbete med att utveckla en inkluderande och gynnsam pedagogisk miljö för alla barn

Behörighetskrav

Förskollärare som profession (UK) 6 hp, Lärande och undervisning (UK) 7.5 hp, Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7.5 hp och Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7.5 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och workshops där kursinnehåll beskrivs och analyseras i varierade former. Huvuddelen av kursens avsnitt introduceras genom föreläsningar. Därefter följer bearbetningar i form av workshops och seminarier. Tillämpande delar genomförs med skriftliga uppgifter och redovisningar där studenterna får tillfälle att synliggöra och granska sin förståelse.

Examination

Examination sker individuellt och i grupp via seminarium och redovisningar av workshops, samt genom individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

För betyget godkänd (G) krävs att samtliga examinationer bedömts med resultatet godkänd (G). För betyget väl godkänd (VG) krävs dessutom att den skriftliga individuella inlämningsuppgiften bedöms med resultatet väl godkänd (VG).

Den som erhållit betyget godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan
godkänt resultat på genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för
tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för
högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 9

Rekommenderad kurslitteratur

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

Ahlberg Ann
Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik : att bygga broar
2., [förändrade] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 192 s. :
ISBN: 978-91-47-11718-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: (valda delar)

Bruce Barbro
Specialpedagogik i professionellt lärarskap : synsätt och förhållningssätt
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2016 : 168 s. :
ISBN: 9789140689276
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: (valda delar)

Läroplan för förskolan : Lpfö 18
Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
ISBN: 9789138327364
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Sandberg Anette
Med sikte på förskolan : barn i behov av stöd
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 306 s. :
ISBN: 9789144092577
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: (valda delar)

Måluppfyllelse i förskolan
Stockholm : Skolverket : 2017 : 35 s. :
Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-7559-269-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: (valda delar)

Nilholm Claes
En inkluderande skola - möjligheter, hinder och dilemman
Studentlitteratur AB : 2018 : 170 sidor :
ISBN: 9789144126241
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: (valda delar - tillhandahålls av institutionen)

Claes Nilholm
Från specialpedagogik till inkluderande pedagogik? : En inbjudan
Ingår i:
Pedagogik som vetenskap
Malmö : Gleerups : [2018] : 198 sidor : sid. 169-184 :
Obligatorisk
Läsanvisning: (tillhandahålls av institutionen på lärplattformen)

Barn med utmanande beteende : tidiga insatser i förskola och skola
Olsson Britt-Inger, Olsson Kurt
Upplaga 1 : 2017 : 153 sidor :
ISBN: 9789144108988
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: (valda delar - tillhandahålls av institutionen)

Förskolekompassen : för dig som möter barn som har svårt att navigera
Sjölund Anna, Henrikson Lena W.
1. uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2015 : 110 s. : ill. :
ISBN: 978-91-88099-03-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Specialpedagogik - i, om, för och med praktiken
Eriksson-Gustavsson Anna-Lena, Forslund Frykedal Karin, Samuelsson Marcus
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 199 s. :
ISBN: 9789147111947
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: (valda delar - tillhandahålls av institutionen)

Nya hissad och dissad : om relationsarbete i förskolan
Öhman Margareta, Öhman Margareta
Andra upplagan : Stockholm : Liber : 2019 : 320 sidor :
ISBN: 9789147126163
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: (valda delar)

Tydliggörande pedagogik i förskolan
Edfelt David, Sjölund Anna, Jahn Cajsa, Reuterswärd Malin
Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : [2019] : 173 sidor :
ISBN: 9789127824485
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst