Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Specialpedagogik med fokus på svenska och matematik för F-3, 15 hp

Engelskt namn: Special Needs Education in Literacy and Numeracy for Early Years Classes and Grades 1-3

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare

Kurskod: 6LI013

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-06-12

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-02-27

Innehåll

Delkurs 1. Specialpedagogik med fokus på matematik (7,5 hp) 
 
I kursens första del behandlas specialpedagogiska behov och metoder i matematik med fokus på de tidiga skolåren. Syftet är att ge blivande lärare fördjupad ämnesdidaktisk kunskap för att kunna upptäcka, förebygga och anpassa sin undervisning till stöd och hjälp för elever i matematiksvårigheter. Förhållningssätt, metoder, IKT-stöd och didaktiska strategier för barn och elever i behov av särskilda undervisningsinsatser studeras. Kartläggningsmetoder, extra anpassningar och åtgärdsprogram behandlas och exemplifieras. Dessutom problematiseras centrala värdefrågor inom specialpedagogik såsom etik, inkludering, exkludering, normalitet och delaktighet. 
 
Delkurs 2. Specialpedagogik med fokus på svenska (7,5 hp) 
 
I kursens andra del introduceras det specialpedagogiska fältet med inriktning mot grundskollärares uppdrag att stödja elevers språk-, läs- och skrivutveckling, samt anpassa sin undervisning till stöd för elever i språk-, läs-, och skrivsvårigheter. Här behandlas sociokulturella och språkpsykologiska teorier om språk-, läs- och skrivsvårigheter på både ett första- och i ett andraspråk. Undervisningsstrategier och alternativa lärverktyg för elever i behov av särskilda undervisningsinsatser studeras. Kartläggnings- och observationsmetoder behandlas och exemplifieras. Dessutom problematiseras centrala värdefrågor inom specialpedagogik såsom etik, inkludering, exkludering, normalitet och delaktighet.

Förväntade studieresultat

Delkurs 1. Specialpedagogik med fokus på matematik (7,5 hp) 
 
För betyget Godkänd ska den studerande kunna … 
Kunskap och förståelse 
 • redogöra för relevanta metoder i arbetet med matematikutveckling för barn och elever i behov av särskilt stöd, 
 • redogöra för möjliga orsaker till matematiksvårigheter, 
 • redogöra för diagnoser, tester och IKT-stöd för arbetet med barns och elevers matematiksvårigheter, 
 • redogöra för och problematisera matematikutveckling för elever med svenska som andraspråk samt 
 • redogöra för skolans specialpedagogiska stödinsatser. 
Färdighet och förmåga 
 • identifiera, bedöma och dokumentera elevers lärandesvårigheter i matematik, 
 • beskriva och kritiskt granska olika sätt att kartlägga, dokumentera och stödja elevernas lärande i matematik samt 
 • diskutera möjligheter för samverkan med andra professioner i arbetet med elevernas matematiksvårigheter. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 • reflektera över klasslärarens roll i att skapa en inkluderande lärmiljö för alla elever och att förebygga att elever hamnar i svårigheter, 
 • kritiskt granska och problematisera hur matematiksvårigheter och dyskalkyli definieras, 
 • reflektera över etiska och demokratiska konsekvenser för det specialpedagogiska stödet, 
 • kritiskt granska elevers lärsituation i ett grupp- och organisationsperspektiv samt 
 • problematisera och reflektera över betydelsen av elevernas självkänsla, självförtroende och självbild. 
Delkurs 2. Specialpedagogik med fokus på svenska (7,5 hp) 

För betyget Godkänd ska den studerande kunna … 
Kunskap och förståelse 
 • redogöra för olika uttryck för elevers språk-, läs- och skrivsvårigheter utifrån olika teoretiska perspektiv, 
 • redogöra för relevanta undervisningsstrategier för elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter i en språkligt och kulturellt heterogen skola, 
 • beskriva olika sätt att kartlägga språk-, läs- och skrivförmåga både vad gäller elevers första och andra språk, 
 • redogöra för centrala begrepp och frågeställningar i relation till språk-, läs- och skrivsvårigheter samt 
 • använda Skolverkets stödmaterial som berör extra anpassningar och särskilt stöd i undervisningen vid språk-, läs- och skrivsvårigheter. 
Färdighet och förmåga 
 • identifiera och kritiskt resonera kring olika sätt att kartlägga, dokumentera och stödja elevers språk-, läs- och skrivförmåga både vad gäller elevers första och andra språk, 
 • analysera och föreslå åtgärder för att bemöta elever med språk-, läs- och skrivsvårigheter i relation till den pedagogiska praktiken och läroplanens mål samt 
 • diskutera möjligheter för samverkan med andra verksamheter och professioner i arbetet med elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 • reflektera över klasslärarens roll i att skapa en språkligt inkluderande klassrumsmiljö för alla elever samt reflektera kring frågor som rör identitet samt 
 • kritiskt granska och problematisera medicinska diagnoser i ett undervisningsperspektiv. 

Behörighetskrav

Univ: Godkända kurser Matematik 1, 2 och 3 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, s:a 22, 5 hp, samt Svenska för F-3, kurs 1, 10 hp och Svenska för F-3, kurs 2, 7,5 hp eller motsvarande kurser.

Undervisningens upplägg

Kursens innehåll bearbetas genom litteraturstudier, föreläsningar, filmer, seminarier och tillämpningsövningar samt uppgifter och intervjuer att utföra både enskilt och i grupp. Studiebesök ingår.

Examination

Delkurs 1 examineras genom följande: 
 • individuella skriftliga reflektionsuppgifter inför seminarier, 
 • muntlig examination genom aktivt deltagande vid seminarier, 
 • tillämpningsövningar, 
 • skriftlig inlämningsuppgift som genomförs i par, 
 • individuell skriftlig inlämningsuppgift. 
Tillämpningsövningarna har olika karaktär beroende på innehållet. Det kan till exempel innebära grupparbeten, argumentationer eller undervisningsövningar. 
 
Vid examination av seminarier, tillämpningsövningar samt den skriftliga paruppgiften används betygsgraderna Godkänd (G) eller Underkänd (U). Den individuella skriftliga inlämningsuppgiften bedöms med betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). 
 
För godkänt resultat på delkurs 1 krävs att samtliga prov är godkända. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom resultatet Väl Godkänd på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften. 
 
Delkurs 2 examineras genom följande: 
 • individuella skriftliga reflektionsuppgifter inför seminarier, 
 • muntlig examination genom aktivt deltagande vid seminarier, 
 • tillämpningsövningar, 
 • muntlig gruppredovisning av fältstudie, 
 • individuell skriftlig inlämningsuppgift. 
Vid examination av seminarier, tillämpningsövningar samt den muntliga redovisningen som genomförs i par används betygsgraderna Godkänd (G) eller Underkänd (U). För den individuella skriftliga inlämningsuppgiften används betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänt (G) och Underkänt (U). 
 
Slutbetyg på kursen beslutas först när alla examinationer är genomförda i båda delkurserna. För betyget Väl Godkänd (VG) krävs betyget Väl Godkänd på båda delkurserna. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 
 
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.  

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 
 
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt. 

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten. 

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 33

Delkurs 1

Räknesvårigheter och lässvårigheter under de första skolåren - hur hänger de ihop?
Lundberg Ingvar, Sterner Görel
1. uppl. : Stockholm : Natur och kultur ;a Järfälla :b Förlagsdistribution : 2006 : 176 s. :
ISBN: 91-27-72298-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Lunde Olav
När siffrorna skapar kaos : matematiksvårigheter ur ett specialpedagogiskt perspektiv
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 239 s. :
ISBN: 978-91-47-10002-6
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Runström Nilsson Petra
Pedagogisk utredning och kartläggning : att analysera och bedöma elevers behov av särskilt stöd
Fjärde upplagan : Malmö : Gleerup : [2019] : 159 sidor :
ISBN: 9789151102351
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Matematik med dynamiskt mindset : hur du frigör dina elevers potential
Boaler Jo, Sjöwall Trodden Katarina
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & kultur : [2017] : 334 sidor :
ISBN: 978-91-27-81790-6
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Delar.

Engström Arne
Specialpedagogiska frågeställningar i matematik
Ny, omarb. uppl. : Karlstad : Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Specialpedagogik, Karlstads universitet : 2015 : 94 s. :
Fritt tillgänglig via Karlstads universitets webbplats
ISBN: 9789170636585
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Artiklar tillkommer och tillhandahålles av institutionen
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :
Obligatorisk

Referenslitteratur delkurs 1

Høines Marit Johnsen
Matematik som språk : verksamhetsteoretiska perspektiv.
2., [utök. och bearb.]uppl. : Malmö : Liber ekonomi, 2000 ; (Kristianstad : [8]s., s. 11-210 : ill. :
ISBN: 91-47-04670-8
Se bibliotekets söktjänst

Dyskalkyli - finns det? : aktuell forskning om svårigheter att förstå och använda tal
Lundberg Ingvar, Sterner Görel
Göteborg : Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet : 2009 : 96 s. :
Fulltext
ISBN: 978-91-85143-14-6
Se bibliotekets söktjänst

Magne Olof
Historical aspects on special education in mathematics
Nordic Studies in Mathematics Education, 11(4) : 2006 : 7-35 :

Malmer Gudrun
Bra matematik för alla : nödvändig för elever med inlärningssvårigheter
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2002 : 240 s. :
ISBN: 91-44-02402-9 : 308:00
Se bibliotekets söktjänst

Sjöberg Gunnar
Om det inte är dyskalkyli - vad är det då? : en multimetodstudie av eleven i matematikproblem ur ett longitudinellt perspektiv
Umeå : Umeå universitet : 2006 : [4], 273 s. :
urn:nbn:se:umu:diva-777
ISBN: 91-7264-047-2
Se bibliotekets söktjänst

Dyskalkyli : att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter
Butterworth Brian, Yeo Dorian, Marand Eva
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2010 : 124 s. :
ISBN: 9789127416420
Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 2

Språklig sårbarhet i förskola och skola : : barnet, språket och pedagogiken
Bruce Barbro, Sventelius Eva, Ivarsson Ulrika, Svensson Anna-Karin
Lund : Studentlitteratur : 2016 : 264 s. :
ISBN: 9789144058160
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Alternativa lärverktyg : digitalt stöd för elevens språk-, läs- och skrivutveckling
Eklöf Erica, Kristensson Johanna, Rosén Li
Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 119 s. :
ISBN: 9789127446793
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Language and reading disabilities
Kamhi Alan G., Catts Hugh W.
3. ed. : Harlow : Pearson education limited : 2014 : ii, 322 p. :
ISBN: 9781292021980
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Hejlskov Elvén Bo
Beteendeproblem i skolan
1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2014 : 159 s. :
ISBN: 9789127139473
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Dyslexi : från teori till praktik
Høien Torleiv, Lundberg Ingvar, Nilsdotter Måna
2., [uppdaterade och omarb.] utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2013 : 336 s. :
ISBN: 978-91-27-13468-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Runström Nilsson Petra
Pedagogisk utredning och kartläggning : att analysera och bedöma elevers behov av särskilt stöd
Fjärde upplagan : Malmö : Gleerup : [2019] : 159 sidor :
ISBN: 9789151102351
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning
Hedman Christina, Morgan Eva, Salameh Eva-Kristina, Sandell Anna, Tvingstedt Anna-Lena, Wigerfelt Berit
1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 267 s. :
ISBN: 978-91-27-42172-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Kap 1-5

Solvang P
Developing an ambivalence perspective on medical labelling in education: case dyslexia. International Studies in Sociology of Education, 17(1/2), 79-94
2007 :
Obligatorisk

Westlund Barbro
Att undervisa i läsförståelse : lässtrategier och studieteknik
2., uppdaterade utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2012 : 355 s. :
ISBN: 9789127428393
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Norén Sofia
Lära barn att läsa : [vägen från fonologisk medvetenhet till god läsförståelse]
Andra upplagan : Stockholm : LegiLexi : [2018] : 230 sidor :
Fulltext
ISBN: 9789198426434
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Bishop, D. (2010) What's in a name? http://deevybee.blogspot.se/search?q=what%27s+in+a+name Obligatorisk

Referenslitteratur delkurs 2

Barn läser och skriver : specialpedagogiska perspektiv
Bjar Louise, Frylmark Astrid
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 312 s. :
ISBN: 978-91-44-04874-1
Se bibliotekets söktjänst

Eriksson-Gustavsson Anna-Lena
"Det är tufft att plugga- men jag känner att jag klarar det" [Elektronisk resurs] : En studie om akademiska studier och skriftspråkliga svårigheter
Linköping : Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet : 2011 : 88 s. :
Sammanfattning och fulltext från Linköping University Electronic Press

Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och psykisk sårbarhet : om annorlunda barn
Hejlskov Elvén Bo, Veje Hanne, Beier Henning M., Elvén Teresa
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 275 s. :
ISBN: 978-91-44-07978-3
Se bibliotekets söktjänst

Jönsson Anders
Lärande bedömning 4:e uppl
4 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2017 :
ISBN: 9789140696564
Se bibliotekets söktjänst

Nilholm Claes
Barn och elever i svårigheter : en pedagogisk utmaning
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 152 s. :
ISBN: 9789144079448
Se bibliotekets söktjänst

Särskilt stöd i grundskolan : en sammanställning av senare års forskning och utvärdering
Rev. [utg.] : Stockholm : Skolverket : 2011 : 96 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-86529-63-5 (korr.)
Se bibliotekets söktjänst

Gemensam litteratur för delkurs 1 och 2

Stödinsatser i utbildningen : om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd
Stockholm : Skolverket : 2014 : 61 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 9789175591315
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Skolverkets allmänna råd
Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
Stockholm: Skolverket: 2014: 80 s :
Fulltext
Obligatorisk

Betyg och betygssättning
Stockholm : Skolverket : 2018 : 49 sidor :
ISBN: 9789175593296
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst