Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Språk-, skriv- och läsutveckling för speciallärare, 30 hp

Engelskt namn: Language and literacy development for special needs education

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 6SD010

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2018-10-30

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-06-10

Innehåll

Kursens övergripande syfte är att utveckla den studerandes kunskap om och förståelse för barns och elevers språk-, skriv- och lässvårigheter i en skolkontext med en teoretisk förankring i språkpsykologiska och sociokulturella perspektiv. Den studerande ska tillägna sig färdigheter i att kartlägga, förändra och utveckla lärmiljöer i syfte att stödja alla barns språk-, skriv- och läsutveckling, samt lärande. Studenterna ska självständigt genomföra och tolka läs- och skrivutredningar, samt implementera elevanpassade insatser utifrån utredningens utfall på individ-, grupp- och skolnivå. Dessutom syftar kursen till att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt, och en professionsutveckling av specialpedagogisk praktik.

Moment 1: Barns och elevers språkutveckling (7,5 hp)

Moment 2: Barns och elevers skriv- och läsutveckling (11 hp)

Moment 3: Bedömning av barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling (7,5 hp)

Moment 4: Specialpedagogiska insatser vid språk-, skriv- och lässvårigheter (4 hp)

Moment 1: Barns och elevers språkutveckling

Under momentet behandlas lingvistiska grundbegrepp i samband med barns och elevers typiska språkutveckling. Funktionsnedsättningen språkstörning (förekomst, orsaker, uttryck och konsekvenser för lärandet) behandlas, därutöver behandlas även språklig förmåga vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (exempelvis ADHD/ADD, autismspektrumsvårigheter) i relation till lärande och socialt samspel. I kursen diskuteras även flerspråkiga perspektiv på språkinlärning samt språkstörning. 

Moment 2: Barns och elevers skriv- och läsutveckling

Under momentet behandlas läs- och skrivutvecklingens olika delkomponenter utifrån sociokulturella och språkpsykologiska teorier. Olika vetenskapliga synsätt på diagnoser diskuteras, t ex pedagogiska, lingvistiska och neurobiologiska perspektiv. Funktionsnedsättningen dyslexi (förekomst, orsaker, uttryck och konsekvenser för lärandet) behandlas, därutöver behandlas även skriv- och läsförmåga vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (exempelvis ADHD/ADD, autismspektrumsvårigheter) i relation till lärande och socialt samspel. I kursen diskuteras även flerspråkiga perspektiv på läs- och skrivutveckling, samt skriv- och lässvårigheter. Under momentet genomför studenten en observationsuppgift i klassrummet med fokus på faktorer i klassrum och undervisning som påverkar den språkliga tillgängligheten och läs- och skrivutvecklingen. Dessutom behandlas läs- och skrivsvårigheters påverkan på individers självbild, motivation, delaktighet och sociala tillhörighet där även betydelsen av genus och kön i det specialpedagogiska arbetet diskuteras.  

Moment 3: Bedömning av barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling

Under momentet behandlas språkpsykologiska och sociokulturella teorier av betydelse för bedömning av elevers språk-, läs- och skrivsvårigheter. Aktuella test- och kartläggningsmaterial analyseras kritiskt utifrån ett teoretiskt och metodiskt perspektiv. Centrala begrepp vid genomförande av standardiserade och normerade test introduceras. Studenten genomför en egen fallstudie i form av en läs- och skrivutredning med elev. I momentets centrala skriftliga examinationsuppgift får studenten redovisa och tolka resultaten från den genomförda läs- och skrivutredningen utifrån genomförda test- och kartläggningsmaterial, observationer i klass samt samtal med lärare, föräldrar och elev. 

Moment 4: Specialpedagogiska insatser vid språk-, läs- och skrivsvårigheter

Under momentet behandlas aktuell forskning om evidensbaserade pedagogiska arbetssätt, metoder och IKT-strategier som främjar lärande och socialt samspel vid språk-, läs- och skrivsvårigheter för elever i olika åldersgrupper på individ- och gruppnivå. Därutöver diskuteras olika aspekter i lärmiljön som främjar alla elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Betyg- och bedömningspraktiker vid språk-, läs- och skrivsvårigheter behandlas och diskuteras. Studenten planerar, genomför och utvärderar en pedagogisk insats på individ- och gruppnivå med den elev som har utretts i moment 3 med fokus på elevens språk-, läs- och/eller skrivförmåga.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Barns och elevers språkutveckling (7,5 hp)

För godkänt resultat ska den studerande:

Kunskap och förståelse
 • kunna använda lingvistiska begrepp för att redogöra för barns typiska tal- och språkutveckling
 • kunna redogöra för hur fonologisk och morfologisk medvetenhet, ordförrådsutveckling samt grammatisk och pragmatisk utveckling påverkas av språkligt relaterade inlärningssvårigheter
 • kunna beskriva de språkliga svårigheternas orsaker och uttryck vid språkstörning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt redogöra för vilka konsekvenserna blir för lärande och social utveckling
 • visa förståelse för språkliga svårigheter i ett flerspråkigt perspektiv
Färdighet och förmåga
 • visa förmåga att tillämpa kunskaper om lingvistiska begrepp i analys av elevers muntliga och skriftliga produktion
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt värdera vetenskapliga studier med olika inriktningar inom det specialpedagogiska fältet med fokus på språkliga svårigheter.
Moment 2: Barns och elevers läs- och skrivutveckling (11 hp)

För godkänt resultat ska den studerande:

Kunskap och förståelse
 • kunna redogöra för hur fonologisk och morfologisk medvetenhet, ordförrådsutveckling samt grammatisk utveckling relaterar till läs- och skrivförmåga
 • kunna redogöra för läs- och skrivutvecklingens respektive läs- och skrivinlärningens olika delkomponenter utifrån ett sociokulturellt och språkpsykologiskt perspektiv
 • kunna beskriva läs- och skrivsvårigheters orsaker och uttryck vid språkstörning, dyslexi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt redogöra för vilka konsekvenserna blir för lärande och social utveckling
 • visa förståelse för läs- och skrivsvårigheter i ett flerspråkigt perspektiv
Färdighet och förmåga
 • visa förmåga att analysera lärmiljön, inklusive användning av digitala medier, utifrån grad av språklig tillgänglighet för eleverna och i syfte att främja elevers läs- och skrivinlärning.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över hur läs- och skrivsvårigheter påverkar elevers livssituation
 • kritiskt värdera vetenskapliga studier med olika inriktningar inom det specialpedagogiska fältet med fokus på läs- och skrivsvårigheter.
Moment 3: Bedömning av barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling (7,5 hp)

För godkänt resultat ska den studerande:

Kunskap och förståelse
 • visa kunskap om vilka förmågor som bör bedömas i en läs- och skrivutredning och med vilka metoder bedömningen bör genomföras i relation till elevens ålder och utvecklingsnivå
 • visa kunskap om hur utfallet i en läs- och skrivutredning kan tolkas i relation till aktuella språkpsykologiska teorier 
 • visa kunskap om när en elev kan vara i behov av ytterligare utredningar hos annan profession eller vårdinrättning t.ex. vid misstanke om språkstörning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och/eller utvecklingsstörning
 • visa kunskap om hur utfallet i en läs- och skrivutredning bör tolkas i relation till elevens lärmiljö, samt i relation till elevens och föräldrarnas erfarenheter
Färdighet och förmåga
 • kritiskt granska och analysera olika typer av test- och kartläggningsmaterial utifrån deras teoretiska ansatser samt diskutera deras användbarhet och begränsningar
 • genomföra och analysera pedagogiska utredningar med avseende på språk-, läs- och skrivutveckling samt utifrån insamlat material ta ställning till konsekvenserna för elevens lärande och möjlighet att nå läroplanens mål 
 • kommunicera utfallet i en läs- och skrivutredning, och härigenom praktisera rollen som kvalificerad samtalspartner
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att värdera olika etiska aspekter vid muntlig och skriftlig kommunikation om utfallet i genomförd läs- och skrivutredning.
Moment 4: Specialpedagogiska insatser vid språk-, skriv- och lässvårigheter (4 hp)

För godkänt resultat ska den studerande:

Kunskap och förståelse
 • visa kunskap om aktuella evidensbaserade undervisningspraktiker och metoder för att främja elevers lärande och sociala samspel vid språk-, läs- och skrivsvårigheter 
 • identifiera, analysera och problematisera betygsättnings- och bedömningspraktiker när det gäller språk-, skriv- och läsutveckling med stöd i aktuell forskning med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever
Färdighet och förmåga
 • visa förmåga att undanröja hinder och svårigheter för elever med språk-, läs- och skrivsvårigheter på individ- och gruppnivå samt utveckla lärmiljön så att den främjar alla elevers språk-, läs- och skrivutveckling
 • visa förmåga att planera och genomföra specialpedagogiska insatser på individ- och gruppnivå i relation till utfall i tidigare genomförd läs- och skrivutredning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt värdera vetenskapliga studier med olika inriktningar inom det specialpedagogiska fältet med fokus på olika undervisningspraktiker vid språk-, läs- och skrivsvårigheter.
 • reflektera över elevers olika förutsättningar och behov i ett specialpedagogiskt perspektiv

Behörighetskrav

Univ: Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp, samt lägst 12,5 hp från Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs på campus i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten vid 5-6 träffar under terminen, samt via nätet i form av föreläsningar, grupparbeten och individuella uppgifter. I samtliga moment ingår obligatoriska utbildningsmoment i form av seminarier på campus. I moment 2, 3 och 4 ingår en verksamhetsförlagd uppgift. I moment 2 genomförs en observation av klassrumspraktik.  I moment 3 genomförs en läs- och skrivutredning med elev ute på en skola. I moment 4 genomförs en pedagogisk insats med samma elev på aktuell skola. De verksamhetsförlagda utbildningsmomenten är obligatoriska. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Examination

Moment 1 (7,5 hp): Examination sker genom en skriftlig analys av elevtexter samt
tre seminarier (4 hp) som bedöms med något av betygen underkänd eller godkänd, samt en skriftlig inlämningsuppgift kopplad till kurslitteraturen (3,5 hp) som bedöms med något av betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. 

Moment 2 (11 hp): Examination sker genom seminarier (4 hp) som bedöms med något av betygen underkänd eller godkänd, samt en skriftlig analys av klassrumsobservation (2,5 hp) och en kunskapsöversikt (4,5 hp) som bedöms med något av betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. 

Moment 3 (7,5) hp: Examination sker genom redovisning av planering och genomförande av en läs- och skrivkartläggning av en elev (7,5 hp). Examinationen omfattar såväl skriftliga som muntliga delexaminationer samt kamratrespons.

Moment 4, (4 hp): Examination sker genom seminarier (1,5 hp) och en skriftlig rapport (2,5 hp) baserad på genomförd pedagogisk insats. Seminarierna bedöms med något av betygen underkänd eller godkänd. Den skriftliga rapporten bedöms med något av betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Som betyg på hel kurs används något av uttrycken Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på lägst 13 högskolepoäng.

För godkänt betyg i modul som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprovstillfälle (uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie kurstillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

Moment 1. Barns och elevers språkutveckling, 7.5 hp

Språklig sårbarhet i förskola och skola : : barnet, språket och pedagogiken
Bruce Barbro, Sventelius Eva, Ivarsson Ulrika, Svensson Anna-Karin
Lund : Studentlitteratur : 2016 : 264 s. :
ISBN: 9789144058160
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Language and reading disabilities
Kamhi Alan G., Catts Hugh W.
3. ed. : Boston : Pearson : cop. 2012 : xvi, 303 p. :
ISBN: 9780137072774
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Alternativt: Language and reading disabilities Kamhi Alan G., Catts Hugh W. 3. ed. : Harlow : Pearson education limited : 2014 : ii, 322 p. : ISBN: 9781292021980

Språkutveckling och språkstörning hos barn. Del 1: Fonologi, grammatik, lexikon
Nettelbladt Ulrika, Salameh Eva-Kristina
Lund: Studentlitteratur, ISBN:978-91-44-01771-6 LIBRIS-ID:9933760 : 2007 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: Kap 3, 4, 5, 7.

Språkutveckling och språkstörning hos barn. : teorier, utveckling och svårigheter D. 2 Pragmatik
Nettelbladt Ulrika, Salameh Eva-Kristina
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 536 s. :
ISBN: 9789144017648
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Nippold Marilyn A.
Language Sampling with Children and Adolescents
Plural Publishing Inc : 2020 :

Språkutveckling och språkstörning hos barn : Del 3 Flerspråkighet - utveckling och svårigheter
Salameh Eva-Kristina, Nettelbladt Ulrika
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 404 sidor :
ISBN: 9789144097121
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar och delar av avhandlingar
tillkommer enligt anvisningar :
Obligatorisk

Moment 2. Barns och elevers läs- och skrivutveckling, 11 hp

Språklig sårbarhet i förskola och skola : : barnet, språket och pedagogiken
Bruce Barbro, Sventelius Eva, Ivarsson Ulrika, Svensson Anna-Karin
Lund : Studentlitteratur : 2016 : 264 s. :
ISBN: 9789144058160
Se bibliotekskatalogen Album

Dyslexi : från teori till praktik
Høien Torleiv, Lundberg Ingvar, Nilsdotter Måna
2., [uppdaterade och omarb.] utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2013 : 336 s. :
ISBN: 978-91-27-13468-3
Se bibliotekskatalogen Album

Bjørndal Cato R. P.
Det värderande ögat : observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning
Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 186 sidor :
ISBN: 9789147127832
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning
Hedman Christina, Morgan Eva, Salameh Eva-Kristina, Sandell Anna, Tvingstedt Anna-Lena, Wigerfelt Berit
1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 267 s. :
ISBN: 978-91-27-42172-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lundberg Ingvar
God skrivutveckling
1. uppl. : Stockholm : Natur och kultur : 2008 : 112 s. :
ISBN: 978-91-27-41258-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lundberg Ingvar
God läsutveckling : kartläggning och övningar
2., utök. uppl. : Stockholm : Natur och kultur : 2005 : 80 s. :
ISBN: 91-27-72309-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Flera vägar mot mål : läs- och skrivsvårigheter i gymnasieskolan
Mossige Margunn, Skaathun Astrid, Røskeland Marianne, Bolinder Palmér Inger, Olsson Kristina
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 220 s. :
Omslagsbild
ISBN: 91-47-09321-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar och delar av avhandlingar tillkommer enligt anvisningar
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk

Läsförståelse : insikt och undervisning
Oakhill Jane, Cain Kate, Elbro Carsten, Thurban Christian
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 192 sidor :
ISBN: 9789147122721
Se bibliotekskatalogen Album

Något av följande alternativ:

Westlund Barbro
Att undervisa i läsförståelse : lässtrategier och studieteknik
2., uppdaterade utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2012 : 355 s. :
ISBN: 9789127428393
Se bibliotekskatalogen Album

Westlund Barbro
Aktiv läskraft : att undervisa i lässtrategier för förståelse : mellanstadiet
1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 280 s. :
ISBN: 9789127135987
Se bibliotekskatalogen Album

Westlund Barbro
Aktiv läskraft : att undervisa i lässtrategier för förståelse : fk-årskurs 3
Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 303 sidor :
ISBN: 9789127136007
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 3. Bedömning av barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling, 7.5 hp

Professionellt föräldrasamarbete
Jensen Elsebeth, Jensen Helle, Claesdotter Annika
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 184 s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-47-09368-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Language and reading disabilities
Kamhi Alan G., Catts Hugh W.
3. ed. : Boston : Pearson : cop. 2012 : xvi, 303 p. :
ISBN: 9780137072774
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: alternativt

Language and reading disabilities
Kamhi Alan G., Catts Hugh W.
3. ed. : Harlow : Pearson education limited : 2014 : ii, 322 p. :
ISBN: 9781292021980
Se bibliotekskatalogen Album

Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning
Hedman Christina, Morgan Eva, Salameh Eva-Kristina, Sandell Anna, Tvingstedt Anna-Lena, Wigerfelt Berit
1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 267 s. :
ISBN: 978-91-27-42172-1
Se bibliotekskatalogen Album

Ericson Britta
Utredning av läs- och skrivsvårigheter
4. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 374 s. :
ISBN: 9789144056098
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar och delar av avhandlingar
tillkommer enligt anvisningar :
Obligatorisk

Testmanualer och testmaterial
Obligatorisk :
Obligatorisk

Moment 4. Specialpedagogiska insatser vid språk-, skriv- och lässvårigheter, 4 hp

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
Skolverket : 2014 :
Obligatorisk
Läsanvisning: https://www.skolverket.se/getFile?file=3299

Bringing words to life : robust vocabulary instruction
Beck Isabel L., McKeown Margaret G., Kucan Linda.
2nd ed. : New York : The Guilford Press : 2013. : xiv, 210 p. :
ISBN: 978-1-4625-0816-7
Se bibliotekskatalogen Album

Alternativa lärverktyg : digitalt stöd för elevens språk-, läs- och skrivutveckling
Eklöf Erica, Kristensson Johanna, Rosén Li
Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 119 s. :
ISBN: 9789127446793
Se bibliotekskatalogen Album

Språkinriktad undervisning : en handbok
Hajer Maaike, Meestringa Theun, Löthagen Annika, Verwijst Ylva
2. uppl. : Stockholm : Hallgren & Fallgren : 2014 : 245 s. :
ISBN: 9789173828697
Se bibliotekskatalogen Album

Language and reading disabilities
Kamhi Alan G., Catts Hugh W.
3. ed. : Boston : Pearson : cop. 2012 : xvi, 303 p. :
ISBN: 9780137072774
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: alternativt

Language and reading disabilities
Kamhi Alan G., Catts Hugh W.
3. ed. : Harlow : Pearson education limited : 2014 : ii, 322 p. :
ISBN: 9781292021980
Se bibliotekskatalogen Album

Norén Sofia
Lära barn att läsa : [vägen från fonologisk medvetenhet till god läsförståelse]
Andra upplagan : Stockholm : LegiLexi : [2018] : 230 sidor :
Fulltext
ISBN: 9789198426434
Se bibliotekskatalogen Album

Stödinsatser i utbildningen : om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd
Stockholm : Skolverket : 2014 : 61 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 9789175591315
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar och delar av avhandlingar
tillkommer enligt anvisningar: :
Obligatorisk