Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Språk, hjärnan och kognition, 7,5 hp

Engelskt namn: Language, brain and cognition

Denna kursplan gäller: 2014-08-18 och tillsvidare

Kurskod: 1LI043

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kognitionsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Lingvistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2013-06-20

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2014-06-05

Innehåll

Kursen har ett tvärvetenskapligt perspektiv på människans språkförmåga.  Den behandlar språket utifrån tre områden

(1) Språket som ett grammatiskt system
(2) Språket som en kognitiv förmåga
(3) Språket som ett neurobiologiskt system i hjärnan

Kursen tar upp teoretiska frågeställningar till språkutveckling och språkliga representationer och de kognitiva och neurobiologiska faktorer som påverkar dessa.

Kursen innehåller två moment:

Moment 1.  Teorier och tillämpningar inom språklig kognition och dess neurologiska grund. Momentet är seminarie- och grupporienterat och innehåller litteraturstudier och en presentation av ett tema inom en teori.

Moment 2.  Individuell fördjupning inom en utvald teori och/eller dess tillämpning. Momentet innehåller en självständig skriftlig presentation av ett utvalt ämne. 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:
 • förstå och förklara de teorier och metoder som krävs för att ur ett tvärvetenskapligt perspektiv studera språket, hjärnan och kognitionsinteraktion
 • aktivt  bedöma sitt eget och andras kunskapsbehov samt vidareutveckla sina färdigheter, förmågor och kunskaper inom det tvärvetenskapliga området språket, hjärnan och kognitionsinteraktion
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera företeelser och frågeställningar inom områdena (1) Språkutveckling, bearbetning och representation, (2) Neurodegenerativa förändringar, språk och kognitiva funktioner, och (3) Språket och den flerspråkiga hjärnan
 • självständigt hitta relevant litteratur för att lösa uppgifter
 • självständigt utvärdera olika källors tillförlitlighet


 

Behörighetskrav

Antagen till magister/masterprogrammet i kognitionsvetenskap eller 120 hp inom ett logopediprogram, eller 120 hp inom ett kognitionsvetenskapsprogram, eller 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne, eller 90 hp psykologi, eller audionomexamen eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker via kursens lärplattform i form av grupparbeten och individuella arbeten, samt seminarier. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument. Undervisningen sker på engelska. Kursen innehåller inga praktiska moment . 

Examination

Examinationen sker genom bedömning av inlämningsuppgifter som kan skrivas antingen på engelska eller svenska.  Vid examination på hela kursen avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.  Vid examination av Moment 1 används betygsgraderna Godkänd eller Underkänd. Vid examination av Moment 2 används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle senast tre månader efter ordinarie provtillfälle. Anmälan till omprov är obligatorisk.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på Moment 2 samt betyget godkänt på Moment 1.

En student som två gånger underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran av detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare.

TILLGODORÄKNANDE

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se  http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
 

Litteratur

 • Giltig från: 2016 vecka 34

  Mind, brain, and language : multidisciplinary perspectives
  Banich Marie T., Mack Molly Ann
  Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates : 2003 : xxi, 394 p. :
  ISBN: 0-8058-3327-7 (cloth : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Eller som e-bok ISBN: 9781135667399

  Faust Miriam
  The handbook of the neuropsychology of language [Elektronisk resurs]
  Oxford : Wiley-Blackwell : 2012. : 2 v. ([xxxiv], 1020 p.) :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 1444345877-
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar.

  Utvalda vetenskapliga artiklar

 • Giltig från: 2014 vecka 34

  Mind, brain, and language : multidisciplinary perspectives
  Banich Marie T., Mack Molly Ann
  Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates : 2003 : xxi, 394 p. :
  ISBN: 0-8058-3327-7 (cloth : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Eller som e-bok ISBN: 9781135667399

  Utvalda vetenskapliga artiklar