Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Språk och kognition, 7,5 hp

Engelskt namn: Language and cognition

Denna kursplan gäller: 2020-07-20 och tillsvidare

Kurskod: 1LI071

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kognitionsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Lingvistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-02-18

Innehåll

Kursen undersöker centrala frågor och metoder i språk och kogntion, så som förkroppsligad kognition, språklig relativitet och inre tal.  
Kursen består av två moduler:
  1. Aktuella frågor i språk och kognition
  2. Individuell fördjupning i språk och kognition

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:
Kunskap och förståelse
  • visa förståelse för centrala frågor i forskningsfältet språk och kognition;
  • visa överblick över empirisk forskning i språk och kognition;  
Färdighet och förmåga
  • kunna diskutera och kontextualisera forskningsresultat i språk och kognition och koppla dem till teori;  
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kunna kritiskt värdera aktuell litteratur;
  • på basis av aktuell litteratur kunna diskutera centrala teman och framtida inriktning för forskning om språk och kognition.

Behörighetskrav

Univ: 90 hp inom datavetenskap, lingvistik, neurovetenskap, filosofi, psykologi eller något annat kognitionsvetenskapligt ämne, varav minst 15 hp med tydlig koppling till kognition, eller motsvarande.
Gy: En B/6

Undervisningens upplägg

Undervisningen i modul 1 består av seminarier (campusförlagda för studenter i Masterprogrammet i kognitionsvetenskap, nätbaserade för studenter på fristående kurs). Undervisningen i modul 2 består av handledning av den individuella fördjupningen.  

Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för kursen. Se "Tekniska krav för nätkurser" på https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/

Examination

Modul 1 examineras genom seminarieuppgifter (3 hp). Modul 2 examineras genom en skriftlig individuell uppgift (4,5 hp). 

För hel kurs ges något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Modul 1 bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Modul 2 bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd på kursen krävs detta betyg på Modul 2.  

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

Examinator kan besluta att en student som inte har godkänt resultat på ett prov får utföra en komplettering av provet för att nå godkänt resultat, som alternativ till omprov. Sådan komplettering ska ske inom två veckor från det att examinator meddelat studenten om resultatet men före nästa examinationstillfälle. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Kursens innehåll överlappar med kursen 1LI043 Språk, hjärnan och kognition och kan inte ingå i en examen tillsammans med denna kurs.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 17

Bergen Benjamin K.
Louder than words : the new science of how the mind makes meaning
New York, NY : Basic Books : cop. 2012 : 296 p. :
ISBN: 9780465028290
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

The Cambridge handbook of psycholinguistics [Elektronisk resurs]
Spivey Michael, Joanisse Marc, McRae Ken
Cambridge : Cambridge University Press : 2012 : 1 online resource (760 p.) :
Table of Contents / Abstracts
ISBN: 9781139029377
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar enligt lärarens instruktioner och studentens egna sökningar tillkommer.