Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Språkdidaktik, Examensarbete för magisterexamen, 15 hp

Engelskt namn: Master's (one-year) Degree Assignment in Language Teaching and Learning

Denna kursplan gäller: 2020-07-20 och tillsvidare

Kurskod: 6SD015

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Språkdidaktik: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-02-12

Innehåll

Kursen innebär ett systematiskt studium av en språkdidaktisk frågeställning och omfattar ämnesval, planering, genomförande samt dokumentation och redovisning av detta i form av en uppsats. Detta förutsätter studier av teorier och tidigare nationell och internationell forskning inom problemområdet. 

Kursen består av följande moduler: 
 
1. Forskningsplan, 1,5 hp 
Research plan 
 
2. Utkast vid 70%-seminarium, 6 hp 
Draft for 70%-seminar 
 
3. Färdigställt examensarbete 7,5 hp 
Final version of degree project

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna: 
Kunskap och förståelse 
 • uppvisa fördjupad kunskap inom området språkdidaktik genom att redogöra för forskningsläget inom ett valt område; 
 • formulera en undersökningsbar frågeställning; 
Färdighet och förmåga 
 • välja, tillämpa och tydligt redovisa lämplig forskningsmetod samt diskutera och motivera sitt val; 
 • söka, kritiskt läsa och referera adekvat litteratur; 
 • samla in, tolka och analysera komplext forskningsmaterial; 
 • dra slutsatser grundade i egna resultat, tidigare forskning och teorier samt diskutera resultaten i förhållande till yrkesverksamheten  
 • strukturera en sammanhängande presentation med väl underbyggda argument 
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk med en vetenskaplig stil 
 • utforma textens layout, inklusive referenser, tabeller och figurer, i enlighet med anvisningar 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 • diskutera och kritiskt värdera teorier, egna metod- och materialval, egna och andras lösningar och resultat, utifrån vetenskapliga samt, där det är tillämpligt, samhälleliga och etiska perspektiv 
 • kritiskt och konstruktivt granska eget och andras examensarbete 
 • reflektera kring sin egen kunskaps- och färdighetsutveckling och visa hur framförd kritik tagits tillvara 
 • diskutera generaliserbarhet och begränsningar i vetenskapliga studier, däribland den egna 

Behörighetskrav

En B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.
Univ: Minst 105 hp i vilka ska ingå minst 15 hp inom huvudområdet språkdidaktik på avancerad nivå, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Obligatoriska seminarier kring forskningsprocessens delar samt handledning i grupp och enskilt. Vid ett avslutande seminarium genomför de studerande opposition på varandras arbeten. 
 
Undervisningen är delvis nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av kursen. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se "Tekniska krav för nätkurser" på www.umu.se/student/sprakstudier/dokument.

Examination

Examination sker genom  
Modul 1. Bedömning av forskningsplan  
Modul 2. Bedömning av seminarietext 
Modul 3. Bedömning av slutrapport samt opposition

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Modul 1 och 2 (Forskningsplan resp. Utkast till 70%-seminarium) bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Det färdigställda examensarbetet bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För examination av Modul 2 krävs godkänt betyg på Modul 1 och för godkänt betyg på Modul 3 krävs godkänt betyg på Modul 2. 

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på modul 3. För betyget Väl godkänd läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes förmåga att identifiera och visa relevant teori och forskning, problematisera forskningsmetodiska frågor samt att på ett reflekterande och självständigt sätt analysera, värdera och diskutera de egna resultaten i relation till nationell och internationell forskning, teorier, forskningsetiska principer och yrkesverksamhet. För Väl godkänt på kursen vägs även en väl genomförd opposition in i betyget. Bedömningen ska enligt gällande förordning vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske. 

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. 
 
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. 
 
Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken. 
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet. 

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt. 

Föreskrifter vid övergångar 
Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 30

Kurslitteratur

Litteratur väljs i samråd med handledare.

God forskningssed
Vetenskapsrådet : 2011 :
Hämtas på
Obligatorisk

Karlsson Ola
Svenska skrivregler
Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
ISBN: 978-91-47-11149-7
Se bibliotekets söktjänst

Dessutom tillkommer för det specifika examensarbetet relevant litteratur.