"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Språkdidaktik för lärare i nationella minoritetsspråk, 7,5 hp

Engelskt namn: Teaching and Learning of National Minority Languages

Denna kursplan gäller: 2023-05-01 och tillsvidare

Kurskod: 6SD025

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2023-02-07

Innehåll

I kursens första del ingår studier av de särskilda historiska och aktuella yttre betingelser, bland annat skollagstiftning, som gäller för lärande och undervisning i ett nationellt minoritetsspråk och hur detta påverkar lärare och elever. Fenomen som återtagande och revitalisering, flerspråkighet, attityder och värderingar och andra behandlas med koppling till teorier om språkinlärning och motivation.

I en andra delkurs diskuteras hur undervisningsformer och -material kan främja elevernas språkutveckling. Kritisk granskning av material och viss utveckling av eget material ingår. De studerande utarbetar didaktiska upplägg som motiveras utifrån styrdokument och kurslitteratur.

Kursen består av två delkurser:

  1. Villkor för undervisning i minoritetsspråk, 3 hp
  2. Planering och genomförande av undervisning i minoritetsspråk, 4,5 hp

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

  • redogöra för de samhälleliga och individuella förutsättningar som gäller för återtagande och revitalisering av nationella minoritetsspråk
  • redogöra för och diskutera olika språkdidaktiska teorier med fokus på flerspråkig utveckling och flerkulturell identitet
  • redogöra för innehåll i aktuella styrdokument

Färdighet och förmåga

  • analysera och praktiskt tillämpa olika språkdidaktiska teorier i vald verksamhet
  • planera ett arbetsområde och argumentera för egna didaktiska val utifrån teorier, styrdokument och lokala förutsättningar
  • diskutera och kommentera egna och medstudenters lektionsplaneringar på ett konstruktivt sätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • delta i diskussioner på ett sakligt och respektfullt sätt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Meänkieli eller Samiska kurs 3 alternativt modersmål 2. Gymnasiekurskravet kan ersättas av någon av universitetskurserna Meänkieli, Lulesamiska, Nordsamiska eller Sydsamiska, kvalifikationskurs, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen är helt nätbaserad. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination

1. Villkor för undervisning i minoritetsspråk examineras genom bedömning av deltagande i ett seminarium samt en skriftlig inlämningsuppgift.

2. Planering av undervisning i minoritetsspråk examineras genom bedömning av presentation vid ett seminarium samt en skriftlig inlämningsuppgift.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.   

Vid examination av seminariedeltagande används betygsgraderna Underkänd (U) eller Godkänd (G). Vid examination av skriftliga inlämningsuppgifter används betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att få betyget Väl godkänd (VG) på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på 4,5 hp.   

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 18

Modersmål, minoriteter och mångfald : i förskola och skola
Straszer Boglárka, Wedin Åsa
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 349 sidor :
ISBN: 9789144133065
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läses enligt anvisningar.

Tornberg Ulrika
Språkdidaktik
Sjätte upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 259 sidor :
ISBN: 9789151104140
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läses enligt anvisningar.

Greppa språket : ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet
2. uppl. : Stockholm : Skolverket : 2012 : 146 s. :
Fulltext
ISBN: 978-91-87115-26-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Styrdokument för förskolan och ungdomsskolan. Hämtas på https://www.skolverket.se/. Artiklar och annat material som hämtas på nätet kan tillkomma (max. 100 s.)