Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Språkliga förändringar i tid och rum, 7,5 hp

Engelskt namn: Language Change in Time and Space

Denna kursplan gäller: 2017-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 1NS081

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Finska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Franska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Lingvistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Ryska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Skandinavistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Svenska/nordiska språk: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Spanska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Tyska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-06-27

Innehåll

Kursen behandlar språkliga förändringar i tid och rum utifrån aktuell forskning.

Kursen består av två moment:
Moment 1: Teori och metod, 4,5 hp (Theory and method)
Detta moment ger en introduktion till aktuella teorier och metoder inom området språkliga förändringar. Momentet behandlar rekonstruktion av forntida språkvarieteter, språkplanering och språkförändring, språklig kartering samt dialektologi och språkhistoria.

Moment 2: Individuell fördjupning, 3 hp (Individual assignment)
Inom detta moment genomför den studerande en självständig praktisk tillämpningsuppgift med utgångspunkt i något av de teman som behandlas i moment 1. Uppgiften fokuserar på ett språk/språkområde som är relevant inom det huvudområde där kursen kan ingå och som utgör den studerandes studieinriktning.

Moment 2 genomförs enligt ett av nedanstående alternativ:
a) Individuell fördjupning: engelska, 3 hp
b) Individuell fördjupning: finska, 3 hp
c) Individuell fördjupning: franska, 3 hp
d) Individuell fördjupning: lingvistik, 3 hp
e) Individuell fördjupning: ryska, 3 hp
f) Individuell fördjupning: skandinavistik, 3 hp
g) Individuell fördjupning: spanska, 3 hp
h) Individuell fördjupning:  svenska/nordiska språk, 3 hp
i) Individuell fördjupning: tyska, 3 hp

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande

Kunskap och förståelse
  • kunna redogöra för allmänt etablerade teorier och metoder för analys av språkliga förändringar i tid och rum
  • kunna redogöra för metoder och bakomliggande teorier i ett antal studier inom den studerades studieinriktning
Färdighet och förmåga
  • självständigt kunna hitta relevant litteratur för att lösa uppgifter
  • kunna muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa
  • kunna presentera sin individuella uppgift i skrift på ett inom respektive huvudområde gångbart språk på god akademisk nivå
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • självständigt bedöma och kritiskt värdera vetenskaplig argumentation
  • självständigt värdera olika vetenskapliga framställningar som lagts fram inom den studerandes studieinriktning

Behörighetskrav

Univ: Minst 120 hp i vilka ska ingå minst 15 hp i intervallet 61-90 hp i ett av huvudområdena engelska, finska, franska, lingvistik, ryska, skandinavistik, spanska, svenska/nordiska språk, tyska, eller motsvarande.  Gy: Engelska B/Engelska 6 samt Svenska B/Svenska 2 alternativt Svenska som andraspråk B/Svenska som andraspråk 2.

Undervisningens upplägg

Undervisningen på kursen är helt nätbaserad och bedrivs via en nätbaserad lärplattform. Nätbaserade gruppdiskussioner förs på lärplattformen och skriftliga analyser presenteras på plattformen. Självständiga uppgifter presenteras för de andra deltagarna i gruppen i seminarier där deltagande sker via internet eller på campus. Alla diskussionsinlägg och presentationer ska inlämnas inom givna tidsramar.

Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument

Examination

Moment 1: Bedömning av inlämningsuppgifter.

Moment 2: Bedömning av muntlig och skriftlig redovisning av fördjupningsuppgiften inom den studerandes studieinriktning.

Bedömning av moment 1 görs genom en sammanfattande bedömning av inlämningsuppgifterna med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. I moment 2 bedöms muntliga presentationer med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Skriftlig redovisning av fördjupningsuppgiften bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl Godkänd på både moment 1 och moment 2.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända.  

Vid det första omprovstillfället på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfället görs alla delar av examinationen på nytt.
Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 25

Moment 1: Teori och metod

Allmänt

McMahon April M. S.
Understanding language change
Cambridge : Cambridge Univ. Press : 1994 : 361 s. :
ISBN: 0-521-44119-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läses enligt anvisningar.

Polomé Edgar C.
Research guide on language change
Berlin : Mouton de Gruyter : 1990 : 564 s. :
ISBN: 3-11-012046-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Dessa delar läses: Thomas Cable: Philology: Analysis of written records. S. 97-106; Edgar C. Polomé: Linguistic paleontology: migration theory, prehistory, and archeology correlated with lingustic data. S. 137-159.

Rekonstruktion av forntida språkvarieteter

Edlund Lars-Erik
Birkasvenskan/Hedebynordiskan – kring en språkhistorisk konstruktion.
Under utgivning :
Obligatorisk
Läsanvisning: I: Svenska språkets historia 14. Sammankomst för Svenska språkets historia i Vasa 9 - 10 juni 2016. 40 sidor. Tillhandahålles via lärplattformen

Hesselman Bengt
Några nynordiska dialektformer och vikingatidens historia. En undersökning i svensk och dansk språkutveckling.
Ingår i:
Ordgeografi och språkhistoria
Stockholm : Gebers : 1936 : 162 s., 5 kartor :
Obligatorisk
Läsanvisning: (Nordiska texter och undersökningar 9), Stockholm-Köpenhamn 1936. S. 127-162

Widmark Gun
Birkasvenskan - fanns den?
Ingår i:
Arkiv för nordisk filologi [Elektronisk resurs]
Lund [etc.] : Lund University Press [etc.] : sid. 173-216 :
http://journals.lub.lu.se/index.php/anf/article/view/11536/10227

Språkplanering och språkförändring

Bermel Neil.
Linguistic authority, language ideology, and metaphor [Elektronisk resurs] : the Czech orthography wars
Berlin : Mouton de Gruyter : c2007. : xii, 369 p. :
Table of Contents / Abstracts
Obligatorisk
Läsanvisning: S. 1-33, 82-106.

Brunstad Endre
Nasjonalisme som språkpolitisk ideologi : om nynorsk, frisisk og færøysk målreisning
Oslo : Norges forskningsråd : 1995 : 255 s. :
ISBN: 82-12-00527-5
Se bibliotekskatalogen Album

Djupedahl Reidar
Litt om framvoksteren av det færøyske skriftmålet.
Ingår i:
Skriftspråk i utvikling
Oslo : J.W. Cappelen : 1964 : 261 s. : sid. 144-186 :

Matras Christian
Det færøske skriftsprog af 1846
Ingår i:
Scripta Islandica
Uppsala : Swedish Science Press : 1950- : sid. 5-23 :
Läsanvisning: tillhandahålles via lärplattformen

Språklig kartering

Alinei Mario L.
Atlas linguarum Europae : (ALE)
Assen : Van Gorcum : 1983- :

Girnth Heiko
Mapping language data
Ingår i:
Language and space
Berlin : De Gruyter Mouton : 2010. : 2 vol. (668; 446 s.) :
Läsanvisning: S. 98-121, samt tillhörande kartor.

Škofic Jožica
Pomme de terre, картошка, potato, Kartoffel, patata, patata. Commentaire.
Ingår i:
Atlas linguarum Europae
Assen : Van Gorcum : 1983- : 1 : sid. 193-245 :
Läsanvisning: S. 193-245, samt tillhörande karta

Nartnik Vlado
Jumeaux, близнецы, twins, Zwillinge, gemelos, gemelli. Commentaire.
Ingår i:
Atlas linguarum Europae
Assen : Van Gorcum : 1983- : 1 : sid. 199-224 :
Läsanvisning: S. 199-224, samt tillhörande karta.

Dialektologi och språkhistoria

Andersen Henning
Reconstructing prehistorical dialects [Elektronisk resurs] : initial vowels in Slavic and Baltic
Berlin ;New York : Mouton de Gruyter : 1996 : Online-Ressource (x, 238 p) :
Table of Contents / Abstracts
ISBN: 978-3-11-081971-7
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Edlund Lars-Erik
The contribution of Nordic dialectology to language history
Ingår i:
The Nordic languages
Berlin : de Gruyter : 2002 : xxix, 1057 s. : sid. 282-303 :

Holm Gösta
Monoftongeringens kronologi och de finlandssvenska folkmålen
Ingår i:
Festskrift till Olav Ahlbäck
Helsingfors : 1971 : 331 s., (1) pl.-bl. :
http://libris.kb.se/bib/3692723

The handbook of historical linguistics
Joseph Brian D., Janda Richard D.
Oxford : Blackwell : 2003 : xviii, 881 s. :
ISBN: 0-631-19571-8
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 2: Individuell fördjupning

Litteratur vald i samråd med undervisande lärare