Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Språkvetenskaplig teori och metod, 15 hp

Engelskt namn: Linguistic Theory and Methods

Denna kursplan gäller: 2019-08-19 och tillsvidare

Kurskod: 1LI018

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-19

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-03-06

Innehåll

Moment 1. Språkteori (Linguistic theory), 7,5 hp
Språket är både kognitiv förmåga och social/kulturell handling. Olika språkteorier lägger tonvikten på den ena eller andra sidan. Inom momentet studeras språkteorier utifrån dessa två infallsvinklar.
 • Språket som mental förmåga - det kognitiva perspektivet
 • Språket som social handling - det interaktionella perspektivet
Moment 2. Språkvetenskapliga forskningsmetoder (Linguistic research methods), 7,5 hp
Språkets dubbla natur som kognitiv förmåga och social handling innebär att metoder för att studera språk är många och tvärvetenskapliga. Momentet ger en fördjupad översikt över aktuella metoder inom språkforskning.
 • Etik i språkvetenskaplig forskning
 • Metoder för datainsamling
 • Metoder för databearbetning och dataanalys
 • Språkvetenskaplig argumentation

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse
 • uppvisa insikt i den mentalistiska språkteorins grundantaganden och fördjupad förståelse för språket som kognitiv förmåga
 • uppvisa insikt i den interaktionella lingvistikens grundantaganden och fördjupad förståelse för språkanvändning som handling och praxis
 • uppvisa bred kunskap om metoder för att samla in och behandla språkliga data
 • uppvisa grundläggande förståelse för statistisk analys
Färdighet och förmåga
 • kunna argumentera för en viss analys av ett språkligt fenomen på ett teoretiskt välmotiverat sätt
 • kunna analysera forskningsresultat ur metodologisk synvinkel
 • kunna söka källor i anslutning till en frågeställning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa medvetenhet om etiska aspekter på språkvetenskaplig forskningvisa förmåga att värdera källor av olika slag

Behörighetskrav

Gy: En B/6 samt Univ: 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. Det pedagogiska stödet består av föreläsningar, instruktioner och handledning som utförs via lärplattform och nätbaserade konferensverktyg. Grupparbeten kan förekomma.
Tillgång till dator med internetanslutning krävs för att kunna fullfölja kursen. För uppgift om tekniska krav se http://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument.

Examination

Moment 1. Språkteori (Linguistic theory), 7,5 hp
Momentet examineras genom diskussionsuppgifter samt skriftliga individuella inlämningsuppgifter enligt lärarens instruktion.
Moment 2. Språkvetenskapliga forskningsmetoder (Linguistic research methods), 7,5 hp
Momentet examineras genom seminarieuppgifter samt skriftliga individuella inlämningsuppgifter enligt lärarens instruktion.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
Som betyg används något av uttrycken Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov).
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.
Examinator kan besluta att en student som inte har godkänt resultat på en skriftlig inlämningsuppgift får utföra en komplettering av uppgiften för att nå godkänt resultat, som alternativ till omprov. Sådan komplettering ska ske inom tio dagar från det att examinator meddelat studenten om resultatet.
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 34

Kurslitteratur

Modul 1. Språkteori

Clark Herbert H.
Using language
Cambridge : Cambridge Univ. Press : 1996 : xi, 432 s. :
ISBN: 0521561582
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Nedladdingsbar från http://web.stanford.edu/~clark/1990s/Using%20language/

Jackendoff Ray
Foundations of language : brain, meaning, grammar, evolution
Oxford : Oxford University Press : 2002 : xix, 477 s. :
ISBN: 0-19-827012-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Finns även som elektronisk resurs vid Umeå universitetsbibliotek

Artiklar enligt lärarnas anvisningar och studentens egna sökningar tillkommer.

Modul 2. Språkvetenskapliga forskningsmetoder

God forskningssed [Elektronisk resurs]
Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
ISBN: 978-91-7307-352-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Research methods in linguistics
Podesva Robert, Sharma Devyani
Cambridge : Cambridge University Press : 2013 : 525 s. :
ISBN: 9781107696358
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar enligt lärarnas anvisningar och studentens egna sökningar tillkommer.