Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Statistik B2, 15 hp

Engelskt namn: Statistics, Intermediate Level

Denna kursplan gäller: 2016-08-01 och tillsvidare

Kurskod: 2ST009

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Statistik

Beslutad av: Prefekt, statistiska institutionen, 2009-03-20

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2016-06-09

Innehåll

Kursen består av tre moment:

Moment 1: Statistisk och ekonometrisk modellering med R (9 hp)
Moment 2: Sampling: design och analys. (4 hp)
Moment 3: Inlämningsuppgift i sampling och modellering (2 hp)

Moment 1  
Momentet inleds med en fördjupning av den regressionsanalys som ingår i kursen Statistik A. Programvaran R används genomgående för att stödja och fördjupa förståelsen för teorin. Metoder för analys av data med responsvariabler som är binära, kategoriska eller av typen räknedata behandlas. Linjär, logistisk, probit, Poisson och multinomial logistisk regression m.fl. används för att analysera och dra slutsatser baserade på verkliga datamaterial med hjälp av programvaran R. De modeller som används för dessa analyser är exempel på generaliserade linjära modeller vars övergripande teori för statistisk inferens och modelldiagnostik behandlas under momentet. Momentet avslutas med metoder för s.k. överlevnadsanalys där responsvariabeln är tid till en händelse. En modell som behandlas i detta sammanhang är Cox regression.

Moment 2
Momentet inleds med en introduktion i design av olika typer av urvalsundersökningar samt analys av data från olika samplingdesigner, t.ex. viktningsförfarande och användande av hjälpinformation. Ett viktigt inslag under momentet är bortfallshantering, t.ex. genom att förebygga bortfall, uppföljande undersökningar i bortfallsgruppen och imputation av saknade värden. Under momentet används den statistiska programvaran R.

Moment 3
Momentet består av en obligatorisk inlämningsuppgift. Uppgiften behandlar metoder som tas upp under moment 1 och 2. Programvaran R ska användas vid lösning av uppgiften. Syftet är att prak­tiskt tillämpa den kunskap om modellering och dataanalys som inhämtats tidigare.
 

Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:
 • härleda några viktiga resultat inom regressionsanalys,
 • redogöra för den övergripande teorin för generaliserade linjära modeller,
 • relatera modellantagandenas betydelse till den statistiska inferensen,
 • tillämpa de metoder som behandlas i kursen för de olika typerna av responsvariabler,
 • använda programvaran R för bearbetning, analys och presentat­ion av datamaterial,
 • muntligt och skriftligt presentera resultat av utförda dataanalyser,
 • kritiskt granska resultat av utförda dataanalyser.
 • jämföra egenskaper hos olika samplingdesigner,
 • välja samplingdesign utifrån givna förutsättningar,
 • analysera data från olika samplingdesigner,
 • tillämpa de metoder för bortfallshantering som tas upp i kursen.

Behörighetskrav

Univ: Statistik B1, eller motsvarande.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, datorlektioner, seminarier och handled­ning. Obligatoriska seminarier/inlämningsuppgifter förekommer.
 

Examination

Kunskaps­kontrollen sker genom skriftliga individuella salstentamina av moment 1 och 2. Muntlig tentamen kan ersätta den skriftliga i de fall då högst fyra studenter är anmälda till tenta­men. På skriftliga (alt. muntliga) tentamina ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl Godkänd (VG). Moment 3 examineras genom en redovisning vid ett obligatoriskt seminarium. På rapporter, muntliga presentationer, opponeringar, inlämningsuppgifter samt seminariedeltagande ges endast betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). För de obligatoriska uppgifterna fastställs vissa datum då redogörelse ska inlämnas och/eller muntlig presentation ges. Eventuella kompletteringar skall ske senast två veckor efter momentets slutdatum.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga tentamina och obligatoriska uppgifter är godkända. Betyget utgör en sammanfat­tande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla kursmoment är godkända.

Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg. För studerande som ej blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema.

Efter två underkända prov på ett moment har studenten rätt att begära byte av examinator. Skrift­lig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstill­fälle.

Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garante­ras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.
 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 42

Moment 1

Mathematical statistics with applications
Wackerly Dennis D., Mendenhall William, Scheaffer Richard L.
7. ed. : Southbank : Thomson Learning : 2008 : xxii, 912 s. :
ISBN: 9780495385080
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Faraway Julian James.
Extending the linear model with R : generalized linear, mixed effects and nonparametric regression models
Second edition. : Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group : [2016] : xiii, 399 pages :
ISBN: 978-1-4987-2096-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Vittinghoff Eric.
Regression methods in biostatistics [Elektronisk resurs] : linear, logistic, survival, and repeated measures models
New York : Springer : c2005. : xv, 340 p. :
Table of Contents / Abstracts
ISBN: 0-387-27255-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Delar av kapitel 3 och kapitel 7.

An Introduction to Statistical Learning : with Applications in R
James Gareth., Witten Daniela., Hastie Trevor., Tibshirani Robert.
New York, NY : Springer New York : 2013. : xiv, 426 p. 150 ill., 146 ill. in color. :
ISBN: 9781461471370
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Delar av kapitel 2 och kapitel 3. Boken finns för gratis nedladdning via följande adress: http://www-bcf.usc.edu/~gareth/ISL/

Moment 2

Lohr Sharon L.
Sampling : design and analysis
2. ed. : Boston, MA : Cengage Brooks/Cole : 2010 : xi, 596 s. :
ISBN: 9780495105275 (alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Moment 3

Lohr Sharon L.
Sampling : design and analysis
2. ed. : Boston, MA : Cengage Brooks/Cole : 2010 : xi, 596 s. :
ISBN: 9780495105275 (alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Mathematical statistics with applications
Wackerly Dennis D., Mendenhall William, Scheaffer Richard L.
7. ed. : Southbank : Thomson Learning : 2008 : xxii, 912 s. :
ISBN: 9780495385080
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Faraway Julian James.
Extending the linear model with R : generalized linear, mixed effects and nonparametric regression models
Second edition. : Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group : [2016] : xiii, 399 pages :
ISBN: 978-1-4987-2096-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Vittinghoff Eric.
Regression methods in biostatistics [Elektronisk resurs] : linear, logistic, survival, and repeated measures models
New York : Springer : c2005. : xv, 340 p. :
Table of Contents / Abstracts
ISBN: 0-387-27255-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Delar av kapitel 3 och kapitel 7.

An Introduction to Statistical Learning : with Applications in R
James Gareth., Witten Daniela., Hastie Trevor., Tibshirani Robert.
New York, NY : Springer New York : 2013. : xiv, 426 p. 150 ill., 146 ill. in color. :
ISBN: 9781461471370
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Delar av kapitel 2 och kapitel 3. Boken finns för gratis nedladdning via följande adress: http://www-bcf.usc.edu/~gareth/ISL/

Referenslitteratur

Dalgaard Peter
Introductory statistics with R
2. ed. : New York : Springer : cop. 2008 : xvi, 363 s. :
ISBN: 978-0-387-79053-4 (pbk. : alk. paper)
Se bibliotekets söktjänst