Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Statistik C: Självständigt arbete, 15 hp

Engelskt namn: Statistics C: Bachelor's Thesis

Denna kursplan gäller: 2021-06-28 och tillsvidare

Kurskod: 2ST061

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statistik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Statistik

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2020-09-10

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-06-24

Innehåll

Kursen består av ett självständigt arbete (kandidatuppsats), 15.0 hp.

Under kursen får studenten utföra ett statistiskt arbete som redovisas i en uppsats. I normalfallet ska uppsatsen skrivas av två studenter tillsammans. Arbetet kan bestå av statistisk analys av data, utvärdering av statistiska metoder eller genomgång och sammanfattning av litteratur kring något statistiskt område. Ämnet som behandlas kan ha anknytning till pågående forskning vid universitetet, vara arbete av konsultationskaraktär, exempelvis i samverkan med extern part utanför akademin, eller behandla ett eget intresseområde. Uppsatsen presenteras och försvaras muntligt vid ett öppet seminarium. I kursen ingår också granskning, värdering och diskussion av andra studenters uppsatser.

Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

1.    uppvisa fördjupade kunskaper inom ett delområde av statistikämnet,
2.    självständigt söka och värdera statistisk kunskap,
3.    formulera, avgränsa och analysera en statistisk problemställning,
4.    skriftligt redovisa, med vetenskaplig dokumentationsteknik, ett självständigt statistiskt arbete,
5.    muntligt redovisa och försvara ett självständigt statistiskt arbete,
6.    granska, värdera och diskutera medstudenters uppsatser,
7.    förmedla statistisk kunskap till personer utan specialkunskaper i ämnet statistik,
8.    uppvisa förmåga att genomföra ett arbete inom fastställd tidsram.

Behörighetskrav

Univ: Statistik C: Inferensteori, 5 hp, och Statistik C: Metoder för data science, 10 hp, eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av handledning och seminarier, där vissa av seminarierna är obligatoriska. Handledning ges endast under den tid då kursen pågår.

Examination

Uppsatsen skall framläggas och försvaras vid ett obligatoriskt seminarium. Den studerande skall dessutom opponera på en uppsats i statistik. För att bli godkänd på kursen krävs, förutom att uppsatsen blir godkänd, godkänd presentation och godkänt försvar av uppsatsen samt en godkänd opposition. För godkänt på kursen krävs också aktivt deltagande under de övriga obligatoriska seminarierna under kursens gång.

På kursen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla kursdelar är godkända.

Studerande som godkänts på ett prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg. För studerande som ej blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. Efter två underkända prov på ett moment har studenten rätt att begära byte av examinator. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

I de fall en kursplan har upphört att gälla eller genomgått större förändringar garanteras studenterna minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Övriga föreskrifter

Observera att kursen är en campuskurs, vilket innebär att studenten förväntas närvara på seminarierna samt ta del av handledning på plats i Umeå. Det är inte möjligt att läsa kursen på distans.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 26

Svenska statistikfrämjandets etiska kod för statistiker och statistisk verksamhet. Obligatorisk. Kompletterande litteratur relevant för det självständiga arbetet. Obligatorisk.

Referenslitteratur

Så skriver du akademiska uppsatser
Grüttner Mathias, Gregersen Arvid, Andersson Sten
Lund : Studentlitteratur : 2011 : 87 s. :
ISBN: 978-91-44-07150-3
Se bibliotekskatalogen Album

Att skriva en bra uppsats [Elektronisk resurs]
Rienecker Lotte., Stray Jørgensen Peter., Skov Signe.
Johanneshov : MTM : 2014. : 1 CD-R :