Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Statistik för farmaceuter, 3 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Basic Statistics for Pharmacy Students

Denna kursplan gäller: 2013-08-26 och tillsvidare

Kurskod: 5MS031

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematisk statistik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Farmaci: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för matematik och matematisk statistik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-06-18

Reviderad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-12-20

Innehåll

I kursen behandlas grundläggande statistiska begrepp såsom sannolikhet, population, stickprov och normalfördelning. Vidare ingår de vanligaste läges-, spridnings- och beroendemåtten samt en introduktion till statistisk slutledning (inferens). Speciell tonvikt ligger på beskrivande (deskriptiv) statistik. För statistiska beräkningar och skapande av grafer används MS Excel. För att belysa statistikens betydelse inom farmacin används exempel från praxis och från vetenskapliga artiklar inom farmaci och medicin.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna:

• tolka begreppen median, medelvärde, standardavvikelse och korrelation
• använda MS Excel för att sammanfatta resultatet från en statistisk undersökning grafiskt och med lämpliga sammanfattande mått samt utgående från resultaten dra relevanta slutsatser
• redogöra för begreppen konfidensintervall, hypotestest, p-värde och tests styrka
• använda MS Excel för att utföra t-test och tolka resultatet av dessa

Behörighetskrav

Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 11/A11)

Undervisningens upplägg

Kursen är nätburen. Undervisningen bedrivs i form av nätbaserade föreläsningar, självstudier och gruppseminarier. Eftersom kursen är nätbaserad bedrivs största delen av studierna i hemmet eller på lärcentra. Alla studenter har under kursen tillgång till lärare och handledare via internet.

Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga inlämningsuppgifter är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultatet vid examinationens olika delar och sätts först när alla delar är godkända. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Den som erhållit godkänt betyg på kursen kan ej examineras för högre betyg.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En studerande som utan godkänt resultat har genomgått två examinationer för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för matematik och matematisk statistik.

Examination baserad på denna kursplan garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Litteratur