"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Statistik för farmaceuter, 3 hp

Engelskt namn: Basic Statistics for Pharmacy Students

Denna kursplan gäller: 2022-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 5MS075

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematisk statistik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Farmaci: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-02-24

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-08-16

Innehåll

I kursen behandlas grundläggande statistiska begrepp såsom sannolikhet, population, stickprov och normalfördelning. Vidare ingår de vanligaste läges-, spridnings- och beroendemåtten samt en introduktion till statistisk slutledning (inferens). Speciell tonvikt ligger på beskrivande (deskriptiv) statistik. För statistiska beräkningar och skapande av grafer används lämplig statistisk programvara såsom MS Excel. För att belysa statistikens betydelse inom farmacin används exempel från praxis och från vetenskapliga artiklar inom farmaci och medicin.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

  • tolka begreppen median, medelvärde, standardavvikelse och korrelation

Färdighet och förmåga

  • använda konfidensintervall, hypotestest, signifikansnivå, p-värde och tests styrka i samband med statistiska undersökningar
  • sammanfatta resultat från en statistisk undersökning grafiskt och med lämpliga sammanfattande mått samt utföra t-test, med hjälp av lämplig programvara

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • tolka resultat från enklare statistiska undersökningar och värdera dessa ur ett vetenskapligt perspektiv

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

Undervisningens upplägg

Kursen är nätburen. Undervisningen bedrivs i form av nätbaserade föreläsningar, självstudier och gruppseminarier. Eftersom kursen är nätbaserad bedrivs största delen av studierna i hemmet eller på lärcentra. Alla studenter har under kursen tillgång till lärare och handledare via internet.

Examination

Examination sker genom skriftlig hemtentamen. Betyget på kursen bestäms av resultatet på hemtentamen. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Den som erhållit godkänt betyg på kursen kan ej examineras för högre betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Den som erhållit godkänt betyg på kursen kan ej examineras för högre betyg. För studerande som inte blivit godkända vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor i matematik och matematisk statistik.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 30

Ejlertsson Göran
Statistik för hälsovetenskaperna
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 279 sidor :
ISBN: 9789144122694
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst