Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Statistik för naturvetare, 7,5 hp

Engelskt namn: Statistics for the Sciences

Denna kursplan gäller: 2019-01-14 och tillsvidare

Kurskod: 6MS003

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematisk statistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-03-11

Innehåll

Modul 1 (3 hp): Grundläggande sannolikhetsteori.
Begreppen sannolikhet, diskret och kontinuerlig slumpvariabel, sannolikhetsfunktion, täthetsfunktion, fördelningsfunktion, väntevärde, varians, standardavvikelse, kovarians och korrelation definieras. Vidare behandlas de i tekniska sammanhang vanligast förekommande standardfördelningarna med speciell tonvikt på normalfördelningen, fördelningar för linjärkombinationer av oberoende slumpvariabler med och utan normalfördelningsantagande (tillämpning av centrala gränsvärdessatsen) samt approximationer av väntevärden och varians för icke-linjära funktioner av slumpvariabler.

Modul 2 (3 hp): Grundläggande statistikteori.
Begreppen punktskattning, väntevärdesriktighet, effektivitet, hypotes, signifikansnivå, styrka, typ I- och II-fel, förkastelseområde, p-värde och konfidensgrad definieras.
t-, Chi2- och F-fördelningarna tillämpas vid hypotesprövning och intervallskattning för ett och två stickprov. I modulen behandlas även teckentest, Wilcoxons rangsummetest, analys av kontingenstabeller, grunderna i ensidig variansanalys samt enkel och multipel regressionsanalys.

Modul 3: (1,5 hp) Datorlaborationer med statistisk programvara.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • förklara grundläggande sannolikhetsteoretiska lagar och begrepp
  • förklara grundläggande statistikteoretiska lagar och begrepp

Färdighet och förmåga
  • sammanfatta resultatet från en statistisk undersökning skriftligt
  • använda sannolikhets-, täthets- och fördelningsfunktion för att bestämma sannolikheter, väntevärde, varians och standardavvikelse för en slumpvariabel
  • tillämpa centrala gränsvärdesatsen för sannolikhetsberäkningar för linjärkombinationer av slumpvariabler
  • ställa upp lämpliga noll- och mothypoteser inför genomförandet av ett test
  • analysera data med de statistiska metoder som ingår i kursen, såväl med som utan hjälp av statistisk programvara

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • värdera resultatet från en statistisk undersökning och dra relevanta slutsatser
  • genom bedömningar, och med hänsyn till relevanta vetenskapliga och etiska aspekter, avgöra vilka statistiska metoder som är lämpliga för analys av befintliga data

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 15 hp matematik inkluderande derivator och integraler eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av föreläsningar, lektionsundervisning och laborationshandledning.

Examination

Examinationen på modul 1 och modul 2 sker i form av skriftlig tentamen. Examinationen på modul 3 sker med muntlig och skriftlig redovisning av datorlaborationer. På modul 1 och 2 sätts något av omdömena Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). På modul 3 sätts endast något av omdömena Godkänd (G) eller Underkänd (U). På hela kursen ges något av betygen Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen bestäms av medelvärdet av andelen tentamenspoäng på moment 1 och 2, och sätts först när alla examinerande delar är godkända.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle .Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn i matematik och matematisk statistik.

Litteratur