"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Statistik för programmet i filosofi och samhällsanalys, 7,5 hp

Engelskt namn: Statistics for the Programme in Philosophy and Social Analysis

Denna kursplan gäller: 2016-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 1FL104

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statistik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-12-18

Innehåll

Under kursen behandlas de grundläggande stegen i en statistisk undersökning. Alternativa sätt att samla in data diskuteras. Metoder för att grafiskt eller numeriskt beskriva data behandlas, i syfte att ge en illustrativ och sammanfattande bild av en ofta komplicerad verklighet. Inferensteori är ett annat viktigt område inom statistiken. Området behandlar metoder för att dra slutsatser om populationer utifrån stickprov. Metoder för punktskattning, konfidensintervall och hypotesprövning kommer att behandlas under kursens gång. Kopplingen mellan statistisk hypotesprövning och hypotetisk-deduktiv metod diskuteras. Stor vikt läggs vid förståelse av viktiga statistiska begrepp inom kursens ram. Under kursen ges många olika exempel på hur statistiska metoder används i olika tillämpningssituationer. Utförande av enklare statistiska analyser med hjälp av relevant programvara, samt tolkning av erhållna resultat kommer att vara ett frekvent inslag under kursen.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

  • redogöra för de grundläggande stegen i en statistisk undersökning
  • redogöra för den grundläggande statistiska terminologi som är relevant för respektive moment i kursen
  • tillämpa statistiska metoder såsom punktskattning, konfidensintervall samt hypotesprövning
  • tolka erhållna statistiska resultat och sätta dem i sitt sammanhang
  • utifrån frågeställning och typ av data välja lämpliga statistiska analysmetoder bland dem som kursen behandlar
  • kritiskt granska ett statistiskt arbete
  • använda relevant programvara för bearbetning, analys och presentation av data-material

Behörighetskrav

Univ: Filosofi A och Filosofi B eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarium och handledning.

Examination

Examinationen sker i form av en individuell skriftlig salstentamen (7 hp) och aktivt deltagande i seminarier (0,5 hp). För seminariedeltagande ges något av betygen underkänd eller godkänd. På det skriftliga provet ges något av betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Betygsskalan för hela kursen består av betygen underkänd, godkänd och väl godkänd. För betyget godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinationer är minst godkända. För betyget väl godkänd krävs att samtliga examinationer är minst godkända, och att den studerande är väl godkänd på det skriftliga provet.

Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg. För studerande som ej blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema.

Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå som en kurs på grundnivå i en kandidat-, magister- eller masterexamen.

Litteratur