Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Statistik för tekniska fysiker

  • Antal högskolepoäng 6 hp

Om kursen

Modul 1 (3 hp): Grundläggande sannolikhetsteori.

Begreppen sannolikhet, diskret och kontinuerlig slumpvariabel, sannolikhetsfunktion, täthetsfunktion, fördelningsfunktion, väntevärde, varians, standardavvikelse, kovarians och korrelation definieras. Vidare behandlas de i tekniska sammanhang vanligast förekommande standardfördelningarna med speciell tonvikt på normalfördelningen, fördelningar för linjärkombinationer av oberoende slumpvariabler med och utan normalfördelningsantagande (tillämpning av centrala gränsvärdessatsen).

Modul 2 (1,5 hp): Grundläggande statistikteori med speciell tonvikt på tekniska tillämpningar.

Begreppen punktskattning, väntevärdesriktighet, effektivitet, hypotes, signifikansnivå, styrka, typ I- och II-fel, förkastelseområde, p-värde och konfidensgrad definieras.

t-, Chi2- och F-fördelningarna tillämpas vid hypotesprövning och intervallskattning för ett och två stickprov. I modulen behandlas även teckentest, Wilcoxons rangsummetest samt enkel och multipel linjär regressionsanalys.

Slutligen ingår approximationer av väntevärden och varians för icke-linjära funktioner av slumpvariabler.

Modul 3: (1 hp): Datorlaborationer med statistisk programvara.

Modul 4: (0,5 hp): Muntlig presentation

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare Lars-Daniel Öhman