Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Statistik för teknologer, 7,5 hp

Engelskt namn: Statistics for Engineers

Denna kursplan gäller: 2018-08-13 och tillsvidare

Kurskod: 5MS069

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematisk statistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Matematik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-06-21

Innehåll

Moment 1 (3 hp): Grundläggande sannolikhetsteori.
Begreppen sannolikhet, diskret och kontinuerlig slumpvariabel, sannolikhetsfunktion, täthetsfunktion, fördelningsfunktion, väntevärde, varians, standardavvikelse, kovarians och korrelation definieras. Vidare behandlas de i tekniska sammanhang vanligast förekommande standardfördelningarna med speciell tonvikt på normalfördelningen, fördelningar för linjärkombinationer av oberoende slumpvariabler med och utan normalfördelningsantagande (tillämpning av centrala gränsvärdessatsen) samt approximationer av väntevärden och varians för icke-linjära funktioner av slumpvariabler.

Moment 2 (3 hp): Grundläggande statistikteori med speciell tonvikt på tekniska tillämpningar.
Begreppen punktskattning, väntevärdesriktighet, effektivitet, hypotes, signifikansnivå, styrka, typ I- och II-fel, förkastelseområde, p-värde och konfidensgrad definieras.
t-, Chi2- och F-fördelningarna tillämpas vid hypotesprövning och intervallskattning för ett och två stickprov. I kursen behandlas även teckentest, Wilcoxons rangsummetest, analys av kontingenstabeller, grunderna i ensidig variansanalys samt enkel och multipel regressionsanalys.

Moment 3: (1,5 hp) Datorlaborationer med statistisk programvara.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • redogöra för de grundläggande sannolikhetsteoretiska begrepp och lagar som ingår i kursen
  • redogöra för de grundläggande statistikteoretiska begrepp som ingår i kursen
Färdighet och förmåga
  • sammanfatta resultatet från en statistisk undersökning skriftligt
  • använda sannolikhets-, täthets- och fördelningsfunktion för att bestämma sannolikheter, väntevärde, varians och standardavvikelse för en slumpvariabel
  • tillämpa centrala gränsvärdesatsen för sannolikhetsberäkningar för linjärkombinationer av slumpvariabler
  • ställa upp lämpliga noll- och mothypoteser inför genomförandet av ett test
  • analysera data med de statistiska metoder som ingår i kursen, såväl med som utan hjälp av statistisk programvara
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • värdera resultatet från en statistisk undersökning och dra relevanta slutsatser
  • genom bedömningar, och med hänsyn till relevanta vetenskapliga och etiska aspekter, avgöra vilka statistiska metoder som är lämpliga för analys av befintliga data

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 15 hp matematik inkluderande derivator och integraler eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av föreläsningar, lektionsundervisning och laborationshandledning.

Examination

Examinationen på moment 1 och moment 2 sker i form av skriftlig tentamen. Examinationen på moment 3 sker med muntlig och skriftlig redovisning av datorlaborationer. På moment 1 och 2 sätts något av omdömena Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På moment 3 sätts endast något av omdömena  Godkänd (G) eller Underkänd (U). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla moment är godkända. Betyget bestäms av medelvärdet av andelen tentamenspoäng på moment 1 och 2, och sätts först när alla obligatoriska moment är examinerade.

Den som erhållit betyget godkänt på kursen kan ej examineras för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn i matematik och matematisk statistik.

Kursen kan i examen räknas som kurs i matematik på grundläggande nivå.

Litteratur