Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Statistiska tillämpningar, 7,5 hp

Engelskt namn: Statistical Application Areas

Denna kursplan gäller: 2016-10-17 och tillsvidare

Kurskod: 2ST030

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Statistik

Beslutad av: Statistiska institutionens styrelse, 2008-02-12

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2016-02-25

Innehåll

Under kursen behandlas statistikerns roll i samhället utifrån statistikerns och tillämparens synvinklar. Studenten får övning i att kritiskt granska och bedöma rimligheten i statistiska resultat och slutsatser i arbeten med statistiskt innehåll.
Under kursen diskuteras kommunikation med personer utan specialkunskaper i ämnet statistik samt etiska aspekter relaterade till statistiskt arbete. Kursen behandlar olika aspekter av statistisk konsultation. Studenten gör ett fördjupat arbete inom ett valt tillämpningsområde.
Det ingår även gästföreläsningar och studiebesök där företrädare för olika tillämpningsområden beskriver sin verksamhet och hur behovet av statistisk kunskap kommer in. Det exakta innehållet i gästföreläsningar och hos studiebesök kan variera mellan kurstillfällen.


 

Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:  
  • redogöra, muntligt och skriftligt, för statistiska tillämpningar och statistikerns roll inom olika ämnesområden,
  • kritiskt granska rimligheten av resultat och slutsatser i vetenskapliga artiklar där statistik tillämpas samt i motsvarande publikationer för allmänheten,
  • reflektera över hur man kommunicerar statistiska frågeställningar och resultat med personer utan specialkunskaper i ämnet statistik,
  • formulera en frågeställning från något annat ämnesområde i statistiska termer och välja lämplig analysmetod,
  • redogöra för etiska aspekter i samband med statistiskt arbete.

 

Behörighetskrav

Univ: Statistik A, 30hp, eller motsvarande kunskaper

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, seminarier, gästföreläsningar och studiebesök. På kursen förekommer obligatoriska inlämningsuppgifter/seminarier.
 

Examination

Examinationen sker genom individuella samt gruppvisa skriftliga redogörelser och muntliga presentationer av utförda arbeten.På minst ett skriftligt arbete ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På övriga skriftliga arbeten samt muntliga presentationer ges endast betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). För de obligatoriska momenten fastställs vissa datum då redogörelse ska inlämnas och/eller muntlig presentation ges.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg. För studerande som ej blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema.

Efter två underkända prov på kursen har studenten rätt att begära byte av examinator. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.


 

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 42

Kurslitteraturen utgörs av aktuella rapporter och vetenskapliga artiklar som tillhandahålls av Enheten för Statistik och kan variera mellan kurstillfällen. I kurslitteraturen ingår också Svenska statistikfrämjandets etiska kod för statistiker och statistisk verksamhet.