"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Statsvetenskap A, 30 hp

Engelskt namn: Political Science A

Denna kursplan gäller: 2021-08-02 och tillsvidare

Kurskod: 2SV013

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekt, 2009-05-19

Reviderad av: Prefekten, 2022-10-17

Innehåll

Kursen är uppdelad i följande fyra moment:
 
Moment 1. Politisk filosofi och politiska ideologier, 7,5 hp
Political Philosophy and Political Ideologies, 7,5 hp

Momentet inleds med en introduktion till det vetenskapliga studiet av politik och ämnet statsvetenskap. Därefter studeras politisk idéhistoria, politiska ideologier och centrala politisk-filosofiska begrepp såsom "demokrati", "frihet" och "rättvisa". Momentet tränar förmågan att självständigt analysera, problematisera och värdera såväl klassiska som moderna texter inom politisk teori. Momentet syftar vidare till att lägga en grund för fortsatt vetenskapligt skrivande.
 
Moment 2. Politik och förvaltning i Sverige och EU, 7,5 hp
Politics and Administration in Sweden and the EU, 7,5 hp

Syftet med momentet är att ge en introduktion till utformningen av det svenska politiska systemet, EU:s politiska system samt länken dem emellan. Vilka är de centrala institutionerna och hur är de länkade till varandra inom ramen för beslutsprocesser? Vilka är de lagar och fördrag som reglerar institutionernas verksamhet och vilka författningspolitiska val har gjorts? Inom ramen för det svenska politiska systemet ägnas särskild uppmärksamhet åt den kommunala självstyrelsens form och innehåll. Momentet syftar även till att ge en introduktion till frågor om dels förvaltningens roll i politiska system, dels det svenska styrelseskickets framtida utformning. I anslutning till den förstnämnda frågan uppmärksammas teman som legitimitet, etik och implementering. I anslutning till den sistnämnda frågan uppmärksammas olika typer av demokratiideal.
 
Moment 3. Jämförande politik, 7,5 hp
Comparative Politics, 7,5 hp

Momentet syftar till att ge breda kunskaper om andra länders politiska system samt en grundläggande förståelse för relationen mellan institutioner och beteende. Under momentet behandlas frågor som: Hur fungerar egentligen politiken i andra länder? Vilken roll spelar sådant som vilket valsystem eller vilken typ av regering som finns i ett land? Hur kan olika institutionella val påverka kvinnors politiska deltagande? Vilken skillnad gör demokrati och maktdelning i praktiken? Under momentet kommer vi att kritiskt granska de svar som finns i vedertagen litteratur. De studerande ges också möjlighet att börja utveckla egna svar på denna typ av frågor.
 
Moment 4. Internationella relationer, 7,5 hp
International Relations, 7,5 hp

Momentet ger en bred introduktion till kunskaps- och forskningsområdet internationella relationer. Momentet tar upp ett antal världspolitiska händelser under de senaste hundra åren. Viktiga aktörer, processer, institutioner och sakfrågor studeras utifrån olika teoretiska perspektiv och deras syn på vad som är centralt för förståelsen av internationella relationer.

Förväntade studieresultat

Moment 1. Politisk filosofi och politiska ideologier
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna

 • återge huvuddragen i den politiska filosofins historia och de politiska ideologierna samt deras uppkomst och utveckling,
 • redogöra för centrala begrepp samt ha en förståelse för hur olika betydelser av begrepp får konsekvenser för hur samhället bör organiseras 

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna

 • diskutera och argumentera kring centrala teman och begrepp inom politisk teori och relatera dessa till moderna politiska diskussioner och aktuella händelser
 • jämföra, kontrastera och kritiskt granska såväl klassiska politiska idéer som mer moderna
 • behärska reglerna för den vetenskapliga textens samspel med andra texter, det vill säga kunna använda
  citatteknik, referatteknik och referensangivelser.

Moment 2. Politik och förvaltning i Sverige och EU
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna

 • återge det politiska systemets centrala institutioner i Sverige och EU, dess historia samt hur dessa institutioner regleras och länkas samman i beslutsprocesser
 • återge förvaltningens uppbyggnad och roll i det svenska politiska systemet
 • återge innebörden av olika demokratimodeller samt hur de relaterar till varandra.

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna

 • diskutera och analysera politiska institutioners makt, inflytande och utmaningar samt
  författningspolitiska vägval
 • diskutera och analysera förvaltningspolitiska teman
 • tillämpa kunskaper om demokratimodeller på debatten om styrelseskickets framtida utformning.

Moment 3. Jämförande politik
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna

 • redovisa grundläggande kunskaper om jämförande metod och hur systematiska jämförelser mellan länder kan genomföras
 • förklara och beskriva orsaker till, såväl som effekter av, institutionella val i olika länder.

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna

 • genomföra enklare analyser med hjälp av enklare jämförande metod
 • applicera grundläggande begrepp för att beskriva och jämföra politiska system i olika länder
 • översiktligt diskutera och exemplifiera den ömsesidiga relationen mellan politiska institutioner och politiskt beteende i olika länder. 

Moment 4. Internationella relationer
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna

 • återge huvuddragen i den internationella politikens utveckling samt svensk utrikespolitik under 1900-talet och framåt
 • beskriva viktiga aktörer, processer, institutioner och sakfrågor i internationella relationer
 • redogöra för olika teoretiska perspektiv på internationella relationer.

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna

 • diskutera och kritiskt analysera viktiga aktörer, processer, institutioner och sakfrågor i internationella relationer utifrån olika teoretiska perspektiv.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Självstudier är en viktig del av kursen. Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, grupp- och enskilda övningar samt handledning. Olika debattövningar förekommer. Arbetsformerna anpassas till de förväntade studieresultaten och varierar från moment till moment. Närvaro är obligatorisk vid seminarie- och gruppövningar. Den som inte är närvarande tilldelas ytterligare uppgifter.

Examination

Moment 1. Politisk filosofi och politiska ideologier
Momentet examineras genom en individuell hemtentamen där betygen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). I examinationen ingår även en gruppuppgift såväl som en individuell uppgift om det s.k. "kanonproblemet" samt två obligatoriska seminarier. Vid dessa examinationer kan studenten bli Underkänd (U) eller Godkänd (G). Helhetsbetyget för momentet är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG) och för att få slutbetyg krävs godkänt betyg på seminariet.
 
Moment 2. Politik och förvaltning i Sverige och EU
Momentet examineras genom en skriftlig salstentamen (är inte möjlig att komplettera), seminarier och en skriftlig rapportuppgift om lagstiftningsprocessen. Rapportuppgiften och seminariet genomförs i grupp. Betygsskalan för salstentamen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). Betygsskalan för seminarier är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för rapportuppgiften är Underkänd (U) och Godkänd (G). En godkänd rapportuppgift ger poäng som adderas till resultatet av den skriftliga salstentamen.
 
Moment 3. Jämförande politik
Momentet examineras genom ett seminarium med studentpresentationer (ej möjlig att komplettera), rollspelsseminarium (ej möjliga att komplettera), ett litteraturseminarium och skriftlig salstentamen (salstentamen är inte möjlig att komplettera). Seminarierna förbereds i grupp och examineras muntligt och skriftligt. Betygsskalan för studentpresentationer, rollspelsövning och seminarier är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för salstentamen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela momentet krävs betyget Godkänd på studentpresentation, rollspelsövning, alla seminarier och på salstentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på momentet krävs betyget Godkänd på studentpresentation, rollspelsseminarium, litteraturseminarium, samt Väl godkänd på salstentamen.
 
Moment 4. Internationella relationer
Momentet examineras genom seminarier och skriftlig salstentamen. Seminarierna förbereds i grupp och examineras muntligt och skriftligt. Betygsskalan för seminarier är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för salstentamen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela momentet krävs betyget Godkänd på alla seminarier och på salstentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på momentet krävs betyget Godkänd på alla seminarier och Väl godkänd på salstentamen.
 
Betyg på kurs sätts först när alla prov har inlämnats och alla obligatoriska moment är avklarade. Betygsskalan för hel kurs består av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på minst 22,5 högskolepoäng.
 
Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har hen tio arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges eller under de uppsamlingsveckor som institution genomför under vecka 34 och 35.

I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver tillämpas uppsamlingsveckor vilket innebär att kompletteringar behandlas under fasta tider på året oberoende när kursen/momentet gavs. Dessa uppsamlingsveckor sker vecka 34 och 35.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.
 
Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriven och anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs dessutom utvärderingar i form av kursråd, samt att studenten bereds möjlighet att anonymt ge synpunkter i digital form.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 31

MOMENT 1: POLITISK FILOSOFI OCH POLITISKA IDEOLOGIER

Vad är statsvetenskap? : om undran inför politiken
Badersten Björn, Gustavsson Jakob
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 172 s. :
ISBN: 978-91-44-10425-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Politik och kön : feministiska perspektiv på statsvetenskap
Freidenvall Lenita, Jansson Maria
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 269 sidor :
ISBN: 978-91-44-11776-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Tretton texter i politisk teori : Niccolò Machiavelli, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Edmund Burke, Mary Wollstonecraft, Karl Marx, Friedrich Engels, John Stuart Mill, Joseph Schumpeter, Robert Nozik, Robert Dahl, Carole Pateman
Hallberg Peter, Jansson Maria, Mörkenstam Ulf
2., [utök.] uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 302 s. :
ISBN: 978-91-47-08859-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Heywood Andrew
Political ideologies : an introduction
Seventh edition. : London : Red Globe Press : 2021 : xiv, 292 pages :
ISBN: 9781352011944
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Liedman Sven-Eric
Från Platon till demokratins kris : de politiska idéernas historia
Femtonde upplagan : [Stockholm] : Albert Bonniers förlag : [2020] : 363 sidor :
ISBN: 9789100182885
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

MOMENT 2: POLITIK OCH FÖRVALTNING I SVERIGE OCH EU

Dahlström Carl
Politik som organisation
6 uppl. : Studentlitteratur AB : 2018 : 286 sidor :
ISBN: 9789144119311
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Politik och förvaltning i svenska kommuner
Gissur Ó. Erlingsson , Wänström Johan
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 298 sidor :
ISBN: 9789144135175
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Demokratins ideal möter verkligheten
Gilljam Mikael, Hermansson Jörgen
Ingår i:
Demokratins mekanismer
Malmö : Liber : 2003 : 395 s. : sid. 10-27 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen.

Lundquist Lennart
Etik i offentlig förvaltning
Ingår i:
Politik som organisation
Studentlitteratur AB : 2014 : s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen

Tallberg Jonas
EU:s politiska system
Åttonde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 200 sidor :
ISBN: 9789144148953
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Wängnerud Lena
Representation
Ingår i:
Politik och kön
Lund : Studentlitteratur : 2017 : 269 sidor : sid. 109-120 :
Obligatorisk

Svensk författningspolitik
Mattson Ingvar, Petersson Olof
Sjätte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2022] : 399 sidor :
ISBN: 9789144155272
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artikelkompendium med lagtexter och aktuella nyhetsartiklar tillkommer (tillhandahålls av institutionen).

MOMENT 3: JÄMFÖRANDE POLITIK

Komparativ politik : institutioner och beteende
Anckar Carsten, Denk Thomas, Karvonen Lauri, Von Schoultz Åsa
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 320 sidor :
ISBN: 9789144129303
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Introduktion till jämförande politik
Bjarnegård Elin, Freidenvall Lenita
Ingår i:
Politik och kön
Lund : Studentlitteratur : 2017 : 269 sidor : sid. s. 149-166. :
Obligatorisk

Dahlerup Drude
Könskvotering i politiken
Ingår i:
Politik och kön
Lund : Studentlitteratur : 2017 : 269 sidor : sid. s. 193-206 :
Obligatorisk

Komparativ politik : tio politiska system
Denk Thomas, Anckar Carsten
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 359 sidor :
ISBN: 9789144120751
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Textkompendium som tillhandahålls av institutionen och som innefattar:

Bale Tim
Government and Parliaments – a Long Way from Equality
Ingår i:
European politics
Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2008 : xvi, 404 s. :
Obligatorisk

Bunce Valeri Jane
Comparative Democratization Big and Bounded Generalizations
Ingår i:
Comparative political studies
Beverly Hills : Sage publ. : 1968- : Vol. 1- : 33 : sid. 703-734 :
Obligatorisk

Caramani Daniele
Party systems
Ingår i:
Comparative politics
Oxford : Oxford University Press : [2017] : xl, 605 pages :
Obligatorisk

Democracy and Democratization
Dickovick J. Tyler, Eastwood Jonathan
Ingår i:
Comparative politics
New York, New York : Oxford University Press : cop. 2016. : xxv, 638 pages : sid. s. 119-144 :
Obligatorisk

Introduction
Ellis Andrew, Gratschew Maria, Pammett Jon H., Thiessen Erin
Ingår i:
Engaging the electorate
Stockholm : International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) : cop. 2006 : 139 s. : sid. s. 10-17 :
Obligatorisk

Theoretical Approaches
Hague Rod, Harrop Martin, McCormick John
Ingår i:
Comparative government and politics [Elektronisk resurs]
Basingstoke, Hampshire : Palgrave : 2016 : 1 online resource (xv, 366 pages :
Obligatorisk

Lidström Anders
Kommunsystem i Europa
2., omarb. uppl. : Malmö : Liber : 2003 : 270 s. :
ISBN: 91-47-06214-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kap. 1 och 8-9

Lijphart Arend
Unequal Participation : Democracy's Unresolved Dilemma
Ingår i:
The American political science review[Elektronisk resurs]
[Washington, D.C., etc.] : American Political Science Association. : 91 : sid. 1-14 :
Obligatorisk

Linde Jonas
Nya demokratier
Ingår i:
Jämförande politik
Malmö : Liber : 2008 : 339 s. :
Obligatorisk

MOMENT 4: INTERNATIONELLA RELATIONER

The globalization of world politics : an introduction to international relations
Eight edition : Oxford : Oxford University Press : 2020 : 617 sidor :
ISBN: 0198825544
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Politik och kön : feministiska perspektiv på statsvetenskap
Freidenvall Lenita, Jansson Maria
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 269 sidor :
ISBN: 978-91-44-11776-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Sverige i världen
Brommesson Douglas, Ekengren Ann-Marie
4 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2022 : 232 sidor :
ISBN: 9789151108537
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst