"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Statsvetenskap C, 30 hp

Engelskt namn: Political Science C

Denna kursplan gäller: 2020-10-12 och tillsvidare

Kurskod: 2SV015

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekt, 2009-05-28

Reviderad av: Prefekten, 2020-09-21

Innehåll

Moment 1: Teoretiska tillämpningar (Theoretical applications) 7,5 hp/7,5 ECTS
Momentet ger fördjupad kunskap om olika inriktningar i modern politisk teori med inriktning såväl mot teoriers praktiska betydelse som mot samtida statsvetenskaplig debatt.

Moment 2: Metod (Methods) 7,5 hp/7,5 ECTS
Momentet ger en introduktion till olika samhällsvetenskapliga forskningsmetoder, där grundläggande metodbegrepp klarläggs samt skilda forskningsstrategier och forskningsprocessens olika faser diskuteras. Under momentet introduceras såväl kvalitativa som kvantitativa analystekniker.

Moment 3: Självständigt arbete (Senior Thesis) 15 hp/15 ECTS
Momentet ger kunskaper i att självständigt planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig undersökning i form av en vetenskaplig uppsats. Uppsatsen försvaras vid ett seminarium, där även andras uppsatser ska granskas kritiskt och konstruktivt.

Förväntade studieresultat

Samtliga moment

 • Redovisa självständiga arbeten på ett strukturerat sätt, såväl skriftligt som muntligt, inom givna tids- och utrymmesramar.
 • Ta ansvar för den egna inlärningsprocessen samt bidra till det gemensamma lärandet på ett konstruktivt sätt genom aktivt deltagande i gruppaktiviteter.
 • Syntetisera vetenskapligt material och dra statsvetenskapligt relevanta slutsatser.

Moment 1: Teoretiska tillämpningar

 • Beskriva viktiga skiljelinjer i modern politisk teori och diskutera hur dessa påverkar användandet av teorier.
 • Utförligt redogöra för teoriers praktiska betydelse.
 • Genomföra en begränsad litteraturöversikt i syfte att orientera sig i den samtida statsvetenskapliga debatten.
 • Påbörja formuleringen av ett vetenskapligt problem genom att identifiera kunskapsluckor och relevanta orsakssamband.

Moment 2: Metod

 • Redogöra för både kvalitativa och kvantitativa metoder.
 • Utföra metodval för att samla in, bedöma och analysera empiriskt material som är relevant för statsvetenskapliga problemställningar.
 • Diskutera och analysera konsekvenser av olika metodval för att kunna studera ett visst statsvetenskapligt problem.

Moment 3: Självständigt arbete

 • Utforma och applicera ett teoretiskt ramverk på ett empiriskt material.
 • Formulera och analysera ett statsvetenskapligt problem.
 • Författa en vetenskaplig uppsats, försvara denna uppsats på ett seminarium, samt kritiskt granska andras uppsatser.

Behörighetskrav

För tillträde till C-kursen krävs utöver de allmänna behörighetskraven att Statsvetenskap B eller motsvarande genomgåtts med godkänt resultat.

Undervisningens upplägg

Kursen är i hög grad baserad på självständigt arbete.
 
Moment 1: Teoretiska tillämpningar
Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier som förbereds enskilt samt i små grupper. Närvaro är obligatorisk vid seminarierna. Skriftlig återkoppling ges på den individuella hemtentamen.

Moment 2: Metod
Undervisningen ges i form av föreläsningar, övningar i grupp och seminarier. Närvaro är obligatorisk för seminarierna. Skriftlig återkoppling ges på den individuella rapporten.

Moment 3: Självständigt arbete
Undervisningen ges i form av ett begränsat antal föreläsningar, handledning enskilt och i grupp samt slutseminarier där studenterna granskar varandras arbeten. Närvaro är obligatorisk vid slutseminariet. Skriftlig återkoppling ges på den slutgiltiga uppsatsen. Handledning av det självständiga arbetet ges under den termin studenten läser kursen (se också övriga föreskrifter).

Examination

Moment 1: Teoretiska tillämpningar

 • Seminarier med individuell muntlig redovisning samt gemensam diskussion (U-G)
 • Skriftlig individuell hemtentamen/pm (U-VG)
 • Betyg på hela momentet ges efter en sammanvägning av de olika examinerande inslagen

Moment 2: Metod

 • Seminarier och dataövningar och pm, samt en dugga (kortare prov) i kvanitativ metod (U-G)
 • Skriftlig individuell rapport/pm (U-VG)
 • Betyg på hela momentet ges efter en sammanvägning av de olika examinerande inslagen

Moment 3: Självständigt arbete

 • Skriftlig individuell uppsats (U-VG)
 • Slutseminarium med muntlig presentation och diskussion (U-G) 

Betyg på kurs sätts först när alla prov har inlämnats och alla obligatoriska moment är avklarade. Betygsskalan för hel kurs består av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på minst 22,5 högskolepoäng.

Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har hen tio arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges eller under de uppsamlingsveckor som institution genomför under vecka 34 och 35.

I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver tillämpas uppsamlingsveckor vilket innebär att kompletteringar behandlas under fasta tider på året oberoende när kursen/momentet gavs. Dessa uppsamlingsveckor sker vecka 34 och 35.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.
 
Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Handledning under moment 3 ges enbart under den första terminen som studenten är registrerad på kursen.
 
Kursen avslutas med en skriven och anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs dessutom utvärderingar i form av kursråd, samt att studenten bereds möjlighet att anonymt ge synpunkter i digital form.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 35

  MOMENT 1: TEORETISKA TILLÄMPNINGAR

  Kursböcker

  Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen
  Bjereld Ulf, Demker Marie, Hinnfors Jonas
  3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 165 s. :
  ISBN: 978-91-44-05475-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Theory and methods in political science
  Lowndes Vivien, Marsh David, Stoker Gerry
  Fourth edition : London : Palgrave : 2018 : 391 sidor :
  ISBN: 978-1-137-60351-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rational Choice

  What parties want from their leaders: How office achievement trumps electoral performance as a driver of party leader survival
  Ennser-Jedenastik Laurenz, Schumacher Gijs
  European Journal of Political Research : 2021 :
  Artikel online
  Obligatorisk

  How is Government Stability Affected by the State of the Economy? Payoff Structures, Government Type and Economic State
  Hellström Johan, Walther Daniel
  Ingår i:
  Government and opposition [Elektronisk resurs]
  Oxford : Blackwell : 2000- : sid. 1-29 :
  Obligatorisk

  Institutionalism

  After Lisbon: National Parliaments in the European Union
  Auel Katrin, Christiansen Thomas
  Ingår i:
  West European politics.
  London : Frank Cass : 1978- : 38 : sid. 261-268 :
  Obligatorisk

  Sandström Camilla
  Institutional dimensions of comanagement: Participation, power, and process
  Ingår i:
  Society & natural resources [Elektronisk resurs].
  New York : Taylor & Francis : 1988- : 22 : sid. 230-244 :
  Obligatorisk

  Konstruktivism och post-strukturalism

  Wojczewski Thorsten
  Trump, Populism, and American Foreign Policy
  Oxford : 2020 :
  Artikel online
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Foreign Policy Analysis, Volume 16, Issue 3, July 2020, Pages 292-311

  Reimerson Elsa
  Between nature and culture: Exploring space for indigenous agency in the Convention on Biological Diversity
  Ingår i:
  Environmental politics [Elektronisk resurs].
  London : Taylor & Francis : 2001- : 22 : sid. 992-1009 :
  Obligatorisk

  Feminism

  The enemy’s enemy: feminism at the crossroads of neoliberal co-optation and anti-gender conservatism
  Gunnarsson Payne Jenny, Tornhill Sofie
  Taylor & Francis : 2021 :
  Artikel online
  Obligatorisk

  Olivius Elisabeth
  Constructing Humanitarian Selves and Refugee Others
  Ingår i:
  International feminist journal of politics [Elektronisk resurs]
  London : Routledge : 1999- : 18 : sid. 270-290 :
  Obligatorisk

  MOMENT 2: METOD

  Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys
  Boréus Kristina, Bergström Göran
  Fjärde [omarbetade och aktualiserade] upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 441 sidor :
  ISBN: 9789144117928
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att tolka och förstå statistik
  Fekjær Silje Bringsrud, Dalén Hans
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2016 : 96 s. :
  ISBN: 978-91-40-69548-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 3

  Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad
  Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Towns Ann E., Wängnerud Lena
  Femte upplagan : Stockholm : Wolters Kluwer : 2017 : 424 sidor :
  ISBN: 978-91-39-11515-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
  Hjerm Mikael, Lindgren Simon, Nilsson Marco
  2., [utök. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 205 s. :
  ISBN: 9789140686121
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 9

  Artiklar tillkommer.

  Selektiv läsning

  Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen
  Bjereld Ulf, Demker Marie, Hinnfors Jonas
  3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 165 s. :
  ISBN: 978-91-44-05475-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Beckman Ludvig
  Grundbok i idéanalys : det kritiska studiet av politiska texter och idéer
  Stockholm : Santérus : 2005 : 116 s. :
  ISBN: 9189449797
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Diskursanalys som teori och metod
  Winther Jørgensen Marianne, Phillips Louise, Torhell Sven-Erik
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 205 s. :
  ISBN: 91-44-01302-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  MOMENT 3: SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE

  Selektiv läsning

  Uppsatshandbok : [hur du lyckas med din uppsats]
  Ekengren Ann-Marie, Hinnfors Jonas
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 138 s. :
  ISBN: 978-91-44-07490-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Akademiskt skrivande : en skrivhandledning
  Øyen Simen Andersen, Solheim Birger
  1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 99 s. :
  ISBN: 9789140687999
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2021 vecka 35

  MOMENT 1: TEORETISKA TILLÄMPNINGAR

  Kursböcker

  Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen
  Bjereld Ulf, Demker Marie, Hinnfors Jonas
  3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 165 s. :
  ISBN: 978-91-44-05475-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Theory and methods in political science
  Lowndes Vivien, Marsh David, Stoker Gerry
  Fourth edition : London : Palgrave : 2018 : 391 sidor :
  ISBN: 978-1-137-60351-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rational Choice

  Quackenbush Stephen
  The rationality of rational choice theory
  Ingår i:
  International interactions [Elektronisk resurs].
  [London] : Gordon and Breach. : 30 : sid. 87-107 :
  Obligatorisk

  How is Government Stability Affected by the State of the Economy? Payoff Structures, Government Type and Economic State
  Hellström Johan, Walther Daniel
  Ingår i:
  Government and opposition [Elektronisk resurs]
  Oxford : Blackwell : 2000- : sid. 1-29 :
  Obligatorisk

  Konstruktivism och post-strukturalism

  Rönnblom Malin
  "Vad är problemet? Konstruktioner av jämställdhet i svensk politik"
  Ingår i:
  Tidskrift för genusvetenskap
  Malmö : Studentcentrum, Malmö högskola : 2007- :
  Obligatorisk

  Reimerson Elsa
  Between nature and culture: Exploring space for indigenous agency in the Convention on Biological Diversity
  Ingår i:
  Environmental politics [Elektronisk resurs].
  London : Taylor & Francis : 2001- : 22 : sid. 992-1009 :
  Obligatorisk

  Institutionalism

  Sandström Camilla
  Institutional dimensions of comanagement: Participation, power, and process
  Ingår i:
  Society & natural resources [Elektronisk resurs].
  New York : Taylor & Francis : 1988- : 22 : sid. 230-244 :
  Obligatorisk

  For safety’s sake : the strategies of institutional entrepreneurs and bureaucratic reforms in Swedish crisis management, 2001–200
  Petridou Evangelia, Sparf Jörgen
  Ingår i:
  Policy & society [Elektronisk resurs]
  Sydney : University of Sydney : 2003- : 36 : sid. 556-574 :
  https://www.tandfonline.com/action/showCopyRight?scroll=top&doi=10.1080%2F14494035.2017.1369677
  Obligatorisk

  Feminism

  From State Feminism to Market Feminism?
  Kantola Johanna, Squires Judith
  Ingår i:
  International political science review [Elektronisk resurs]
  London : Sage : 1999- : 33 : sid. 382–400 :
  Obligatorisk

  Olivius Elisabeth
  Constructing Humanitarian Selves and Refugee Others
  Ingår i:
  International feminist journal of politics [Elektronisk resurs]
  London : Routledge : 1999- : 18 : sid. 270-290 :
  Obligatorisk

  Fördjupad läsning

  Bacchi Carol
  Why Study Problematizations? Making Politics Visible
  Ingår i:
  Open Journal of Political Science [Elektronisk resurs]
  Scientific Research Publishing : 2 : sid. 1-8 :

  Schmidt Vivien A.
  Taking ideas and discourse seriously: explaining change through discursive institutionalism as the fourth ‘new institutionalism’
  Ingår i:
  European Political Science Review [Elektronisk resurs]
  Cambridge University Press : 2 : sid. 1-25 :

  Yuval-Davis Nira
  Intersectionality and feminist politics : I: European Journal of Women's Studies.
  sid. pp. 193-209. :

  Brown Wendy
  Finding the man in the state
  Ingår i:
  Feminist studies.
  New York : 1972- :

  MOMENT 2: METOD

  Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys
  Boréus Kristina, Bergström Göran
  Fjärde [omarbetade och aktualiserade] upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 441 sidor :
  ISBN: 9789144117928
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att tolka och förstå statistik
  Fekjær Silje Bringsrud, Dalén Hans
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2016 : 96 s. :
  ISBN: 978-91-40-69548-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 3

  Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad
  Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Towns Ann E., Wängnerud Lena
  Femte upplagan : Stockholm : Wolters Kluwer : 2017 : 424 sidor :
  ISBN: 978-91-39-11515-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
  Hjerm Mikael, Lindgren Simon, Nilsson Marco
  2., [utök. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 205 s. :
  ISBN: 9789140686121
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 9

  Artiklar tillkommer.

  Selektiv läsning

  Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen
  Bjereld Ulf, Demker Marie, Hinnfors Jonas
  3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 165 s. :
  ISBN: 978-91-44-05475-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Beckman Ludvig
  Grundbok i idéanalys : det kritiska studiet av politiska texter och idéer
  Stockholm : Santérus : 2005 : 116 s. :
  ISBN: 9189449797
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Diskursanalys som teori och metod
  Winther Jørgensen Marianne, Phillips Louise, Torhell Sven-Erik
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 205 s. :
  ISBN: 91-44-01302-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  MOMENT 3: SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE

  Selektiv läsning

  Uppsatshandbok : [hur du lyckas med din uppsats]
  Ekengren Ann-Marie, Hinnfors Jonas
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 138 s. :
  ISBN: 978-91-44-07490-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Akademiskt skrivande : en skrivhandledning
  Øyen Simen Andersen, Solheim Birger
  1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 99 s. :
  ISBN: 9789140687999
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2020 vecka 42

  MOMENT 1: TEORETISKA TILLÄMPNINGAR

  Kursböcker

  Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen
  Bjereld Ulf, Demker Marie, Hinnfors Jonas
  3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 165 s. :
  ISBN: 978-91-44-05475-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Theory and methods in political science
  Lowndes Vivien, Marsh David, Stoker Gerry
  Fourth edition : London : Palgrave : 2018 : 391 sidor :
  ISBN: 978-1-137-60351-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rational Choice

  Quackenbush Stephen
  The rationality of rational choice theory
  Ingår i:
  International interactions [Elektronisk resurs].
  [London] : Gordon and Breach. : 30 : sid. 87-107 :
  Obligatorisk

  How is Government Stability Affected by the State of the Economy? Payoff Structures, Government Type and Economic State
  Hellström Johan, Walther Daniel
  Ingår i:
  Government and opposition [Elektronisk resurs]
  Oxford : Blackwell : 2000- : sid. 1-29 :
  Obligatorisk

  Konstruktivism och post-strukturalism

  Rönnblom Malin
  "Vad är problemet? Konstruktioner av jämställdhet i svensk politik"
  Ingår i:
  Tidskrift för genusvetenskap
  Malmö : Studentcentrum, Malmö högskola : 2007- :
  Obligatorisk

  Reimerson Elsa
  Between nature and culture: Exploring space for indigenous agency in the Convention on Biological Diversity
  Ingår i:
  Environmental politics [Elektronisk resurs].
  London : Taylor & Francis : 2001- : 22 : sid. 992-1009 :
  Obligatorisk

  Institutionalism

  Sandström Camilla
  Institutional dimensions of comanagement: Participation, power, and process
  Ingår i:
  Society & natural resources [Elektronisk resurs].
  New York : Taylor & Francis : 1988- : 22 : sid. 230-244 :
  Obligatorisk

  For safety’s sake : the strategies of institutional entrepreneurs and bureaucratic reforms in Swedish crisis management, 2001–200
  Petridou Evangelia, Sparf Jörgen
  Ingår i:
  Policy & society [Elektronisk resurs]
  Sydney : University of Sydney : 2003- : 36 : sid. 556-574 :
  https://www.tandfonline.com/action/showCopyRight?scroll=top&doi=10.1080%2F14494035.2017.1369677
  Obligatorisk

  Feminism

  From State Feminism to Market Feminism?
  Kantola Johanna, Squires Judith
  Ingår i:
  International political science review [Elektronisk resurs]
  London : Sage : 1999- : 33 : sid. 382–400 :
  Obligatorisk

  Olivius Elisabeth
  Constructing Humanitarian Selves and Refugee Others
  Ingår i:
  International feminist journal of politics [Elektronisk resurs]
  London : Routledge : 1999- : 18 : sid. 270-290 :
  Obligatorisk

  Fördjupad läsning

  Bacchi Carol
  Why Study Problematizations? Making Politics Visible
  Ingår i:
  Open Journal of Political Science [Elektronisk resurs]
  Scientific Research Publishing : 2 : sid. 1-8 :

  Schmidt Vivien A.
  Taking ideas and discourse seriously: explaining change through discursive institutionalism as the fourth ‘new institutionalism’
  Ingår i:
  European Political Science Review [Elektronisk resurs]
  Cambridge University Press : 2 : sid. 1-25 :

  Yuval-Davis Nira
  Intersectionality and feminist politics : I: European Journal of Women's Studies.
  sid. pp. 193-209. :

  Brown Wendy
  Finding the man in the state
  Ingår i:
  Feminist studies.
  New York : 1972- :

  MOMENT 2: METOD

  Samhällsvetenskapliga metoder
  Bryman Alan, Nilsson Björn
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11206-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
  Hjerm Mikael, Lindgren Simon, Nilsson Marco
  2., [utök. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 205 s. :
  ISBN: 9789140686121
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 9

  Artiklar tillkommer.

  Selektiv läsning

  Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen
  Bjereld Ulf, Demker Marie, Hinnfors Jonas
  3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 165 s. :
  ISBN: 978-91-44-05475-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Beckman Ludvig
  Grundbok i idéanalys : det kritiska studiet av politiska texter och idéer
  Stockholm : Santérus : 2005 : 116 s. :
  ISBN: 9189449797
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Diskursanalys som teori och metod
  Winther Jørgensen Marianne, Phillips Louise, Torhell Sven-Erik
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 205 s. :
  ISBN: 91-44-01302-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  MOMENT 3: SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE

  Selektiv läsning

  Uppsatshandbok : [hur du lyckas med din uppsats]
  Ekengren Ann-Marie, Hinnfors Jonas
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 138 s. :
  ISBN: 978-91-44-07490-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Akademiskt skrivande : en skrivhandledning
  Øyen Simen Andersen, Solheim Birger
  1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 99 s. :
  ISBN: 9789140687999
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst