Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Storytelling i design, 7,5 hp

Engelskt namn: Storytelling in Design

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 5ID108

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2010-11-04

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-10-29

Innehåll

Denna kurs ger både teoretisk och praktisk information relevant för användandet av visuell storytelling i skapande av konceptuell design, visualisering och kommunikation. Kursen innehåller teori om storytelling, filmredigering samt ett kreativt projektarbete. Under första delen av kursen introduceras studenterna i de metoder och tekniker som används i visuell storytelling. Studenterna lär sig också om redigering av film genom användandet av professionella digitala verktyg. Parallellt med denna teoretiska kunskapsinhämtning producerar studenten också en kreativ projektuppgift där resultatet är en individuell presentation eller en gruppresentation. Målet med det kreativa projektet är att tillämpa tekniker i storytelling för att åstadkomma en avancerad visuell presentation som kommunicerar de(n) huvudsakliga inspirerande idé(erna) eller argument(en) bakom designen av ett nytt fordon eller transportsystem. När så är möjligt kommer denna uppgift att läggas fram av ett sponsrande företag, och en extern designhandledare kommer att stödja studenterna under de olika faserna I projektet.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
  • redogöra för syftet med storytelling i samband med designprocessen
  • planera och genomföra en uppgift i storytelling och visa färdighet i tids- och projektplanering
  • föreslå och presentera en visuell historia med förväntad effekt på mottagarna
  • skapa en originell presentation som innehåller en visuell sekvens som förklarar ett koncept, en idé eller ett sammanhang i vilken/vilket ett nytt fordon eller transportsystem kan utvecklas
  • skapa digitalt material i tidsbaserat medieformat, lämpligt för webbpublicering

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Studenten skall dessutom ha genomgått alla tidigare kurser under Masterprogrammet i transportdesign på Designhögskolan. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar och övningar samt individuella studier. Utbildningsspråket är engelska.

Examination

Examinationen baseras på muntliga presentationer, och det kreativa/skapande projektet examineras när studenten fullföljt minimikravet för begärda inlämningsuppgifter, vanligtvis en illustrerad storyboard eller en presentation innehållande en beskrivning av den kreativa tankeprocessen och den slutgiltiga designvisualiseringen.
För att bli godkänd på kursen måste studenten fullgöra samtliga övningar och obligatoriska uppgifter, vilka alla måste vara godkända. Betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G) ges för varje uppgift och del av kursen.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 44

Kurslitteratur

Miller Carolyn Handler
Digital storytelling : a creator's guide to interactive entertainment
3. ed. : Burlington, Mass. : Focal Press : cop. 2014 : 546 s. :
ISBN: 978-0-415-83694-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Referenslitteratur

Referenslitteratur är inte obligatoriskt.

Roam Dan.
The back of the napkin : solving problems and selling ideas with pictures
Expanded ed., 1st ed. : New York : Portfolio : 2009. : xv, 282 p. :
ISBN: 978-1-59184-306-1
Se bibliotekets söktjänst