Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Storytelling och projektledning, 15 hp

Engelskt namn: Storytelling and Project Management

Denna kursplan gäller: 2018-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 1KU031

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Litteraturvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-09-21

Innehåll

Kursen utgör valbar programkurs under termin 6 på Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande samt Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap. I kursen ingår följande moment.

Moment 1: Storytelling (7,5 hp)
Storytelling
Momentet syftar till att utveckla studentens förmåga att förstå, analysera och praktisera storytelling. Under momentet anläggs teoretiska perspektiv, relaterade exempelvis till makt och identitet, på organisationers och aktörers bruk av berättande i syfte att nå verksamhetsrelaterade mål. Stor vikt läggs också på praktiska övningar där befintliga organisationsberättelser analyseras och där nya berättelser skapas.

Moment 2: Projektledning (7,5 hp)
Project Management
Under momentet förvärvas kunskaper rörande projektarbete, projektfaser, projektplanering, projektorganisering, projektledning och projektstyrning. Vidare behandlas vad det innebär att arbeta i team och att fatta gruppbaserade beslut. Momentet innefattar praktiska övningar samt kunskaper om projektarbetet i relation till den egna organisationen. Projektbudgetering och finansiering behandlas liksom metoder för projektidéutveckling. Ett konkret projektarbete genomförs. Stor vikt läggs vid utarbetande av projektplan, projektrapport samt vid presentationer av projektidéer och resultat. Efter avslutat moment skall den studerande ha förståelse för olika intressenters roller och ansvar samt individens roll i ett projekt vad gäller ledning, arbetsklimat och motivation.

Förväntade studieresultat

Efter genomfört moment 1 (Storytelling) ska studenten kunna:
 • förklara vad storytelling innebär och skulle kunna vara samt vilka funktioner storytelling kan ha i organisationers interna och externa kommunikation,
 • identifiera och analysera befintliga berättelser och hur de används av specifika aktörer och organisationer i syfte att nå verksamhetsrelaterade mål,
 • skapa egna berättelser som kan fungera strategiskt utifrån specifika organisationers verksamhetsmål.
Efter genomfört moment 2 (Projektledning) ska studenterna kunna:
 • förklara grunderna i projektledning,
 • starta, genomföra och avsluta projekt, vilket innebär att studenterna ska kunna planera, styra och kontrollera ett reellt projekt,
 • analysera ett projekts beroende av sin omgivning, gällande såväl händelser som olika intressenters potentiella påverkan,
 • planera sin egen tid och ha en förståelse för tidsplaneringsverktyg och
 • förklara och verka för att utveckla team och identifiera mellanmänskliga problem som uppstår i ett projekt.

Behörighetskrav

Univ. Godkända resultat från termin 1 till och med 5 på HGMED Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap eller HGLKS Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande. Högst 15 hp får saknas från närmast föregående termin.

Undervisningens upplägg

Undervisningen på kursen består av föreläsningar, gruppövningar, självstudier och handledning. I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Varje enskilt moment examineras fortlöpande genom muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter. Dessa består av hemtentor, seminarier, grupparbeten, muntor och redovisningar. Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Godkänd eller Underkänd, alternativt Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle inom två månader, samt ett uppsamlingsprov inom ett år.

Moment 1: Examinationen sker dels genom en individuell hemtentamen där en organisations storytelling analyseras teoretiskt, dels genom ett projektarbete i grupp där en berättelse arbetas fram som kan fungera som en del av en specifik organisations interna eller externa kommunikation.

Moment 2: Examination sker genom individuell skriftlig tentamen, studentprojektet samt aktivitet vid workshops. Den skriftliga tentamen motsvarar 50 procent av momentets totalpoäng och studentprojektet 50 procent. Studentprojektet genomförs gruppvis och examineras genom skriftlig inlämning och muntlig presentation.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Betyg sätts av Humanistiska fakultetsnämnden utsedd examinator. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på moment om 15 hp.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande tillfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 4

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast en månadföre kursmomentets start.

  Moment 1: Storytelling (7,5 hp)

  Alexander Bryan
  new digital storytelling : creating narratives with new media [Elektronisk resurs]
  2017 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valda delar

  Johansson Anna
  Narrativ teori och metod : med livsberättelsen i fokus
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 403 s. :
  ISBN: 91-44-03500-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Linde Charlotte
  Working the past : narrative and institutional memory
  Oxford : Oxford University Press : 2009 : viii, 249 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0813/2008009680.html
  ISBN: 019514029X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Storytelling : marknadsföring i upplevelseindustrin
  Mossberg Lena, Nissen Johansen Erik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 183 s. :
  ISBN: 91-44-03978-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rehnberg Hanna Sofia
  Organisationer berättar : narrativitet som resurs i strategisk kommunikation
  Uppsala : Institutionen för nordiska språk : 2014 : 291 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-234996
  ISBN: 9789150624298
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Härtill kommer artiklar i urval.

  Moment 2: Projektledning (7,5 hp)

  Blomberg Jesper
  Myter om projekt
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 170 s. :
  ISBN: 9789144093857
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tonnquist Bo
  Projektledning
  6., [omarb. och utök.] uppl. : Stockholm : Sanoma utbildning : 2016 : 499 s. :
  ISBN: 9789152336120
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2018 vecka 3

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursmomentets start.

  Moment 1: Storytelling (7,5 hp)

  Alexander Bryan
  The new digital storytelling : creating narratives with new media
  Santa Barbara, Calif. : Praeger : 2011. : p. :
  ISBN: 978-0-313-38749-4 (hardcopy : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Brown John Seely
  Storytelling in organizations : why storytelling is transforming 21st century organizations and management
  Burlington, Mass. : Butterworth-Heinemann : 2004 : 192 s. :
  ISBN: 0-7506-7820-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hansén Linn
  Snön brinner inte i Göteborg
  Ingår i:
  Provins
  Piteå : Norrländska författarsällskapet : 1982- :
  Obligatorisk

  Linde Charlotte
  Working the past : narrative and institutional memory
  Oxford : Oxford University Press : 2009 : viii, 249 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0813/2008009680.html
  ISBN: 019514029X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Storytelling : marknadsföring i upplevelseindustrin
  Mossberg Lena, Nissen Johansen Erik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 183 s. :
  ISBN: 91-44-03978-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rehnberg Hanna Sofia
  Organisationer berättar : narrativitet som resurs i strategisk kommunikation
  Uppsala : Institutionen för nordiska språk : 2014 : 291 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-234996
  ISBN: 9789150624298
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Härtill kommer artiklar i urval.

  Moment 2: Projektledning (7,5 hp)

  Blomberg Jesper
  Myter om projekt
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 170 s. :
  ISBN: 9789144093857
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tonnquist Bo
  Projektledning
  6., [omarb. och utök.] uppl. : Stockholm : Sanoma utbildning : 2016 : 499 s. :
  ISBN: 9789152336120
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album