Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Strategic Entrepreneurship, Networks and Internationalisation D, 15 hp

Engelskt namn: Strategic Entrepreneurship, Networks and Internationalisation D

Denna kursplan gäller: 2022-08-08 och tillsvidare

Kurskod: 2FE414

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2022-05-12

Innehåll

Kursen är avsedd för studenter som vill bli entreprenörer, chefer eller projektledare med inriktning mot (internationell) affärsutveckling. Kurser ger fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om strategi, innovation, entreprenörskap, nätverkande och affärstillväxt, och samtidigt integreras internationaliserings- och hållbarhetsaspekter systematiskt.  Syftet är att  utveckla kunskap och förmågor för att agera på affärsmöjligheter och samhälleliga möjligheter, behov och utmaningar för att utveckla framgångsrika verksamheter och innovationer i en global och föränderlig affärsmiljö.  
 
Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.
 
Generiska lärandemål
Kursen har ett antal generiska mål. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • värdera jämställdhet, mångfald och mångkulturalitet samt arbeta effektivt i mångkulturella team
 • integrera kunskap och expertis från olika områden för beslutsfattande i företag och organisationer och för att identifiera, analysera och lösa problem i samband med entreprenörskap och affärsutveckling
 • planera, genomföra och muntligt och skriftligt presentera utredningar och diskutera sin slutsats och den kunskap och de argument som ligger i dialog med olika typer av intressenter
 • Visa förmåga att beaktaetiska och hållbarhet vid analys och lösning av affärsutvecklings- och entreprenörskapsproblem
Kursövergripande förväntat studieresultat:
 • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska
Kursen består av två moment som vidare kommer att beskrivas nedan:
Moment 1. Strategiskt perspektiv, 7.5 hp
Moment 2. Leda nätverk och internationalisering, 7,5 hp
 
Moment 1. Strategiskat perspektiv, 7.5 hp
Momentet belyser nyckelfrågor för företag i en globaliserad värld. Studenterna kommer att tillägna sig en interdisciplinär förståelse för den miljö där företag bedriver sin verksamhet och hur denna kontext påverkas av olika händelser och processer. Alternativa teoretiska perspektiv på strategi presenteras för att ge en allsidig plattform för kommande moment. Studenterna tränas i att tänka strategiskt både utifrån interna och externa perspektiv. Momentet integrerar teoretiska insikter med praktiska tillämpningar i en lärandemiljö som kännetecknas av aktivt deltagande, både individuellt och i grupp. Under hela momentet uppmuntras studenterna att självständigt utveckla sitt strategiska tänkande om hur strategier ska genomföras. Under momentet blir studenterna också introducerade till metoder för arbete i internationella teams och ett akademiskt förhållningssätt, t.ex. referensteknik eller hur man undviker plagiat och fusk.
 
Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • Beskriva och analysera fundamenten i strategi och strategiska perspektiv.
 • föreslå lösningar för att hantera interna och externa strategiska utmaningar och svårigheter.
 • föreslå lämpliga strategier för att hantera viktiga dilemman vad gäller till exempel innovationer, produkter, processer, organisationen, marknadsföring och affärsmodeller.
 • Kritiskt reflektera över konsekvenserna av strategiska val och beslut i en vidare samhällskontext
 • beskriva, identifiera och tillämpa ett akademiskt förhållningssätt i sitt eget arbete. 
Undervisningens uppläggning
Utöver föreläsningar och gästföreläsningar stöds lärandet genom case och fallseminarier. Momentet består till stor del av självstudier, vilket innebär studier av anvisade bokkapitel, artiklar, handouts och fallstudiematerial. Det är studentens ansvar att komma förberedd till föreläsningar och seminarier samt att aktivt delta i diskussioner. De fallrelaterade grupparbetena kommer att genomföras i grupper av 3-5 studenter med såväl muntlig som skriftlig presentation.Studenterna lär sig också akademisk etik och akademiskt förhållningssätt, vilket inkluderar referenshantering och hur man undviker plagiering och fusk.
 
Examination
Examinationsunderlaget i detta moment består av case-rapporter, en skriftlig tentamen och ett individuellt online test om ett akademiskt förhållningssätt. Case-rapporterna utförs i grupp och den skriftliga tentamen är individuell. Närvaro vid case-seminarierna är obligatorisk och är därmed ett krav för att bli godkänd på momentet. Godkänt betyg krävs för varje examinerande del inom momentet. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.  Se även examination för hela kursen nedan.
 
Moment 2. Leda nätverk och internationalisering, 7,5 hp
Två huvudsakliga områden inom detta moment är internationalisering och nätverkande i entreprenöriella företag. Nyckelfrågor är hur företag kan utveckla sina affärsmässiga förmågor genom internationalisering och nätverkande för att bygga, underhålla och stödja företag med olika former av internationaliseringsverksamhet t.ex. export, joint ventures, allianser och nätverk, att möta konkurrens från såväl etablerade som nya aktörer vid en internationalisering och att balansera samarbete och konkurrens i internationella företagsmiljöer. Studenterna kommer att analysera internationaliseringsstrategier och nätverksrelationer genom fallstudier.
 
Förväntade studieresultat
Efter genomgånget moment skall den studerande kunna:
 • förklara relationen mellan entreprenörskap, nätverkande, internationalisering och affärsutveckling.
 • tolka dynamiska strukturer och processer för internationell affärsutveckling.
 • tillämpa modeller och teorier för beslutsfattande
 • utveckla handlingsplaner och rekommendationer i syfte att stödja affärsutvecklande aktiviteter
 • identifiera strategiska och etiska aspekter på nätverkande och internationaliseringsprocesser.

Undervisningens uppläggning
Genom föreläsningar, seminarier och inläsning av litteraturen utvecklar studenterna en konceptuell förståelse för fältet. Förmågan att analysera verkliga affärsproblem och att integrera olika modeller och perspektiv för att lösa dessa utvecklas genom olika lärandemetoder såsom fallstudier och simuleringar. I momentet analyserar studenterna verkliga fall (företag/organisation/nätverk eller en industri). Simuleringen hjälper studenterna att handla utifrån förslag till strategier och handlingsprogram för nätverkande och internationell utveckling
 
Examination
Examinationen är baserad på tre delar 1) aktivt deltagande på seminarier 2) aktivt deltagande i affärssimuleringar, 3) individuell skriftlig hemtentamen. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.

Förväntade studieresultat

Se respektive moment.

Behörighetskrav

90 hp varav 75hp företagsekonomi varav kandidatnivå 15 hp eller motsvarande. Godkänt på minst 52,5 hp varav 7,5 hp på kandidatnivå. 
Det krävs att studenten har en bredd i ämnet och inte enbart hp inom en av inriktningarna (dvs. ledarskap, marknadsföring, redovisning, finansiering).

Gymnasium Engelska B, Engelska/6

Undervisningens upplägg

Se respektive moment.

Examination

Se även ovan under respektive moment.
 
Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).
 
Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.
 
För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
 
Studenter som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.
 
Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Denna kurs överlappar hel eller delvis kurserna 2fe200, 2fe197, 2fe425 2fe147, och 2fe178 och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med denna kurs.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 32

Moment 1

Literature

Exploring strategy
Whittington Richard, Regnér Patrick, Angwin Duncan, Johnson Gerry, Scholes Kevan
Twelfth Edition. : Harlow, England : Pearson : 2020 : xxvii, 566 pages :
ISBN: 9781292282510
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Scientific articles (approx. 50-80 pages) available from Umeå University library databases.

Moment 2

Tillkommer gör cirka 20 vetenskapliga artiklar (ungefär 400-500 sidor) att läsa under modulen. Artiklarna är tillgängliga vid Umeå universitetsbibliotek

Cource Reference literature

Business ethics : managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization
Crane Andrew, Matten Dirk
3. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2010 : xxv, 614 s. :
ISBN: 978-0-19-956433-0 (pbk.)
Se bibliotekskatalogen Album

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Business Administration :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments.