Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Studentkonferens i elektronik och mekatronik, 7,5 hp

Engelskt namn: Student Conference in Electronics and Mechatronics

Denna kursplan gäller: 2017-08-21 och tillsvidare

Kurskod: 5EL258

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-10-01

Innehåll

Denna kurs ger en introduktion till vetenskapligt skrivande som resulterar i ett konferensbidrag inom elektronik och mekatronik vilket i slutet av kursen presenteras muntligt på en minikonferens. Kursen består bland annat av planering av eget arbete, formulering av avgränsad fråga, undersökande studier, vetenskapligt skrivande, gransknings arbete, muntlig och skriftlig presentation, samt utvärdering av det egna arbetet.
 
Kursen är uppdelad i fem moment:
1. Projektplanering, 1.0 hp (Project planning, 1.0 ECTS).
Denna del består i att formulera en avgränsad frågeställning/ämne som skall behandlas och studeras under kursen. Val av aktuell frågeställning skall motiveras och referenser till tidigare arbeten skall finnas med.

 2. Enkätstudie, 1.0 hp (Survey, 1.0 ECTS).
Detta moment i kursen tar upp samhälleliga och etiska aspekter kring forskning och utveckling. Här skapas ett frågeformulär som ställs till samhällsmedborgare och svaren sammanställs och utvärderas.

 3. Vetenskapligt skrivande, 4.0 hp (Scientific writing, 4.0 ECTS).
Detta moment består i att öva upp färdigheten i vetenskapligt skrivande, detta genom att skriva ett utkast till ett konferensbidrag samt det slutgiltiga konferensbidraget.
 
4. Granskningsarbete, 0.5 hp (Review, 0.5 ECTS).
Detta moment består i att öva upp färdigheten och förmågan i att granska konferensbidrag efter uppsatta granskningsregler, och återkoppla resultaten muntligt och skriftligt.

5. Muntlig presentation, 1.0 hp (Oral presentation, 1.0 ECTS).
Detta moment består i att planera och genomföra en muntlig presentation, och även agera opponent på andras arbeten baserad på en förgranskning.
 
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

Moment 1:
Färdighet och förmåga.
- kritiskt, självständigt, men i dialog med intressenter kreativt identifiera och formulera en frågeställning,
- planera ett arbete inom givna ramar.

Moment 2:
Färdighet och förmåga.
- genomföra en studie inom givna tidsramar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt.
- visa ett professionellt förhållningssätt i samarbete med människor av olika nationalitet, språk, kön och ålder,
- visa insikt om vetenskapens roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
 
Moment 3:
Kunskap och förståelse.
- visa fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
Färdighet och förmåga.
- skriftigt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap som ligger till grund för dessa,
- skriva ett konferensbidrag på engelska.
Värderingsförmåga och förhållningssätt.
- kunna värdera elektroniska system i ett vetenskapligt perspektiv samt dess påverkan på människan etiskt och samhälleligt,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar,
- visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
 
Moment 4:
Färdighet och förmåga.
- utvärdera ett arbete inom givna tidsramar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt.
- göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Moment 5:
Färdighet och förmåga.
- muntligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap samt de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
- inom givna tidsramar klart och tydligt presentera och kommunicera kring arbetet på engelska.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst två års avklarade universitetsstudier, varav minst 15 hp på avancerad nivå, 30 hp inom huvudområdet Elektronik, inkluderat Mekatronik, 7.5 hp, Linjära reglersystem, 7.5 hp, eller motsvarande.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupp- och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Vid kursens slut genomförs en konferens där genomförda arbeten individuellt presenteras.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom:
 
Moment 1 (Projektplanering):
Skriftlig redovisning av projektplaneringen i form av en projektplan, vilken bedöms och betygssätts med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För betyget G krävs att projektplanen är genomarbetad och håller hög kvalitet.

Moment 2 (Enkätstudie):
Skriftlig redovisning av frågeformulär och sammanställning av genomförd enkätundersökning. På momentet ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För betyget G krävs att enkätundersökningen är genomförd med godkänt resultat.

Moment 3 (Vetenskapligt skrivande):
Skriftlig redovisning av ett vetenskapligt konferensbidrag, vilket bedöms och betygssätts med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För betyget G krävs att konferensbidraget är väl genomarbetat och håller hög kvalitet. För betyget VG krävs att konferensbidraget är mycket väl genomarbetat och håller mycket hög kvalitet.

Moment 4 (Granskningsarbete):
Muntlig och skriftlig återkoppling (peer-review) på ett konferensbidrag. På momentet ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För betyget G krävs att den muntliga och skriftlig återkopplingen är genomförd med godkänt resultat.

Moment 5 (Muntlig presentation):
Muntlig presentation av det egna arbetet och opponering på en kamrats arbete. Momentet bedöms och betygssätts med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).  För betyget G krävs att muntlig presentation, opponering och kommunikation kring arbetet inom givna tidsramar är genomförd med hög kvalitet. För betyget VG krävs att muntlig presentation, opponering och kommunikation kring arbetet är genomförd med mycket hög kvalitet inom givna tidsramar.


Hela kursen:
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att studenten deltagit aktivt i samtliga kursmoment och att samtliga moment är godkända. För betyget (3) måste alla moment vara godkända och ha betyget G. För betyget (4) krävs att alla krav för betyget (3) är uppfyllda samt att något av momenten 3 eller 5 har betyget VG. För betyget 5 krävs att alla krav för betyget 3 är uppfyllda samt att båda momenten 3 och 5 har betyget VG

Den som godkänts på kursen får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
För studerande som inte blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.


TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.