Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Studie- och yrkesvägledningens praktik, 15 hp

Engelskt namn: Applied Career Counselling

Denna kursplan gäller: 2018-12-31 till 2022-01-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6SY018

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Fakultetsnämnden för lärarutbildning, 2008-05-07

Reviderad av: Prefekten, 2018-01-26

Innehåll

Med utgångspunkt i tidigare genomgångna kurser, aktuella och relevanta styrdokument och anvisningar på skolans område, studeras och tillämpas planering, genomförande och utvärdering av egna insatser i den studie- och yrkesvägledande verksamheten på praktikplatsen, med särskild tonvikt på enskild karriärvägledning, karriärvägledning i grupp och information/undervisning. Ett väsentligt inslag i kursen är att analysera och bearbeta erfarenheter under praktiken med stöd av aktuell vägledningsforskning, karriärteorier och styrdokument. Resultatet av denna analys och bearbetning utgör grund för att utveckla idéer och strategier beträffande den kommande professionella yrkesrollen. Dokumentation av erfarenheter redovisas i form av en portfolio.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • beskriva och analysera den lokala studie- och yrkesvägledande verksamhetens villkor och reflektera över utvecklingsmöjligheter utifrån aktuell vägledningsforskning, karriärteorier, erfarenheter, samt nationella och lokala styrdokument
 • redogöra för hur den decentraliserade styrningen tar sig i uttryck i studie- och yrkesvägledningsverksamheten
 • redogöra för och analysera studie- och yrkesvägledarens roll beträffande praktikplatsens arbete med människor i behov av särskilt stöd
 • redogöra för och reflektera över hur praktikskolans studie- och yrkesvägledare stödjer övrig personal i deras studie- och yrkesorienterande insatser
Färdighet och förmåga
 • anpassa vägledningsverktyg och modeller till gruppers och individers behov
 • utifrån innehåll i tidigare kurser genomföra och analysera karriärvägledningsprocessen för individer och grupper
 • redogöra för egna och diskutera andras erfarenheter av studie- och yrkesvägledning på praktikplatsen
 • utifrån didaktiska principer självständigt planera, genomföra och utvärdera lektioner för olika målgrupper
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • med utgångspunkt i aktuella styrdokument och anvisningar på skolans område samt kurslitteratur skriftligt redovisa en personlig deklaration över strategier i kommande yrkesprofession
 • utifrån beskrivningar, analyser och reflektioner över erfarenheter dokumenterade i portfolio, identifiera behov av att utveckla kunskap, färdigheter och kompetens
 • kritiskt granska och värdera möjligheter och hinder i en decentraliserad styrning

Behörighetskrav

Utbildningssystem i Sverige och andra länder, 10 hp, eller motsvarande; Karriärvägledning och andra insatser för människor i behov av särskilt stöd, 10 hp; Gruppvägledning med inriktning mot karriärutveckling, 7,5 hp. 

Undervisningens upplägg

I kursen finns obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus, se vidare i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten, seminarier samt handledning på praktikplats. Förberedelse av praktik och redovisning av praktikuppgifter ingår i praktikens genomförande och utgör således obligatoriska delar i kursen.
Den arbetsplatsförlagda delen av kursen består av 8 veckors praktik på heltid. Under den arbetsplatsförlagda delen genomför den studerande självständiga uppgifter under handledning. En central uppgift är att dokumentera praktikerfarenheterna i form av en portfolio som redovisas vid ett seminarium efter praktiken. Väsentliga arbetsuppgifter under praktiken utgörs av träning och befästande av kunskaper och färdigheter som behandlats i tidigare kurser.
Under den verksamhetsförlagda delen kan den studerande ges möjlighet att under del av praktik, under vissa villkor (tex att lämplig handledare finns) förlägga sin praktik utomlands.

Examination

Fysisk närvaro vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Vissa delar av examinationen av den verksamhetsförlagda delen sker vid besök av universitetslärare eller med distansöverbryggande/inspelat material. Andra delar examineras i form av skriftliga rapporter och seminarier. Sekretess beträffande elevers/klienters personliga förhållanden skall iakttas.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller underkänd.
Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera kring olika teoretiska och metodiska aspekter samt kunna analysera med stöd av teoretiska begrepp.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken/ VFU:n kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik/ VFU i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken/VFU:n samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyr, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att den tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Ansvarig handledare inom de frivilliga skolformerna skall uppfylla utbildningsvillkoret enligt skollagen 2 kap 30§ första stycket.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 1

Litteratur på kursen utgörs av litteratur från tidigare kurser.