Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Styr- och reglerteknik, 7,5 hp

Engelskt namn: Control Systems

Denna kursplan gäller: 2015-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 5EL099

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-11-21

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-01-12

Innehåll

Kursens behandlar system och tekniker för styrning och reglering av enkla processer. Logiska grundfunktioner och principer samt automatiserade processer för programmerbara styrsystem introduceras. Linjära återkopplade system modelleras med hjälp av differentialekvationer och Laplacetransformer. Begreppet överföringsfunktion introduceras för att beräkna samband mellan ut- och insignaler. Metoder för analys av stabilitet, snabbhet, noggrannhet och störningskänslighet hos återkopplade system behandlas.
Kursen är uppdelad i två moment:
1. Teori, 6 hp (Theory, 6 ECTS);
2. Laboration, 1.5 hp (Laboratory, 1.5 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
Teori:
- hantera och förenkla logiska grundfunktioner,
- använda Laplacetransformen för att beskriva sambandet mellan ut- och insignal i ett dynamiskt system,
- beskriva enkla fysikaliska system med hjälp av differentialekvationer, överföringsfunktioner och blockscheman,
- analysera stabilitet, snabbhet, noggrannhet och störningskänslighet i linjära återkopplade system,
- dimensionera PID-regulatorer med hjälp av beprövade uppskattningar och Bodediagram,
- redogöra för ett digitalt (tidsdiskret) reglersystems principiella uppbyggnad,
- formulera en algoritm för en enkel digital regulator,
- redogöra för begreppen parameterstyrning, Fuzzy Control, autotuning och adaptiv reglering.
Laboration:
- styra enklare automatiserade processer med hjälp av ett programmerbart styrsystem,
- numeriskt simulera enkla återkopplade system,
- använda en PID-regulator för reglering av enkla processer.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Analys för ingenjörer, 7.5 hp (5MA148), Algebra för ingenjörer, 7.5 hp (5MA147) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten.
Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt fortlöpande i samband med undervisningen i form av prov, övningar, redovisningar och rapporter. På ett skriftligt prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På inlämningsuppgifter och skriftliga rapporter ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På muntliga redovisningar och övningar ges vanligen endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
För studerande som inte blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur