Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Supply Chain Management I för civilingenjörer, 7,5 hp

Engelskt namn: Supply Chain Management I för civilingenjörer

Denna kursplan gäller: 2019-08-19 och tillsvidare

Kurskod: 2FE190

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Handelshögskolans rektor, 2012-10-05

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2019-06-20

Innehåll

Kursen syftar till en fördjupad förståelse för hur ett framgångsrikt logistikarbete kan bidra till företags lönsamhetsförutsättningar via en effektivare användning av befintliga resurser men också den roll inköp och logistik har i att öka ett företags värde på sin marknad. Förståelsen har sin utgångspunkt i en nulägesanalys av företags logistikupplägg, flödeskartläggning, lagerhantering, produktions- och distributionssystem. Studenterna kommer att gå igenom både strategiska och operativa logistikverktyg och modeller för utveckling och design av globala logistikflöden. Kursen fokuserar på frågeställningar som är relevanta för konkurrensintensiva marknader. Tonvikten ligger på Supply Chain Management som relateras till företagsledning, kundservice och strategisk analys. Samtidigt som studenterna utvecklar sin kunskap om logistikens beräkningsmodeller och analysverktyg. Dessutom förväntas studenten redogöra för hur logistikkedjor ser ut i olika branscher. Slutligen förväntas studenten kunna analysera hur en viss logistisk kedja kan användas för att öka företags kundvärde på marknaden.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs ska den studerande kunna:
 • Kalkylera utifrån olika logistiska beräkningsmodeller
 • Analysera den inverkan den ökande globaliseringen och krav på företags ansvarstagande har på företags logistikflöden
 • Kartlägga, analysera och utveckla företags logistikflöden
 • Diskutera och tillämpa olika teorier och modeller inom inköp och logistik
 • Diskutera och analysera övergången mot efterfrågestyrd logistik och hur företag hanterar sina logistikflöden.
 • Identifiera, problematisera, analysera, strukturera samt presentera lösningar på logistiska problem

Behörighetskrav

Företagsekonomi 30 hp varav 7,5 hp kursen Finansiering och Kalkylering (2fe174).

Undervisningens upplägg

Lärandet stöds genom traditionella föreläsningar, gästföreläsningar, gruppövningar, seminarier, handledning, samt praktikfall där de studerande på egen hand samlar information, analyserar densamma och med hjälp av olika modeller fattar beslut om lämpliga handlingsalternativ.

Examination

Examinationsförfarandet är uppbyggt på skriftliga tentamina, seminarier, författande av PM och muntlig framställning.

Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75 % av den sammanlagda vägda poängsumman.

För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som inte görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination inte går att upprepa, kan annan form användas.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 32

  Kurslitteratur

  Christopher Martin
  Logistics & supply chain management
  Fifth Edition. : New York : Pearson Education : 2016 : xiv, 310 pages :
  ISBN: 9781292083797
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Modern logistik - för ökad lönsamhet
  Oskarsson Björn, Aronsson Håkan, Ekdahl Bengt
  5 uppl. : Liber : 2021 : 388 sidor :
  ISBN: 9789147144211
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tillkommer 2-4 vetenskapliga artiklar (30-80 sidor) tillgängliga från Umeå universitetsbiblioteks databaser.

  Referenslitteratur

  Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.

  Uppsatsskrivande i Företagsekonomi. Uppsatsmanual.
  USBE Företagsekonomi :
  https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

 • Giltig från: 2019 vecka 34

  Kurslitteratur

  Christopher Martin
  Logistics & supply chain management
  Fifth Edition. : New York : Pearson Education : 2016 : xiv, 310 pages :
  ISBN: 9781292083797
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Modern logistik : för ökad lönsamhet
  Oskarsson Björn, Ekdahl Bengt, Aronsson Håkan
  4., [omarb. och utök.] uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 392 s. :
  ISBN: 9789147111268
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tillkommer 2-4 vetenskapliga artiklar (30-80 sidor) tillgängliga från Umeå universitetsbiblioteks databaser.

  Referenslitteratur

  Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.

  Uppsatsskrivande i Företagsekonomi. Uppsatsmanual.
  USBE Företagsekonomi :
  https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/