Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svensk idéhistoria under 1900-talet, 7,5 hp

Engelskt namn: Twentieth Century Swedish Intellectual History

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 1IH081

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idéhistoria: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-09-07

Innehåll

Kursen behandlar svensk idéhistoria från början av det tjugonde århundradet och framåt, med ett särskilt fokus på vetenskapens och teknikens roll i formandet av bilden av Sverige, av nationell identitet och politisk kultur. Studenterna får inblick i den roll som expertkunskap har spelat i svensk politisk kultur, i spänningen mellan demokratiska och teknokratiska tendenser i storskaliga folkhälsoprojekt, samt i kontroverser om reglering och politik gällande energi, biomedicin och miljö. Studenterna introduceras också till litteratur om skapandet av nationella självbilder, exemplifierat genom Nobelpriset. De ska vidare delta i teoretiskt orienterade diskussioner om samspelet mellan vetenskap, teknik och samhälle.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avklarad kurs kunna:

Kunskap och förståelse
  • visa en övergripande förståelse för samspelet mellan vetenskap, teknik och det svenska samhället från början av det tjugonde århundradet fram till idag,
  • visa fördjupad kunskap om specifika händelser och perioder i offentlig svensk vetenskaps- och teknikhistoria,

Färdighet och förmåga
  • analysera och problematisera förändringar av vetenskapens roll i det svenska samhället under 1900-talet,
  • tydligt kommunicera akademisk kunskap, både muntligt och skriftligt,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Reflektera över vetenskapens och teknikens övergripande roll för bilden av Sverige, nationell självförståelse och politisk kultur.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen hålls på engelska och består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och individuellt arbete. När deltagande på föreläsningar eller övningar är obligatoriskt, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta specifikt i schemat. Vid frånvaro vid obligatoriskt tillfälle tillhandahålls kompletterande uppgifter av läraren.

Examination

Kursen examineras kontinuerligt genom skriftliga inlämningsuppgifter, deltagande i obligatoriska seminarier och individuella skriftliga tentamina. Gruppuppgifter (seminarier) betygssätts med alternativen Godkänd eller Underkänd. Individuella skriftliga uppgifter och tentamina betygsättas med alternativen Godkänd, Väl godkänd eller Underkänd. För att klara kursen med minst betyget Godkänd krävs att alla obligatoriska gruppuppgifter samt den individuella skriftliga uppgiften har getts betyget Godkänd. För att få betyget Väl godkänd på ett moment krävs att betyget alla gruppuppgifter har getts betyget Godkänd, samt att den individuella skriftliga uppgiften har getts betyget Väl godkänd. Betygsättningen görs av examinator utsedd av Humanistisk fakultet vid Umeå universitet. 

Studenten ges fem tillfällen att tentera ett enskilt prov. Studenter som inte har fått godkänt betyg efter den första tentamen har rätt till en andra tentamen inom två månader. Övriga tillfällen till omprov ges antingen vid s.k. uppsamlingstentamenstillfällen eller nästa gång kursen erbjuds. Registrerade studenter har rätt att examineras på gällande kursplan upp till två år efter första registreringsdatum. Den som har godkänts på ett prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. 

Studerande som vid två tillfällen har underkänts på ett prov har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid Humanistisk fakultet begära att annan examinator utses för att bestämma betyg, såvida inte särskilda skäl talar emot detta.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte inkluderas tillsammans med en annan kurs med liknande innehåll. Vid osäkerhet bör studenten konsultera studierektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå Universitet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.