"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svensk och engelsk medicinsk terminologi, 15 hp

Engelskt namn: Medicial Terminology in Swedish and English

Denna kursplan gäller: 2017-02-27 och tillsvidare

Kurskod: 3AN004

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Beslutad av: Programkommittén för Vårdadministrativa programmet, 2009-05-11

Reviderad av: Programkommittén för Vårdadministrativa programmet, 2017-02-27

Innehåll

Kursen omfattar grunderna i det medicinska språkbruket och i den terminologi som används i svensk sjukvård, innefattandes en översikt av människokroppens uppbyggnad och sjukdomspanorama, samt engelska inriktad mot det medicinska ämnesområdet. I den engelska delen ingår, förutom grundläggande medicinsk terminologi, viss skrivträning, träning av kommunikativ muntlig förmåga, samt träning att förstå muntlig talad medicinsk engelska och kunna sammanfatta densamma på svenska.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten
• uppvisa god kännedom om, och själv kunna tillämpa, grunderna i medicinskt språkbruk, inkluderande terminologi för anatomiska grundstrukturer och för begrepp såsom plan, axlar, lägen, riktningar och rörelser, samt uppvisa viss kunskap om ordstammar, prefix, suffix och enklare regler för uttal och grammatisk böjning inom företrädesvis latin (men även viss grekiska).
• uppvisa god kännedom om den översiktliga terminologin för kroppens organsystem och dess olika delar.
• uppvisa viss kännedom om den översiktliga terminologin för patologiska processer kopplade till olika organsystem.
• uppvisa god kännedom om vissa frekvent förekommande förkortningar i medicinsk terminologi och praktisk sjukvård.
• uppvisa översiktlig kännedom om terminologin för behandlingsmetoder/-ingrepp kopplade till olika organsystem samt farmakologiska grundbegrepp.
• uppvisa god kännedom om grundläggande medicinsk terminologi på engelska.
• uppvisa förmåga att i form av en skriftlig text på svenska som fångar innehållet, redovisa medicinsk engelska talad med normal hastighet.
•  Utala av medicinska termer på engelska på ett förståeligt sätt.
• uppvisa kommunikativ förmåga att beskriva allmänna medicinska tillstånd på engelska.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Studierna kännetecknas av eget aktivt kunskapssökande och reflektion. Kursen är nätburen. Undervisningens former varierar mellan videoföreläsningar, nätburna självstudieuppgifter samt viss nätburen lärarhandledning. Gruppträff på campus i Umeå med traditionell föreläsning, praktiskt övningsmoment och/eller seminarium kan komma att ingå.

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala: Underkänd, godkänd eller väl godkänd. Kursen examineras individuellt i form av skriftlig eller muntlig tentamen. Skriftlig tentamen kan innebära nätburen examination. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. För godkänd kurs krävs därtill godkänt på eventuella inlämningsuppgifter.

Tillgodoräknande
Inga generella tillgodoräknanden tillämpas. Prövning huruvida en tidigare utbildning eller verksamhet helt eller delvis kan godtas för tillgodräknande avgörs av studierektor.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 8

Medicinsk terminologi
Lindskog Bengt I., Andrén-Sandberg Åke, Frank Urban, Buckhöj Poul
5., [rev.] uppl. : Stockholm : Norstedts Akademiska : 2008 : 704 s. :
ISBN: 978-91-7227-557-7 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Collins
A Short Course in Medical Terminology, Enhanced Reprint
Lippincott Williams & Wilkins : 2007 :