Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska för ämneslärare, kurs 1, 30 hp

Engelskt namn: Swedish for the Secondary and Upper Secondary School Levels, Course 1

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 till 2022-01-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6SV075

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-10-21

Innehåll

Kursen ger en introduktion till svenskämnet ur språkvetenskapligt, litteraturvetenskapligt och didaktiskt perspektiv. I kursen läggs stor vikt vid språkets och litteraturens identitetsskapande funktion. Kursen omfattar bland annat sociolingvistik och en introduktion till svenska språkets grammatik och ordbildning. En utgångspunkt för studierna i sociolingvistik är mångfalden i dagens svenska språksamhälle. Språklig variation på individ- och samhällsnivå studeras och skillnader mellan tal- och skriftspråk uppmärksammas. I grammatikmodulen behandlas språkets olika nivåer, såsom ord-, fras-, sats- och meningsnivå, och deras respektive funktioner. Språkliga normer diskuteras och problematiseras utifrån både sociolingvistiskt och grammatiskt perspektiv. Vidare behandlar kursen litteraturanalysens grunder och introducerar ett litteraturhistoriskt perspektiv på litteratur och läsning. Diskussioner om litteraturens och läsandets värde behandlas ur ett litteraturdidaktiskt perspektiv och olika modeller för litteraturundervisning i skolan undersöks. Med utgångspunkt i teorier om ett vidgat textbegrepp diskuteras genre- och kanonfrågor, liksom användningen av äldre och nyare medier. Skönlitteratur för barn och vuxna i olika genrer studeras. I kursen diskuteras genomgående olika sätt att förhålla sig till skolämnet svenska utifrån styrdokument.

Kursen består av följande moduler:

Modul 1. Svenskämnet och dagens språksamhälle, 5 hp (Swedish as a school subject in contemporary society)
Modul 2. Språkbeskrivning, 10 hp (Describing language)
Modul 3. Litteraturanalysens grunder, 7,5 hp (The Foundations of Literary Analysis)
Modul 4. Lyrikens historia och litteraturens medialitet , 7,5 hp (The History of Poetry and the Mediality of Literature)


Innehåll per modul:

Modul 1. Svenskämnet och dagens språksamhälle (5 hp)
I modulen presenteras och problematiseras språklig variation och förändring i det svenska språksamhället med särskild tonvikt på samtida förhållanden och sociolingvistiska grundbegrepp. Ur individ-, grupp- och samhällsperspektiv behandlas varieteter utifrån attityd, identitet, kön, klass, ålder, etnicitet, situation och plats. Språkplaneringsinsatser i Sverige behandlas, bl.a. utifrån språkpolitik, språkvård, minoritetsspråk, engelskans ställning i Sverige och 2000-talets språklagar. Språklig variation och språkplanering diskuteras i förhållande dels till den språkliga mångfalden hos eleverna i skolan, dels till skolämnet svenska.. Svenska som skolämne problematiseras.

Modul 2. Språkbeskrivning (10 hp)
Modulen behandlar det svenska språket som språksystem inklusive grundläggande fonologi och prosodi. Svenska språket behandlas framför allt med fokus på språkliga kategoriers form, betydelse och funktion. Ord, fraser, satser och meningars uppbyggnad studeras, liksom den moderna svenskans centrala mönster och regler, framför allt när det gäller ordbildning, ordböjning och ordföljd samt konstruktioner som är vanliga i samtalsspråk. I samband med behandlingen av grammatiska kategorier och regler tas språkriktighetsfrågor upp till diskussion och lärarens roll som språkvårdare behandlas. Olika grammatiska teorier presenteras och didaktiska tillämpningar av grammatik i skolan och grammatik i relation till skolans styrdokument diskuteras.

Modul 3. Litteraturanalysens grunder (7,5 hp)
I modulen introduceras diskussioner kring värdet av att läsa litteratur, dvs. hur och varför man har skrivit och läst litteratur i olika sammanhang eller vid olika historiska tidpunkter. Den litterära gestaltningens och läsandets grundmönster behandlas. Därvid introduceras centrala begrepp för analys av och arbete med epik, lyrik och dramatik. Genom arbete med mytologiska strukturer och s.k. berättelsefigurer i både muntlig och skriftlig gestaltning belyses frågan: Vad är en litterär struktur? Urval av litteratur görs från både barn-, ungdoms- och vuxenlitteraturen. Arbetsformer för att motivera ungdomar att läsa och bearbeta sin läsning, t.ex. genom boksamtal, behandlas.

Modul 4. Lyrikens historia och litteraturens medialitet (7,5 hp)
Modulen ger en litteraturhistorisk orientering där lyriken och relationen mellan muntligt och skriftligt berättande står i fokus. Genre- och kanonfrågor diskuteras både i historisk och samtida belysning, och litteraturbegreppet problematiseras i relation till andra uttrycksformer. Hur lärare kan tillvarata elevernas medievanor och genrebruk för att aktivera och levandegöra litteraturhistorien diskuteras. Begreppet genre introduceras och diskuteras både i litteraturhistorisk och didaktisk belysning. Kursinnehållet bearbetas genom såväl teoretisk analys av litterära uttrycksformer som praktiska kreativa och didaktiska gruppövningar.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat för helkurs

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska den studerande kunna:
 • uppvisa grundläggande kunskap om relevanta begrepp inom sociolingvistik,
 • redogöra för samband mellan språk och identitet,
 • beskriva dagens språksituation i Sverige, inklusive huvuddragen i svensk språkplanering,
 • beskriva centrala mönster och regler för svenskans ordbildning, ordböjning och ordföljd,
 • uppvisa kunskap och förståelse för relationen mellan olika grammatiska nivåer, som ordklasser, fraser och syntax
 • uppvisa förståelse för skillnader mellan tal- och skriftspråk,
 • uppvisa grundläggande kunskap om relevanta begrepp för analys av muntlig och skriftlig diktning,
 • uppvisa grundläggande kunskap om skönlitteraturens former och historiska sammanhang,
 • uppvisa grundläggande kunskap om förutsättningarna för att förmedla och tillägna sig texter och medier under olika tider och i olika grupper samt
 • problematisera skolämnet svenska.
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska den studerande kunna:
 • i tal och skrift föra diskussioner kring litteraturvetenskapliga, språkvetenskapliga och didaktiska frågeställningar,
 • producera mottagaranpassade och väldisponerade texter enligt relevanta normer,
 • utföra olika språkliga analyser av texter med hjälp av grammatiska verktyg,
 • göra välgrundade ställningstaganden i språkriktighetsfrågor, analysera och tolka litterära texter i sin historiska kontext,
 • urskilja och reflektera över de litterära formernas och teknikernas användbarhet i den didaktiska praktiken samt
 • diskutera olika sätt att förhålla sig till skolämnet svenska utifrån styrdokument.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska den studerande kunna:
 • värdera och reflektera över samband mellan teoretiska kunskaper och didaktisk praktik samt

Förväntade studieresultat per modul

Modul 1. Svenskämnet och dagens språksamhälle, 5 hp

Kunskap och förståelse
För godkänd modul ska den studerande kunna:
 • redogöra för sociolingvistiska grundbegrepp,
 • beskriva dagens svenska språksamhälle, inklusive vad som kännetecknar olika slags varieteter, samt redogöra för huvuddragen i svensk språkplanering.
Färdighet och förmåga
För godkänd modul ska den studerande kunna:
 • använda sociolingvistiska grundbegrepp samt
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd modul ska den studerande kunna:
 • reflektera över samband mellan språklig variation och förändring i relation till identitet och attityder samt
 • problematisera och värdera dagens svenska språksamhälle i relation till skolan, svenskämnet och skolans styrdokument.
Modul 2. Språkbeskrivning, 10 hp

Kunskap och förståelse
För godkänd modul ska den studerande kunna:
 • beskriva ordklassers, frasers och satsers form, betydelse och funktion,
 • uppvisa grundläggande kunskaper om svenskans ordbildning samt
 • uppvisa grundläggande kunskaper om svenskans fonologi och prosodi.
Färdighet och förmåga
För godkänd modul ska den studerande kunna:
 • identifiera ordklasser i löpande text,
 • identifiera olika typer av fraser,
 • identifiera huvudsatser och bisatser,
 • analysera huvudsatser och bisatser med hjälp av fältschema,
 • göra fullständig satslösning av meningar med viss komplexitet,
 • förklara och diskutera enklare grammatiska problem, samt
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.
Värderingsförmåga
För godkänd modul ska den studerande kunna:
 • reflektera över förutsättningar och didaktiska möjligheter för grammatik i skolan.

Modul 3. Litteraturanalysens grunder, 7,5 hp

Kunskap och förståelse
För godkänd modul ska den studerande kunna:
 • uppvisa grundläggande kunskap om relevanta begrepp och metoder för analys av muntlig och skriftlig gestaltning samt
 • uppvisa grundläggande kunskap om den litterära gestaltningens förankring i ett socialt och historiskt sammanhang.
Färdighet och förmåga
För godkänd modul ska den studerande kunna:
 • analysera och tolka litterära texter med hjälp av relevanta metoder och begrepp,
 • urskilja de litterära formernas och teknikernas beroende av och användbarhet i skilda historiska, sociala eller pedagogiska sammanhang,
 • planera för arbete med skönlitteratur i skolan, t.ex. genom boksamtal, samt
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd modul ska den studerande kunna:
 • reflektera över sin egen kunskapsprocess i förhållande till vetenskapligt sammanhang och egen erfarenhet samt
 • utvärdera sin egen kunskapsprocess i relation till den framtida lärarrollen.
Modul 4. Lyrikens historia och litteraturens medialitet 7,5 hp

Kunskap och förståelse
För godkänd modul ska den studerande kunna:
 • uppvisa grundläggande kunskap om de litterära genrernas utmärkande drag, med tonvikt på lyrik,
 • uppvisa grundläggande kunskaper om genrernas framväxt i ett historiskt perspektiv samt
 • uppvisa grundläggande insikter kring ungdomars läsvanor och medieanvändning.
Färdighet och förmåga
För godkänd modul ska den studerande kunna:
 • urskilja och analysera de litterära genrernas karaktäristiska formmässiga drag, med tonvikt på lyrik,
 • urskilja och analysera genrernas förhållande till sitt historiska sammanhang,
 • i ljuset av det vidgade textbegreppet praktiskt arbeta med kreativa litterära och didaktiska övningar samt
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd modul ska den studerande kunna:
 • reflektera över sin egen kunskapsprocess i förhållande till vetenskapligt sammanhang och egen erfarenhet samt
 • utvärdera sin egen kunskapsprocess i relation till den framtida lärarrollen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och individuella övningar. Didaktiska perspektiv anläggs genomgående på både språkvetenskapligt och litteraturvetenskapligt kursinnehåll.

Examination

Modul 1 examineras dels genom en salstentamen, dels genom ett grupparbete inom ämnesdidaktik och en individuell didaktisk skriftlig uppgift.

Vid bedömning av salstentamen samt den individuella skriftliga uppgiften används betygen U, G eller VG; vid bedömning av grupparbetet används betygen U eller G.

Modul 2 examineras genom salstentamen och en muntlig gruppresentation.

Vid bedömning av salstentamen används betygen U, G eller VG; vid bedömning av gruppresentationen används U eller G.

Modul 3 examineras genom seminarier och grupparbeten samt genom en hemtentamen,

Vid bedömning av seminarier och grupparbeten används betygen U eller G; vid bedömning av hemtentamen används betygen U, G eller VG.

Modul 4 examineras genom seminarier och grupparbeten samt genom en individuell uppgift och en hemtentamen.

Vid bedömning av seminarier, grupparbeten och den individuella uppgiften används betygen U eller G; vid bedömning av hemtentamen används betygen U, G eller VG

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Som betyg används något av uttrycken Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på lägst 22,5  högskolepoäng. För godkänt betyg i modul som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå.

Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har han/hon rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 1

  Kurslitteratur

  I alla moduler ingår nedanstående kurslitteratur

  Läroplaner kan laddas hem eller beställas från www.skolverket.se

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm: Skolverket: 2011:279 s ISBN: 978-91-38-32541-4 : 2011 :
  Fritt tillgängligt via Skolvertkets webbplats
  Läsanvisning: Läroplaner kan laddas hem eller beställas från www.skolverket.se

  Karlsson Ola
  Svenska skrivregler
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11149-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svenska Akademiens ordböcker
  Svenska Akademien :
  https://svenska.se

  Modul 1. Svenskämnet och dagens språksamhälle (5 hp)

  Ask Sofia
  Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 129 s. :
  ISBN: 978-91-44-05936-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 1, 2, 3 och 7.

  Bolander Maria
  Funktionell svensk grammatik
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2001 : 191 s. :
  ISBN: 91-47-05054-3 ; 339:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap. 1. Om språk och grammatik, s. 9-29 (20 sidor).

  Språk och kön
  Edlund Ann-Catrine, Erson Eva, Milles Karin
  Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 256 s. :
  ISBN: 9789172274525 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  Eriksson Lisa
  En kvinna klär sällan i dialekt. Beskrivning av undersökning.
  Västerbottens läns hembygdsförbund : 2005:1 :
  Fritt tillgänglig. s 64-74

  Språklagen
  SFS 2009:600 : 2009 :
  Kan hämtas på
  Obligatorisk

  Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
  SFS 2009:724, 2009 :
  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724
  Obligatorisk

  Språkriktighetsboken
  Andra upplagan : [Malmö] : NE : [2016] : 413 sidor :
  ISBN: 9789175130682
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Josephson Olle
  Språkpolitik
  Första upplagan : Stockholm : Morfem : [2018] : 320 sidor :
  ISBN: 9789188419019
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  Salö Linus
  Domänförlust som språkideologisk representation. Språkvårdens diskurser om engelska i Sverige
  Nordand - Nordisk tidsskrift för andrespråksforskning : 2012 :
  Fritt tillgänglig

  Sundgren Eva
  Sociolingvistik
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 377 s. :
  ISBN: 9789147106097
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Thavenius Jan
  Svenskämnets historia
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 165 s. :
  ISBN: 91-44-00955-0 ;
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap. 1-4, s. 11-118 och kap. 6-7, s. 137-160.

  Sveriges nationalatlas [Elektronisk resurs] : Språken i Sverige
  Dahl Östen, Edlund Lars-Erik
  2 reviderade upplagan : Stockholm : Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien : 2019 : 176 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-157820
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: Språklig variation i tid och rum, s. 8-17.

  Modul 2. Språkbeskrivning (10 hp)

  Ask Sofia
  Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 129 s. :
  ISBN: 978-91-44-05936-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: S. 9-35 och 55-62.

  Bolander Maria
  Funktionell svensk grammatik
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2005 : 236 s. :
  ISBN: 91-47-05232-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nycklar till grammatik
  Josefsson Gunlög, Lundin Katarina
  Upplaga 1 : 2018 : 158 sidor :
  ISBN: 9789144117591
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lingvistisk litteracitet i skolan – ett möte mellan språkforskare och lärare [Elektronisk resurs]
  Lim Falk Maria, Riad Tomas
  Stockholm : Svensklärarföreningen : 2017 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-167172

  Språkriktighetsboken
  2. uppl. : Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2011, cop. 2005 : 413 s. :
  ISBN: 978-91-1-304370-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  Därutöver kan det tillkomma ett urval artiklar (max 50 sidor) som väljs av läraren.

  Modul 3. Litteraturanalysens grunder (7,5 hp)

  Barnlitteraturanalyser
  Andersson Maria, Druker Elina
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 213 s. :
  ISBN: 978-91-44-04028-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Läses enligt lärarens anvisningar)

  Från fabler till manga : litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barn- och ungdomslitteratur
  Boglind Ann, Nordenstam Anna
  1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2010 : 422 s. :
  ISBN: 978-91-40-65204-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att arbeta med skönlitteratur i skolan : praktik och teori
  Brodow Bengt, Rininsland Kristina
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 267 s. :
  ISBN: 91-44-03812-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Böcker inom oss : om boksamtal
  Chambers Aidan, Kuick Katarina
  Stockholm : Norstedt : 1994 : 170, [1] s. :
  ISBN: 91-1-947271-4 ; 185:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Eller senare upplaga.

  Edström Vivi
  Barnbokens form : en studie i konsten att berätta
  2. tr. : Göteborg : Gothia : 1982 : 247, [1]s. :
  ISBN: 91-7728-006-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Läses enligt lärarens anvisningar)

  Elleström Lars
  Lyrikanalys : en introduktion
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 179 s. :
  ISBN: 91-44-00805-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Epikanalys : en introduktion
  Holmberg Claes-Göran, Ohlsson Anders
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 148 s. :
  ISBN: 91-44-00804-X ; 219:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skriv om och om igen
  Karlsson Ylva, Kuick Katarina, Lundberg Sara
  Huddinge : X publ. : 2009 : 144 s. :
  ISBN: 978-91-85763-06-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kåreland Lena
  Modig och stark - eller ligga lågt : skönlitteratur och genus i skola och förskola
  Stockholm : Natur och kultur : 2005 : 487 s., [8] pl.-s. :
  ISBN: 91-27-11023-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Läses enligt lärarens anvisningar)

  Molloy Gunilla
  När pojkar läser och skriver
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 168 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32838-01/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-04025-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Molloy Gunilla
  Reflekterande läsning och skrivning
  2., rev. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 358 s., [4] pl.-s. :
  ISBN: 978-91-44-03831-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteraturens historia i Sverige
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar
  5., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 640 s. :
  http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13022680_O_2.jpg
  ISBN: 978-91-1-302268-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteraturens historia i världen
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar
  4., [utök.]uppl. : Stockholm : Norstedt : 1995 : 666 s. :
  ISBN: 91-1-943622-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Persson Magnus
  Varför läsa litteratur? : om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 300 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-44-04844-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 6-12.

  Rosenblatt Louise M.
  Literature as exploration
  5. ed. : New York : Modern Language Association of America : 1995 : xx, 321 s. :
  ISBN: 978-0-87352-568-8 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap. 1-2.

  Rosenqvist Claes
  Vägar in i dramatexten
  Stencil :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålles av läraren

  Willman Dan-Ove
  Lyrikanalysens grunder
  Stencil :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålles av läraren

  Bruns Cristina Vischer
  Why literature? : the value of literary reading and what it means for teaching
  New York : Continuum : 2011 : xiv, 159 s. :
  ISBN: 1-4411-2465-9 ¹14.99
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 1-10.

  Skönlitteratur

  Ett pensum valt bland följande titlar:

  Den otroliga och sorgliga historien om den troskyldiga Eréndira och hennes hjärtlösa farmor : sju berättelser
  García Márquez Gabriel, Johansson Kjell A., Johansson Sonia
  [Ny utg.] : Stockholm : Wahlström & Widstrand : 1982 : 103, [1] s. :
  ISBN: 91-46-14218-5 (inb.) ; 61:50
  Se bibliotekskatalogen Album

  DEN POETISKA EDDAN
  Aisopos : 2010 :
  ISBN: 91-85807-68-0
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Urval ur Den poetiska eddan, Gudrunarkvida

  Odysséen
  Homeros , Björkeson Ingvar
  3., rev. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2008 : 411 s. :
  ISBN: 978-91-27-08833-7 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jansson Tove
  Sent i november.
  5. uppl. : Stockholm : AWE/Geber : 1987 : 160, [1]s. : ill. :
  ISBN: 91-20-07549-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Häxan och lejonet
  Lewis C. S., Baynes Pauline, Hammar Birgitta
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier Carlsen : 2006 : 168, [3] s. :
  ISBN: 91-638-5083-4 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mio, min Mio
  Lindgren Astrid, Wikland Ilon
  11. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2003 : 178, [2] s. :
  ISBN: 91-29-65770-9 (inb.) : 155:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nilsson Johanna
  Hon går genom tavlan, ut ur bilden
  [Ny utg.] : Stockholm : Pocketförlaget : 2011 : 295 s. :
  ISBN: 978-91-86675-43-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nilsson Per
  Hjärtans fröjd
  5. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2007 : 148, [1] s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-29-66770-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Adjö, herr Muffin
  Nilsson Ulf, Tidholm Anna-Clara
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier Carlsen : 2009 : [46] s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-638-6468-1 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Romeo och Juliet : En midsommarnattsdröm
  Shakespeare William, Shakespeare William, Eriksson Göran O.
  Höganäs : Bra klassiker : 1986 : 281 s. :
  ISBN: 91-7752-119-6 (inb.) ; 80:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Resan till Ugri-La-Brek
  Tidholm Thomas, Tidholm Anna-Clara
  [Ny utg.] : Stockholm : Litteraturfrämjandet : 1990 : [36] s. :
  ISBN: 91-7448-554-7 (inb.) ; 18:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Barnens versbok : en antologi
  Widerberg Siv, Widerberg Gertrud, Forslind Ann
  13. tr. : Stockholm : En bok för alla : 2003 : 261 s. :
  ISBN: 91-7221-317-5 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tusen och en natt, bröderna Grimm, H.C Andersen
  . :
  Läsanvisning: Två sagor ur Tusen och en natt, tre sagor utg. av bröderna Grimm, tre sagor av H.C Andersen

  Älskade
  Morrison Toni, Hallén Kerstin
  [Ny utg.] : Stockholm : Forum : 1999 : 304 s. :
  ISBN: 91-37-11454-9 (inb.) ; 139:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteratur kan tillkomma enligt lärarens anvisning

  Modul 4. Lyrikens historia och litteraturens medialitet (7,5 hp)

  Elleström Lars
  Lyrikanalys : en introduktion
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 179 s. :
  ISBN: 91-44-00805-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Genreteori
  Haettner Aurelius Eva, Götselius Thomas
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 303 s. :
  ISBN: 91-44-00107-X ; 370:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 254-273

  Epikanalys : en introduktion
  Holmberg Claes-Göran, Ohlsson Anders
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 148 s. :
  ISBN: 91-44-00804-X ; 219:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kåreland Lena
  Modernismen i barnkammaren : barnlitteraturens 40-tal
  Stockholm : Rabén & Sjögren : 1999 : 400 s. :
  ISBN: 91-29-64601-4 (inb.) ; 375:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fritidens fiktionsanvändning i ett skolperspektiv
  Skolverket : 2016 :
  https://larportalen.skolverket.se
  Obligatorisk

  Litteraturens historia i Sverige
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar
  5., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 640 s. :
  http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13022680_O_2.jpg
  ISBN: 978-91-1-302268-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteraturens historia i världen
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar
  4., [utök.]uppl. : Stockholm : Norstedt : 1995 : 666 s. :
  ISBN: 91-1-943622-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisning

  Ong Walter J.
  Muntlig och skriftlig kultur : teknologiseringen av ordet
  3. uppl. : Gråbo : Anthropos : 2015 : 247 s. :
  ISBN: 9789185722327
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisning

  Wolf Lars
  Till dig en blå tussilago : att läsa och skriva lyrik i skolan
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 127 s. :
  ISBN: 91-44-00241-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Öhman Anders
  Populärlitteratur : de populära genrernas estetik och historia
  Lund : Studentlitteratur : 2002 : 196 s. :
  ISBN: 91-44-01589-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Läses enligt lärarens anvisningar)

  Skönlitteratur

  Bibeln

  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: Urval

  Odysséen
  Homeros , Björkeson Ingvar
  3., rev. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2008 : 411 s. :
  ISBN: 978-91-27-08833-7 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kadefors Sara
  Sandor slash Ida
  Stockholm : Bonnier Carlsen : 2001 : 281, [1] s. :
  ISBN: 91-638-2280-6 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Varsel
  King Stephen, Ericsson Bo G. A.
  [Ny utg.] : Malmö : Bra böcker : 2010 : 590 s. :
  ISBN: 978-91-7002-814-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Loe Erlend
  Naiv. super.
  Oslo : J.W. Cappelens forl. : 1996 : 209 s. :
  ISBN: 82-02-16698-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svensk poesi
  Möller Daniel, Schiöler Niklas
  Stockholm : Bonnier : 2016 : 1070 s. :
  ISBN: 9789100151522
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisning

  Litteratur kan tillkomma enligt lärarens anvisning.

 • Giltig från: 2020 vecka 1

  Kurslitteratur

  I alla moduler ingår nedanstående kurslitteratur

  Läroplaner kan laddas hem eller beställas från www.skolverket.se

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm: Skolverket: 2011:279 s ISBN: 978-91-38-32541-4 : 2011 :
  Fritt tillgängligt via Skolvertkets webbplats
  Läsanvisning: Läroplaner kan laddas hem eller beställas från www.skolverket.se

  Karlsson Ola
  Svenska skrivregler
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11149-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svenska Akademiens ordböcker
  Svenska Akademien :
  https://svenska.se

  Modul 1. Svenskämnet och dagens språksamhälle (5 hp)

  Ask Sofia
  Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 129 s. :
  ISBN: 978-91-44-05936-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 1, 2, 3 och 7.

  Bergöö Kerstin
  Vilket svenskämne? :b grundskolans svenskämnen i ett lärarutbildningsperspektiv
  Malmö : Lärarutbildningen : 2005 : 375 s. :
  http://dspace.mah.se:8080/bitstream/2043/3114/1/Inlaga.pdf
  ISBN: 91-85042-16-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap. 1. Skola och lärarutbildning i senmoderniteten, s. 13-33. Kap. 2. Svenskämnet i forskning och debatt, s. 35-84. (Finns tillgängligt digitalt via Album, 70 sidor)

  Bolander Maria
  Funktionell svensk grammatik
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2001 : 191 s. :
  ISBN: 91-47-05054-3 ; 339:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap. 1. Om språk och grammatik, s. 9-29 (20 sidor).

  Språk och kön
  Edlund Ann-Catrine, Erson Eva, Milles Karin
  Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 256 s. :
  ISBN: 9789172274525 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap. 6. I skolmiljön, s. 98-117. Kap. 9. Dialekt, kön, identitet, s. 163-178. S. 180-184 (avsnitt om språkvåld).

  Hyltenstam Kenneth
  Engelskan, skolans språkundervisning och svensk språkpolitik
  Ingår i:
  Engelskan i Sverige
  Stockholm : Norstedts ordbok : 2004 : 174 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 89.) s. 36-110 (74 sidor)

  Josephson Olle
  Engelskan i 2000-talets Sverige
  Ingår i:
  Engelskan i Sverige
  Stockholm : Norstedts ordbok : 2004 : 174 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 89.) s. 7-24 (17 sidor)

  Engelska som koncernspråk, svenska som fikaspråk, arabiska som modersmål
  Josephson Olle, Jämtelid Kristina
  Ingår i:
  Engelskan i Sverige
  Stockholm : Norstedts ordbok : 2004 : 174 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 89.) s. 134-156 (22 sidor)

  Introduktion till sociolingvistik
  Norrby Catrin, Håkansson Gisela
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 389 s. :
  ISBN: 9789144106908
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: kap. 1-6, 8.

  Språklagen
  SFS 2009:600 : 2009 :
  Kan hämtas på
  Obligatorisk

  Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
  SFS 2009:724 : 2009 :
  Kan hämtas på
  Obligatorisk

  Språkriktighetsboken
  1. uppl. : Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2005 : [2], 413 s. :
  ISBN: 91-7227-381-X (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Utarbetad av Svenska språknämnden. (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 93.) s. 5-38, Förord och inledning (33 sidor)

  Josephson Olle
  Språkpolitik
  Första upplagan : Stockholm : Morfem : [2018] : 320 sidor :
  ISBN: 9789188419019
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Thavenius Jan
  Svenskämnets historia
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 165 s. :
  ISBN: 91-44-00955-0 ;
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap. 1-4, s. 11-118 och kap. 6-7, s. 137-160.

  Sveriges nationalatlas. [Kartografiskt material] : Språken i Sverige
  Dahl Östen, Edlund Lars-Erik, Wastenson Leif, Elg Margareta
  1. utg. : Stockholm : Norstedt : [2010] : 176 s. :
  SNA webbatlas
  ISBN: 978-91-87760-57-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses enligt anvisning.

  Modul 2. Språkbeskrivning (10 hp)

  Ask Sofia
  Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 129 s. :
  ISBN: 978-91-44-05936-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: S. 9-35 och 55-62.

  Bolander Maria
  Funktionell svensk grammatik
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2005 : 236 s. :
  ISBN: 91-47-05232-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nycklar till grammatik
  Josefsson Gunlög, Lundin Katarina
  Upplaga 1 : 2018 : 158 sidor :
  ISBN: 9789144117591
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Språkriktighetsboken
  2. uppl. : Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2011, cop. 2005 : 413 s. :
  ISBN: 978-91-1-304370-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  Därutöver kan det tillkomma ett urval artiklar (max 50 sidor) som väljs av läraren.

  Modul 3. Litteraturanalysens grunder (7,5 hp)

  Barnlitteraturanalyser
  Andersson Maria, Druker Elina
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 213 s. :
  ISBN: 978-91-44-04028-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Läses enligt lärarens anvisningar)

  Från fabler till manga : litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barn- och ungdomslitteratur
  Boglind Ann, Nordenstam Anna
  1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2010 : 422 s. :
  ISBN: 978-91-40-65204-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att arbeta med skönlitteratur i skolan : praktik och teori
  Brodow Bengt, Rininsland Kristina
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 267 s. :
  ISBN: 91-44-03812-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Böcker inom oss : om boksamtal
  Chambers Aidan, Kuick Katarina
  Stockholm : Norstedt : 1994 : 170, [1] s. :
  ISBN: 91-1-947271-4 ; 185:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Eller senare upplaga.

  Edström Vivi
  Barnbokens form : en studie i konsten att berätta
  2. tr. : Göteborg : Gothia : 1982 : 247, [1]s. :
  ISBN: 91-7728-006-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Läses enligt lärarens anvisningar)

  Elleström Lars
  Lyrikanalys : en introduktion
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 179 s. :
  ISBN: 91-44-00805-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Epikanalys : en introduktion
  Holmberg Claes-Göran, Ohlsson Anders
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 148 s. :
  ISBN: 91-44-00804-X ; 219:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skriv om och om igen
  Karlsson Ylva, Kuick Katarina, Lundberg Sara
  Huddinge : X publ. : 2009 : 144 s. :
  ISBN: 978-91-85763-06-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kåreland Lena
  Modig och stark - eller ligga lågt : skönlitteratur och genus i skola och förskola
  Stockholm : Natur och kultur : 2005 : 487 s., [8] pl.-s. :
  ISBN: 91-27-11023-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Läses enligt lärarens anvisningar)

  Molloy Gunilla
  När pojkar läser och skriver
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 168 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32838-01/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-04025-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Molloy Gunilla
  Reflekterande läsning och skrivning
  2., rev. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 358 s., [4] pl.-s. :
  ISBN: 978-91-44-03831-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteraturens historia i Sverige
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar
  5., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 640 s. :
  http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13022680_O_2.jpg
  ISBN: 978-91-1-302268-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteraturens historia i världen
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar
  4., [utök.]uppl. : Stockholm : Norstedt : 1995 : 666 s. :
  ISBN: 91-1-943622-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Persson Magnus
  Varför läsa litteratur? : om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 300 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-44-04844-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 6-12.

  Rosenblatt Louise M.
  Literature as exploration
  5. ed. : New York : Modern Language Association of America : 1995 : xx, 321 s. :
  ISBN: 978-0-87352-568-8 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap. 1-2.

  Rosenqvist Claes
  Vägar in i dramatexten
  Stencil :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålles av läraren

  Willman Dan-Ove
  Lyrikanalysens grunder
  Stencil :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålles av läraren

  Bruns Cristina Vischer
  Why literature? : the value of literary reading and what it means for teaching
  New York : Continuum : 2011 : xiv, 159 s. :
  ISBN: 1-4411-2465-9 ¹14.99
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 1-10.

  Skönlitteratur

  Ett pensum valt bland följande titlar:

  Den otroliga och sorgliga historien om den troskyldiga Eréndira och hennes hjärtlösa farmor : sju berättelser
  García Márquez Gabriel, Johansson Kjell A., Johansson Sonia
  [Ny utg.] : Stockholm : Wahlström & Widstrand : 1982 : 103, [1] s. :
  ISBN: 91-46-14218-5 (inb.) ; 61:50
  Se bibliotekskatalogen Album

  DEN POETISKA EDDAN
  Aisopos : 2010 :
  ISBN: 91-85807-68-0
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Urval ur Den poetiska eddan, Gudrunarkvida

  Odysséen
  Homeros , Björkeson Ingvar
  3., rev. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2008 : 411 s. :
  ISBN: 978-91-27-08833-7 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jansson Tove
  Sent i november.
  5. uppl. : Stockholm : AWE/Geber : 1987 : 160, [1]s. : ill. :
  ISBN: 91-20-07549-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Häxan och lejonet
  Lewis C. S., Baynes Pauline, Hammar Birgitta
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier Carlsen : 2006 : 168, [3] s. :
  ISBN: 91-638-5083-4 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mio, min Mio
  Lindgren Astrid, Wikland Ilon
  11. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2003 : 178, [2] s. :
  ISBN: 91-29-65770-9 (inb.) : 155:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nilsson Johanna
  Hon går genom tavlan, ut ur bilden
  [Ny utg.] : Stockholm : Pocketförlaget : 2011 : 295 s. :
  ISBN: 978-91-86675-43-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nilsson Per
  Hjärtans fröjd
  5. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2007 : 148, [1] s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-29-66770-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Adjö, herr Muffin
  Nilsson Ulf, Tidholm Anna-Clara
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier Carlsen : 2009 : [46] s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-638-6468-1 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Romeo och Juliet : En midsommarnattsdröm
  Shakespeare William, Shakespeare William, Eriksson Göran O.
  Höganäs : Bra klassiker : 1986 : 281 s. :
  ISBN: 91-7752-119-6 (inb.) ; 80:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Resan till Ugri-La-Brek
  Tidholm Thomas, Tidholm Anna-Clara
  [Ny utg.] : Stockholm : Litteraturfrämjandet : 1990 : [36] s. :
  ISBN: 91-7448-554-7 (inb.) ; 18:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Barnens versbok : en antologi
  Widerberg Siv, Widerberg Gertrud, Forslind Ann
  13. tr. : Stockholm : En bok för alla : 2003 : 261 s. :
  ISBN: 91-7221-317-5 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tusen och en natt, bröderna Grimm, H.C Andersen
  . :
  Läsanvisning: Två sagor ur Tusen och en natt, tre sagor utg. av bröderna Grimm, tre sagor av H.C Andersen

  Älskade
  Morrison Toni, Hallén Kerstin
  [Ny utg.] : Stockholm : Forum : 1999 : 304 s. :
  ISBN: 91-37-11454-9 (inb.) ; 139:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteratur kan tillkomma enligt lärarens anvisning

  Modul 4. Lyrikens historia och litteraturens medialitet (7,5 hp)

  Elleström Lars
  Lyrikanalys : en introduktion
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 179 s. :
  ISBN: 91-44-00805-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Genreteori
  Haettner Aurelius Eva, Götselius Thomas
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 303 s. :
  ISBN: 91-44-00107-X ; 370:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 254-273

  Epikanalys : en introduktion
  Holmberg Claes-Göran, Ohlsson Anders
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 148 s. :
  ISBN: 91-44-00804-X ; 219:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kåreland Lena
  Modernismen i barnkammaren : barnlitteraturens 40-tal
  Stockholm : Rabén & Sjögren : 1999 : 400 s. :
  ISBN: 91-29-64601-4 (inb.) ; 375:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fritidens fiktionsanvändning i ett skolperspektiv
  Skolverket : 2016 :
  https://larportalen.skolverket.se
  Obligatorisk

  Litteraturens historia i Sverige
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar
  5., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 640 s. :
  http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13022680_O_2.jpg
  ISBN: 978-91-1-302268-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteraturens historia i världen
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar
  4., [utök.]uppl. : Stockholm : Norstedt : 1995 : 666 s. :
  ISBN: 91-1-943622-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisning

  Ong Walter J.
  Muntlig och skriftlig kultur : teknologiseringen av ordet
  3. uppl. : Gråbo : Anthropos : 2015 : 247 s. :
  ISBN: 9789185722327
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisning

  Wolf Lars
  Till dig en blå tussilago : att läsa och skriva lyrik i skolan
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 127 s. :
  ISBN: 91-44-00241-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Öhman Anders
  Populärlitteratur : de populära genrernas estetik och historia
  Lund : Studentlitteratur : 2002 : 196 s. :
  ISBN: 91-44-01589-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Läses enligt lärarens anvisningar)

  Skönlitteratur

  Bibeln

  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: Urval

  Odysséen
  Homeros , Björkeson Ingvar
  3., rev. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2008 : 411 s. :
  ISBN: 978-91-27-08833-7 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kadefors Sara
  Sandor slash Ida
  Stockholm : Bonnier Carlsen : 2001 : 281, [1] s. :
  ISBN: 91-638-2280-6 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Varsel
  King Stephen, Ericsson Bo G. A.
  [Ny utg.] : Malmö : Bra böcker : 2010 : 590 s. :
  ISBN: 978-91-7002-814-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Loe Erlend
  Naiv. super.
  Oslo : J.W. Cappelens forl. : 1996 : 209 s. :
  ISBN: 82-02-16698-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svensk poesi
  Möller Daniel, Schiöler Niklas
  Stockholm : Bonnier : 2016 : 1070 s. :
  ISBN: 9789100151522
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisning

  Litteratur kan tillkomma enligt lärarens anvisning.