Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Svenska för F-3, kurs 3, 7,5 hp

Engelskt namn: Swedish for Early Years Classes and Grades 1-3, Course 3

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare

Kurskod: 6SV023

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanisitsk fakultetsnämnd, 2011-11-16

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-02-19

Innehåll

Kursen behandlar ämnesövergripande arbetssätt med stöd av estetiska lärprocesser och digitala verktyg för alla elevers språkutveckling och skolans krav på måluppfyllelse. Studenterna planerar, skriver, diskuterar och utvärderar egna arbeten där de ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper som studenterna tidigare förvärvat tillämpas och fördjupas. Arbetena grundas i relevant forskning och beprövad erfarenhet och har fokus på läs- och skrivutveckling. Skönlitteratur och sakprosa utgör basen för arbetet. Utvecklingen av ett källkritiskt förhållningssätt och strategier för informationssökning problematiseras. Studentens eget skrivande i process och utveckling av ett vetenskapligt förhållningssätt fördjupas.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna … 
 
Kunskap och förståelse 
 • identifiera utmärkande drag i ett språkutvecklande, tematiskt ämnesövergripande arbetssätt, 
 • implementera teorier om läs- och skrivutveckling i ett didaktiskt inriktat ämnesövergripande arbete samt 
 • redogöra för begreppsapparatens och ämnesspråkens vikt för skriftspråksutvecklingen. 
Färdighet och förmåga 
 • på ett självständigt sätt planera och motivera teoretiskt förankrade läs- och skrivpedagogiska aktiviteter inom ramen för ett ämnesövergripande arbetssätt, 
 • anpassa planerad undervisning till elevers olika förutsättningar, 
 • tillämpa källkritiska kriterier på olika typer av texter, 
 • praktisera skrivprocessens olika delar och använda digitala verktyg för att bearbeta och kommunicera ett innehåll, 
 • konstruktivt granska sitt eget och andras temaarbeten, 
 • använda retoriska verktyg i tal och skrift på ett säkert sätt samt 
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.  
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 • kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras kunskaper och erfarenheter samt 
 • bedöma sitt tematiska arbete utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter och utifrån denna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap. 

Behörighetskrav

Svenska för F-3 22,5 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarier, redovisningar och gruppövningar.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen, responsgivande, redovisning och seminarier. 
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 
 
Kursen bedöms med något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att få betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs att den studerande har uppnått detta betyg på den skriftliga hemtentamen.  

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 
 
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt. 

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten. 

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 35

Kurslitteratur

Tematiskt arbetssätt
Alexandersson Ulla, Marsh Eva
Skolverket :
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/Grunds%C3%A4rskola/015_tematiska-arbsatt/del_07/material/Flik/Del_07_MomentA/Artiklar/M15_1-9_07A_artikel-om-tematiska.docx
Obligatorisk

Språk i samspel : retorik för pedagoger
Almström Persson Gunilla, Blomström Vendela, Vogel Anna, Wirdenäs Karolina
1. uppl. : Stockholm : Aglaktuq : 2016 : 138 s. :
ISBN: 9789163920882
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: s. 45-58

Cox Eriksson Christine
Att arbeta medvetet med ordförrådet
Skolverket :
Lärportalen: Modul: Tidig läsundervisning Del 4: Att arbeta medvetet med ordförrådet
Obligatorisk

Folkeryd Jenny Wiksten
Hjärtan, hjul och himlakroppar. Innehåll i elevers sakprosatexter på lågstadiet.
Ingår i:
Mångfaldens möjligheter : litteratur- och språkdidaktik i Norden [Elektronisk resurs]
Göeborg : Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning / Göteborgs universitet : 2014 : 377 : sid. 115-130 :
Obligatorisk

Gärdenfors Peter
Lusten att förstå : om lärande på människans villkor
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2010 : 284 s. :
ISBN: 978-91-27-12165-2 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läses i urval.

Janks Hilary
Critical language awareness – teaching the relationship between language and power
Ingår i:
Svenska
[Stockholm] : [Svensklärarföreningen] : [2017] : 200 sidor : sid. 28-45 :
Obligatorisk

Att undervisa nyanlända : metoder, reflektioner och erfarenheter
Kaya Anna, Persson John
1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 267 s. :
ISBN: 9789127146648
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Lindberg Inger
Ordförrådet – en framgångsfaktor
Skolverket :
Lärportalen: Modul: Från vardagsspråk till ämnesspråk Del 5: Ordförrådet
Obligatorisk

Det nödvändiga skrivandet : om att skriva i förskolan och skolans alla ämnen
Lorentzen Rutt Trøite, Smidt Jon
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 284 s. :
ISBN: 978-91-47-09379-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: s. 6-67, 114-122, 247-267

Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass
Persson Annika, Wiklund Lena
Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 242 sidor :
ISBN: 978-91-47-12240-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Strömquist Siv
Skrivboken 7:e uppl : Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
Gleerups : 2014 : s. :
ISBN: 9789140687487
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: s. 51-148

Ytterligare litteratur, artiklar eller texter kan tillkomma

Styrdokument

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32541-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Planering och genomförande av undervisningen för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan
Skolverket : 2011 :
Länk

Referenslitteratur

Karlsson Ola
Svenska skrivregler
Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
ISBN: 978-91-47-11149-7
Se bibliotekets söktjänst

Akademiskt skrivande : en skrivhandledning
Øyen Simen Andersen, Solheim Birger
1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 99 s. :
ISBN: 9789140687999
Se bibliotekets söktjänst

Valbar litteratur ca 200 sidor.