"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska i klassrummet - didaktiskt utvecklingsarbete för ämneslärare, 7,5 hp

Engelskt namn: Swedish in the Classroom - Research-based School Development for Secondary School Teachers

Denna kursplan gäller: 2022-08-08 och tillsvidare

Kurskod: 1SV048

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-06-21

Innehåll

I kursen ska den studerande genomföra ett utvecklingsarbete knutet till skolämnet svenska. Arbetet ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. I kursen behandlas olika delar av processen kring ett evidensbaserat utvecklingsarbete knutet till undervisning och lärande, som formulering av syfte och frågor relaterade till utvecklingsarbetet samt utarbetande av en enklare litteraturöversikt. Utvecklingsarbetet knyts till nationella och internationella evidensbaserade studier om undervisning och lärande.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse 

  • uppvisa ändamålsenliga ämnesdidaktiska kunskaper och grundläggande förståelse av områdets nyckelbegrepp, 
  • uppvisa, för utvecklingsarbetet, ändamålsenlig metodologisk kunskap, 

Färdighet och förmåga 

  • formulera ett tydligt syfte med utvecklingsarbetet, 
  • söka, granska och använda ämnesdidaktisk litteratur som vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, 
  • utifrån aktuell forskningslitteratur konstruera en aktivitet, produkt eller process som utvecklar undervisning och lärande 
  • rapportera utvecklingsarbetet i en uppsats,  
  • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk,  

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

  • kritiskt och konstruktivt värdera de egna resultaten 
  • diskutera den egna uppsatsen i förhållande till den pedagogiska yrkesverksamheten.  

Behörighetskrav

Svenska 90 hp inom ämneslärarprogrammet, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av handledning.

Handledning sker kontinuerligt under kursens gång. Den studerande ska regelbundet rådgöra och diskutera med handledaren om arbetets fortskridande.

Examination

Kursen examineras genom bedömning av den skriftliga redovisningen av utvecklingsarbetet.  

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas efter studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  
 
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.  
 
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 
 
Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Övriga föreskrifter

​Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen genomgått större förändringar garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas. 

Handledningsresursen ska primärt nyttjas under den tid då kurstillfället ges. Studerande som inte avslutat arbetet med uppsatsen kan efter begäran hos kursansvarig institution beviljas omregistrering och erhålla ytterligare handledning.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 32

Kurslitteratur

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i högre utbildning och skola.
Persson Anders, Persson Johannes
Skolforskningsinstitutet :
https://www.skolfi.se/wp-content/uploads/2017/02/vbe_skola_for_webb.pdf#page=39
Obligatorisk

Forskning för klassrummet.
Skolverket :
https://www.skolverket.se/publikationsserier/forskning-for-skolan/2020/att-stalla-fragor-och-soka-svar
Obligatorisk

Övrig litteratur väljs i samråd med handledaren.