Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Svenska II för ämneslärare, 30 hp

Engelskt namn: Swedish for the Secondary and Upper Secondary School Levels, Course 2

Denna kursplan gäller: 2019-08-19 och tillsvidare

Kurskod: 6SV027

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2012-06-18

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-03-28

Innehåll

I kursen ges en introduktion till samtalsstrukturer samt till svenska språkets grammatik och ordbildning. Därutöver ges en fördjupad förståelse för berättarkonstens epok- och genreaspekter. 

Kursen består av följande moment: 
 
Moment 1. Språkbeskrivning (10 hp) (Describing language) 
Moment 2. Retorik  i skolan (6 hp) (Spoken language in a school context) 
Moment 3. Tema kärlek och arvet från medeltiden (6 hp) (The thematics of love and the medieval heritage) 
Moment 4. Romanens genrer: Exemplet 1800-talet (8 hp) (Genres of the novel and its manifestations in the 19th century) 
 
Innehåll per moment: 

Moment 1. Språkbeskrivning (10 hp) 
Momentet behandlar det svenska språket som språksystem inklusive grundläggande fonologi och prosodi. Svenska språket behandlas med fokus på språkliga kategoriers form, betydelse och funktion. Ord, fraser, satser och meningars uppbyggnad studeras, liksom den moderna svenskans centrala mönster och regler, framförallt när det gäller ordbildning, ordböjning och ordföljd samt konstruktioner som är vanliga i samtalsspråk. I samband med behandlingen av grammatiska kategorier och regler tas språkriktighetsfrågor upp till diskussion och lärarens roll som språkvårdare behandlas. Studenterna övar sin grammatiska kompetens dels genom, traditionella grammatikövningar, dels med hjälp av yrkesanknutna övningar, särskilt elevtexter. Svenskan placeras därutöver i sitt språktypologiska sammanhang och andraspråksrelaterade språkproblem berörs. Särskild tonvikt läggs vid svenskans ordföljd. Dessutom diskuteras didaktiska tillämpningar av grammatik i skolan och grammatik i relation till skolans styrdokument. 

Moment 2.  Retorik i skolan (6 hp)
I momentet behandlas praktiska talsituationer i skolmiljöer. I momentet diskutera och övas talande. Didaktiska perspektiv läggs på muntliga framföranden i skolämnet svenskas kontext.  

I momentet behandlas praktiska talsituationer i skolmiljö. I momentet diskuteras och övas talande. Didaktiska perspektiv läggs på muntliga framföranden i skolämnet svenskas kontext.

Moment 3. Tema kärlek och arvet från medeltiden (6 hp)
Under momentet studeras texter från medeltid och renässans med fokus på kärlekstematikens transformationer från medeltidens höviska kultur fram till vår egen tids populärkultur. Bearbetningen sker dels genom övningar i vetenskapligt arbete, dels övas i seminarieform och genom grupparbeten textanalys och litteraturdidaktisk reflektion.
 
Moment 4. Romanens genrer: Exemplet 1800-talet (8 hp)
Epok- och genreförståelsen fördjupas. Samspelet mellan ideologi, tema och genre studeras. Några av romanens genrer under 1800-talet belyses ur ett romanteoretiskt och romanhistoriskt perspektiv. Bearbetningen sker dels genom övningar i vetenskapligt arbete, dels övas i seminarieform och genom grupparbeten textanalys och litteraturdidaktisk reflektion.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat för helkurs

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska den studerande kunna:
 • beskriva centrala mönster och regler för svenskans ordbildning, ordböjning och ordföljd,
 • uppvisa kunskaper om aktuella handböcker i språkbeskrivning och språkriktighet,
 • översiktligt beskriva svenskans plats i ett språktypologiskt sammanhang,
 • uppvisa grundläggande kunskap om det muntliga framträdandets struktur utifrån retoriska begrepp,
 • uppvisa grundläggande kunskap om epok- och genreaspekter på skönlitteraturen,
 • uppvisa kunskap om metoder för att arbeta med de litterära epokerna och genrerna i den pedagogiska praktiken samt
 • uppvisa kännedom om skolans lärandemiljö och villkoren för barns läsning, skrivande och talande.
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska den studerande kunna:
 • identifiera och bearbeta språkliga problem i texter, egna och andras, i enlighet med aktuella handböcker om språkbeskrivning och språkriktighet,
 • genomföra grammatiska analyser av autentiska texter, särskilt elevtexter,
 • visa förmåga att planera och genomföra egna muntliga framträdanden samt bedöma andras,
 • visa förmåga att analysera litterära texter i deras epok- och genresammanhang samt förmåga att använda metoder för att arbeta med de litterära genrerna i den pedagogiska praktiken,
 • visa förmåga att i skrift föra vetenskapligt relevanta diskussioner kring litteraturvetenskapliga, språkvetenskapliga och didaktiska frågeställningar samt
 • diskutera didaktiska strategier för att utveckla elevernas kompetens i kommunikativa sammanhang samt
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska den studerande kunna:
 • värdera och bedöma elevtexter från språkriktighetsperspektiv,
 • reflektera kring den muntliga kommunikationens villkor och möjligheter,
 • reflektera kring genremönster och deras funktion i det kommunikativa sammanhanget,
 • värdera och reflektera över samband mellan teoretiska kunskaper och didaktisk praktik samt
 • värdera sin egen kunskapsprocess i relation till det framtida läraryrket.
Förväntade studieresultat per moment

Förväntade studieresultat för moment 1

Kunskap och förståelse
För godkänt moment ska den studerande kunna:
 • uppvisa grundläggande kunskap om människans språkförmåga,
 • redogöra för svenska språkets struktur från språktypologiskt perspektiv,
 • beskriva ordklassers, frasers och satsers form, betydelse och funktion,
 • uppvisa grundläggande kunskaper om svenskans ordbildning samt
 • uppvisa grundläggande kunskaper om svenskans fonologi och prosodi.
Färdighet och förmåga
För godkänt moment ska den studerande kunna:
 • identifiera ordklasser i löpande text,
 • identifiera olika typer av fraser,
 • identifiera huvudsatser och bisatser,
 • analysera huvudsatser och bisatser med hjälp av fältschema samt
 • göra fullständig satslösning av meningar med viss komplexitet.
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk
Värderingsförmåga
För godkänt moment ska den studerande kunna:
 • förklara och diskutera enklare grammatiska problem samt
 • förklara och diskutera grammatiska problem i elevtexter, även andraspråksrelaterade grammatiska problem.
 • reflektera över förutsättningar och didaktiska möjligheter för grammatik i skolan 
Förväntade studieresultat för moment 2

Kunskap och förståelse
För godkänt moment ska den studerande kunna:
 • redogöra för det muntliga framträdandets struktur samt
 • använda grundläggande retorisk terminologi
Färdighet och förmåga
För godkänt moment ska den studerande kunna:
 • planera, genomföra och bedöma muntliga framföranden,
 • ge konstruktiv respons på anföranden samt
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänt moment ska den studerande kunna:
 • diskutera de didaktiska möjligheterna för skolans talsituationer utifrån styrdokumenten samt
 • på en grundläggande nivå värdera egna och andras muntliga anföranden.
Förväntade studieresultat för moment 3

Kunskap och förståelse
För godkänt moment ska den studerande kunna:
 • uppvisa grundläggande kunskap om epok- och genreaspekter på medeltidens och renässansens skönlitteratur,
 • uppvisa grundläggande kunskap om litteraturhistorieskrivningens problem, dvs. hur man kan reflektera över och arbeta med ett epok- och genreperspektiv på medeltidens och renässansens skönlitteratur samt
 • uppvisa grundläggande kunskap om metoder för att arbeta med medeltidens och renässansens litteratur i den pedagogiska praktiken.
Färdighet och förmåga
För godkänt moment ska den studerande kunna:
 • visa förmåga att analysera och tolka texter från medeltiden och renässansen i deras epok- och genresammanhang,
 • visa förmåga att i ord och skrift genomföra vetenskaplig argumentation,
 • visa förmåga att genomföra temaanalyser och tematiska kopplingar över epok- och genregränser,
 • visa förmåga att urskilja, föreslå och bearbeta metoder för att, utifrån styrdokumenten, arbeta med den äldre litteraturen i skolan samt
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänt moment ska den studerande kunna:
 • reflektera kring medeltidens och renässansens genremönster och deras funktion i det kommunikativa sammanhanget,
 • reflektera över sin egen kunskapsprocess i förhållande till vetenskapligt sammanhang och egen erfarenhet samt
 • utvärdera sin egen kunskapsprocess i relation till den framtida lärarrollen.
Förväntade studieresultat för moment 4

Kunskap och förståelse
För godkänt moment ska den studerande kunna:
 • uppvisa grundläggande kunskap om epok- och genreaspekter på 1800-talets romankonst,
 • uppvisa grundläggande kunskap om litteraturhistorieskrivningens problem, dvs. hur man kan reflektera över och arbeta med ett epok- och genreperspektiv på skönlitteratur från 1800-talet samt
 • uppvisa grundläggande kunskap om metoder för att arbeta med de litterära genrerna i den pedagogiska praktiken.
Färdighet och förmåga
För godkänt moment ska den studerande kunna:
 • visa förmåga att analysera och tolka 1800-talstexter i deras epok- och genresammanhang,
 • visa förmåga att i ord och skrift genomföra en vetenskaplig argumentation,
 • visa förmåga att genomföra temaanalyser och genomföra tematiska kopplingar över epok- och genregränser,
 • diskutera didaktiska möjligheter att arbeta med 1800-talets litteratur i skolan utifrån styrdokumenten samt
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänt moment ska den studerande kunna:
 • reflektera kring 1800-talets genremönster och deras funktion i det kommunikativa sammanhanget,
 • reflektera över 1800-talsromanens relevans för dagens elever samt
 • reflektera över sin egen kunskapsprocess i förhållande till vetenskapligt sammanhang, egen erfarenhet och framtida lärarroll

Behörighetskrav

Univ: 22,5 hp från Svenska I för ämneslärare eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, individuella övningar i grammatik och samtalsanalys, vetenskapligt och kreativt skrivande samt genom seminarier och praktiskt inriktade didaktiska övningar. Processorienterat arbetssätt tillämpas genomgående.

Examination

Moment 1 examineras genom skriftlig salstentamen.
Moment 2 examineras genom två seminarier och en skriftlig inlämningsuppgift.
Moment 3 examineras genom seminarier, grupparbeten samt skriftlig inlämningsuppgift.
Moment 4 examineras genom seminarier, grupparbeten, samt skriftlig inlämningsuppgift.

Kursen bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 30

Moment 1. Språkbeskrivning (10 hp)

Ask Sofia
Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 129 s. :
ISBN: 978-91-44-05936-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: S. 9-35 och 55-62.

Bolander Maria
Funktionell svensk grammatik
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2005 : 236 s. :
ISBN: 91-47-05232-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Bolander Maria
Funktionell svensk grammatik.
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2005 : 75 s. :
ISBN: 91-47-05280-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Övningsbok.

Retoriken kring grammatiken : didaktiska perspektiv på skolgrammatik
Brodow Bengt, Nilsson Nils-Erik, Ullström Sten-Olof
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 :
Omslag och förlagets beskrivning
ISBN: 978-91-44-06179-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: S. 11-27 och s. 135-162.

Holmberg Per
Att skriva förklarande text. Text som deltagande i praktiker och aktiviteter.
Ingår i:
Text, kontext och betydelse
Huddinge : Södertörns högskola : 2013 : 126 s. : sid. 53-72 :
Obligatorisk

Hållsten Stina
När vardagen blir vetenskap. Konkret och abstrakt i kriminologitexter. Att skriva förklarande text. Text som deltagande i praktiker och aktiviteter.
Ingår i:
Text, kontext och betydelse
Huddinge : Södertörns högskola : 2013 : 126 s. : sid. 89-106 :
Obligatorisk

Källström Roger
Svenska i kontrast : tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 221 s. :
ISBN: 978-91-44-05573-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Kap. 9, s. 195-209.

Språkriktighetsboken
2. uppl. : Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2011, cop. 2005 : 413 s. :
ISBN: 978-91-1-304370-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

Därutöver kan det tillkomma ett urval artiklar (max 50 sidor) som väljs av läraren.

Referenslitteratur

Svenska skrivregler
3., [utök.] utg. : Stockholm : Liber : 2008 : 263, [1] s. :
ISBN: 978-91-47-08460-9
Se bibliotekets söktjänst

Hultman Tor G.
Svenska Akademiens språklära
Norstedts : 2010 : 342 s. :
ISBN: 91-1-302950-9 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Centrala styrdokument

Läroplaner och kursplaner kan laddas hem eller beställas från www.skolverket.se

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32541-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32594-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Moment 2. Retorik i skolan (6 hp)

Ask Sofia
Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 129 s. :
ISBN: 978-91-44-05936-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Kap. 1-3 och 5 (s. 9-36 och 47-54).

Axelsson Ulrika
Talängslan : förstå, utmana och förändra
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 96 s. :
ISBN: 978-91-44-06779-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Språk i samspel : retorik för pedagoger
Almström Persson Gunilla, Blomström Vendela, Vogel Anna, Wirdenäs Karolina
1. uppl. : Stockholm : Aglaktuq : 2016 : 138 s. :
ISBN: 9789163920882
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Hellspong Lennart
Konsten att tala : handbok i praktisk retorik
3., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 355 s. :
ISBN: 978-91-44-06739-1 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 5 t.o.m 10, s.73-176

Palmér Anne
Muntligt i klassrummet : om tal, samtal och bedömning
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 191 s. :
ISBN: 978-91-44-05470-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Centrala styrdokument

Läroplaner och kursplaner kan laddas hem eller beställas från www.skolverket.se

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32594-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Exempel på provuppgifter och bedömda elevlösningar
Uppsala universitet :
Elektroniskt tillgänglig
Obligatorisk

Dessutom läroplaner och exempel på provuppgifter och bedömda elevuppgifter från Uppsala universitet.

Moment 3. Tema kärlek och arvet från medeltiden (6 hp)

Att arbeta med skönlitteratur i skolan : praktik och teori
Brodow Bengt, Rininsland Kristina
Lund : Studentlitteratur : 2005 : 267 s. :
ISBN: 91-44-03812-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

Elleström Lars
Lyrikanalys : en introduktion
Lund : Studentlitteratur : 1999 : 179 s. :
ISBN: 91-44-00805-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Franzén Carin
Jag gav honom inte min kärlek : om hövisk kärlek som kvinnlig strategi
Stockholm : Ersatz : 2012 : 174 s. :
ISBN: 978-91-86437-43-5 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Romankonsten : essä
Kundera Milan, Löfgren Mats
Stockholm : Bonnier : 1988 : 157, [1] s. :
ISBN: 91-0-047412-6 (inb.) ; 118:90
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Molloy Gunilla
Reflekterande läsning och skrivning
2., rev. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 358 s., [4] pl.-s. :
ISBN: 978-91-44-03831-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

Kåreland Lena
Läsa bör man-? : den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 238 s. :
ISBN: 978-91-47-09395-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Lundgren, Ulla & Kåreland, Lena; Del III. Blivande lärare tolkar skönlitterära texter, s. 168-220.

Nordberg Michael
Den dynamiska medeltiden
3. uppl. : Stockholm : Rabén Prisma : 1996 : 429 s. :
ISBN: 91-518-3183-X (inb.) ; 350:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Litteraturens historia i Sverige
Olsson Bernt, Algulin Ingemar
5., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 640 s. :
http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13022680_O_2.jpg
ISBN: 978-91-1-302268-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Litteraturens historia i världen
Olsson Bernt, Algulin Ingemar
Stockholm : Norstedt : 1990 : [2], 630 s. :
ISBN: 91-1-883862-6 (inb.) ; 390:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: (Eller senare upplaga)

Persson Magnus
Varför läsa litteratur? : om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 300 s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-44-04844-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

Rosenqvist Claes
Vägar in i dramatexten
Stencil :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålles av läraren.

Willman Dan-Ove
Lyrikanalysens grunder
Stencil :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålls av läraren.

Ytterligare facklitteratur tillkommer enligt lärares anvisning.

Skönlitteratur

Litteraturens klassiker i urval och översättning.
Breitholtz Lennart, Wikander Stig
2. uppl. : Stockholm : AWE/Geber : 1981 : 276 s. :
ISBN: 91-20-06796-8 (inb.) ; 46:50
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: (Eller senare upplaga) Följande delar: Medeltidens litteratur, del 1-2. Renässansens litteratur, del 1-2. Banden med texter från medeltiden och renässansen. Läses enligt lärarens anvisningar.

Olsson Bernt,
Svensk litteratur 1 : Från runorna till 1730
Stockholm : Norstedt i samarbete med Svenska vitterhetssamf : 1993 : 463 s. :
ISBN: 91-1-929202-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Eller senare utgåva. Läses enligt lärarens anvisningar.

Ett pensum valt bland följande verk:

Don Quijote av la Mancha
Cervantes Saavedra Miguel de, Lidforss Edvard
[Ny utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 1999 : [8] s., s. 17-437, [1] s. :
ISBN: 91-27-07813-2 ; 84:00
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

Den gudomliga komedin
Dante Alighieri , Björkeson Ingvar
[Ny utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 2006 : 522, [1], 7, [1] s. :
ISBN: 91-27-11468-6 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

En midsommarnattsdröm
Shakespeare William, Eriksson Göran O.
[Ny utg.] : Stockholm : Ordfront : 2003 : 116 s. :
ISBN: 91-7324-969-6 : 54:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Centrala styrdokument

Läroplaner och kursplaner kan laddas hem eller beställas från www.skolverket.se

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32541-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32594-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Moment 4. Romanens genrer: Exemplet 1800-talet (8 hp)

Det dialogiska ordet
Bachtin Michail, Öberg Johan
2. uppl. : Gråbo : Anthropos : 1991 : [2], 291 s. :
ISBN: 91-85722-09-X ; 190:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Att arbeta med skönlitteratur i skolan : praktik och teori
Brodow Bengt, Rininsland Kristina
Lund : Studentlitteratur : 2005 : 267 s. :
ISBN: 91-44-03812-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Epikanalys : en introduktion
Holmberg Claes-Göran, Ohlsson Anders
Lund : Studentlitteratur : 1999 : 148 s. :
ISBN: 91-44-00804-X ; 219:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Att granska och diskutera : epikanalyser
Jonsson Bibi, Sjöberg Birthe
Lund : Studentlitteratur : 2005 : 160 s. :
ISBN: 91-44-04402-X
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Kåreland Lena
Läsa bör man-? : den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 238 s. :
ISBN: 978-91-47-09395-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Lundgren, Ulla & Kåreland, Lena; Del III. Blivande lärare tolkar skönlitterära texter, s. 168-220.

Molloy Gunilla
Reflekterande läsning och skrivning
2., rev. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 358 s., [4] pl.-s. :
ISBN: 978-91-44-03831-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

Litteraturens historia i Sverige
Olsson Bernt, Algulin Ingemar
5., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 640 s. :
http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13022680_O_2.jpg
ISBN: 978-91-1-302268-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Litteraturens historia i världen
Olsson Bernt, Algulin Ingemar
Stockholm : Norstedt : 1990 : [2], 630 s. :
ISBN: 91-1-883862-6 (inb.) ; 390:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: (Eller senare upplaga)

The rise of the novel : studies in Defoe, Richardson and Fielding
Watt Ian, Carnochan W.B.
2. American ed. : Berkeley : Univ. of Calif. Press : 2001, c1957 : 339 s. :
ISBN: 0-520-23069-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

Skönlitteratur

Ett pensum valt bland följande verk:

Almqvist Carl Jonas Love
Drottningens juvelsmycke eller Azouras Lazuli Tintomara : berättelse om händelser näst före, under och efter konung Gustaf III:s mord : romaunt i tolv böcker
[Ny utg.] : Stockholm : Bonnier : 2004 : 312, [1] s. :
ISBN: 91-0-010459-0
Se bibliotekets söktjänst

Almqvist Carl Jonas Love
Det går an
Pocketutg. : Värmdö : Klassikerförlaget Steniq : 2011 : 103 s. :
ISBN: 978-91-88680-21-1
Se bibliotekets söktjänst

Stolthet och fördom
Austen Jane, Sundström Gun-Britt
Stockholm : Bonnier : 2011 : 473 s. :
ISBN: 978-91-0-012578-3
Se bibliotekets söktjänst

Pappa Goriot
Balzac Honoré de, Nordlund Gunilla
3. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 1995 : 298, [1] s. :
ISBN: 91-27-05577-9 ; 57:00
Se bibliotekets söktjänst

Benedictsson Victoria
Pengar
[Ny utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 2007 : 211, [1] s. :
ISBN: 978-91-27-08839-9
Se bibliotekets söktjänst

Famillen H***
Bremer Fredrika, Arping Åsa
[Ny utg.] : Stockholm : Svenska vitterhetssamf. (SVS) : 2000 : xxvi, 242 s. :
ISBN: 91-7230-094-9 (inb.) ; 292:00
Se bibliotekets söktjänst

Jane Eyre
Brontë Charlotte, Sundström Gun-Britt
[Ny utg.] : Stockholm : Bonnier pocket : 2011 : 545 s. :
ISBN: 978-91-7429-234-3
Se bibliotekets söktjänst

Lysande utsikter
Dickens Charles, Werkmäster Johan
Stockholm : LL-förlaget : 2011 : 205 s. :
ISBN: 978-91-7053-357-0 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Brott och straff
Dostojevskij Fjodor, Björkegren Hans
Stockholm : Bonnier : 2011 : 646 s. :
ISBN: 978-91-7429-088-2
Se bibliotekets söktjänst

Flaubert Gustave
Madame Bovary
2. utg. : Stockholm : Natur och Kultur : 2006 : 329, [1] s. :
ISBN: 91-27-11491-0
Se bibliotekets söktjänst

Den unge Werthers lidanden
Goethe Johann Wolfgang von, Parland Ralf
[Ny utg.] : Stockholm : Norstedt : 2011 : 199 s. :
ISBN: 978-91-1-303499-7 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Anne på Grönkulla
Montgomery L. M., Jensen Karin, Westman Christina
[Ny utg.] : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2003 : 342, [7] s. :
ISBN: 91-29-65878-0 (inb.) : 143:00
Se bibliotekets söktjänst

Frankenstein eller den moderne Prometeus
Shelley Mary Wollstonecraft, Winberg Måns
Lund : Bakhåll : 2008 : 222 s. :
ISBN: 978-91-7742-277-8 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Dracula
Stoker Bram, Hämäläinen Maila
1. utg. : Umeå : h:ström-Text & kultur : 2008 : 575 s. :
ISBN: 978-91-7327-018-2 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Strindberg August
Röda rummet
[Ny utg.] : Nacka : Klassikerförl. STENIQ : 1997 : 271, [1] s. :
ISBN: 91-88680-42-8 ; 41:00
Se bibliotekets söktjänst

Centrala styrdokument

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32541-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32594-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst