Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Svenska III för ämneslärare, 30 hp

Engelskt namn: Swedish for the Secondary and Upper Secondary School Levels, Course 3

Denna kursplan gäller: 2018-12-31 och tillsvidare

Kurskod: 6SV028

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2012-12-19

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2018-10-15

Innehåll

I kursen behandlas svenska språkets historia samt den svenska litteraturens historia i ett samhällsperspektiv. Språklig variation i Norden och i de nordiska språken, framförallt svenskan, behandlas, liksom bredden och variationen i den nordiska litteraturen. I kursen ingår en fördjupningsuppgift där den studerande tillämpar språkvetenskaplig eller litteraturvetenskaplig teori och metod i ett individuellt skriftligt arbete. I kursen anläggs genomgående ett didaktiskt perspektiv.

Kursen innehåller följande moment:

Moment 1. Språken i Norden (4 hp) (Languages in the Nordic Countries)
Moment 2. Svenska språkets historia (7 hp) (History of the Swedish Language)
Moment 3. Svensk litteraturhistoria (7,5 hp) (Swedish Literary History)
Moment 4. Litteraturen i Norden (4 hp) (Literature in the Nordic Countries)
Moment 5. Uppsats I (7,5 hp) (Research project 1)


Innehåll per moment:

Moment 1. Språken i Norden (4 hp)
Momentet fokuserar språklig variation i Norden, både med avseende på de nordiska språken och språken i Norden. En orientering ges om både mångspråkigheten i Norden över tid och de nordiska språkens nutida situation, liksom om den internordiska språkförståelsen.

Moment 2. Svenska språkets historia (7 hp)
I momentet studeras det svenska språkets historia med fokus på släktskapsförhållanden, språkförändringar och standardiseringsprocesser.  Språkförändringarna behandlas utifrån språkhistorisk periodindelning, relateras till generella språkförändringsprocesser och sätts in i sina historiska sammanhang. Standardiseringsprocesser behandlas med fokus på svenska skriftspråkets standardisering, dvs. urval, kodifiering, utvidgning och implementering. Även det svenska talspråkets standardisering behandlas. Historiska samband mellan språk och makt problematiseras, exempelvis framväxten av det offentliga samtalet och dess demokratisering. Didaktiska perspektiv på svenska språkets historia anläggs genomgående.

Moment 3. Svensk litteraturhistoria (7,5 hp)
I momentet studeras svensk skönlitteratur från medeltid till nutid med tonvikt på hur litteraturens genrer växer fram och förändras i samspel med det omgivande samhället. De verk som studeras belyser såväl genre- som epokmässiga aspekter. I didaktiskt syfte görs punktnedslag i perioden från det moderna genombrottet på 1880-talet och fram till idag där texter som särskilt belyser klass-, genus- och etnicitetsaspekter bearbetas.

Moment 4. Litteraturen i Norden (4 hp)
I momentet synliggörs något av bredden och variationen i den nordiska litteraturens genrer, teman och berättartekniker. Texter från dansk, norsk, isländsk, finsk och samisk litteratur bearbetas. Urvalet omfattar texter från medeltiden till idag.

Moment 5. Uppsats I (7,5 hp)
I ett individuellt vetenskapligt skriftligt arbete behandlar studenterna språkvetenskapliga eller litteraturvetenskapliga frågeställningar i ett didaktiskt perspektiv. I seminarier tränas studenterna i att kritiskt granska och diskutera vetenskapliga texter, egna och andras.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat för helkurs

För godkänt moment ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • behärska huvuddragen i det svenska språkets och den svenska litteraturens historia och anknyta dessa till samhälleliga perspektiv,
 • visa förståelse för språkliga variationer i Norden och för bredden och variationen i den nordiska litteraturens genrer, teman och berättartekniker samt
 • tillämpa vetenskaplig metod och teori inom språkvetenskap och litteraturvetenskap.
Färdighet och förmåga
 • tillämpa styrdokument i didaktisk planering av språkhistoria och litteraturhistoria samt det vetenskapliga arbetet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över och utvärdera sin egen kunskapsprocess i förhållande till det språkvetenskapliga, litteraturvetenskapliga samt didaktiska sammanhanget.

Förväntade studieresultat per moment

Förväntade studieresultat för moment 1

För godkänt moment ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • översiktligt beskriva de olika språk och de språkliga möten som över tid funnits på nordiskt område,
 • problematisera den variation som finns och har funnits på nordiskt område samt
 • beskriva viktiga likheter och skillnader mellan de nordiska språken på olika språkliga nivåer och mer översiktligt från olika tider.
Färdighet och förmåga
 • tillämpa styrdokument i didaktisk planering av undervisning om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden.
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över och utvärdera sin egen kunskapsprocess i relation till det framtida läraryrket.

Förväntade studieresultat för moment 2

För godkänt moment ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • beskriva det svenska språkets släktskapsförhållanden, dess historiska utveckling samt standardiseringen av såväl svenskt skriftspråk som svenskt talspråk,
 • problematisera samband mellan språk, makt och nationell identitet i ett historiskt perspektiv och i relation till demokratiska processer samt
 • redogöra för generella språkliga förändringsprocesser.
Färdighet och förmåga
 • Tillämpa styrdokument i didaktisk planering av språkhistoria och relatera planeringen till den egna ämneskonstruktionen.
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Reflektera över och utvärdera sin egen kunskapsprocess i relation till det framtida läraryrket.

Förväntade studieresultat för moment 3

För godkänt moment ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • visa grundläggande kunskap om den svenska litteraturens utveckling från medeltid till nutid.
Färdighet och förmåga
 • visa förmåga att identifiera och analysera texters genre- och epokmässiga drag,
 • visa förmåga att diskutera och jämföra texter med hänsyn till deras genre- och epoksammanhang samt
 • visa förmåga att på litteraturvetenskaplig och didaktisk grund välja relevanta texter ur den svenska skönlitteraturen för att bearbeta klass-, genus- och/eller etnicitetsaspekter i ett tänkt skolsammanhang.
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att reflektera över och utvärdera sin egen kunskapsprocess i relation till det framtida läraryrket.

Förväntade studieresultat för moment 4

För godkänt moment ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • visa översiktlig kunskap om nordisk litteratur från medeltid till idag.
Färdighet och förmåga
 • visa förmåga att analysera och jämföra texter från olika tider och litterära genrer med hänsyn till deras skiftande kontextuella sammanhang samt
 • visa förmåga att reflektera över det jämförande arbetssättets möjligheter i en didaktisk praktik.
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att reflektera över och utvärdera sin egen kunskapsprocess i relation till det framtida läraryrket.

Förväntade studieresultat för moment 5

För godkänt moment ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • genomföra ett uppsatsarbete enligt gängse formell och metodologisk praxis med tydlig struktur och korrekt språklig utformning.
Färdighet och förmåga
 • självständigt definiera och avgränsa ett didaktiskt problemområde för uppsatsen,
 • visa ett vetenskapligt förhållningssätt samt
 • självständigt försvara sin uppsats samt konstruktivt opponera på en medstudents arbete.
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att reflektera över och utvärdera sin egen kunskapsprocess i relation till det framtida läraryrket och det vetenskapliga sammanhanget.

Behörighetskrav

Univ: 22 hp från Svenska II för ämneslärare eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, övningar, seminarier samt handledning.

Examination

Moment 1 examineras genom ett didaktiskt seminarium och en hemtentamen. Vid det didaktiska seminariet presenterar och diskuterar studenterna i grupp eller par didaktiska perspektiv på språklig variation i Norden. I en individuell hemtentamen behandlas språkförhållanden i Sverige och övriga Norden parallellt med reflektioner kring och en utvärdering av studentens egen kunskapsprocess.

Moment 2 examineras genom en salstentamen och en didaktisk tillämpning. Den didaktiska tillämpningen redovisas dels som muntlig gruppuppgift, dels som en individuell reflekterande skrivuppgift där studenten utvärderar sin egen kunskapsprocess i relation till den framtida lärarrollen.

Moment 3 examineras genom en hemtentamen och ett grupparbete kring litteraturdidaktisk tillämpning. 

Moment  4 examineras genom en hemtentamen och ett litteraturdidaktiskt seminarium med muntlig redovisning av gruppuppgifter.

Moment 5 examineras genom en individuell vetenskaplig uppsats samt genom deltagande i ett seminarium där de studerande kritiskt granskar varandras uppsatser och bemöter kritik.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att kritiskt diskutera samband mellan enskilda problem och frågeställningar, samt förmågan att anlägga ett vetenskapligt förhållningssätt.

Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

För betyget väl godkänd som slutbetyg på hela kursen krävs betyget väl godkänd på moment omfattande ett totalt poängantal av 22 inklusive moment 5 (Uppsats 1).

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden.

Tentamensskrivningar görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Om synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas att skriva på annan ort. Den student som önskar examineras på annan ort ska minst en månad före aktuellt examinationstillfälle skriftligen ansöka om detta hos Institutionen för språkstudier.

Inlämningsuppgifter ska lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare. Anmälan till prov, omprov och uppsamlingsprov är obligatorisk.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 1

Moment 1. Språken i Norden (4 hp)

Nyström Staffan
Namn - en spegel av samhället förr och nu
1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2010 : 189 s. :
ISBN: 978-91-1-303081-4 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: S. 136-153, Aldrin, Emilia; Om förnamn som identitetsbärare.

Ask Sofia
Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 129 s. :
ISBN: 978-91-44-05936-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Kap. 9, s. 79-86; Grannspråk och grannspråksdidaktik.

Jóhanna Barðdal
Nordiska : våra språk förr och nu
Lund : Studentlitteratur : 1997 : 536 s. :
ISBN: 91-44-48251-5 (inb.) ; 450:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: S. 36-65, 85-171, 258-282.

Sveriges nationalatlas. [Kartografiskt material] : Språken i Sverige
Dahl Östen, Edlund Lars-Erik, Wastenson Leif, Elg Margareta
1. utg. : Stockholm : Norstedt : [2010] : 176 s. :
SNA webbatlas
ISBN: 978-91-87760-57-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: s. 8-17 Språklig variation i tid och rum, s. 18-23 Språksläktskap och areella drag, s. 100-105 Personnamn, s. 106-109 Officiella och inofficiella minoritetsspråk.

Håller språket ihop Norden? [Elektronisk resurs] : en forskningsrapport om ungdomars förståelse av danska, svenska och norska /c Lars-Olof Delsing & Katarina Lundin Åkersson
Delsing Lars-Olof, Lundin Åkesson Katarina
Köpenhamn : Nordiska ministerrådet : 2005 : 148, [ca 40 s.] med var. pag. :
http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2005-573
Obligatorisk

Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer : handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå 16-18 november 2006
Edlund Lars-Erik, Haugen Susanne
Umeå : Umeå universitet, Institutionen för nordiska språk : 2009 : 177 s. :
ISBN: 978-91-88466-71-6
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: S. 37-56, Pedersen, Aud-Kirsti; Haldningar till offentleg bruk av minoritetsspråklige stadnamn i Noreg.

Norsk som nabospråk : håndbok for deg som er svensk og vil laere mer om norsk språk og kultur.
Rekdal Olaug, Hallgren Karin
Uppsala : Hallgren&Fallgren : 2002 : 106 s. : ill. ; 22 cm :
ISBN: 91-7382-772-X
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 1-4.

Sletten Iben Stampe
Nordens språk med rötter och fötter
Köpenhamn : Nordiska ministerrådet : 2005 : 127 s. :
Fulltext
ISBN: 92-893-1043-X
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Vikør Lars S.
The Nordic languages : their status and interrelations
3. ed. : Oslo : Novus : 2001 : 254 s. :
ISBN: 82-7099-336-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: S. 17-113, 184-230.

Vinje Finn-Erik
Ut med språket : en situasjonsrapport
Oslo : Schibsted : 2005 : 264 s. :
ISBN: 82-516-2161-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Ca 100 sidor, läses enligt lärarens anvisningar.

Centrala styrdokument

Läroplaner och kursplaner kan laddas hem eller beställas från www.skolverket.se

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32541-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32594-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Moment 2. Svenska språkets historia (7 hp)

Ask Sofia
Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 129 s. :
ISBN: 978-91-44-05936-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 8, s. 71-86, Språkhistoria.

Larsson Inger
Den medeltida skriftkulturen i Sverige : genrer och texter
Stockholm : Sällskapet Runica et Mediævalia : 2010 : 312 s. :
www.medievalia.nu
ISBN: 978-91-88568-42-7
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Följande läses: S. 63-92 (landskapslagar), 186-199 (Heliga Birgitta), 229-245 (krönikor). Obligatorisk.

Edlund Ann-Catrine
Att läsa och att skriva : två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800-2000
Umeå : Umeå universitet : 2012 : 256 s. :
ISBN: 978-91-88466-81-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: S. 137-160, Att skriva vykort. En vardaglig skriftpraktik i början av 1900-talet. S. 41-63, Liljewall, Britt; Folkligt skriftbruk i Sverige under 1800-talet.

Sveriges nationalatlas. [Kartografiskt material] : Språken i Sverige
Dahl Östen, Edlund Lars-Erik, Wastenson Leif, Elg Margareta
1. utg. : Stockholm : Norstedt : [2010] : 176 s. :
SNA webbatlas
ISBN: 978-91-87760-57-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: S. 24-47, Edlund, Lars-Erik; Språkhistorisk översikt.

Lånord i svenskan : om språkförändringar i tid och rum
Edlund Lars-Erik, Hene Birgitta
[Ny utg.] : Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 182 s. :
ISBN: 978-91-7297-691-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Johansson Lars-Erik
Externa faktorer som orsak till språkförändring
Maj Reinhammar et al. (red.) Studier i svenska språkets historia 11. (Förhandlingar vid Elfte sammankomsten för svenska språkets historia i Uppsala 23-24.) : 2011 :
Obligatorisk
Läsanvisning: S.169-177 (ISBN: 978-91-85352-87-6).

Josephson Olle
Ju : ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige
3. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2011 : 203 s. :
ISBN: 978-91-1-303868-1 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Svenskan i tusen år : glimtar ur svenska språkets utveckling
Moberg Lena, Westman Margareta
1. pocketuppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 1998 : [6], 193, [1] s. :
ISBN: 91-7227-030-6 ; 63:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Larsson Lennart
Vilken plats hade kvinnan? Om grammatiskt och sexuellt genus i SAOL:s sjunde upplaga 1900
Ingår i:
Språk och stil
Uppsala : Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning : 1992- :
Obligatorisk

Pettersson Gertrud
Svenska språket under sjuhundra år : en historia om svenskan och dess utforskande
2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 290 s. :
ISBN: 91-44-03911-5 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Teleman Ulf
Tradis och funkis : svensk språkvård och språkpolitik efter 1800
1. uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2003 : 279, [1] s. :
ISBN: 91-7227-374-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

Widmark Gun
Svenska riksspråket och Samuel Columbus. Tidspräglat och inidividuellt hos en svensk 1600-talsförfattare
Ingår i:
Språk och stil
Uppsala : Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning : 1992- :
Obligatorisk

Läromedel i svenska för högstadiet och gymnasiet. Dessa väljs av läraren. Därutöver tillkommer ett urval av originaltexter, representativa för det svenska språkets utveckling. Texterna tillhandahålls av läraren.

Centrala styrdokument

Läroplaner och kursplaner kan laddas hem eller beställas från www.skolverket.se

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32541-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32594-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Moment 3. Svensk litteraturhistoria (7,5 hp)

Holm Birgitta
Tusen år av ögonblick : från den heliga Birgitta till den syndiga
Stockholm : Bonnier : 2002 : 229, [1] s. :
ISBN: 91-0-057877-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

Møller Jensen Elisabeth
Nordisk kvinnolitteraturhistoria
Höganäs : Wiken : 1993- : 5 vol. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

Nordlund Anna
Litteraturvetenskaplig analys genom hundra år : åtta sätt att läsa Gösta Berlings saga
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 336 s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-47-08453-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

Litteraturens historia i Sverige
Olsson Bernt, Algulin Ingemar
5., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 640 s. :
http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13022680_O_2.jpg
ISBN: 978-91-1-302268-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Skönlitteratur

Ett urval av svensk 1900-talslyrik. (Texterna tillhandahålls av läraren.)

Svensk litteratur.
Algulin Ingemar, Ståhle Sjönell Barbro
[Ny utg.] : Stockholm : Norstedt i samarbete med Svenska vitterhetssamf. : 2002 : 539 s. :
ISBN: 91-1-301116-2 (inb.) : 268:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Ett urval läses enligt lärarens anvisningar, t.ex. Tegnér, Geijer, Stagnelius.

Kerfstedt Amanda
Synd. Noveller från det moderna genombrottets kvinnor
Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier : 2007 :
Även tillgänglig i elektronisk form via Stockholms universitet
Obligatorisk
Läsanvisning: Ett urval noveller läses i samråd med läraren.

Olsson Bernt
Svensk litteratur. : 1 Från runorna till 1730
[Ny utg.] : Stockholm : Norstedt i samarbete med Svenska vitterhetssamf. : 2002 : 463 s. :
ISBN: 91-1-301114-6 (inb.) : 247:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Ett urval läses enligt lärarens anvisningar, t.ex. runpoesi, landskapslagar, ur Erikskrönikan, Den heliga Birgitta, några ballader.

Stålmarck Torkel
Svensk litteratur. : 2 Frihetstiden, gustavianska tiden
[Ny utg.] : Stockholm : Norstedt i samarbete med Svenska vitterhetssamf. : 2002 : 534 s. :
ISBN: 91-1-301115-4 (inb.) : 268:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Ett urval läses enligt lärarens anvisningar, t.ex. Dalin, Nordenflycht, Linné, Bellman, Lenngren.

Ett pensum valt bland följande verk: Alakoski, Susanna & Nielsen, Karin. Tala om klass. Almqvist, C. J. L. Det går an. Benedictsson, Victoria. ”Ur mörkret” Hetekivi Olsson, Eija. Ingenbarnsland. Johnson, Eyvind. Här har du ditt liv. Khemiri, Jonas Hassen. Jag ringer mina bröder. Lagerlöf, Selma. Gösta Berlings saga. Lidman, Sara. Hjortronlandet. Martinson, Moa. Kvinnor och äppelträd. Strindberg, August. Fröken Julie. Strindberg, August. ”Ett dockhem” ur Giftas I

Centrala styrdokument

Läroplaner och kursplaner kan laddas hem eller beställas från www.skolverket.se

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32541-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32594-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Moment 4. Litteraturen i Norden (4 hp)

Gaski Harald
Nils-Aslak Vakeapää: Indigenous Voice and Multimedia Artist
Artic Discourses (red. Anka Ryall m.fl.) Newcastle upon Tyne: Cambridge Scolars Publishing : 2010 :
Obligatorisk
Läsanvisning: S. 301-328.

Møller Jensen Elisabeth
Nordisk kvinnolitteraturhistoria
Höganäs : Wiken : 1993- : 5 vol. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

Litteraturens historia i Sverige
Olsson Bernt, Algulin Ingemar
5., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 640 s. :
http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13022680_O_2.jpg
ISBN: 978-91-1-302268-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Litteraturens historia i världen
Olsson Bernt, Algulin Ingemar
Stockholm : Norstedt : 1990 : [2], 630 s. :
ISBN: 91-1-883862-6 (inb.) ; 390:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Eller senare upplaga.

Skönlitteratur

Andersen, H. C. Eventyr. (Ett urval läses enligt lärarens anvisningar.) Hammann, Kirsten. Mettes värld. Holt, Anne. 1222 över havet. Ibsen, Henrik. Et dukkehjem. Njals saga. Paasilinna, Arto. Uppdrag:skyddsängel. Sjón, Skugga-Baldur. Södergran, Edith. (Ett urval dikter läses enligt lärarens anvisningar.) Tikkanen, Märta. Århundradets kärlekssaga. Valkeapää, Nils-Aslak. Solen, min far. (Ett urval läses enligt lärarens anvisningar.)

Centrala styrdokument

Läroplaner och kursplaner kan laddas hem eller beställas från www.skolverket.se

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32541-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32594-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Moment 5. Uppsats I (7,5 hp)

Ask Sofia
Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 129 s. :
ISBN: 978-91-44-05936-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 11, s. 99-110; Svenskläraren och gymnasiearbetet. Kapitel 12, s. 111-116; Fortbildning på ämnesdidaktisk grund.

Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-06916-6
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Hartman Jan
Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori
2., [utök. och kompletterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2004 : 307, [1] s. :
ISBN: 91-44-03306-0 : SEK 338:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Svenska skrivregler [Elektronisk resurs]
3., [utök. utg.] : Stockholm : Liber : 2008 : 1 PDF-fil (264 s.) :
Omslag och förlagets beskrivning
ISBN: 978-91-47-90387-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Strömquist Siv
Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
5., [utök. och uppdaterade] uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2010 : 142 s. :
ISBN: 978-91-7382-852-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Därutöver väljs för fördjupningsarbetet relevant litteratur i samråd med handledaren.

Centrala styrdokument

Läroplaner och kursplaner kan laddas hem eller beställas från www.skolverket.se

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32541-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32594-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst