Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska kyrkans tro och liv: kandidatkurs, 15 hp

Engelskt namn: Faith and Practice in the Church of Sweden: Specialization Course

Denna kursplan gäller: 2015-07-20 och tillsvidare

Kurskod: 1RE188

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2014-12-03

Innehåll

I kursen behandlas Svenska kyrkan i historia och nutid och uppehåller sig vid följande teman: Kyrkoteori och kyrkosyner. Förhållande mellan kyrka och stat och därtill tillhörande bekännelse, organisations och religionsfrihetsfrågor. Kyrkliga ämbeten och liturgiska frågor utifrån teologiska och ekumeniska perspektiv. Ekumenik och dialog med olika kyrkor i Sverige och internationellt.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för och reflektera över Svenska kyrkans historiska utveckling och samhällsroll i historia och nutid,
 • redogöra för och kritiskt analysera kyrkosyner i Svenska kyrkan,
 • redogöra för innehåll i och inre sammanhang mellan centrala teologiska temata och praktiker i Svenska kyrkan,
Färdighet och förmåga
 • förklara och analysera konsekvenser av metodiska och innehållsliga val vid studiet av Svenska kyrkans tro och liv,   
 • identifiera betydelsen av social-, kulturell- och könstillhörighet vid tolkningen av olika uttrycksformer i eller i anslutning till Svenska kyrkan,
 • författa en kortare uppsats som ifråga om språkanvändning, innehåll och form ansluter till de normer som finns inom ämnet,  
 • muntligen diskutera teologiska problemställningar, hållningar och resonemang.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • uppvisa ett kritiskt förhållningssätt till de källor och den litteratur som behandlas   
 • reflektera över relevansen av kunskap om Svenska kyrkan i ett vidare samhällssammanhang
 • analysera och värdera möjliga konsekvenser av olika teologiska tolkningar för kyrka, samhälle och individ.

Behörighetskrav

Univ:För kursen fordras universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap omfattande 60 hp med godkänt resultat på minst 45 hp, där Kristendomens utveckling: grundkurs 7.5 hp eller motsvarande ingår.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

Examinationen består av: seminarier (4 hp), uppsats (5 hp) och skriftlig tentamen (6 hp). Uppsats och skriftlig tentamen bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För betyget Väl godkänt på hela kursen krävs betyget VG på uppsats och skriftlig tentamen. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 25

  Demokratin är en successiv uppenbarelse : för utredningen Demokrati och delaktighet i Svenska kyrkan
  Eriksson Anne-Louise, Hermansson Jörgen, Lundstedt Göran
  Stockholm : Svenska kyrkan : 2005 : 142 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: Finns tillgänglig elektroniskt.

  Folkkyrkans gränser : en teologisk analys av övergången från statskyrka till fri folkkyrka.
  Ekstrand Thomas, Från statskyrka till fri folkkyrka (projekt)
  Stockholm : Verbum : 2002 : 166 s. :
  ISBN: 91-526-2715-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen.

  Inomkyrklig sekularisering
  Johannesson Karin, Brodd Sven-Erik, Öljarstrand Anneli, Gelfgren Stefan, Aurelius Carl Axel, Girmalm Thomas, Rosenius Marie
  Umeå : Umeå universitet : 2018 : 114 sidor :
  ISBN: 9789176019993
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen.

  Så är det inte hos er : kyrkligt ledarskap i organisationsteoriernas värld
  Fahlgren Sune, Halldorf Joel, Sidenvall Erik, Wejryd Cecilia
  Stockholm : Verbum : [2020] : 240 sidor :
  ISBN: 9789152638385
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  För Kristi skull : introduktion till de Lutherska bekännelserna
  Gassmann Günther, Hendrix Scott, Aurelius Carl Axel, Parenmalm Pernilla, Stenström Lars B.
  Skellefteå : Artos & Norma : 2017 : 267 sidor :
  ISBN: 9789175808338
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Kyrkoordning 2021 : med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan
  Stockholm : Verbum : [2021] : 449 sidor :
  ISBN: 9789152638538
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar. Finns tillgänglig online.

  Lockneus Elin
  Döpt för livet : en undersökning av dopföräldrars uppfattningar om dopet i Härnösands stift
  Skellefteå : Artos : 2014 : 164 s. :
  ISBN: 9789175806907
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Tillhandahålls genom institutionen.

  Lindroth Hjalmar
  Svenska kyrkans bekännelseskrifter
  6. uppl. : Stockholm : Verbum : 2005 : 710, [2], 63 s. :
  ISBN: 91-526-4727-7 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: Valda delar enligt detaljschema.

  Rosenius Marie
  Svenska kyrkan samma kyrka? : ecklesiologi före och efter relationsförändringen mellan kyrka och stat
  Skellefteå : Artos : 2015 : 254 s. :
  ISBN: 9789175807843
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Den sorglöst försumliga kyrkan : belyst norrifrån
  Straarup Jørgen, Ekberg Mayvor
  Skellefteå : Artos : 2012 : 209 s. :
  ISBN: 9789175805894
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Thidevall Sven
  Svenska kyrkan som minoritetskyrka : rapport 1 från projektet "Folkkyrka i minoritet"
  Skellefteå : Artos : [2020] : 124 sidor :
  ISBN: 9789177771326
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Textutdrag samt artiklar tillkommer, tillhandahålls genom institutionen.

 • Giltig från: 2019 vecka 25

  Brohed Ingmar
  Sveriges kyrkohistoria. n 8, p Religionsfrihetens och ekumenikens tid
  Stockholm : Verbum i samarbete med Svenska kyrkans forskningsråd : 2005 : 447 s. :
  ISBN: 91-526-2463-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Demokratin är en successiv uppenbarelse : för utredningen Demokrati och delaktighet i Svenska kyrkan
  Eriksson Anne-Louise, Hermansson Jörgen, Lundstedt Göran
  Stockholm : Svenska kyrkan : 2005 : 142 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: Finns tillgänglig elektroniskt.

  Dulles Avery
  Models of the church
  Expanded ed. : New York : Doubleday : 2002. : 274 p. :
  ISBN: 0-385-13368-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: eller annan utgåva.

  Edgardh Ninna
  Gudstjänst i tiden : gudstjänstliv i Svenska kyrkan 1968-2008
  Lund : Arcus : 2010 : 245 s. :
  ISBN: 9789188552945 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Folkkyrkans gränser : en teologisk analys av övergången från statskyrka till fri folkkyrka.
  Ekstrand Thomas, Från statskyrka till fri folkkyrka (projekt)
  Stockholm : Verbum : 2002 : 166 s. :
  ISBN: 91-526-2715-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen.

  Inomkyrklig sekularisering
  Johannesson Karin, Brodd Sven-Erik, Öljarstrand Anneli, Gelfgren Stefan, Aurelius Carl Axel, Girmalm Thomas, Rosenius Marie
  Umeå : Umeå universitet : 2018 : 114 sidor :
  ISBN: 9789176019993
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen.

  För Kristi skull : introduktion till de Lutherska bekännelserna
  Gassmann Günther, Hendrix Scott, Aurelius Carl Axel, Parenmalm Pernilla, Stenström Lars B.
  Skellefteå : Artos & Norma : 2017 : 267 sidor :
  ISBN: 9789175808338
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Kyrkoordning 2019 : med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan
  Stockholm : Verbum : [2019] : 429 sidor :
  ISBN: 9789152637746
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: Valda delar. Finns tillgänglig elektroniskt.

  Lockneus Elin
  Döpt för livet : en undersökning av dopföräldrars uppfattningar om dopet i Härnösands stift
  Skellefteå : Artos : 2014 : 164 s. :
  ISBN: 9789175806907
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Lindroth Hjalmar
  Svenska kyrkans bekännelseskrifter
  6. uppl. : Stockholm : Verbum : 2005 : 710, [2], 63 s. :
  ISBN: 91-526-4727-7 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: Valda delar enligt detaljschema.

  Rosenius Marie
  Spänning och samspel - En orientering i ecklesiologi och liturgi
  Artos & Norma Bokförlag : 2019 : 219 sidor :
  ISBN: 9789177770947
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: Kapitel 1-2 läses i kursen.

  Textkompendium, utdrag ur handböcker samt artiklar tillkommer, tillhandahålls genom institutionen.

  Referenslitteratur

  Eckerdal Jan
  Folkkyrkans kropp : Einar Billings ecklesiologi i postsekulär belysning
  Skellefteå : Artos : 2012 : 383 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-180150
  ISBN: 9789175806051
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hagman Patrik
  Efter folkkyrkan : en teologi om kyrkan i det efterkristna samhället
  Skellefteå : Artos & Norma Bokförlag : 2013 : 267 s. :
  ISBN: 9789175806433
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ideström Jonas
  Spåren i snön : att vara kyrka i norrländska glesbygder
  Skellefteå : Artos : 2015 : 277 s. :
  ISBN: 9789175807348
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lundstedt Göran
  Biskopsämbetet och demokratin : biskopsrollens förändring i Svenska kyrkan under 1900-talets senare del : en kyrkorättslig undersökning
  Skellefteå : Artos : 2006 : 218 s. :
  ISBN: 91-7580-329-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Modéus Fredrik
  Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan: ett studium av gudstjänstgemenskapens identitet och ställning i Svenska kyrkan
  Verbum : 2015 :
  Läsanvisning: ISBN:9789152634578

  Rosenius Marie
  Svenska kyrkan samma kyrka? : ecklesiologi före och efter relationsförändringen mellan kyrka och stat
  Skellefteå : Artos : 2015 : 254 s. :
  ISBN: 9789175807843
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sedd men osedd : om folkkyrkans paradoxala närvaro inför 2020-talet
  Wejryd Anders, Bäckström Anders
  Stockholm : Verbum AB : 2016 : 304 s. :
  ISBN: 9789152636244
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2017 vecka 23

  Aurelius Carl Axel
  Hjärtpunkten : evangeliets bruk som nyckel till Augsburgska bekännelsen
  3. uppl. : Skellefteå : Artos & Norma : 2011 : 156 s. :
  ISBN: 978-91-7580-562-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Brohed Ingmar
  Sveriges kyrkohistoria. n 8, p Religionsfrihetens och ekumenikens tid
  Stockholm : Verbum i samarbete med Svenska kyrkans forskningsråd : 2005 : 447 s. :
  ISBN: 91-526-2463-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Demokratin är en successiv uppenbarelse : för utredningen Demokrati och delaktighet i Svenska kyrkan
  Eriksson Anne-Louise, Hermansson Jörgen, Lundstedt Göran
  Stockholm : Svenska kyrkan : 2005 : 142 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns tillgänglig över internet

  Dulles Avery
  Models of the church
  Expanded ed. : New York : Doubleday : 2002. : 274 p. :
  ISBN: 0-385-13368-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: eller annan utgåva.

  Edgardh Ninna
  Gudstjänst i tiden : gudstjänstliv i Svenska kyrkan 1968-2008
  Lund : Arcus : 2010 : 245 s. :
  ISBN: 9789188552945 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Folkkyrkans gränser : en teologisk analys av övergången från statskyrka till fri folkkyrka.
  Ekstrand Thomas, Från statskyrka till fri folkkyrka (projekt)
  Stockholm : Verbum : 2002 : 166 s. :
  ISBN: 91-526-2715-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kyrkoordning 2017 : med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan
  Stockholm : Verbum : 2017 : 411 sidor :
  ISBN: 9789152636701
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Finns tillgänglig över internet, valda delar.

  Kärkkäinen Veli-Matti
  An introduction to ecclesiology : ecumenical, historical&global perspectives.
  Downers Grove, IL : InterVarsity Press : 2002 : 238 s. :
  ISBN: 0-8308-2688-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lockneus Elin
  Döpt för livet : en undersökning av dopföräldrars uppfattningar om dopet i Härnösands stift
  Skellefteå : Artos : 2014 : 164 s. :
  ISBN: 9789175806907
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindroth Hjalmar
  Svenska kyrkans bekännelseskrifter
  6. uppl. : Stockholm : Verbum : 2005 : 710, [2], 63 s. :
  ISBN: 91-526-4727-7 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Textkompendium, utdrag ur handböcker samt artiklar tillkommer, tillhandahålls genom institutionen.

  Referenslitteratur

  Eckerdal Jan
  Folkkyrkans kropp : Einar Billings ecklesiologi i postsekulär belysning
  Skellefteå : Artos : 2012 : 383 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-180150
  ISBN: 9789175806051
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hagman Patrik
  Efter folkkyrkan : en teologi om kyrkan i det efterkristna samhället
  Skellefteå : Artos & Norma Bokförlag : 2013 : 267 s. :
  ISBN: 9789175806433
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ideström Jonas
  Spåren i snön : att vara kyrka i norrländska glesbygder
  Skellefteå : Artos : 2015 : 277 s. :
  ISBN: 9789175807348
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lundstedt Göran
  Biskopsämbetet och demokratin : biskopsrollens förändring i Svenska kyrkan under 1900-talets senare del : en kyrkorättslig undersökning
  Skellefteå : Artos : 2006 : 218 s. :
  ISBN: 91-7580-329-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Modéus Fredrik
  Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan: ett studium av gudstjänstgemenskapens identitet och ställning i Svenska kyrkan
  Verbum : 2015 :
  Läsanvisning: ISBN:9789152634578

  Rosenius Marie
  Svenska kyrkan samma kyrka? : ecklesiologi före och efter relationsförändringen mellan kyrka och stat
  Skellefteå : Artos : 2015 : 254 s. :
  ISBN: 9789175807843
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sedd men osedd : om folkkyrkans paradoxala närvaro inför 2020-talet
  Wejryd Anders, Bäckström Anders
  Stockholm : Verbum AB : 2016 : 304 s. :
  ISBN: 9789152636244
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2015 vecka 25

  Aurelius Carl Axel
  Hjärtpunkten : evangeliets bruk som nyckel till Augsburgska bekännelsen
  3. uppl. : Skellefteå : Artos & Norma : 2011 : 156 s. :
  ISBN: 978-91-7580-562-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Demokratin är en successiv uppenbarelse : för utredningen Demokrati och delaktighet i Svenska kyrkan
  Eriksson Anne-Louise, Hermansson Jörgen, Lundstedt Göran
  Stockholm : Svenska kyrkan : 2005 : 142 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns tillgänglig över internet

  Dulles Avery
  Models of the church
  Expanded ed. : New York : Doubleday : 2002. : 274 p. :
  ISBN: 0-385-13368-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Edgardh Ninna
  Gudstjänst i tiden : gudstjänstliv i Svenska kyrkan 1968-2008
  Lund : Arcus : 2010 : 245 s. :
  ISBN: 9789188552945 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Folkkyrkans gränser : en teologisk analys av övergången från statskyrka till fri folkkyrka.
  Ekstrand Thomas, Från statskyrka till fri folkkyrka (projekt)
  Stockholm : Verbum : 2002 : 166 s. :
  ISBN: 91-526-2715-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ideström Jonas
  Spåren i snön : att vara kyrka i norrländska glesbygder
  Skellefteå : Artos : 2015 : 277 s. :
  ISBN: 9789175807348
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kyrkoordning 2015 : med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan
  Stockholm : Verbum AB : 2015 : 383 s. :
  ISBN: 9789152634530
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar Finns tillgänglig över internet

  Lockneus Elin
  Döpt för livet : en undersökning av dopföräldrars uppfattningar om dopet i Härnösands stift
  Skellefteå : Artos : 2014 : 164 s. :
  ISBN: 9789175806907
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lundstedt Göran
  Biskopsämbetet och demokratin : biskopsrollens förändring i Svenska kyrkan under 1900-talets senare del : en kyrkorättslig undersökning
  Skellefteå : Artos : 2006 : 218 s. :
  ISBN: 91-7580-329-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindroth Hjalmar
  Svenska kyrkans bekännelseskrifter
  6. uppl. : Stockholm : Verbum : 2005 : 710, [2], 63 s. :
  ISBN: 91-526-4727-7 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Vikdahl Linda
  Jag vill också vara en ängel : om upplevelser av delaktighet i Svenska kyrkan hos personer med utvecklingsstörning
  Skellefteå : Artos : 2014 : 235 s. :
  abstract
  ISBN: 9789175807270
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Österlin Lars
  Svenska kyrkan i profil : ur engelskt och nordiskt perspektiv
  2., utök. och rev. uppl. : Stockholm : Verbum : 1997 : 350 s. :
  ISBN: 91-526-2478-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Textkompendium (tillhandahålls av institutionen)