"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska kyrkans tro och liv: kandidatkurs, 15 hp

Engelskt namn: The Church of Sweden: Specialization Course

Denna kursplan gäller: 2021-11-01 och tillsvidare

Kurskod: 1RE227

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-02-14

Innehåll

Kursen innehåller en bred orientering om Svenska kyrkans tro och liv i historia och nutid och behandlar olika teman såsom folkkyrkosyner och andra kyrkosyner, frågor om organisation och tros- och lärofrågor vilka bearbetas kritiskt utifrån aktuella infallsvinklar och perspektiv.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för och reflektera över Svenska kyrkans historiska utveckling och samhällsroll i historia och nutid,
 • redogöra för och kritiskt analysera kyrkosyner i Svenska kyrkan,
 • redogöra för innehåll och inre sammanhang mellan centrala teologiska temata och praktiker i Svenska kyrkan.

Färdighet och förmåga

 • förklara och analysera konsekvenser av metodiska och innehållsliga val vid studiet av Svenska kyrkan, 
 • muntligen diskutera teologiska problemställningar, hållningar och resonemang,
 • författa en inlämningsuppgift som ifråga om språkanvändning, innehåll och form ansluter till de riktlinjer som finns inom delämnet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • uppvisa ett kritiskt förhållningssätt till de källor och den litteratur som behandlas,   
 • reflektera över relevansen av kunskap om Svenska kyrkan i ett vidare samhällssammanhang,
 • analysera och värdera möjliga konsekvenser av olika teologiska tolkningar för kyrka, samhälle och individ.

Behörighetskrav

Universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap omfattande 60 hp med godkänt resultat på minst 45 hp, där Kristendomens utveckling: grundkurs 7.5 hp eller motsvarande ingår.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. När kursen ges som nätkurs sker undervisningen genom kursplattform där också studiematerial publiceras under kursens gång. Den studerande förväntas vid vissa tider kunna vara tillgänglig vid datoruppkoppling för undervisning över kursplattformen.

Examination

Examinationen består av: seminarier (6 hp), inlämningsuppgift (3 hp) och skriftlig tentamen (6 hp). Inlämningsuppgift och skriftlig tentamen bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på uppsats och skriftlig tentamen.

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
 
Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att en ny examinator utses till kommande omprov om inte särskilda skäl talar emot det. 
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 23

  Demokratin är en successiv uppenbarelse : för utredningen Demokrati och delaktighet i Svenska kyrkan
  Eriksson Anne-Louise, Hermansson Jörgen, Lundstedt Göran
  Stockholm : Svenska kyrkan : 2005 : 142 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: Finns tillgänglig online

  Folkkyrkans gränser : en teologisk analys av övergången från statskyrka till fri folkkyrka.
  Ekstrand Thomas, Från statskyrka till fri folkkyrka (projekt)
  Stockholm : Verbum : 2002 : 166 s. :
  ISBN: 91-526-2715-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen.

  Inomkyrklig sekularisering
  Johannesson Karin, Brodd Sven-Erik, Öljarstrand Anneli, Gelfgren Stefan, Aurelius Carl Axel, Girmalm Thomas, Rosenius Marie
  Umeå : Umeå universitet : 2018 : 114 sidor :
  ISBN: 9789176019993
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen.

  Så är det inte hos er : kyrkligt ledarskap i organisationsteoriernas värld
  Fahlgren Sune, Halldorf Joel, Sidenvall Erik, Wejryd Cecilia
  Stockholm : Verbum : [2020] : 240 sidor :
  ISBN: 9789152638385
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  För Kristi skull : introduktion till de Lutherska bekännelserna
  Gassmann Günther, Hendrix Scott, Aurelius Carl Axel, Parenmalm Pernilla, Stenström Lars B.
  Skellefteå : Artos & Norma : 2017 : 267 sidor :
  ISBN: 9789175808338
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Lockneus Elin
  Döpt för livet : en undersökning av dopföräldrars uppfattningar om dopet i Härnösands stift
  Skellefteå : Artos : 2014 : 164 s. :
  ISBN: 9789175806907
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: Tillhandahålls genom institutionen.

  Lindroth Hjalmar
  Svenska kyrkans bekännelseskrifter
  6. uppl. : Stockholm : Verbum : 2005 : 710, [2], 63 s. :
  ISBN: 91-526-4727-7 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: Valda delar enligt detaljschema.

  Thidevall Sven
  Svenska kyrkan som minoritetskyrka : rapport 1 från projektet "Folkkyrka i minoritet"
  Skellefteå : Artos : [2020] : 124 sidor :
  ISBN: 9789177771326
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Kyrkoordning 2022 : med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan
  Stockholm : Verbum : [2022] : 443 sidor :
  ISBN: 9789152639016
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar. Finns tillgänglig online.

  Fira nattvard : brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar
  Uppsala : Svenska kyrkan, Biskopsmötet : 2020 : 96 sidor :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns tillgänglig online.

  Textutdrag samt artiklar tillkommer, tillhandahålls genom institutionen på Canvas.

 • Giltig från: 2021 vecka 44

  Demokratin är en successiv uppenbarelse : för utredningen Demokrati och delaktighet i Svenska kyrkan
  Eriksson Anne-Louise, Hermansson Jörgen, Lundstedt Göran
  Stockholm : Svenska kyrkan : 2005 : 142 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: Finns tillgänglig elektroniskt.

  Folkkyrkans gränser : en teologisk analys av övergången från statskyrka till fri folkkyrka.
  Ekstrand Thomas, Från statskyrka till fri folkkyrka (projekt)
  Stockholm : Verbum : 2002 : 166 s. :
  ISBN: 91-526-2715-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen.

  Inomkyrklig sekularisering
  Johannesson Karin, Brodd Sven-Erik, Öljarstrand Anneli, Gelfgren Stefan, Aurelius Carl Axel, Girmalm Thomas, Rosenius Marie
  Umeå : Umeå universitet : 2018 : 114 sidor :
  ISBN: 9789176019993
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen.

  Så är det inte hos er : kyrkligt ledarskap i organisationsteoriernas värld
  Fahlgren Sune, Halldorf Joel, Sidenvall Erik, Wejryd Cecilia
  Stockholm : Verbum : [2020] : 240 sidor :
  ISBN: 9789152638385
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  För Kristi skull : introduktion till de Lutherska bekännelserna
  Gassmann Günther, Hendrix Scott, Aurelius Carl Axel, Parenmalm Pernilla, Stenström Lars B.
  Skellefteå : Artos & Norma : 2017 : 267 sidor :
  ISBN: 9789175808338
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Kyrkoordning 2021 : med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan
  Stockholm : Verbum : [2021] : 449 sidor :
  ISBN: 9789152638538
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar. Finns tillgänglig online.

  Lockneus Elin
  Döpt för livet : en undersökning av dopföräldrars uppfattningar om dopet i Härnösands stift
  Skellefteå : Artos : 2014 : 164 s. :
  ISBN: 9789175806907
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: Tillhandahålls genom institutionen.

  Lindroth Hjalmar
  Svenska kyrkans bekännelseskrifter
  6. uppl. : Stockholm : Verbum : 2005 : 710, [2], 63 s. :
  ISBN: 91-526-4727-7 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: Valda delar enligt detaljschema.

  Rosenius Marie
  Svenska kyrkan samma kyrka? : ecklesiologi före och efter relationsförändringen mellan kyrka och stat
  Skellefteå : Artos : 2015 : 254 s. :
  ISBN: 9789175807843
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Den sorglöst försumliga kyrkan : belyst norrifrån
  Straarup Jørgen, Ekberg Mayvor
  Skellefteå : Artos : 2012 : 209 s. :
  ISBN: 9789175805894
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Thidevall Sven
  Svenska kyrkan som minoritetskyrka : rapport 1 från projektet "Folkkyrka i minoritet"
  Skellefteå : Artos : [2020] : 124 sidor :
  ISBN: 9789177771326
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Textutdrag samt artiklar tillkommer, tillhandahålls genom institutionen.