Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska som andraspråk A, Att lära på ett andraspråk och svenskans grammatik, 15 hp

Engelskt namn: Swedish as a Second Language A, To Learn in a Second Language and Swedish Language Grammar

Denna kursplan gäller: 2019-08-26 och tillsvidare

Kurskod: 6SV062

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-04-11

Innehåll

Kursen behandlar kunskapsområden som ger en bred och grundläggande bild av vad som krävs för att bli en god lärare i svenska som andraspråk. Båda moduler studeras utifrån ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv. Sociala, psykologiska och kulturella påverkandefaktorer studeras liksom betingelser för andraspråksinlärning samt svenskans uppbyggnad och struktur i ett jämförande perspektiv. Inom båda moduler läses också skönlitterära texter, som belyser frågeställningar som kan öka den kulturella förståelsen inom svenska som andraspråk.

Modul 1. Svenskans grammatik i tvärspråklig belysning, (7.5 hp)
Swedish  Grammar in a Cross-Linguistic Perspective (7,5 credits)

Modulen behandlar svenskans grammatiska struktur i ett jämförande och funktionellt perspektiv med tyngdpunkt på svårigheter i svenska för andraspråkstalare. Övningar i analys av andraspråksinlärares skriftliga produktion genomförs.  Vidare diskuteras grammatikundervisningens roll inom ämnet svenska som andraspråk.

Modul 2. Att lära på ett andraspråk, (7,5 hp)
Learning in a second language (7,5 credits)

Modul 2 behandlar grundläggande teorier och modeller för olika aspekter på andraspråksinlärning ur ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv. Vidare behandlas metoder för ett språkutvecklande arbetssätt. I modulen studeras dessutom styrdokumenten i svenska som andraspråk. Vidare studeras ord- och begreppsförrådets roll i andraspråksutvecklingen, där speciellt sambandet mellan kulturella referensramar och begreppsförråd uppmärksammas.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Svenskans grammatik i tvärspråklig belysning
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för svenskans grammatiska struktur i ett jämförande perspektiv med adekvat terminologi
 • uppvisa grundliga kunskaper om svenskans grammatik i ett didaktiskt perspektiv
Färdighet och förmåga
 • identifiera och analysera grammatiska exempel på inlärarspråk
 • bedöma inlärarspråk ur ett grammatiskt och didaktiskt perspektiv
 • uppvisa språklig säkerhet i tal och skrift
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • problematisera och förhålla sig till grammatikens roll och funktion i undervisning
 • reflektera över hur olika exempel på inlärartexter kan bedömas utifrån ett grammatiskt perspektiv och över vad som i första hand bör stå i fokus vid bearbetning av texterna ur ett didaktiskt perspektiv
Modul 2. Att lära på ett andraspråk
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • uppvisa grundläggande kunskaper om teorier och modeller för olika aspekter på andraspråkslärande och dess inlärnings- och språkpsykologiska processer
 • uppvisa grundläggande kunskaper om genreteori och språkutvecklande arbetssätt
Färdighet och förmåga
 • redogöra för och tillämpa mål och riktlinjer i styrdokument
 • praktiskt tillämpa språkutvecklande arbetssätt i övningar som t.ex. lektionsplaneringar
 • uppvisa språklig säkerhet i tal och skrift
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över och diskutera påverkande bakgrundsfaktorer i andraspråkslärande
 • reflektera över vilka språkliga krav skolan ställer på elever och hur undervisning kan stödja språkutveckling

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av ett antal obligatoriska träffar på campus, föreläsningar, seminarier och gruppövningar. I individuella övningar tränar studenten sina kunskaper och färdigheter i kursinnehållet. Genom seminarier och gruppövningar tränar studenterna diskussion, analys, vetenskapligt skrivande, och grunderna läggs för ett processorienterat arbetssätt. Språkligt, litterärt och didaktiskt innehåll integreras genomgående.

Examination

Examination modul 1. Svenskans grammatik i tvärspråklig belysning.
Ett muntligt litteraturseminarium, en salstentamen och en hemtentamen.

Examination modul 2. Att lära på ett andraspråk.
Muntlig redovisning och skriftlig hemtentamen.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moduler omfattande lägst 15 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Till alla salstentamina är anmälan via studentwebben obligatorisk.

I de fall prov eller praktik/VFU inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 18

Modul 1. Svenskans grammatik i tvärspråklig belysning, (7,5 hp)

Bolander Maria
Funktionell svensk grammatik
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2005 : 236 s. :
ISBN: 91-47-05232-5
Se bibliotekskatalogen Album

Enström Ingegerd
Ordens värld : svenska ord - struktur och inlärning
1. uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2010 : 157 s. :
ISBN: 9789173828468 (korr.)
Se bibliotekskatalogen Album

Källström Roger
Svenska i kontrast : tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 221 s. :
ISBN: 978-91-44-05573-2
Se bibliotekskatalogen Album

Lundin Åkesson Katarina
Tala om språk : grammatik för lärarstuderande
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 198 s. :
ISBN: 978-91-44-04930-4
Se bibliotekskatalogen Album

Olofsson Mikael
Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik
Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2010 : 320 s. :
ISBN: 978-91-7656-662-6
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Schleppegrell, Mary J; Functional grammar in the classroom

Skolverket
Kursplaner för svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
www.skolverket.se :

Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar på ca 150 sidor kan tillkomma.

Modul 2. Att lära på ett andraspråk (7,5 hp)

Abrahamsson Niclas
Andraspråksinlärning
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 305 s. :
ISBN: 978-91-44-01995-6 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Språkinriktad undervisning : en handbok
Hajer Maaike, Meestringa Theun, Verwijst Ylva
1. uppl. : Stockholm : Hallgren & Fallgren : 2010 : 226 s. :
ISBN: 91-7382-838-6
Se bibliotekskatalogen Album

Second language learning theories
Mitchell Rosamond, Myles Florence, Marsden Emma
3. ed. : London : Routledge : 2013 : 379 s. :
ISBN: 978-1-4441-6310-0
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: kapitel 7-10 (s. 188-289)

Olofsson Mikael
Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik
Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2010 : 320 s. :
ISBN: 978-91-7656-662-6
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Schleppegrell, Mary J; Functional grammar in the classroom

Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 768 s. :
ISBN: 91-44-01108-3 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Tingbjörn, Gunnar; Svenska som andraspråk i ett utbildningspolitiskt perspektiv – en tillbakablick

Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar på ca 150 sidor kan tillkomma.