Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Svenska som andraspråk A, Det flerspråkiga klassrummet, 7,5 hp

Engelskt namn: Swedish as a Second Language A, The Multilingual Classroom

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 6SV080

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-03-03

Innehåll

Kursen presenterar ämnet svenska som andraspråk och dess varierande utbildningskontexter. Relationen mellan migration, mobilitet och flerspråkighet i Sverige betraktas ur ett historiskt perspektiv. Grundläggande begrepp som språk, kulturer, etniciteter och identiteter diskuteras teoretiskt och didaktiskt, med utgångspunkt i aktuell forskning och styrdokument. Aspekter av lärande och undervisning i ett flerspråkigt klassrum problematiseras och studenten får möjlighet att reflektera över sitt eget förhållningssätt till flerspråkighet i ett mångkulturellt samhälle.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande: 

Kunskap och förståelse 
  • visa kunskap om utbildningskontexterna för ämnet svenska som andraspråk; 
  • visa grundläggande kunskap om de flerspråkiga perspektiven i styrdokumenten för skolan; 
  • visa grundläggande kunskaper om relationen mellan migration, mobilitet och flerspråkighet i en svensk historisk kontext; 
  • visa grundläggande kunskaper om rasism, diskriminering och främlingsfientlighet samt deras inverkan på språkutveckling och skolsituation; 

Färdighet och förmåga 
  • kunna reflektera över och diskutera skolans roll i ett flerspråkigt och mångkulturellt samhälle; 
  • kunna reflektera över och diskutera olika förutsättningar för lärande i ett flerspråkigt klassrum; 
  • kunna använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm; 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
  • kunna reflektera över lärarrollen i mötet med flerspråkiga elever. 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

Examinationen sker i form av litteraturseminarier (3 hp) samt skriftlig hemtentamen (4,5 hp).  

Litteraturseminarier bedöms med något av betygen Underkänd eller Godkänd; skriftlig hemtentamen bedöms med något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 

För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs detta betyg på den skriftliga hemtentamen.  

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.  

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.  

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.   

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten. 

Övriga föreskrifter

Kursens innehåll och förväntade studieresultat överlappar med momentet Det mångkulturella klassrummet inom Svenska som andraspråk A samt Svenska som andraspråk för ämneslärare, kurs 1, varför kursen inte kan ingå i en examen tillsammans med någon av dessa kurser.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 30

Det mångkulturella klassrummet, 7,5 hp

Efendić Negra
Jag var precis som du
Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 285 s. :
ISBN: 9789127141308
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Elmeroth Elisabeth
Etnisk maktordning i skola och samhälle
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 177 sidor :
ISBN: 9789144121543
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Hübinette Tobias
Ras och vithet : svenska rasrelationer i går och i dag
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 280 sidor :
ISBN: 9789144117980
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: kapitel 1, 10, 11, 12

Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle.
Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 768 s. :
ISBN: 91-44-01108-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Milani, Tommaso; Språkideologiska debatter i Sverige

Håkansson Gisela
Tvåspråkighet hos barn i Sverige
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 208 sidor :
ISBN: 9789144116297
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Kasselias Wiltgren Layal
Etnicitet som resurs i skolan
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 199 s. :
ISBN: 978-91-44-10906-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Kursplaner i svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
Skolverket, www.skolverket.se :
Obligatorisk

Skolans möte med nyanlända
Lahdenperä Pirjo, Sundgren Eva
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2016] : 245 sidor :
ISBN: 9789147122196
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Lorentz Hans
Interkulturell pedagogisk kompetens : integration i dagens skola
Upplaga 2 : Lund : Studentlitteratur : 2018 : 230 sidor :
ISBN: 9789144124063
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Nilsson Folke Jenny
Nyanländ i den svenska skolan : elevperspektiv på inkludering och skolövergångar
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 127 sidor :
ISBN: 9789140696656
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar på ca 150 sidor tillkommer.