Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska som andraspråk A, Det flerspråkiga klassrummet, 7,5 hp

Engelskt namn: Swedish as a Second Language A, The Multilingual Classroom

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 6SV080

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-03-03

Innehåll

Kursen presenterar ämnet svenska som andraspråk och dess varierande utbildningskontexter. Relationen mellan migration, mobilitet och flerspråkighet i Sverige betraktas ur ett historiskt perspektiv. Grundläggande begrepp som språk, kulturer, etniciteter och identiteter diskuteras teoretiskt och didaktiskt, med utgångspunkt i aktuell forskning och styrdokument. Aspekter av lärande och undervisning i ett flerspråkigt klassrum problematiseras och studenten får möjlighet att reflektera över sitt eget förhållningssätt till flerspråkighet i ett mångkulturellt samhälle.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande: 

Kunskap och förståelse 
 • visa kunskap om utbildningskontexterna för ämnet svenska som andraspråk; 
 • visa grundläggande kunskap om de flerspråkiga perspektiven i styrdokumenten för skolan; 
 • visa grundläggande kunskaper om relationen mellan migration, mobilitet och flerspråkighet i en svensk historisk kontext; 
 • visa grundläggande kunskaper om rasism, diskriminering och främlingsfientlighet samt deras inverkan på språkutveckling och skolsituation; 

Färdighet och förmåga 
 • kunna reflektera över och diskutera skolans roll i ett flerspråkigt och mångkulturellt samhälle; 
 • kunna reflektera över och diskutera olika förutsättningar för lärande i ett flerspråkigt klassrum; 
 • kunna använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm; 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 • kunna reflektera över lärarrollen i mötet med flerspråkiga elever. 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

Examinationen sker i form av litteraturseminarier (3 hp) samt skriftlig hemtentamen (4,5 hp).  

Litteraturseminarier bedöms med något av betygen Underkänd eller Godkänd; skriftlig hemtentamen bedöms med något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 

För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs detta betyg på den skriftliga hemtentamen.  

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.  

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.  

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.   

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten. 

Övriga föreskrifter

Kursens innehåll och förväntade studieresultat överlappar med momentet Det mångkulturella klassrummet inom Svenska som andraspråk A samt Svenska som andraspråk för ämneslärare, kurs 1, varför kursen inte kan ingå i en examen tillsammans med någon av dessa kurser.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 31

  Det mångkulturella klassrummet, 7,5 hp

  Drewsen Annelie
  Prinsen av Porte de la Chapelle
  Stockholm : Rabén & Sjögren : 2021 : 284 sidor :
  ISBN: 9789129729139
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Elmeroth Elisabeth
  Etnisk maktordning i skola och samhälle
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 177 sidor :
  ISBN: 9789144121543
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Håkansson Gisela
  Tvåspråkighet hos barn i Sverige
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 208 sidor :
  ISBN: 9789144116297
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kasselias Wiltgren Layal
  Etnicitet som resurs i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 199 s. :
  ISBN: 978-91-44-10906-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kursplaner i svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
  Skolverket, www.skolverket.se :
  Obligatorisk

  Lorentz Hans
  Interkulturell pedagogisk kompetens : integration i dagens skola
  Upplaga 2 : Lund : Studentlitteratur : 2018 : 230 sidor :
  ISBN: 9789144124063
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nilsson Folke Jenny
  Nyanländ i den svenska skolan : elevperspektiv på inkludering och skolövergångar
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 127 sidor :
  ISBN: 9789140696656
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hübinette Tobias
  Ras och vithet : svenska rasrelationer i går och i dag
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 280 sidor :
  ISBN: 9789144117980
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: kapitel 1, 10, 11, 12

  Språkkrav som migrationspolitiskt verktyg
  Rydell Maria, Milani Tommaso
  Ingår i:
  Perspektiv på skolans problem
  Lund : Studentlitteratur : [2020] : 431 sidor : sid. 139-154 :
  Obligatorisk

  Skolans möte med nyanlända
  Lahdenperä Pirjo, Sundgren Eva
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2016] : 245 sidor :
  ISBN: 9789147122196
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar på ca 150 sidor tillkommer.

 • Giltig från: 2021 vecka 30

  Det mångkulturella klassrummet, 7,5 hp

  Efendić Negra
  Jag var precis som du
  Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 285 s. :
  ISBN: 9789127141308
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Elmeroth Elisabeth
  Etnisk maktordning i skola och samhälle
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 177 sidor :
  ISBN: 9789144121543
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hübinette Tobias
  Ras och vithet : svenska rasrelationer i går och i dag
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 280 sidor :
  ISBN: 9789144117980
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: kapitel 1, 10, 11, 12

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle.
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 768 s. :
  ISBN: 91-44-01108-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Milani, Tommaso; Språkideologiska debatter i Sverige

  Håkansson Gisela
  Tvåspråkighet hos barn i Sverige
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 208 sidor :
  ISBN: 9789144116297
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kasselias Wiltgren Layal
  Etnicitet som resurs i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 199 s. :
  ISBN: 978-91-44-10906-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kursplaner i svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
  Skolverket, www.skolverket.se :
  Obligatorisk

  Skolans möte med nyanlända
  Lahdenperä Pirjo, Sundgren Eva
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2016] : 245 sidor :
  ISBN: 9789147122196
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lorentz Hans
  Interkulturell pedagogisk kompetens : integration i dagens skola
  Upplaga 2 : Lund : Studentlitteratur : 2018 : 230 sidor :
  ISBN: 9789144124063
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nilsson Folke Jenny
  Nyanländ i den svenska skolan : elevperspektiv på inkludering och skolövergångar
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 127 sidor :
  ISBN: 9789140696656
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar på ca 150 sidor tillkommer.