Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska som andraspråk A, Det mångkulturella klassrummet och svenskans fonologi, 15 hp

Engelskt namn: Swedish as a Second Language A, The Multicultural Classroom and Swedish Language Phonology

Denna kursplan gäller: 2019-08-26 och tillsvidare

Kurskod: 6SV061

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-04-11

Innehåll

Kursen behandlar kunskapsområden som ger en bred och grundläggande bild av vad som krävs för att bli en god lärare i svenska som andraspråk. Båda moduler studeras utifrån ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv. Sociala, psykologiska och kulturella påverkandefaktorer studeras liksom betingelser för andraspråksinlärning samt svenskans uppbyggnad och struktur i ett jämförande perspektiv. Inom båda moduler läses också skönlitterära texter, som belyser frågeställningar som kan öka den kulturella förståelsen inom svenska som andraspråk.

Modul 1. Det mångkulturella klassrummet, (7,5 hp)
The Multicultural Classroom (7,5 credits)

Modul 1 behandlar invandringen till Sverige ur ett historiskt och nutida perspektiv och huvuddragen i svensk invandrar- och minoritetspolitik. En reflektion över studentens eget förhållningssätt i ett mångkulturellt samhälle inleds. Kursen behandlar vidare grundläggande kunskaper om minoritetskulturer, etnicitet och identitet ur ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv. Dessa aspekter diskuteras också utifrån vad som står skrivet om de mångkulturella perspektiven i styrdokumenten.

Modul 2. Svenskans fonologi i tvärspråklig belysning, (7,5 hp)
Swedish  Phonology in a Cross-Linguistic Perspective (7,5 credits)

Modul 2 behandlar svenskans fonologi och relevanta fonetiska detaljer i ett jämförande, funktionellt och didaktiskt perspektiv. Övningar i analys av fonologiska och typologiska aspekter på inlärarspråk genomförs. Olika aspekter av utländsk brytning och prioritering inom uttalsundervisningen diskuteras.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Det mångkulturella klassrummet
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • uppvisa grundläggande kunskaper om invandringsprocessen
 • uppvisa grundläggande kunskaper om de mångkulturella perspektiven i styrdokumenten
 • förklara samhällets och skolans betydelse som kulturell mötesplats
 • uppvisa grundläggande kunskaper om rasism och främlingsfientlighet
Färdighet och förmåga
 • reflektera över olika förutsättningar för lärande i ett mångkulturellt klassrum med anknytning till kurslitteraturen
 • uppvisa språklig säkerhet i tal och skrift
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över och diskutera undervisningens roll i ett mångkulturellt samhälle
 • reflektera över sin egen roll som kulturbärare och hur det påverkar mötet med elever från olika kulturer
Modul 2. Svenskans fonologi i tvärspråklig belysning
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för svenskans uttal i ett jämförande perspektiv och använda adekvat terminologi inom prosodi och segmentell fonetik
 • uppvisa grundliga kunskaper om svenskans uttal i ett didaktiskt perspektiv, särskilt med avseende på prioritering av uttalsdrag
Färdighet och förmåga
 • observera, dokumentera och analysera inlärarspråk ur olika fonologiska perspektiv
 • stödja andraspråksinlärare i deras utveckling av svenskt uttal
 • presentera sina kunskaper i text med tydlig struktur och god språkform
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • diskutera förhållningssätt och attityder till brytning i ett integrationsperspektiv
 • värdera och bedöma fonologiska aspekter på inlärarspråk ur ett didaktiskt perspektiv

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av ett antal obligatoriska träffar på campus, föreläsningar, seminarier och gruppövningar. I individuella övningar tränar studenten sina kunskaper och färdigheter i kursinnehållet. Genom seminarier och gruppövningar tränar studenterna diskussion, analys, vetenskapligt skrivande, och grunderna läggs för ett processorienterat arbetssätt. Språkligt, litterärt och didaktiskt innehåll integreras genomgående.

Examination

Examination modul 1. Det mångkulturella klassrummet.
Litteraturseminarier och skriftlig hemtentamen.

Examination modul 2. Svenskans fonetik i tvärspråklig belysning.
Ett litteraturseminarium, en inlämningsuppgift och en hemtentamen.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moduler omfattande lägst 15 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Till alla salstentamina är anmälan via studentwebben obligatorisk.

I de fall prov eller praktik/VFU inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 30

  Moment 1: Det mångkulturella klassrummet, 7,5 hp

  Efendić Negra
  Jag var precis som du
  Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 285 s. :
  ISBN: 9789127141308
  Se bibliotekskatalogen Album

  Elmeroth Elisabeth
  Etnisk maktordning i skola och samhälle
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 177 sidor :
  ISBN: 9789144121543
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hübinette Tobias
  Ras och vithet : svenska rasrelationer i går och i dag
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 280 sidor :
  ISBN: 9789144117980
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: kapitel 1, 10, 11, 12

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle.
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 768 s. :
  ISBN: 91-44-01108-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Milani, Tommaso; Språkideologiska debatter i Sverige

  Håkansson Gisela
  Tvåspråkighet hos barn i Sverige
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 208 sidor :
  ISBN: 9789144116297
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kasselias Wiltgren Layal
  Etnicitet som resurs i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 199 s. :
  ISBN: 978-91-44-10906-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kursplaner i svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
  Skolverket, www.skolverket.se :

  Skolans möte med nyanlända
  Lahdenperä Pirjo, Sundgren Eva
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2016] : 245 sidor :
  ISBN: 9789147122196
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lorentz Hans
  Interkulturell pedagogisk kompetens : integration i dagens skola
  Upplaga 2 : Lund : Studentlitteratur : 2018 : 230 sidor :
  ISBN: 9789144124063
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nilsson Folke Jenny
  Nyanländ i den svenska skolan : elevperspektiv på inkludering och skolövergångar
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 127 sidor :
  ISBN: 9789140696656
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar på ca 150 sidor tillkommer.

  Moment 2: Svenskans fonologi i tvärspråklig belysning (7,5 hp)

  Andersson Lars-Gunnar
  Språktypologi och språksläktskap
  4. uppl. : Stockholm : Liber : 2001 : 95 s. :
  ISBN: 91-47-05118-3 ; 224:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Engstrand Olle
  Fonetik light : [lajt] : kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 135, [1] s. :
  ISBN: 978-91-44-04399-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kjellin Olle
  Uttalet, språket och hjärnan : teori och metodik för språkundervisningen
  Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2002 : 254 s. :
  ISBN: 91-7382-756-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skolverket
  Kursplaner för svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
  www.skolverket.se :

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 768 s. :
  ISBN: 91-44-01108-3 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: S. 419-436. Boyd, Sally; Utländska lärare i Sverige - attityder till brytning

  Thorén Bosse
  Dags att skrota ”lång och kort vokal” inom svenska som andraspråk
  Svenskans beskrivning 32. Karlstads universitet : 2011 :
  http://www.bossethoren.se/bosse_Thoren_manus_Svebe32.pdf

  Perspektiv på svenskt uttal : fonologi, brytning och didaktik
  Zetterholm Elisabeth, Tronnier Mechtild
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 176 sidor :
  ISBN: 978-91-44-07529-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rosenqvist Håkan
  Uttalsboken : svenskt uttal i praktik och teori
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2007 : 95, [1] s. :
  ISBN: 9789127406452
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Riad Tomas
  Svenskt fonologikompendium
  Institutionen för nordiska språk. Stockholms universitet : 1997 :
  http://www.su.se/polopoly_fs/1.85723.1334922502!/menu/standard/file/Svenskt_Fonologikompendium.pdf

  Engstrand Olle
  Fonetikens grunder
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 355 s. :
  ISBN: 91-44-04238-8 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar på ca 150 sidor kan tillkomma.

 • Giltig från: 2020 vecka 17

  Modul 1: Det mångkulturella klassrummet, 7,5 hp

  Efendić Negra
  Jag var precis som du
  Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 285 s. :
  ISBN: 9789127141308
  Se bibliotekskatalogen Album

  Elmeroth Elisabeth
  Etnisk maktordning i skola och samhälle
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 177 sidor :
  ISBN: 9789144121543
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hübinette Tobias
  Ras och vithet : svenska rasrelationer i går och i dag
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 280 sidor :
  ISBN: 9789144117980
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: kapitel 1, 10, 11, 12

  Håkansson Gisela
  Tvåspråkighet hos barn i Sverige
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 208 sidor :
  ISBN: 9789144116297
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kasselias Wiltgren Layal
  Etnicitet som resurs i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 199 s. :
  ISBN: 978-91-44-10906-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kursplaner i svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
  Skolverket, www.skolverket.se :

  Skolans möte med nyanlända
  Lahdenperä Pirjo, Sundgren Eva
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2016] : 245 sidor :
  ISBN: 9789147122196
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lorentz Hans
  Interkulturell pedagogisk kompetens : integration i dagens skola
  Upplaga 2 : Lund : Studentlitteratur : 2018 : 230 sidor :
  ISBN: 9789144124063
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nilsson Folke Jenny
  Nyanländ i den svenska skolan : elevperspektiv på inkludering och skolövergångar
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 127 sidor :
  ISBN: 9789140696656
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Milani Tommaso
  Språkideologiska debatter i Sverige
  Ingår i:
  Svenska som andraspråk
  Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. : sid. 343-368 :
  Obligatorisk

  Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar på ca 150 sidor tillkommer.

  Modul 2: Svenskans fonologi i tvärspråklig belysning (7,5 hp)

  Andersson Lars-Gunnar
  Språktypologi och språksläktskap
  4. uppl. : Stockholm : Liber : 2001 : 95 s. :
  ISBN: 91-47-05118-3 ; 224:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kjellin Olle
  Uttalet, språket och hjärnan : teori och metodik för språkundervisningen
  Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2002 : 254 s. :
  ISBN: 91-7382-756-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kursplan i svenska som andraspråk för grundskolan, ämnesplan i svenska som andraspråk för gymnasiet, kursplan i svenska för invandrare
  Skolverket : 2017 :
  www.skolverket.se

  Thorén Bosse
  Dags att skrota ”lång och kort vokal” inom svenska som andraspråk
  Svenskans beskrivning 32. Karlstads universitet : 2011 :
  http://www.bossethoren.se/bosse_Thoren_manus_Svebe32.pdf

  Engstrand Olle
  Fonetik light : [lajt] : kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 135, [1] s. :
  ISBN: 978-91-44-04399-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Perspektiv på svenskt uttal : fonologi, brytning och didaktik
  Zetterholm Elisabeth, Tronnier Mechtild
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 176 sidor :
  ISBN: 978-91-44-07529-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rosenqvist Håkan
  Uttalsboken : svenskt uttal i praktik och teori
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2007 : 95, [1] s. :
  ISBN: 9789127406452
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Attityder till brytning : Exemplet utländska lärare i svenska skolor
  Boyd Sally, Bredänge Gunlög
  Ingår i:
  Svenska som andraspråk
  Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. : sid. 437-458 :
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Riad Tomas
  Svenskt fonologikompendium
  Institutionen för nordiska språk. Stockholms universitet : 1997 :
  http://www.su.se/polopoly_fs/1.85723.1334922502!/menu/standard/file/Svenskt_Fonologikompendium.pdf

  Engstrand Olle
  Fonetikens grunder
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 355 s. :
  ISBN: 91-44-04238-8 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Thorén Bosse
  Svensk fonetik för andraspråksundervisningen
  Andra reviderade upplagan : 2016 : 117 sidor :
  ISBN: 9789163763786
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar på ca 150 sidor kan tillkomma.

 • Giltig från: 2020 vecka 16

  Modul 1: Det mångkulturella klassrummet, 7,5 hp

  Efendić Negra
  Jag var precis som du
  Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 285 s. :
  ISBN: 9789127141308
  Se bibliotekskatalogen Album

  Elmeroth Elisabeth
  Etnisk maktordning i skola och samhälle
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 177 sidor :
  ISBN: 9789144121543
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hübinette Tobias
  Ras och vithet : svenska rasrelationer i går och i dag
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 280 sidor :
  ISBN: 9789144117980
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: kapitel 1, 10, 11, 12

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle.
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 768 s. :
  ISBN: 91-44-01108-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Milani, Tommaso; Språkideologiska debatter i Sverige

  Håkansson Gisela
  Tvåspråkighet hos barn i Sverige
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 208 sidor :
  ISBN: 9789144116297
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kasselias Wiltgren Layal
  Etnicitet som resurs i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 199 s. :
  ISBN: 978-91-44-10906-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kursplaner i svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
  Skolverket, www.skolverket.se :

  Skolans möte med nyanlända
  Lahdenperä Pirjo, Sundgren Eva
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2016] : 245 sidor :
  ISBN: 9789147122196
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lorentz Hans
  Interkulturell pedagogisk kompetens : integration i dagens skola
  Upplaga 2 : Lund : Studentlitteratur : 2018 : 230 sidor :
  ISBN: 9789144124063
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nilsson Folke Jenny
  Nyanländ i den svenska skolan : elevperspektiv på inkludering och skolövergångar
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 127 sidor :
  ISBN: 9789140696656
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar på ca 150 sidor tillkommer.

  Modul 2: Svenskans fonologi i tvärspråklig belysning (7,5 hp)

  Andersson Lars-Gunnar
  Språktypologi och språksläktskap
  4. uppl. : Stockholm : Liber : 2001 : 95 s. :
  ISBN: 91-47-05118-3 ; 224:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 768 s. :
  ISBN: 91-44-01108-3 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: S. 419-436. Boyd, Sally; Utländska lärare i Sverige - attityder till brytning

  Kjellin Olle
  Uttalet, språket och hjärnan : teori och metodik för språkundervisningen
  Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2002 : 254 s. :
  ISBN: 91-7382-756-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kursplan i svenska som andraspråk för grundskolan, ämnesplan i svenska som andraspråk för gymnasiet, kursplan i svenska för invandrare
  Skolverket : 2017 :
  www.skolverket.se

  Thorén Bosse
  Dags att skrota ”lång och kort vokal” inom svenska som andraspråk
  Svenskans beskrivning 32. Karlstads universitet : 2011 :
  http://www.bossethoren.se/bosse_Thoren_manus_Svebe32.pdf

  Engstrand Olle
  Fonetik light : [lajt] : kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 135, [1] s. :
  ISBN: 978-91-44-04399-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Perspektiv på svenskt uttal : fonologi, brytning och didaktik
  Zetterholm Elisabeth, Tronnier Mechtild
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 176 sidor :
  ISBN: 978-91-44-07529-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rosenqvist Håkan
  Uttalsboken : svenskt uttal i praktik och teori
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2007 : 95, [1] s. :
  ISBN: 9789127406452
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Riad Tomas
  Svenskt fonologikompendium
  Institutionen för nordiska språk. Stockholms universitet : 1997 :
  http://www.su.se/polopoly_fs/1.85723.1334922502!/menu/standard/file/Svenskt_Fonologikompendium.pdf

  Engstrand Olle
  Fonetikens grunder
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 355 s. :
  ISBN: 91-44-04238-8 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Thorén Bosse
  Svensk fonetik för andraspråksundervisningen
  Andra reviderade upplagan : 2016 : 117 sidor :
  ISBN: 9789163763786
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar på ca 150 sidor kan tillkomma.

 • Giltig från: 2019 vecka 18

  Modul 1: Det mångkulturella klassrummet, 7,5 hp

  Efendić Negra
  Jag var precis som du
  Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 285 s. :
  ISBN: 9789127141308
  Se bibliotekskatalogen Album

  Elmeroth Elisabeth
  Etnisk maktordning i skola och samhälle
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 177 sidor :
  ISBN: 9789144121543
  Se bibliotekskatalogen Album

  En god fortsättning : nyanländas fortsatta väg i skola och samhälle
  Otterup Tore, Kästen Ebeling Gilda
  Upplaga 1 : 2018 : 246 sidor :
  ISBN: 9789144113906
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den tredje identiteten : ungdomar och deras familjer i det mångkulturella, globala rummet
  Goldstein-Kyaga Katrin, Borgström María
  Huddinge : Södertörns högskola : 2009 : 138 s. :
  ISBN: 978-91-89315-98-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kasselias Wiltgren Layal
  Etnicitet som resurs i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 199 s. :
  ISBN: 978-91-44-10906-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kursplaner i svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
  Skolverket, www.skolverket.se :

  Möten i mångfaldens skola : interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar
  Lahdenperä Pirjo, Lorentz Hans
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 202 s. :
  ISBN: 978-91-44-05490-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bunar Nihad
  Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 304 s. :
  ISBN: 978-91-27-14236-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rasismens yttringar : exemplet Klippan
  Wigerfelt Berit, Wigerfelt Anders S.
  Lund : Studentlitteratur : 2001 : 356 s. :
  ISBN: 91-44-01670-0 ; 423:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar på ca 150 sidor tillkommer.

  Modul 2: Svenskans fonologi i tvärspråklig belysning (7,5 hp)

  Andersson Lars-Gunnar
  Språktypologi och språksläktskap
  4. uppl. : Stockholm : Liber : 2001 : 95 s. :
  ISBN: 91-47-05118-3 ; 224:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 768 s. :
  ISBN: 91-44-01108-3 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: S. 419-436. Boyd, Sally; Utländska lärare i Sverige - attityder till brytning

  Kjellin Olle
  Uttalet, språket och hjärnan : teori och metodik för språkundervisningen
  Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2002 : 254 s. :
  ISBN: 91-7382-756-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kursplan i svenska som andraspråk för grundskolan, ämnesplan i svenska som andraspråk för gymnasiet, kursplan i svenska för invandrare
  Skolverket : 2017 :
  www.skolverket.se

  Thorén Bosse
  Dags att skrota ”lång och kort vokal” inom svenska som andraspråk
  Svenskans beskrivning 32. Karlstads universitet : 2011 :
  http://www.bossethoren.se/bosse_Thoren_manus_Svebe32.pdf

  Engstrand Olle
  Fonetik light : [lajt] : kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 135, [1] s. :
  ISBN: 978-91-44-04399-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Perspektiv på svenskt uttal : fonologi, brytning och didaktik
  Zetterholm Elisabeth, Tronnier Mechtild
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 176 sidor :
  ISBN: 978-91-44-07529-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Riad Tomas
  Svenskt fonologikompendium
  Institutionen för nordiska språk. Stockholms universitet : 1997 :
  http://www.su.se/polopoly_fs/1.85723.1334922502!/menu/standard/file/Svenskt_Fonologikompendium.pdf

  Engstrand Olle
  Fonetikens grunder
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 355 s. :
  ISBN: 91-44-04238-8 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Thorén Bosse
  Svensk fonetik för andraspråksundervisningen
  Andra reviderade upplagan : 2016 : 117 sidor :
  ISBN: 9789163763786
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar på ca 150 sidor kan tillkomma.