"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska som andraspråk A, 30 hp

Engelskt namn: Swedish as a Second Language A

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 6SV084

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-08-19

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-09-14

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser, som tillsammans ger en bred och grundläggande bild av ämnet svenska som andraspråk och de kunskaper och färdigheter som krävs för att undervisa i ämnet. Teoretiska och didaktiska perspektiv integreras genomgående, och i varje delkurs läses skönlitterära texter som stödjer studenternas kulturella förståelse. 

Innehåll per delkurs: 

Delkurs 1. Det flerspråkiga klassrummet, (7,5 hp) 
The Multilingual Classroom (7,5 credits) 

Delkursen presenterar ämnet svenska som andraspråk och dess varierande utbildningskontexter. Relationen mellan migration, mobilitet och flerspråkighet i Sverige betraktas ur ett historiskt perspektiv. Grundläggande begrepp som språk, kulturer, etniciteter och identiteter diskuteras teoretiskt och didaktiskt, med utgångspunkt i aktuell forskning och styrdokument. Aspekter av lärande och undervisning i ett flerspråkigt klassrum problematiseras och studenten får möjlighet att reflektera över sitt eget förhållningssätt till flerspråkighet i ett mångkulturellt samhälle.  
 

Delkurs 2. Svenskans fonologi i tvärspråklig belysning, (7,5 hp) 
Swedish Phonology in a Cross-Linguistic Perspective (7,5 credits) 

Delkursen behandlar svenskans fonologi och relevanta fonetiska detaljer i ett jämförande, funktionellt och didaktiskt perspektiv. Övningar i analys av fonologiska och typologiska aspekter på inlärarspråk genomförs. Olika aspekter av utländsk brytning och prioritering inom uttalsundervisningen diskuteras. 

 
Delkurs 3. Svenskans grammatik i tvärspråklig belysning, (7.5 hp) 
Swedish Grammar in a Cross-Linguistic Perspective (7,5 credits) 

Delkursen behandlar svenskans grammatiska struktur i ett jämförande och funktionellt perspektiv med tyngdpunkt på sådana drag i svenska som erbjuder svårigheter för andraspråksinlärare. Vidare genomförs övningar i analys av andraspråksinlärares språkproduktion ur ett grammatiskt och didaktiskt perspektiv. Därtill diskuteras grammatikundervisningens roll inom ämnet svenska som andraspråk. 

 
Delkurs 4. Andraspråksutveckling, (7,5 hp) 
Second Language Development (7,5 credits) 

Delkursen behandlar grundläggande språkvetenskapliga och didaktiska teorier och modeller för olika aspekter på andraspråksinlärning. Styrdokumenten i svenska som andraspråk studeras. Metoder för ett språkutvecklande arbetssätt som kan tillämpas i alla skolans ämnen behandlas.

Förväntade studieresultat

Delkurs 1. Det flerspråkiga klassrummet (7,5 hp) 

För betyget Godkänd ska den studerande

Kunskap och förståelse 

 • visa kunskap om utbildningskontexterna för ämnet svenska som andraspråk; 
 • visa grundläggande kunskap om de flerspråkiga perspektiven i styrdokumenten för skolan; 
 • visa grundläggande kunskaper om relationen mellan migration, mobilitet och flerspråkighet i en svensk historisk kontext; 
 • visa grundläggande kunskaper om rasism, diskriminering och främlingsfientlighet samt deras inverkan på språkutveckling och skolsituation; 

Färdighet och förmåga 

 • kunna reflektera över och diskutera skolans roll i ett flerspråkigt och mångkulturellt samhälle; 
 • kunna reflektera över och diskutera olika förutsättningar för lärande i ett flerspråkigt klassrum; 
 • kunna använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm; 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 • kunna reflektera över lärarrollen i mötet med flerspråkiga elever. 

Delkurs 2. Svenskans fonologi i tvärspråklig belysning (7,5 hp) 

För betyget Godkänd ska den studerande

Kunskap och förståelse 

 • med adekvat terminologi kunna redogöra för svenskans uttal i ett jämförande perspektiv, både vad avser segmentell fonologi och prosodi; 
 • visa ändamålsenliga kunskaper om svenskans uttal ur ett didaktiskt perspektiv; 

Färdighet och förmåga 

 • kunna observera, dokumentera och analysera inlärarspråk ur olika fonologiska perspektiv; 
 • kunna ge didaktiska rekommendationer till stöd för andraspråksinlärare i deras utveckling av svenskt uttal, särskilt med avseende på prioritering av uttalsdrag; 
 • kunna analysera och värdera fonologiska aspekter av inlärarspråk ur ett kommunikativt och didaktiskt perspektiv; 
 • kunna använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm; 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 • kunna diskutera förhållningssätt och attityder till brytning i ett samhällsperspektiv. 

Delkurs 3. Svenskans grammatik i tvärspråklig belysning (7,5 hp) 

För betyget Godkänd ska den studerande

Kunskap och förståelse 

 • med adekvat terminologi kunna redogöra för svenskans grammatiska struktur i ett jämförande perspektiv;
 • uppvisa ändamålsenliga kunskaper om svenskans grammatik i ett didaktiskt perspektiv;

Färdighet och förmåga 

 • kunna analysera inlärarspråk ur ett grammatiskt och didaktiskt perspektiv;
 • kunna ge didaktiska rekommendationer till stöd för andraspråksinlärare i deras grammatiska utveckling;
 • kunna reflektera över och problematisera grammatikens roll och funktion i undervisning i svenska som andraspråk;
 • kunna använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm. 

 
Delkurs 4. Andraspråksutveckling (7,5 hp) 

För betyget Godkänd ska den studerande

Kunskap och förståelse 

 • visa grundläggande kunskaper om teorier och modeller för olika aspekter av andraspråksutveckling; 
 • visa grundläggande kunskaper om genreteori och språkutvecklande arbetssätt;

Färdighet och förmåga 

 • kunna tillämpa och diskutera mål och riktlinjer i styrdokument för ämnet svenska som andraspråk;
 • kunna planera lektioner utifrån ett språkutvecklande arbetssätt;
 • kunna reflektera över de språkliga krav som skolan ställer på elever och hur undervisning kan stödja utveckling av språkliga färdigheter;
 • kunna använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm;

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 • kunna reflektera över och diskutera faktorer som påverkar andraspråksutveckling på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

Delkurs 1. Det flerspråkiga klassrummet: examination sker genom bedömning av litteraturseminarier och skriftlig hemtentamen. 

Delkurs 2. Svenskans fonologi i tvärspråklig belysning: examination sker genom bedömning av ett litteraturseminarium, en inlämningsuppgift och en hemtentamen. 

Delkurs 3. Svenskans grammatik i tvärspråklig belysning: examination sker genom bedömning av ett muntligt litteraturseminarium, en gruppredovisning och en salstentamen. 

Delkurs 4. Andraspråksutveckling: examination sker genom bedömning av en läslogg, ett muntligt litteraturseminarium, en muntlig redovisning och en salstentamen.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

Vid bedömning av läslogg, seminarium och muntlig redovisning används betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U); vid bedömning av salstentamen används betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på minst tre av delkurserna (22,5 hp). 

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.  

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  

Övriga föreskrifter

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 2

  Delkurs 1. Det flerspråkiga klassrummet (7,5 hp)

  Elmeroth Elisabeth
  Etnisk maktordning i skola och samhälle
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 177 sidor :
  ISBN: 9789144121543
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Greppa flerspråkigheten : en resurs i lärande och undervisning
  Svensson Gudrun, Rosén Jenny, Straszer Boglárka, Wedin Åsa
  Skolverket : 2018-02-26T09:00:00+01:00 :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=3905
  ISBN: 978-91-7559-316-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Håkansson Gisela
  Tvåspråkighet hos barn i Sverige
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 208 sidor :
  ISBN: 9789144116297
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kasselias Wiltgren Layal
  Etnicitet som resurs i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 199 s. :
  ISBN: 978-91-44-10906-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kursplaner i svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
  Skolverket, www.skolverket.se :
  Obligatorisk

  Lorentz Hans
  Interkulturell pedagogisk kompetens : integration i dagens skola
  Upplaga 2 : Lund : Studentlitteratur : 2018 : 230 sidor :
  ISBN: 9789144124063
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nilsson Folke Jenny
  Nyanländ i den svenska skolan : elevperspektiv på inkludering och skolövergångar
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 127 sidor :
  ISBN: 9789140696656
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skolans möte med nyanlända
  Lahdenperä Pirjo, Sundgren Eva
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2016] : 245 sidor :
  ISBN: 9789147122196
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar kan tillkomma, max 150 s.

  Delkurs 2. Svenskans fonologi i tvärspråklig belysning (7,5 hp)

  Andersson Lars-Gunnar
  Språktypologi och språksläktskap
  4. uppl. : Stockholm : Liber : 2001 : 95 s. :
  ISBN: 91-47-05118-3 ; 224:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kjellin Olle
  Uttalet, språket och hjärnan : teori och metodik för språkundervisningen
  Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2002 : 254 s. :
  ISBN: 91-7382-756-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rosenqvist Håkan
  Uttalsboken : svenskt uttal i praktik och teori
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2007 : 95, [1] s. :
  ISBN: 9789127406452
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skolverket
  Kursplaner för svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
  www.skolverket.se :
  Obligatorisk

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
  ISBN: 9789144070650 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: S. 437-458. Boyd, Sally & Bredänge, Gunlög; Attityder till brytning - exemplet utländska lärare i Sverige

  Thorén Bosse
  Dags att skrota ”lång och kort vokal” inom svenska som andraspråk
  Svenskans beskrivning 32. Karlstads universitet : 2011 :
  http://www.bossethoren.se/bosse_Thoren_manus_Svebe32.pdf
  Obligatorisk

  Thorén Bosse
  Svensk fonetik och uttalsundervisning
  Tredje upplagan : [Stockholm] : Morfem : [2023] : 183 sidor :
  ISBN: 9789188419323
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Perspektiv på svenskt uttal : fonologi, brytning och didaktik
  Zetterholm Elisabeth, Tronnier Mechtild
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 176 sidor :
  ISBN: 9789144134604
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Riad Tomas
  Svenskt fonologikompendium
  Institutionen för nordiska språk. Stockholms universitet : 1997 :
  http://www.su.se/polopoly_fs/1.85723.1334922502!/menu/standard/file/Svenskt_Fonologikompendium.pdf

  Engstrand Olle
  Fonetikens grunder
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 355 s. :
  ISBN: 91-44-04238-8 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar på ca 150 sidor kan tillkomma.

  Delkurs 3. Svenskans grammatik i tvärspråklig belysning, (7,5 hp)

  Bolander Maria
  Funktionell svensk grammatik
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2005 : 236 s. :
  ISBN: 91-47-05232-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Källström Roger
  Svenska i kontrast : tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 221 s. :
  ISBN: 978-91-44-05573-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Schleppegrell Mary J.
  Functional grammar in the classroom
  Ingår i:
  Symposium 2009
  Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2010 : 320 s. :
  Obligatorisk

  Skolverket
  Kursplaner för svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
  www.skolverket.se :
  Obligatorisk

  Enström Ingegerd
  Ordens värld : svenska ord - struktur och inlärning
  2. uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2016 : 191 s. :
  ISBN: 9789173828888
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Form i fokus : Del B Övningsbok i svensk grammatik.
  Fasth Cecilia, Kannermark Anita
  Andra upplagan : Lund : Folkuniversitetets förlag : [2017] : 251 sidor :
  ISBN: 9789174347067
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lövestam Sara
  Grammatikundervisning : för sfi och sva
  Första upplagans första tryckning : Stockholm : Natur & kultur : [2016] : 117 sidor :
  ISBN: 9789127445642
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Flyman Mattsson Anna
  Andraspråkets grammatik
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 224 sidor :
  ISBN: 9789144129129
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Flyman Mattsson Anna
  Andraspråkets grammatik : övningsbok
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 144 sidor :
  ISBN: 9789144129136
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar på ca 150 sidor kan tillkomma.

  Delkurs 4. Andraspråksutveckling (7,5 hp)

  Abrahamsson Niclas
  Andraspråksinlärning
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 305 s. :
  ISBN: 978-91-44-01995-6 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Flerspråkiga elever : effektiv undervisning i en utmanande tid
  Cummins Jim, Wadensjö Patricia
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 305 sidor :
  ISBN: 978-91-27-81875-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Språkinriktad undervisning : en handbok
  Hajer Maaike, Meestringa Theun, Verwijst Ylva
  Upplaga 3 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 245 sidor :
  ISBN: 9789144151281
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Second language learning theories
  Mitchell Rosamond, Myles Florence, Marsden Emma
  3. ed. : London : Routledge : 2013 : 379 s. :
  ISBN: 978-1-4441-6310-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Svensson Gudrun
  Transspråkande i praktik och teori
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2017] : 244 sidor :
  ISBN: 9789127818200
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: s. 1-103

  Referenslitteratur

  Greppa flerspråkigheten : en resurs i lärande och undervisning
  Svensson Gudrun, Rosén Jenny, Straszer Boglárka, Wedin Åsa
  Skolverket : 2018-02-26T09:00:00+01:00 :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=3905
  ISBN: 978-91-7559-316-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar kan tillkomma, max 150 s.

 • Giltig från: 2024 vecka 1

  Delkurs 1. Det flerspråkiga klassrummet (7,5 hp)

  Elmeroth Elisabeth
  Etnisk maktordning i skola och samhälle
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 177 sidor :
  ISBN: 9789144121543
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Greppa flerspråkigheten : en resurs i lärande och undervisning
  Svensson Gudrun, Rosén Jenny, Straszer Boglárka, Wedin Åsa
  Skolverket : 2018-02-26T09:00:00+01:00 :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=3905
  ISBN: 978-91-7559-316-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Håkansson Gisela
  Tvåspråkighet hos barn i Sverige
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 208 sidor :
  ISBN: 9789144116297
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kasselias Wiltgren Layal
  Etnicitet som resurs i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 199 s. :
  ISBN: 978-91-44-10906-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kursplaner i svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
  Skolverket, www.skolverket.se :
  Obligatorisk

  Lorentz Hans
  Interkulturell pedagogisk kompetens : integration i dagens skola
  Upplaga 2 : Lund : Studentlitteratur : 2018 : 230 sidor :
  ISBN: 9789144124063
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nilsson Folke Jenny
  Nyanländ i den svenska skolan : elevperspektiv på inkludering och skolövergångar
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 127 sidor :
  ISBN: 9789140696656
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skolans möte med nyanlända
  Lahdenperä Pirjo, Sundgren Eva
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2016] : 245 sidor :
  ISBN: 9789147122196
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar kan tillkomma, max 150 s.

  Delkurs 2. Svenskans fonologi i tvärspråklig belysning (7,5 hp)

  Andersson Lars-Gunnar
  Språktypologi och språksläktskap
  4. uppl. : Stockholm : Liber : 2001 : 95 s. :
  ISBN: 91-47-05118-3 ; 224:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Engstrand Olle
  Fonetik light : [lajt] : kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 135, [1] s. :
  ISBN: 978-91-44-04399-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kjellin Olle
  Uttalet, språket och hjärnan : teori och metodik för språkundervisningen
  Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2002 : 254 s. :
  ISBN: 91-7382-756-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lorentz Hans
  Interkulturell pedagogisk kompetens : integration i dagens skola
  Upplaga 2 : Lund : Studentlitteratur : 2018 : 230 sidor :
  ISBN: 9789144124063
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rosenqvist Håkan
  Uttalsboken : svenskt uttal i praktik och teori
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2007 : 95, [1] s. :
  ISBN: 9789127406452
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skolverket
  Kursplaner för svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
  www.skolverket.se :
  Obligatorisk

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
  ISBN: 9789144070650 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: S. 437-458. Boyd, Sally & Bredänge, Gunlög; Attityder till brytning - exemplet utländska lärare i Sverige

  Thorén Bosse
  Dags att skrota ”lång och kort vokal” inom svenska som andraspråk
  Svenskans beskrivning 32. Karlstads universitet : 2011 :
  http://www.bossethoren.se/bosse_Thoren_manus_Svebe32.pdf
  Obligatorisk

  Perspektiv på svenskt uttal : fonologi, brytning och didaktik
  Zetterholm Elisabeth, Tronnier Mechtild
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 176 sidor :
  ISBN: 978-91-44-07529-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Riad Tomas
  Svenskt fonologikompendium
  Institutionen för nordiska språk. Stockholms universitet : 1997 :
  http://www.su.se/polopoly_fs/1.85723.1334922502!/menu/standard/file/Svenskt_Fonologikompendium.pdf

  Engstrand Olle
  Fonetikens grunder
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 355 s. :
  ISBN: 91-44-04238-8 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar på ca 150 sidor kan tillkomma.

  Delkurs 3. Svenskans grammatik i tvärspråklig belysning, (7,5 hp)

  Bolander Maria
  Funktionell svensk grammatik
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2005 : 236 s. :
  ISBN: 91-47-05232-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Källström Roger
  Svenska i kontrast : tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 221 s. :
  ISBN: 978-91-44-05573-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Schleppegrell Mary J.
  Functional grammar in the classroom
  Ingår i:
  Symposium 2009
  Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2010 : 320 s. :
  Obligatorisk

  Skolverket
  Kursplaner för svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
  www.skolverket.se :
  Obligatorisk

  Enström Ingegerd
  Ordens värld : svenska ord - struktur och inlärning
  2. uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2016 : 191 s. :
  ISBN: 9789173828888
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Form i fokus : Del B Övningsbok i svensk grammatik.
  Fasth Cecilia, Kannermark Anita
  Andra upplagan : Lund : Folkuniversitetets förlag : [2017] : 251 sidor :
  ISBN: 9789174347067
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lövestam Sara
  Grammatikundervisning : för sfi och sva
  Första upplagans första tryckning : Stockholm : Natur & kultur : [2016] : 117 sidor :
  ISBN: 9789127445642
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Flyman Mattsson Anna
  Andraspråkets grammatik
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 224 sidor :
  ISBN: 9789144129129
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Flyman Mattsson Anna
  Andraspråkets grammatik : övningsbok
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 144 sidor :
  ISBN: 9789144129136
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar på ca 150 sidor kan tillkomma.

  Delkurs 4. Andraspråksutveckling (7,5 hp)

  Abrahamsson Niclas
  Andraspråksinlärning
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 305 s. :
  ISBN: 978-91-44-01995-6 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Flerspråkiga elever : effektiv undervisning i en utmanande tid
  Cummins Jim, Wadensjö Patricia
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 305 sidor :
  ISBN: 978-91-27-81875-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Språkinriktad undervisning : en handbok
  Hajer Maaike, Meestringa Theun, Verwijst Ylva
  Upplaga 3 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 245 sidor :
  ISBN: 9789144151281
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Second language learning theories
  Mitchell Rosamond, Myles Florence, Marsden Emma
  3. ed. : London : Routledge : 2013 : 379 s. :
  ISBN: 978-1-4441-6310-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Svensson Gudrun
  Transspråkande i praktik och teori
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2017] : 244 sidor :
  ISBN: 9789127818200
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: s. 1-103

  Referenslitteratur

  Greppa flerspråkigheten : en resurs i lärande och undervisning
  Svensson Gudrun, Rosén Jenny, Straszer Boglárka, Wedin Åsa
  Skolverket : 2018-02-26T09:00:00+01:00 :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=3905
  ISBN: 978-91-7559-316-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar kan tillkomma, max 150 s.

 • Giltig från: 2023 vecka 1

  Delkurs 1. Det flerspråkiga klassrummet (7,5 hp)

  Drewsen Annelie
  Prinsen av Porte de la Chapelle
  Stockholm : Rabén & Sjögren : 2021 : 284 sidor :
  ISBN: 9789129729139
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Elmeroth Elisabeth
  Etnisk maktordning i skola och samhälle
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 177 sidor :
  ISBN: 9789144121543
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Håkansson Gisela
  Tvåspråkighet hos barn i Sverige
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 208 sidor :
  ISBN: 9789144116297
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kasselias Wiltgren Layal
  Etnicitet som resurs i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 199 s. :
  ISBN: 978-91-44-10906-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kursplaner i svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
  Skolverket, www.skolverket.se :
  Obligatorisk

  Lorentz Hans
  Interkulturell pedagogisk kompetens : integration i dagens skola
  Upplaga 2 : Lund : Studentlitteratur : 2018 : 230 sidor :
  ISBN: 9789144124063
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nilsson Folke Jenny
  Nyanländ i den svenska skolan : elevperspektiv på inkludering och skolövergångar
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 127 sidor :
  ISBN: 9789140696656
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hübinette Tobias
  Ras och vithet : svenska rasrelationer i går och i dag
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 280 sidor :
  ISBN: 9789144117980
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Språkkrav som migrationspolitiskt verktyg
  Rydell Maria, Milani Tommaso
  Ingår i:
  Perspektiv på skolans problem
  Lund : Studentlitteratur : [2020] : 431 sidor : sid. 139-154 :
  Obligatorisk

  Skolans möte med nyanlända
  Lahdenperä Pirjo, Sundgren Eva
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2016] : 245 sidor :
  ISBN: 9789147122196
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar kan tillkomma, max 150 s.

  Delkurs 2. Svenskans fonologi i tvärspråklig belysning (7,5 hp)

  Andersson Lars-Gunnar
  Språktypologi och språksläktskap
  4. uppl. : Stockholm : Liber : 2001 : 95 s. :
  ISBN: 91-47-05118-3 ; 224:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Engstrand Olle
  Fonetik light : [lajt] : kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 135, [1] s. :
  ISBN: 978-91-44-04399-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kjellin Olle
  Uttalet, språket och hjärnan : teori och metodik för språkundervisningen
  Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2002 : 254 s. :
  ISBN: 91-7382-756-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skolverket
  Kursplaner för svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
  www.skolverket.se :
  Obligatorisk

  Thorén Bosse
  Dags att skrota ”lång och kort vokal” inom svenska som andraspråk
  Svenskans beskrivning 32. Karlstads universitet : 2011 :
  http://www.bossethoren.se/bosse_Thoren_manus_Svebe32.pdf
  Obligatorisk

  Perspektiv på svenskt uttal : fonologi, brytning och didaktik
  Zetterholm Elisabeth, Tronnier Mechtild
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 176 sidor :
  ISBN: 978-91-44-07529-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rosenqvist Håkan
  Uttalsboken : svenskt uttal i praktik och teori
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2007 : 95, [1] s. :
  ISBN: 9789127406452
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lorentz Hans
  Interkulturell pedagogisk kompetens : integration i dagens skola
  Upplaga 2 : Lund : Studentlitteratur : 2018 : 230 sidor :
  ISBN: 9789144124063
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
  ISBN: 9789144070650 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: S. 437-458. Boyd, Sally & Bredänge, Gunlög; Attityder till brytning - exemplet utländska lärare i Sverige

  Referenslitteratur

  Riad Tomas
  Svenskt fonologikompendium
  Institutionen för nordiska språk. Stockholms universitet : 1997 :
  http://www.su.se/polopoly_fs/1.85723.1334922502!/menu/standard/file/Svenskt_Fonologikompendium.pdf

  Engstrand Olle
  Fonetikens grunder
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 355 s. :
  ISBN: 91-44-04238-8 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar på ca 150 sidor kan tillkomma.

  Delkurs 3. Svenskans grammatik i tvärspråklig belysning, (7,5 hp)

  Bolander Maria
  Funktionell svensk grammatik
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2005 : 236 s. :
  ISBN: 91-47-05232-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Källström Roger
  Svenska i kontrast : tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 221 s. :
  ISBN: 978-91-44-05573-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Schleppegrell Mary J.
  Functional grammar in the classroom
  Ingår i:
  Symposium 2009
  Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2010 : 320 s. :
  Obligatorisk

  Skolverket
  Kursplaner för svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
  www.skolverket.se :
  Obligatorisk

  Enström Ingegerd
  Ordens värld : svenska ord - struktur och inlärning
  2. uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2016 : 191 s. :
  ISBN: 9789173828888
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Form i fokus : Del B Övningsbok i svensk grammatik.
  Fasth Cecilia, Kannermark Anita
  Andra upplagan : Lund : Folkuniversitetets förlag : [2017] : 251 sidor :
  ISBN: 9789174347067
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lövestam Sara
  Grammatikundervisning : för sfi och sva
  Första upplagans första tryckning : Stockholm : Natur & kultur : [2016] : 117 sidor :
  ISBN: 9789127445642
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Flyman Mattsson Anna
  Andraspråkets grammatik
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 224 sidor :
  ISBN: 9789144129129
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Flyman Mattsson Anna
  Andraspråkets grammatik : övningsbok
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 144 sidor :
  ISBN: 9789144129136
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar på ca 150 sidor kan tillkomma.

  Delkurs 4. Andraspråksutveckling (7,5 hp)

  Abrahamsson Niclas
  Andraspråksinlärning
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 305 s. :
  ISBN: 978-91-44-01995-6 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Flerspråkiga elever : effektiv undervisning i en utmanande tid
  Cummins Jim, Wadensjö Patricia
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 305 sidor :
  ISBN: 978-91-27-81875-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Språkinriktad undervisning : en handbok
  Hajer Maaike, Meestringa Theun, Verwijst Ylva
  Upplaga 3 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 245 sidor :
  ISBN: 9789144151281
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Second language learning theories
  Mitchell Rosamond, Myles Florence, Marsden Emma
  3. ed. : London : Routledge : 2013 : 379 s. :
  ISBN: 978-1-4441-6310-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Svensson Gudrun
  Transspråkande i praktik och teori
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2017] : 244 sidor :
  ISBN: 9789127818200
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: s. 1-103

  Referenslitteratur

  Greppa flerspråkigheten : en resurs i lärande och undervisning
  Svensson Gudrun, Rosén Jenny, Straszer Boglárka, Wedin Åsa
  Skolverket : 2018-02-26T09:00:00+01:00 :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=3905
  ISBN: 978-91-7559-316-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar kan tillkomma, max 150 s.