Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska som andraspråk A, 30 hp

Engelskt namn: Swedish as a Second Language A

Denna kursplan gäller: 2018-12-31 och tillsvidare

Kurskod: 6SV060

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-02-27

Innehåll

Kursen behandlar kunskapsområden som ger en bred och grundläggande bild av vad som krävs för att bli en god lärare i svenska som andraspråk. Alla moment studeras utifrån ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv. Sociala, psykologiska och kulturella påverkandefaktorer studeras liksom betingelser för andraspråksinlärning samt svenskans uppbyggnad och struktur i ett jämförande perspektiv. Inom alla moment läses också skönlitterära texter, som belyser frågeställningar som kan öka den kulturella förståelsen inom svenska som andraspråk.

Moment 1. Det mångkulturella klassrummet, (7,5 hp)
The Multicultural Classroom (7,5 credits)

Moment 1 behandlar invandringen till Sverige ur ett historiskt och nutida perspektiv och huvuddragen i svensk invandrar- och minoritetspolitik. En reflektion över studentens eget förhållningssätt i ett mångkulturellt samhälle inleds. Kursen behandlar vidare grundläggande kunskaper om minoritetskulturer, etnicitet och identitet ur ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv. Dessa aspekter diskuteras också utifrån vad som står skrivet om de mångkulturella perspektiven i styrdokumenten.

Moment 2. Svenskans fonologi i tvärspråklig belysning, (7,5 hp)
Swedish  Phonology in a Cross-Linguistic Perspective (7,5 credits)

Momentet behandlar svenskans fonologi och relevanta fonetiska detaljer i ett jämförande, funktionellt och didaktiskt perspektiv. Övningar i analys av fonologiska och typologiska aspekter på inlärarspråk genomförs. Olika aspekter av utländsk brytning och prioritering inom uttalsundervisningen diskuteras.

Moment 3. Svenskans grammatik i tvärspråklig belysning, (7.5 hp)
Swedish  Grammar in a Cross-Linguistic Perspective (7,5 credits)

Momentet behandlar svenskans grammatiska struktur i ett jämförande och funktionellt perspektiv med tyngdpunkt på svårigheter i svenska för andraspråkstalare. Övningar i analys av andraspråksinlärares skriftliga produktion genomförs.  Vidare diskuteras grammatikundervisningens roll inom ämnet svenska som andraspråk.

Moment 4. Att lära på ett andraspråk, (7,5 hp)
Learning in a second language (7,5 credits)

Moment 4 behandlar grundläggande teorier och modeller för olika aspekter på andraspråksinlärning ur ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv. Vidare behandlas metoder för ett språkutvecklande arbetssätt. I momentet studeras dessutom styrdokumenten i svenska som andraspråk.
Vidare studeras ord- och begreppsförrådets roll i andraspråksutvecklingen, där speciellt sambandet mellan kulturella referensramar och begreppsförråd uppmärksammas.

Förväntade studieresultat

Moment 1. Det mångkulturella klassrummet
För godkänt moment ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • uppvisa grundläggande kunskaper om invandringsprocessen
 • uppvisa grundläggande kunskaper om de mångkulturella perspektiven i styrdokumenten
 • förklara samhällets och skolans betydelse som kulturell mötesplats
 • uppvisa grundläggande kunskaper om rasism och främlingsfientlighet
Färdighet och förmåga
 • reflektera över olika förutsättningar för lärande i ett mångkulturellt klassrum med anknytning till kurslitteraturen
 • uppvisa språklig säkerhet i tal och skrift
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över och diskutera undervisningens roll i ett mångkulturellt samhälle
 • reflektera över sin egen roll som kulturbärare och hur det påverkar mötet med elever från olika kulturer
Moment 2. Svenskans fonologi i tvärspråklig belysning
För godkänt moment ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för svenskans uttal i ett jämförande perspektiv och använda adekvat terminologi inom prosodi och segmentell fonetik
 • uppvisa grundliga kunskaper om svenskans uttal i ett didaktiskt perspektiv, särskilt med avseende på prioritering av uttalsdrag
Färdighet och förmåga
 • observera, dokumentera och analysera inlärarspråk ur olika fonologiska perspektiv
 • stödja andraspråksinlärare i deras utveckling av svenskt uttal
 • presentera sina kunskaper i text med tydlig struktur och god språkform
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • diskutera förhållningssätt och attityder till brytning i ett integrationsperspektiv
 • värdera och bedöma fonologiska aspekter på inlärarspråk ur ett didaktiskt perspektiv
Moment 3. Svenskans grammatik i tvärspråklig belysning
För godkänt moment ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för svenskans grammatiska struktur i ett jämförande perspektiv med adekvat terminologi
 • uppvisa grundliga kunskaper om svenskans grammatik i ett didaktiskt perspektiv
Färdighet och förmåga
 • identifiera och analysera grammatiska exempel på inlärarspråk
 • bedöma inlärarspråk ur ett grammatiskt och didaktiskt perspektiv
 • uppvisa språklig säkerhet i tal och skrift
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • problematisera och förhålla sig till grammatikens roll och funktion i undervisning
 • reflektera över hur olika exempel på inlärartexter kan bedömas utifrån ett grammatiskt perspektiv och över vad som i första hand bör stå i fokus vid bearbetning av texterna ur ett didaktiskt perspektiv
Moment 4. Att lära på ett andraspråk
För godkänt moment ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • uppvisa grundläggande kunskaper om teorier och modeller för olika aspekter på andraspråkslärande och dess inlärnings- och språkpsykologiska processer
 • uppvisa grundläggande kunskaper om genreteori och språkutvecklande arbetssätt
Färdighet och förmåga
 • redogöra för och tillämpa mål och riktlinjer i styrdokument
 • praktiskt tillämpa språkutvecklande arbetssätt i övningar som t.ex. lektionsplaneringar
 • uppvisa språklig säkerhet i tal och skrift
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över och diskutera påverkande bakgrundsfaktorer i andraspråkslärande
 • reflektera över vilka språkliga krav skolan ställer på elever och hur undervisning kan stödja språkutveckling

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och individuella övningar. I individuella övningar tränar studenten sina kunskaper och färdigheter i kursinnehållet. Genom seminarier och gruppövningar tränar studenterna diskussion, analys, vetenskapligt skrivande, och grunderna läggs för ett processorienterat arbetssätt. Språkligt, litterärt och didaktiskt innehåll integreras genomgående.

Examination

Examination moment 1. Det mångkulturella klassrummet.
Litteraturseminarier och skriftlig hemtentamen.

Examination moment 2. Svenskans fonetik i tvärspråklig belysning.
Ett litteraturseminarium, en inlämningsuppgift och en hemtentamen.

Examination moment 3. Svenskans grammatik i tvärspråklig belysning.
Ett muntligt litteraturseminarium, en salstentamen och en hemtentamen.

Examination moment 4. Att lära på ett andraspråk.
Muntlig redovisning och skriftlig hemtentamen.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moment omfattande lägst 22,5 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända.  

Vid det första omprovstillfället på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfället görs alla delar av examinationen på nytt.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Till alla salstentamina är anmälan via Portalen obligatorisk.

I de fall prov eller praktik/VFU inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tentamensskrivningar görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Om synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas att skriva på annan ort. Den student som önskar examineras på annan ort ska minst en månad före aktuellt tentamenstillfälle skriftligen ansöka om detta hos Institutionen för språkstudier.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 42

  Moment 1: Det mångkulturella klassrummet, 7,5 hp

  Efendić Negra
  Jag var precis som du
  Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 285 s. :
  ISBN: 9789127141308
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Elmeroth Elisabeth
  Etnisk maktordning i skola och samhälle
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 177 sidor :
  ISBN: 9789144121543
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hübinette Tobias
  Ras och vithet : svenska rasrelationer i går och i dag
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 280 sidor :
  ISBN: 9789144117980
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: kapitel 1, 10, 11, 12

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle.
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 768 s. :
  ISBN: 91-44-01108-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Milani, Tommaso; Språkideologiska debatter i Sverige

  Håkansson Gisela
  Tvåspråkighet hos barn i Sverige
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 208 sidor :
  ISBN: 9789144116297
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kasselias Wiltgren Layal
  Etnicitet som resurs i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 199 s. :
  ISBN: 978-91-44-10906-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kursplaner i svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
  Skolverket, www.skolverket.se :
  Obligatorisk

  Skolans möte med nyanlända
  Lahdenperä Pirjo, Sundgren Eva
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2016] : 245 sidor :
  ISBN: 9789147122196
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lorentz Hans
  Interkulturell pedagogisk kompetens : integration i dagens skola
  Upplaga 2 : Lund : Studentlitteratur : 2018 : 230 sidor :
  ISBN: 9789144124063
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nilsson Folke Jenny
  Nyanländ i den svenska skolan : elevperspektiv på inkludering och skolövergångar
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 127 sidor :
  ISBN: 9789140696656
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar på ca 150 sidor tillkommer.

  Moment 2: Svenskans fonologi i tvärspråklig belysning (7,5 hp)

  Andersson Lars-Gunnar
  Språktypologi och språksläktskap
  4. uppl. : Stockholm : Liber : 2001 : 95 s. :
  ISBN: 91-47-05118-3 ; 224:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Engstrand Olle
  Fonetik light : [lajt] : kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 135, [1] s. :
  ISBN: 978-91-44-04399-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kjellin Olle
  Uttalet, språket och hjärnan : teori och metodik för språkundervisningen
  Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2002 : 254 s. :
  ISBN: 91-7382-756-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skolverket
  Kursplaner för svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
  www.skolverket.se :
  Obligatorisk

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 768 s. :
  ISBN: 91-44-01108-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: S. 419-436. Boyd, Sally; Utländska lärare i Sverige - attityder till brytning

  Thorén Bosse
  Dags att skrota ”lång och kort vokal” inom svenska som andraspråk
  Svenskans beskrivning 32. Karlstads universitet : 2011 :
  http://www.bossethoren.se/bosse_Thoren_manus_Svebe32.pdf
  Obligatorisk

  Perspektiv på svenskt uttal : fonologi, brytning och didaktik
  Zetterholm Elisabeth, Tronnier Mechtild
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 176 sidor :
  ISBN: 978-91-44-07529-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rosenqvist Håkan
  Uttalsboken : svenskt uttal i praktik och teori
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2007 : 95, [1] s. :
  ISBN: 9789127406452
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Riad Tomas
  Svenskt fonologikompendium
  Institutionen för nordiska språk. Stockholms universitet : 1997 :
  http://www.su.se/polopoly_fs/1.85723.1334922502!/menu/standard/file/Svenskt_Fonologikompendium.pdf

  Engstrand Olle
  Fonetikens grunder
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 355 s. :
  ISBN: 91-44-04238-8 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar på ca 150 sidor kan tillkomma.

  Moment 3. Svenskans grammatik i tvärspråklig belysning, (7,5 hp)

  Bolander Maria
  Funktionell svensk grammatik
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2005 : 236 s. :
  ISBN: 91-47-05232-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Enström Ingegerd
  Ordens värld : svenska ord - struktur och inlärning
  1. uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2010 : 157 s. :
  ISBN: 9789173828468 (korr.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Källström Roger
  Svenska i kontrast : tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 221 s. :
  ISBN: 978-91-44-05573-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lundin Åkesson Katarina
  Tala om språk : grammatik för lärarstuderande
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 198 s. :
  ISBN: 978-91-44-04930-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Olofsson Mikael
  Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik
  Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2010 : 320 s. :
  ISBN: 978-91-7656-662-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Schleppegrell, Mary J; Functional grammar in the classroom

  Skolverket
  Kursplaner för svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
  www.skolverket.se :
  Obligatorisk

  Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar på ca 150 sidor kan tillkomma.

  Moment 4. Att lära på ett andraspråk (7,5 hp)

  Abrahamsson Niclas
  Andraspråksinlärning
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 305 s. :
  ISBN: 978-91-44-01995-6 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Språkinriktad undervisning : en handbok
  Hajer Maaike, Meestringa Theun, Verwijst Ylva
  1. uppl. : Stockholm : Hallgren & Fallgren : 2010 : 226 s. :
  ISBN: 91-7382-838-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Second language learning theories
  Mitchell Rosamond, Myles Florence, Marsden Emma
  3. ed. : London : Routledge : 2013 : 379 s. :
  ISBN: 978-1-4441-6310-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Olofsson Mikael
  Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik
  Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2010 : 320 s. :
  ISBN: 978-91-7656-662-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Schleppegrell, Mary J; Functional grammar in the classroom

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 768 s. :
  ISBN: 91-44-01108-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Tingbjörn, Gunnar; Svenska som andraspråk i ett utbildningspolitiskt perspektiv – en tillbakablick

  Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar på ca 150 sidor kan tillkomma.

 • Giltig från: 2019 vecka 50

  Moment 1: Det mångkulturella klassrummet, 7,5 hp

  Efendić Negra
  Jag var precis som du
  Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 285 s. :
  ISBN: 9789127141308
  Se bibliotekskatalogen Album

  Elmeroth Elisabeth
  Etnisk maktordning i skola och samhälle
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 177 sidor :
  ISBN: 9789144121543
  Se bibliotekskatalogen Album

  En god fortsättning : nyanländas fortsatta väg i skola och samhälle
  Otterup Tore, Kästen Ebeling Gilda
  Upplaga 1 : 2018 : 246 sidor :
  ISBN: 9789144113906
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den tredje identiteten : ungdomar och deras familjer i det mångkulturella, globala rummet
  Goldstein-Kyaga Katrin, Borgström María
  Huddinge : Södertörns högskola : 2009 : 138 s. :
  ISBN: 978-91-89315-98-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kasselias Wiltgren Layal
  Etnicitet som resurs i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 199 s. :
  ISBN: 978-91-44-10906-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kursplaner i svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
  Skolverket, www.skolverket.se :

  Möten i mångfaldens skola : interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar
  Lahdenperä Pirjo, Lorentz Hans
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 202 s. :
  ISBN: 978-91-44-05490-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bunar Nihad
  Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 304 s. :
  ISBN: 978-91-27-14236-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hübinette Tobias
  Ras och vithet : svenska rasrelationer i går och i dag
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 280 sidor :
  ISBN: 9789144117980
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: kapitel 1, 2, 7 och 10

  Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar på ca 150 sidor tillkommer.

  Moment 2: Svenskans fonologi i tvärspråklig belysning (7,5 hp)

  Andersson Lars-Gunnar
  Språktypologi och språksläktskap
  4. uppl. : Stockholm : Liber : 2001 : 95 s. :
  ISBN: 91-47-05118-3 ; 224:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Engstrand Olle
  Fonetik light : [lajt] : kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 135, [1] s. :
  ISBN: 978-91-44-04399-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kjellin Olle
  Uttalet, språket och hjärnan : teori och metodik för språkundervisningen
  Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2002 : 254 s. :
  ISBN: 91-7382-756-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skolverket
  Kursplaner för svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
  www.skolverket.se :

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 768 s. :
  ISBN: 91-44-01108-3 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: S. 419-436. Boyd, Sally; Utländska lärare i Sverige - attityder till brytning

  Thorén Bosse
  Dags att skrota ”lång och kort vokal” inom svenska som andraspråk
  Svenskans beskrivning 32. Karlstads universitet : 2011 :
  http://www.bossethoren.se/bosse_Thoren_manus_Svebe32.pdf

  Perspektiv på svenskt uttal : fonologi, brytning och didaktik
  Zetterholm Elisabeth, Tronnier Mechtild
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 176 sidor :
  ISBN: 978-91-44-07529-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Riad Tomas
  Svenskt fonologikompendium
  Institutionen för nordiska språk. Stockholms universitet : 1997 :
  http://www.su.se/polopoly_fs/1.85723.1334922502!/menu/standard/file/Svenskt_Fonologikompendium.pdf

  Engstrand Olle
  Fonetikens grunder
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 355 s. :
  ISBN: 91-44-04238-8 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar på ca 150 sidor kan tillkomma.

  Moment 3. Svenskans grammatik i tvärspråklig belysning, (7,5 hp)

  Bolander Maria
  Funktionell svensk grammatik
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2005 : 236 s. :
  ISBN: 91-47-05232-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Enström Ingegerd
  Ordens värld : svenska ord - struktur och inlärning
  1. uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2010 : 157 s. :
  ISBN: 9789173828468 (korr.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Källström Roger
  Svenska i kontrast : tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 221 s. :
  ISBN: 978-91-44-05573-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lundin Åkesson Katarina
  Tala om språk : grammatik för lärarstuderande
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 198 s. :
  ISBN: 978-91-44-04930-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Olofsson Mikael
  Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik
  Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2010 : 320 s. :
  ISBN: 978-91-7656-662-6
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Schleppegrell, Mary J; Functional grammar in the classroom

  Skolverket
  Kursplaner för svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
  www.skolverket.se :

  Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar på ca 150 sidor kan tillkomma.

  Moment 4. Att lära på ett andraspråk (7,5 hp)

  Abrahamsson Niclas
  Andraspråksinlärning
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 305 s. :
  ISBN: 978-91-44-01995-6 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Språkinriktad undervisning : en handbok
  Hajer Maaike, Meestringa Theun, Verwijst Ylva
  1. uppl. : Stockholm : Hallgren & Fallgren : 2010 : 226 s. :
  ISBN: 91-7382-838-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Second language learning theories
  Mitchell Rosamond, Myles Florence, Marsden Emma
  3. ed. : London : Routledge : 2013 : 379 s. :
  ISBN: 978-1-4441-6310-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Olofsson Mikael
  Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik
  Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2010 : 320 s. :
  ISBN: 978-91-7656-662-6
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Schleppegrell, Mary J; Functional grammar in the classroom

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 768 s. :
  ISBN: 91-44-01108-3 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Tingbjörn, Gunnar; Svenska som andraspråk i ett utbildningspolitiskt perspektiv – en tillbakablick

  Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar på ca 150 sidor kan tillkomma.

 • Giltig från: 2019 vecka 2

  Moment 1: Det mångkulturella klassrummet, 7,5 hp

  Efendić Negra
  Jag var precis som du
  Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 285 s. :
  ISBN: 9789127141308
  Se bibliotekskatalogen Album

  Elmeroth Elisabeth
  Etnisk maktordning i skola och samhälle
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 177 sidor :
  ISBN: 9789144121543
  Se bibliotekskatalogen Album

  En god fortsättning : nyanländas fortsatta väg i skola och samhälle
  Otterup Tore, Kästen Ebeling Gilda
  Upplaga 1 : 2018 : 246 sidor :
  ISBN: 9789144113906
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den tredje identiteten : ungdomar och deras familjer i det mångkulturella, globala rummet
  Goldstein-Kyaga Katrin, Borgström María
  Huddinge : Södertörns högskola : 2009 : 138 s. :
  ISBN: 978-91-89315-98-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kasselias Wiltgren Layal
  Etnicitet som resurs i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 199 s. :
  ISBN: 978-91-44-10906-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kursplaner i svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
  Skolverket, www.skolverket.se :

  Möten i mångfaldens skola : interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar
  Lahdenperä Pirjo, Lorentz Hans
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 202 s. :
  ISBN: 978-91-44-05490-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bunar Nihad
  Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 304 s. :
  ISBN: 978-91-27-14236-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rasismens yttringar : exemplet Klippan
  Wigerfelt Berit, Wigerfelt Anders S.
  Lund : Studentlitteratur : 2001 : 356 s. :
  ISBN: 91-44-01670-0 ; 423:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar på ca 150 sidor tillkommer.

  Moment 2: Svenskans fonologi i tvärspråklig belysning (7,5 hp)

  Andersson Lars-Gunnar
  Språktypologi och språksläktskap
  4. uppl. : Stockholm : Liber : 2001 : 95 s. :
  ISBN: 91-47-05118-3 ; 224:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Engstrand Olle
  Fonetik light : [lajt] : kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 135, [1] s. :
  ISBN: 978-91-44-04399-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kjellin Olle
  Uttalet, språket och hjärnan : teori och metodik för språkundervisningen
  Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2002 : 254 s. :
  ISBN: 91-7382-756-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skolverket
  Kursplaner för svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
  www.skolverket.se :

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 768 s. :
  ISBN: 91-44-01108-3 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: S. 419-436. Boyd, Sally; Utländska lärare i Sverige - attityder till brytning

  Thorén Bosse
  Dags att skrota ”lång och kort vokal” inom svenska som andraspråk
  Svenskans beskrivning 32. Karlstads universitet : 2011 :
  http://www.bossethoren.se/bosse_Thoren_manus_Svebe32.pdf

  Perspektiv på svenskt uttal : fonologi, brytning och didaktik
  Zetterholm Elisabeth, Tronnier Mechtild
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 176 sidor :
  ISBN: 978-91-44-07529-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Riad Tomas
  Svenskt fonologikompendium
  Institutionen för nordiska språk. Stockholms universitet : 1997 :
  http://www.su.se/polopoly_fs/1.85723.1334922502!/menu/standard/file/Svenskt_Fonologikompendium.pdf

  Engstrand Olle
  Fonetikens grunder
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 355 s. :
  ISBN: 91-44-04238-8 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar på ca 150 sidor kan tillkomma.

  Moment 3. Svenskans grammatik i tvärspråklig belysning, (7,5 hp)

  Bolander Maria
  Funktionell svensk grammatik
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2005 : 236 s. :
  ISBN: 91-47-05232-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Enström Ingegerd
  Ordens värld : svenska ord - struktur och inlärning
  1. uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2010 : 157 s. :
  ISBN: 9789173828468 (korr.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Källström Roger
  Svenska i kontrast : tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 221 s. :
  ISBN: 978-91-44-05573-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lundin Åkesson Katarina
  Tala om språk : grammatik för lärarstuderande
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 198 s. :
  ISBN: 978-91-44-04930-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Olofsson Mikael
  Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik
  Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2010 : 320 s. :
  ISBN: 978-91-7656-662-6
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Schleppegrell, Mary J; Functional grammar in the classroom

  Skolverket
  Kursplaner för svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
  www.skolverket.se :

  Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar på ca 150 sidor kan tillkomma.

  Moment 4. Att lära på ett andraspråk (7,5 hp)

  Abrahamsson Niclas
  Andraspråksinlärning
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 305 s. :
  ISBN: 978-91-44-01995-6 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Språkinriktad undervisning : en handbok
  Hajer Maaike, Meestringa Theun, Verwijst Ylva
  1. uppl. : Stockholm : Hallgren & Fallgren : 2010 : 226 s. :
  ISBN: 91-7382-838-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Second language learning theories
  Mitchell Rosamond, Myles Florence, Marsden Emma
  3. ed. : London : Routledge : 2013 : 379 s. :
  ISBN: 978-1-4441-6310-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Olofsson Mikael
  Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik
  Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2010 : 320 s. :
  ISBN: 978-91-7656-662-6
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Schleppegrell, Mary J; Functional grammar in the classroom

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 768 s. :
  ISBN: 91-44-01108-3 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Tingbjörn, Gunnar; Svenska som andraspråk i ett utbildningspolitiskt perspektiv – en tillbakablick

  Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar på ca 150 sidor kan tillkomma.