Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska som andraspråk B, Flerspråkiga inlärares litteracitet, 15 hp

Engelskt namn: Swedish as a Second Language B, The Literacy of Multilingual Learners

Denna kursplan gäller: 2019-08-26 och tillsvidare

Kurskod: 6SV064

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-04-11

Innehåll

Modul 1. Flerspråkiga inlärares läs- och skrivutveckling (7,5 hp)
Reading and Writing Development of Multilingual Learners (7,5 credits)

Modulen behandlar teoretiska och metodiska aspekter på flerspråkiga elevers läs- och skriv- och kunskapsutveckling, där fokus ligger på språkutvecklande arbetssätt inom olika genrer, både skönlitterära och faktaspråkliga. Genreteori behandlas. Läsförståelse av olika texttyper och skrivande i olika genrer problematiseras relaterat till aktuell forskning, styrdokument och beprövad erfarenhet. I modulen studeras också villkoren för illitteratas språkutveckling i den svenska skolan.

Modul 2. Bedömning av andraspråksutveckling (7,5 hp)
Assessing Second Language Development (7,5 credits)

Under modulen analyserar studenterna utifrån interimspråksteorin olika diagnostiska verktyg och övar sig på att använda dessa analyser när de dokumenterar, bedömer och kommunicerar elevers skriv- och läsutveckling samt upprättar individuella utvecklingsplaner. Olika typer av språktest presenteras och diskuteras.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Flerspråkiga inlärares läs- och skrivutveckling
För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • redogöra för typiska drag i andraspråkssinlärares läs- och skrivutveckling
 • visa kunskap om och förståelse för språkutvecklande arbetssätt
 • uppvisa goda kunskaper i genreteori
 • uppvisa kunskaper om läs- och skrivsvårigheter i förhållande till flerspråkighet
 • redogöra för och diskutera faktorer som påverkar illitteratas språkutveckling
Färdighet och förmåga
 • redogöra för och diskutera faktorer som påverkar illitteratas språkutveckling
 • utarbeta förslag på lektionsplaneringar som främjar läs- och skrivutveckling
 • reflektera över och bedöma egna och andras lektionsplaneringar
 • analysera en text utifrån genreteori
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • samla relevant information om och diskutera förhållningssätt och attityder till inlärare som saknar grundläggande litteracitet
 • värdera undervisningsmaterial utifrån språk och innehåll
Modul 2. Bedömning av andraspråksutveckling
För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • redogöra för synen på bedömning i styrdokument för svenska som andraspråk på olika nivåer
 • redogöra för typiska utvecklingsgångar i enlighet med performansanalys och processbarhetsteori.
 • förklara syftet bakom olika typer av bedömning
Färdighet och förmåga
 • tillämpa bedömning på autentiskt muntligt och skriftligt material producerat av olika åldersgrupper och inom olika genrer.
 • identifiera lexikala, syntaktiska, morfologiska och fonologiska avvikelser och ge förslag på didaktiska åtgärder.
 • bedöma om språkliga avvikelser är en del av interimspråksutvecklingen eller ej.
 • kommunicera bedömningen av elevernas språkutveckling på ett utvecklande sätt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt granska bedömningsmetoder i läromedel och värdera dessa utifrån validitet, reliabilitet och autencitet.
 • visa insikt i ett sociopolitiskt perspektiv på språktestning.

Behörighetskrav

Univ: Minst 22,5 hp i intervallet 1-30 hp i svenska som andraspråk, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av ett antal obligatoriska träffar på campus, föreläsningar, seminarier och gruppövningar. I individuella övningar tränas studentens kunskaper och färdigheter i kursinnehållet. Genom seminarier och gruppövningar tränas studenterna i diskussion, analys, vetenskapligt skrivande, och grunderna läggs för ett processorienterat arbetssätt. Teoretiskt och didaktiskt innehåll integreras genomgående.

Examination

Examination modul 1 Flerspråkiga inlärares läs- och skrivutveckling
Skriftlig hemtentamen och litteraturseminarier.

Examination modul 2 Bedömning av andraspråksutveckling
Skriftlig hemtentamen och litteraturseminarier.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på modul som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. 

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moduler omfattande lägst 15 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Till alla salstentamina är anmälan via studentwebben obligatorisk.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 31

  Modul 1: Flerspråkiga inlärares läs- och skrivutveckling, 7,5 hp

  Digitala resurser och flerspråkighet : Teori möter praktik
  Eklund Ivana, Norlund Shaswar Annika
  Ingår i:
  Litteraciteter och flerspråkighet
  Stockholm : Liber : [2019] : 290 sidor : sid. 81-95 :
  Obligatorisk

  Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning
  Hedman Christina, Morgan Eva, Salameh Eva-Kristina, Sandell Anna, Tvingstedt Anna-Lena, Wigerfelt Berit
  1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 267 s. :
  ISBN: 978-91-27-42172-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Christina Hedman; Läsutveckling hos flerspråkiga elever. Christina Hedman; Flerspråkig elev - med dyslexi?

  Genrebyrån : en språkpedagogisk funktionell grammatik i kontext
  Hedeboe Bodil, Polias John
  Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2008 : 356 s. :
  ISBN: 978-91-7382-827-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Norlund Shaswar Annika
  Skriftbruk i vardagsliv och i sfi-utbildning : en studie av fem kurdiska sfi-studerandes skriftbrukshistoria och skriftpraktiker
  Umeå : Umeå universitet : 2014 : 387 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-95745
  ISBN: 9789188466877
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: kapitel 1 och kapitel 5 samt s. 310-334

  Vägar till läsförståelse : texten, läsaren och samtalet
  Reichenberg Monica, Fröhling Thomas
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2008 : 140 s. :
  ISBN: 978-91-27-72299-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Grundläggande skriftspråksundervisning inom sfi : Funktionalitet, mångfald och social rättvisa
  Rosén Jenny, Wedin Åsa
  Ingår i:
  Litteraciteter och flerspråkighet
  Stockholm : Liber : [2019] : 290 sidor : sid. 192-205 :
  Obligatorisk

  Rowsell Jennifer
  How to redefine literacies in a digital age
  Ingår i:
  Litteraciteter och flerspråkighet
  Stockholm : Liber : [2019] : 290 sidor : sid. 206-217 :
  Obligatorisk

  Skolverket
  Kursplaner för svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
  www.skolverket.se :
  Obligatorisk

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
  ISBN: 9789144070650 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Qarin Franker; Att utveckla literacitet i vuxen ålder: alfabetisering i en tvåspråkig kontext, s. 771-815. Eija Kuyumcu; Genrer i skolans språkutvecklande arbete, s. 605-631. Ulrika Magnusson; Skrivande på ett andraspråk, s. 633-660.

  Olofsson Mikael
  Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik
  Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2010 : 320 s. :
  ISBN: 978-91-7656-662-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  En skönlitterär bok tillkommer. Skolverkets material tillkommer.

  Modul 2: Bedömning av andraspråksutveckling, 7,5 hp

  Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning
  Hedman Christina, Morgan Eva, Salameh Eva-Kristina, Sandell Anna, Tvingstedt Anna-Lena, Wigerfelt Berit
  1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 267 s. :
  ISBN: 978-91-27-42172-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Eva-Kristina Salameh; Språklig bedömning av flerspråkiga skolbarn.

  Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier
  Flyman Mattsson Anna, Håkansson Gisela
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 124 s. + :
  ISBN: 978-91-44-05820-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
  ISBN: 9789144070650 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Mikael Olofsson & Lena Sjöqvist; Bedömning i svenska som andraspråk, s. 685-723.

  Olofsson Mikael
  Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik
  Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2010 : 320 s. :
  ISBN: 978-91-7656-662-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Eija Kuyumcu; Bedömning av elevtexter i ett genrepedagogiskt perspektiv.

  Tankarna springer före- : att bedöma ett andraspråk i utveckling
  Abrahamsson Tua, Bergman Pirkko
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 152 s. :
  ISBN: 9789147111749
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Language testing : the social dimension
  McNamara T. F., Roever Carsten
  Oxford : Blackwell : cop. 2006 : xv, 292 p. :
  ISBN: 978-1-4051-5543-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  En skönlitterär bok tillkommer. Skolverkets aktuella material om bedömning tillkommer.

 • Giltig från: 2020 vecka 30

  Modul 1: Flerspråkiga inlärares läs- och skrivutveckling, 7,5 hp

  Digitala resurser och flerspråkighet : Teori möter praktik
  Eklund Ivana, Norlund Shaswar Annika
  Ingår i:
  Litteraciteter och flerspråkighet
  Stockholm : Liber : [2019] : 290 sidor : sid. 81-95 :
  Obligatorisk

  Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning
  Hedman Christina, Morgan Eva, Salameh Eva-Kristina, Sandell Anna, Tvingstedt Anna-Lena, Wigerfelt Berit
  1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 267 s. :
  ISBN: 978-91-27-42172-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Christina Hedman; Läsutveckling hos flerspråkiga elever. Christina Hedman; Flerspråkig elev - med dyslexi?

  Genrebyrån : en språkpedagogisk funktionell grammatik i kontext
  Hedeboe Bodil, Polias John
  Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2008 : 356 s. :
  ISBN: 978-91-7382-827-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Norlund Shaswar Annika
  Skriftbruk i vardagsliv och i sfi-utbildning : en studie av fem kurdiska sfi-studerandes skriftbrukshistoria och skriftpraktiker
  Umeå : Umeå universitet : 2014 : 387 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-95745
  ISBN: 9789188466877
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: kapitel 1 och kapitel 5 samt s. 310-334

  Vägar till läsförståelse : texten, läsaren och samtalet
  Reichenberg Monica, Fröhling Thomas
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2008 : 140 s. :
  ISBN: 978-91-27-72299-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Grundläggande skriftspråksundervisning inom sfi : Funktionalitet, mångfald och social rättvisa
  Rosén Jenny, Wedin Åsa
  Ingår i:
  Litteraciteter och flerspråkighet
  Stockholm : Liber : [2019] : 290 sidor : sid. 192-205 :
  Obligatorisk

  Rowsell Jennifer
  How to redefine literacies in a digital age
  Ingår i:
  Litteraciteter och flerspråkighet
  Stockholm : Liber : [2019] : 290 sidor : sid. 206-217 :
  Obligatorisk

  Skolverket
  Kursplaner för svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
  www.skolverket.se :
  Obligatorisk

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
  ISBN: 9789144070650 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Qarin Franker; Att utveckla literacitet i vuxen ålder: alfabetisering i en tvåspråkig kontext, s. 771-815. Eija Kuyumcu; Genrer i skolans språkutvecklande arbete, s. 605-631. Ulrika Magnusson; Skrivande på ett andraspråk, s. 633-660.

  Olofsson Mikael
  Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik
  Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2010 : 320 s. :
  ISBN: 978-91-7656-662-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  En skönlitterär bok tillkommer. Skolverkets material tillkommer.

  Modul 2: Bedömning av andraspråksutveckling, 7,5 hp

  Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning
  Hedman Christina, Morgan Eva, Salameh Eva-Kristina, Sandell Anna, Tvingstedt Anna-Lena, Wigerfelt Berit
  1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 267 s. :
  ISBN: 978-91-27-42172-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Eva-Kristina Salameh; Språklig bedömning av flerspråkiga skolbarn.

  Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier
  Flyman Mattsson Anna, Håkansson Gisela
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 124 s. + :
  ISBN: 978-91-44-05820-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
  ISBN: 9789144070650 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Mikael Olofsson & Lena Sjöqvist; Bedömning i svenska som andraspråk, s. 685-723.

  Olofsson Mikael
  Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik
  Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2010 : 320 s. :
  ISBN: 978-91-7656-662-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Eija Kuyumcu; Bedömning av elevtexter i ett genrepedagogiskt perspektiv.

  Tankarna springer före- : att bedöma ett andraspråk i utveckling
  Abrahamsson Tua, Bergman Pirkko
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 152 s. :
  ISBN: 9789147111749
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Language testing : the social dimension
  McNamara T. F., Roever Carsten
  Oxford : Blackwell : cop. 2006 : xv, 292 p. :
  ISBN: 978-1-4051-5543-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Digitala resurser och flerspråkighet : Teori möter praktik
  Eklund Ivana, Norlund Shaswar Annika
  Ingår i:
  Litteraciteter och flerspråkighet
  Stockholm : Liber : [2019] : 290 sidor : sid. 81-95 :
  Obligatorisk

  En skönlitterär bok tillkommer. Skolverkets aktuella material om bedömning tillkommer.

 • Giltig från: 2019 vecka 30

  Moment 1: Flerspråkiga inlärares läs- och skrivutveckling, 7,5 hp

  Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning
  Hedman Christina, Morgan Eva, Salameh Eva-Kristina, Sandell Anna, Tvingstedt Anna-Lena, Wigerfelt Berit
  1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 267 s. :
  ISBN: 978-91-27-42172-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Christina Hedman; Läsutveckling hos flerspråkiga elever. Christina Hedman; Flerspråkig elev - med dyslexi?

  Genrebyrån : en språkpedagogisk funktionell grammatik i kontext
  Hedeboe Bodil, Polias John
  Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2008 : 356 s. :
  ISBN: 978-91-7382-827-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Norlund Shaswar Annika
  Skriftbruk i vardagsliv och i sfi-utbildning : en studie av fem kurdiska sfi-studerandes skriftbrukshistoria och skriftpraktiker
  Umeå : Umeå universitet : 2014 : 387 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-95745
  ISBN: 9789188466877
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: kapitel 1 och kapitel 5 samt s. 310-334

  Vägar till läsförståelse : texten, läsaren och samtalet
  Reichenberg Monica, Fröhling Thomas
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2008 : 140 s. :
  ISBN: 978-91-27-72299-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skolverket
  Kursplaner för svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
  www.skolverket.se :
  Obligatorisk

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
  ISBN: 9789144070650 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Qarin Franker; Att utveckla literacitet i vuxen ålder: alfabetisering i en tvåspråkig kontext, s. 771-815. Eija Kuyumcu; Genrer i skolans språkutvecklande arbete, s. 605-631. Ulrika Magnusson; Skrivande på ett andraspråk, s. 633-660.

  Olofsson Mikael
  Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik
  Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2010 : 320 s. :
  ISBN: 978-91-7656-662-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wedin Åsa
  Vägar till svenskt skriftspråk för vuxna andraspråksinlärare
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 109 s. :
  ISBN: 978-91-44-05653-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  En skönlitterär bok tillkommer. Skolverkets material tillkommer.

  Moment 2: Bedömning av andraspråksutveckling, 7,5 hp

  Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning
  Hedman Christina, Morgan Eva, Salameh Eva-Kristina, Sandell Anna, Tvingstedt Anna-Lena, Wigerfelt Berit
  1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 267 s. :
  ISBN: 978-91-27-42172-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Eva-Kristina Salameh; Språklig bedömning av flerspråkiga skolbarn.

  Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier
  Flyman Mattsson Anna, Håkansson Gisela
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 124 s. + :
  ISBN: 978-91-44-05820-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
  ISBN: 9789144070650 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Mikael Olofsson & Lena Sjöqvist; Bedömning i svenska som andraspråk, s. 685-723.

  Olofsson Mikael
  Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik
  Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2010 : 320 s. :
  ISBN: 978-91-7656-662-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Eija Kuyumcu; Bedömning av elevtexter i ett genrepedagogiskt perspektiv.

  Tankarna springer före- : att bedöma ett andraspråk i utveckling
  Abrahamsson Tua, Bergman Pirkko
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 152 s. :
  ISBN: 9789147111749
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Language testing : the social dimension
  McNamara T. F., Roever Carsten
  Oxford : Blackwell : cop. 2006 : xv, 292 p. :
  ISBN: 978-1-4051-5543-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  En skönlitterär bok tillkommer. Skolverkets aktuella material om bedömning tillkommer.