Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Svenska som andraspråk B, Flerspråkighet och fördjupning, 15 hp

Engelskt namn: Swedish as a Second Language B, Multilingualism and Research Project

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 6SV065

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-04-11

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-08-19

Innehåll

Modul 1. Flerspråkighet (7,5 hp)
Multilingualism (7,5 credits)

I modulen fördjupas kunskaper om de sociolingvistiska processer som ligger bakom de flerspråkiga elevernas språkutveckling, med särskild tonvikt på flerspråkighet som mål för undervisningen. Flerspråkig utveckling studeras ur ett individ-, grupp och samhällsperspektiv. Därvid betonas hur attityder till flerspråkighet och etnicitet kan påverka den flerspråkiga utvecklingen.

Modul 2. Uppsats (7,5 hp)
Research Project (7.5 credits)

I modulen analyseras läromedel i ämnet svenska som andraspråk utifrån olika perspektiv inom ett utvalt område. Utifrån kunskaper förvärvade inom ämnet svenska som andraspråk och utifrån nationell och internationell forskning inom området genomför studenterna analyser av valda läromedel. Studenterna opponerar också på andras arbeten.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Flerspråkighet
För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
  • uppvisa fördjupade kunskaper om de sociolingvistiska faktorer och processer som ligger bakom de flerspråkiga elevernas språkutveckling
  • redogöra för flerspråkig utveckling ur ett individ-, grupp-, samhälls- och undervisningsperspektiv.
Färdighet och förmåga
  • reflektera över och problematisera hur attityder till flerspråkighet, etnicitet och olika språkliga varieteter manifesteras på individ- och samhällsnivå
  • förklara och använda grundläggande begrepp och teorier om flerspråkighet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • reflektera över och diskutera vad som påverkar den flerspråkiga utvecklingen i samhället, i skolan och hos individen och hur den påverkas.
Modul 2. Uppsats
För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
  • genomföra ett uppsatsarbete enligt gängse formell och metodologisk praxis med tydlig struktur och korrekt språklig utformning.
Färdighet och förmåga
  • självständigt definiera och avgränsa ett didaktiskt problemområde för uppsatsen
  • visa ett vetenskapligt förhållningssätt
  • självständigt försvara sin uppsats samt konstruktivt opponera på en medstudents arbete.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • värdera och förhålla sig didaktiskt till de teoretiska kunskaperna i relation till det framtida läraryrket.

Behörighetskrav

Univ: Minst 22,5 hp i intervallet 1-30 hp i svenska som andraspråk, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av ett antal obligatoriska träffar på campus, föreläsningar, seminarier och gruppövningar. I individuella övningar tränas studentens kunskaper och färdigheter i kursinnehållet. Genom seminarier och gruppövningar tränas studenterna i diskussion, analys, vetenskapligt skrivande, och grunderna läggs för ett processorienterat arbetssätt. Teoretiskt och didaktiskt innehåll integreras genomgående.

Examination

Examination modul 1 Flerspråkighet
Salstentamen, muntlig tentamen och muntligt litteraturseminarium.

Examination modul 2 Uppsats
Bedömning av vetenskaplig uppsats samt av opposition på en annan students uppsats.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på modul som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moduler omfattande lägst 15 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Till alla salstentamina är anmälan via studentwebben obligatorisk.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 25

Moment 1: Flerspråkighet, 7,5 hp

Blommaert Jan
Citizenship, Language and Superdiversity: Towards Complexity
Journal of Language, Identity and Education, 12:3 :
Obligatorisk
Läsanvisning: S. 193-196.

Flerspråkiga elever : effektiv undervisning i en utmanande tid
Cummins Jim, Wadensjö Patricia
Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 305 sidor :
ISBN: 978-91-27-81875-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Flerspråkighet, identitet och lärande : skola i ett föränderligt samhälle
Wedin Åsa, Musk Nigel
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 275 s. :
ISBN: 978-91-44-05986-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: kapitel 2, 5, 6

Kursplaner i svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
Skolverket, www.skolverket.se :
Obligatorisk

Mer än ett språk : antologi om flerspråkigheten i norra Sverige
Westergren Eva, Åhl Hans
2., [utök. och omarb. uppl.] : Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 281, [1] s. :
ISBN: 978-91-7227-519-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
ISBN: 9789144070650 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Monica Axelsson; Flerspråkighet och lärande, s. 547-577. Christopher Stroud; Halvspråkighet och rinkebysvenska som språkideologiska begrepp, s. 313-342. Ellen Bijvoet & Kari Fraurud; "Rinkebysvenska" och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige, s. 369-396.

Olofsson Mikael
Symposium 2012 : lärarrollen i svenska som andraspråk
Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2013 : 240 s. :
ISBN: 9789176566879
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Jarmo Laino; Modersmåls erkända och negligerade roller.

Kindenberg Björn
Flerspråkighet som resurs : symposium 2015
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2016] : 323 sidor :
ISBN: 978-91-47-12207-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

En skönlitterär bok tillkommer.

Moment 2: Uppsats, 7,5 hp

Introduktion till forskningsmetodik
Bell Judith, Nilsson Björn
4., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 265 s. :
ISBN: 91-44-04645-6 och 978-91-44-04645-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Handbok i kvalitativ analys
Fejes Andreas, Thornberg Robert (red.)
Stockholm : Liber : 2009 : 240 s. :
ISBN: 91-47-08476-6
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Kritisk läsning av pedagogiska texter : genus, etnicitet och andra kategoriseringar
Carlsson Marie, Brömssen Kerstin von
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 306 s. :
ISBN: 9789144057057
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Strömquist Siv
Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
5., [utök. och uppdaterade] uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2010 : 142 s. :
ISBN: 978-91-7382-852-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Svenska skrivregler
3., [utök.] utg. : Stockholm : Liber : 2008 : 263, [1] s. :
ISBN: 978-91-47-08460-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
ISBN: 9789144070650 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Marie Carlsson; Sfi och sfi-läromedel i tid och rum - föreställningar, politik och tidsanda.

Därutöver väljs för uppsatsen relevant litteratur i samråd med handledaren.