"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska som andraspråk B, 30 hp

Engelskt namn: Swedish as a Second Language B

Denna kursplan gäller: 2022-08-08 och tillsvidare

Kurskod: 6SV087

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-02-28

Innehåll

Delkurs 1. Skrivande i andraspråksundervisning, 7,5 hp.

Delkursen behandlar främst didaktiska aspekter på skrivande och andraspråksinlärares skrivutveckling med fokus på skrivande i olika texttyper, utifrån bland annat textgrammatik och genrepedagogik. Delkursen har ett dubbelt fokus: dels skrivande i professionen som lärare i svenska som andraspråk, dels skrivande utifrån ett språkutvecklande arbetssätt för att stödja elevers utveckling i att skriva på ett andraspråk. En arbetsmodell för skrivande introduceras genom skrivprocessen och arbete i responsgrupper, både när det gäller lärarens professionsskrivande och för att stödja elevernas skrivutveckling. Multimodalt skrivande introduceras och används praktiskt.
 
Delkurs 2. Flerspråkiga inlärares läs- och skrivutveckling, 7,5 hp

Delkursen behandlar främst teoretiska aspekter på flerspråkiga elevers läs-, skriv- och kunskapsutveckling. Läsförståelse och skrivande behandlas i relation till olika texttyper, både skönlitterära och fackspråkliga, utifrån aktuell forskning och styrdokument. Ordförrådets betydelse för andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling behandlas, liksom språkutvecklande arbetssätt. Genreteori fördjupas och multimodalitet i relation till läsande och skrivande problematiseras. I delkursen studeras också villkoren för ännu inte funktionellt litterata inlärares språkutveckling i den svenska skolan.
 
Delkurs 3. Bedömning av andraspråksutveckling, 7,5 hp

Inom delkursen analyserar studenterna diagnostiska verktyg utifrån olika teorier och övar sig på att använda dessa analyser när de dokumenterar, bedömer och kommunicerar elevers skriv- och läsutveckling samt upprättar individuella utvecklingsplaner. Olika typer av språktest presenteras och diskuteras.

Delkurs 4. Flerspråkighet, 7,5 hp

I delkursen fördjupas kunskaper om de kognitiva och sociolingvistiska processer som ligger bakom flerspråkiga elevers språkutveckling, med särskild tonvikt på flerspråkighet som mål för undervisningen i svenska som andraspråk. Flerspråkig utveckling studeras ur ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Särskilt fokus läggs på hur undervisningen kan utgå från elevers flerspråkiga kompetenser. Därvid betonas hur språkideologier på olika nivåer kan påverka flerspråkiga inlärares utveckling och identitetsskapande.

Förväntade studieresultat

Delkurs 1. Skrivande i andraspråksundervisning
För betyget Godkänd ska den studerande

Kunskap och förståelse

 • kunna redogöra för hur ett språkutvecklande arbetssätt kan användas för att stödja elevers skrivande
 • visa kunskap om olika texttyper som är vanligt förekommande i undervisningen, utifrån bland annat genrepedagogik
 • kunna redogöra för didaktiska aspekter av skrivdidaktik och andraspråksinlärares skrivutveckling

Färdighet och förmåga

 • kunna tillämpa skrivande i olika genrer som ingår i lärares professionsskrivande
 • visa förmåga att stödja elever i deras skrivande på svenska
 • kunna utarbeta förslag på lektionsplaneringar som främjar läs- och skrivutveckling samt diskutera och värdera egna och andras lektionsplaneringar
 • kunna använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk
 • kunna konstruera multimodala skrivuppgifter

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna diskutera skrivande utifrån ett andraspråksperspektiv.

Delkurs 2. Flerspråkiga inlärares läs- och skrivutveckling
För betyget Godkänd ska den studerande

Kunskap och förståelse

 • kunna redogöra för typiska drag i andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling
 • uppvisa grundläggande kunskaper om läs- och skrivsvårigheter i förhållande till flerspråkighet
 • visa kunskap om och förståelse för språkutvecklande arbetssätt
 • uppvisa fördjupade kunskaper om genreteori
 • visa kunskap om multimodalitet i läsande och skrivande

Färdighet och förmåga

 • kunna värdera undervisningsmaterial utifrån språk och innehåll
 • kunna identifiera typiska textgrammatiska drag i andraspråksinlärares skrivutveckling
 • kunna tillämpa fördjupade genreteoretiska begrepp på autentiskt textmaterial
 • kunna använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm samt visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna diskutera förhållningssätt och attityder till inlärare som ännu inte är funktionellt litterata.

Delkurs 3. Bedömning av andraspråksutveckling
För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

 • redogöra för synen på bedömning i styrdokument för svenska som andraspråk för olika nivåer av språklig utveckling
 • redogöra för typiska utvecklingsgångar för andraspråksutveckling i enlighet med processbarhetsteori
 • förklara syftet bakom olika typer av bedömning
 • visa kännedom om olika typer av språktest som förekommer i utbildningssammanhang

Färdighet och förmåga

 • kunna bedöma autentiskt muntligt och skriftligt material producerat av olika åldersgrupper och inom olika genrer med hjälp av olika bedömningsinstrument
 • kunna kommunicera bedömningen av elevernas språkutveckling på ett sätt som gynnar deras lärande
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt granska bedömningsinstrument och värdera dessa utifrån validitet, reliabilitet och autenticitet
 • visa insikt i ett sociopolitiskt perspektiv på språktestning.

Delkurs 4. Flerspråkighet
För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

 • visa fördjupade kunskaper om de sociolingvistiska faktorer och processer som ligger bakom flerspråkiga elevers språkutveckling
 • redogöra för flerspråkig utveckling ur ett individ-, grupp-, samhälls- och undervisningsperspektiv

Färdighet och förmåga

 • reflektera över och problematisera hur språkideologier manifesteras på individ- och samhällsnivå
 • förklara och använda grundläggande begrepp och teorier om flerspråkighet
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över och diskutera vad som påverkar flerspråkig utveckling på individ- och samhällsnivå samt i utbildningsväsendet.

Behörighetskrav

Univ: 22,5 hp imom intervallet 1 -30 hp i svenska som andraspråk, vari ska ingå 10 hp grammatik och fonologi, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

Delkurs 1 Skrivande i andraspråksundervisning
Examinationen sker genom bedömning av fyra individuella skriftliga inlämningsuppgifter. Den avslutande uppgiften bedöms med betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG) och bestämmer betyget för delkursen. De övriga uppgifterna bedöms med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Delkurs 2 Flerspråkiga inlärares läs- och skrivutveckling
Examinationen sker genom bedömning av litteraturseminarier samt individuell skriftlig hemtentamen. Litteraturseminarier bedöms med något av betygen Underkänd eller Godkänd; skriftlig hemtentamen bedöms med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG) och bestämmer betyget för delkursen.

Delkurs 3 Bedömning av andraspråksutveckling
Examinationen sker genom bedömning av en salstentamen, en muntlig tentamen samt litteraturseminarier. Litteraturseminarier samt muntlig tentamen bedöms med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Salstentamen bedöms med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG) och bestämmer betyget för delkursen.

Delkurs 4 Flerspråkighet
Examinationen sker genom bedömning av en individuell skriftlig hemtentamen, en individuell skriftlig inlämningsuppgift och ett muntligt litteraturseminarium. Inlämningsuppgiften och seminariet bedöms med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Hemtentamen bedöms med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG) och bestämmer betyget för delkursen.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.
 
För godkänt betyg på delkurs som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För att få betyget Väl godkänd (VG) på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på lägst 22,5 högskolepoäng.
 
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.
 
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.
 
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.
 
Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 32

Delkurs 1. Skrivande i andraspråksundervisning (7,5 hp)

Annerberg Anna
Gymnasielärares skrivpraktiker : skrivande som professionell handling i en digitaliserad skola
Örebro : Örebro university : 2016 : 330 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-52924
ISBN: 9789175291727
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-06916-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ekerot Lars-Johan
Ordföljd, tempus, bestämdhet : föreläsningar om svenska som andraspråk
2., [utök.] uppl. : Malmö : Gleerup : 2011 : 245 s. :
ISBN: 978-91-40-67153-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Flyman Mattsson Anna
Andraspråkets grammatik
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 224 sidor :
ISBN: 9789144129129
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Låt språket bära : genrepedagogik i praktiken
Johansson Britt, Sandell Ring Anniqa
4. uppl. : Stockholm : Hallgren & Fallgren : 2015 : 287 s. :
ISBN: 9789173828758
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet
Gibbons Pauline, Sandell Ring Anniqa, Samuelsson Inger
3. uppl. : Stockholm : Hallgren & Fallgren : 2013 : 230 s. :
ISBN: 9789173828666
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

The power of feedback. Review of Educational Research 77(1)
Hattie John, Timperley Helen
2007 : s 81-112 :
Obligatorisk

Hoel Torlaug Løkensgard
Skriva och samtala : lärande genom responsgrupper
Lund : Studentlitteratur : 2001 : 278 s. :
ISBN: 91-44-01673-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
ISBN: 9789144070650 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Karlsson Ola
Svenska skrivregler
Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
ISBN: 978-91-47-11149-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Skrivdidaktik i grundskolan
Lindgren Eva, Hermansson Carina, Norlund Shaswar Annika, Areljung Sofie
Institutionen för språkstudier : 2022 :
Obligatorisk

Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk
Studienet.se :
Länk
Obligatorisk

Didaktiska perspektiv på skrivande och läsning
Skolverket : 2017 :
Obligatorisk

Strömquist Siv
Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
Åttonde upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 280 sidor :
ISBN: 9789151102504
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

En skönlitterär bok tillkommer. Artiklar på ca 100 sidor kan tillkomma

Referenslitteratur

Johansson Annelie
Lärares bedömningsspråk : språkhandlingar, bedömning och språklig utformning i grundskolans skriftliga omdömen
Växjö : Linnaeus University Press : 2018 : 204 sidor :
Fulltext
ISBN: 9789188898265
Se Umeå UB:s söktjänst

Kuyumcu Eija
Utvärdering av Knutbyprojektet. Genrebaserad undervisning i en F–6-skola. Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad. 292 sid : 2011 :
Läsanvisning: http://www.andrasprak.su.se/polopoly_fs/1.91284.1339411683!/menu/standard/file/Utv%C3%A4rdering%20av%20Knutbyprojektet.pdf

Delkurs 2: Flerspråkiga inlärares läs- och skrivutveckling, 7,5 hp

Litteraciteter och flerspråkighet
Aldén Kristina, Bigestans Aina
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 290 sidor :
ISBN: 9789147131358
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Delar enligt lärarens anvisning

Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning
Hedman Christina, Morgan Eva, Salameh Eva-Kristina, Sandell Anna, Tvingstedt Anna-Lena, Wigerfelt Berit
1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 267 s. :
ISBN: 978-91-27-42172-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Christina Hedman; Läsutveckling hos flerspråkiga elever. Christina Hedman; Flerspråkig elev - med dyslexi?

Genrebyrån : en språkpedagogisk funktionell grammatik i kontext
Hedeboe Bodil, Polias John
Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2008 : 356 s. :
ISBN: 978-91-7382-827-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Norlund Shaswar Annika
Skriftbruk i vardagsliv och i sfi-utbildning : en studie av fem kurdiska sfi-studerandes skriftbrukshistoria och skriftpraktiker
Umeå : Umeå universitet : 2014 : 387 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-95745
ISBN: 9789188466877
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: kapitel 1 och kapitel 5 samt s. 310-334

Vägar till läsförståelse : texten, läsaren och samtalet
Reichenberg Monica, Fröhling Thomas
1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2008 : 140 s. :
ISBN: 978-91-27-72299-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kursplaner för svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
Skolverket, www.skolverket,se :
Obligatorisk

Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
ISBN: 9789144070650 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: Qarin Franker; Att utveckla literacitet i vuxen ålder: alfabetisering i en tvåspråkig kontext, s. 771-815. Eija Kuyumcu; Genrer i skolans språkutvecklande arbete, s. 605-631. Ulrika Magnusson; Skrivande på ett andraspråk, s. 633-660

En skönlitterär bok tillkommer. Artiklar på ca 100 sidor kan tillkomma.

Delkurs 3: Bedömning av andraspråksutveckling, 7,5 hp

Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning
Hedman Christina, Morgan Eva, Salameh Eva-Kristina, Sandell Anna, Tvingstedt Anna-Lena, Wigerfelt Berit
1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 267 s. :
ISBN: 978-91-27-42172-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Eva-Kristina Salameh; Språklig bedömning av flerspråkiga skolbarn. Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier

Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier
Flyman Mattsson Anna, Håkansson Gisela
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 124 s. + :
ISBN: 978-91-44-05820-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Mikael Olofsson & Lena Sjöqvist; Bedömning i svenska som andraspråk, s. 685-723.

Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
ISBN: 9789144070650 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Mikael Olofsson & Lena Sjöqvist; Bedömning i svenska som andraspråk, s. 685-723.

Olofsson Mikael
Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik
Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2010 : 320 s. :
ISBN: 978-91-7656-662-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Eija Kuyumcu; Bedömning av elevtexter i ett genrepedagogiskt perspektiv.

Tankarna springer före- : att bedöma ett andraspråk i utveckling
Abrahamsson Tua, Bergman Pirkko
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 152 s. :
ISBN: 9789147111749
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Language testing : the social dimension
McNamara T. F., Roever Carsten
Oxford : Blackwell : cop. 2006 : xv, 292 p. :
ISBN: 978-1-4051-5543-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

En skönlitterär bok tillkommer. Skolverkets aktuella material om bedömning tillkommer.

Delkurs 4: Flerspråkighet, 7,5 hp

Language and Superdiversity. Diversities vol. 13, No. 2
Blommaert Jan, Rampton Ben
Blommaert Jan, Rampton Ben : 2011 :
Länk
Obligatorisk

Flerspråkiga elever : effektiv undervisning i en utmanande tid
Cummins Jim, Wadensjö Patricia
Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 305 sidor :
ISBN: 978-91-27-81875-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Flerspråkighet, identitet och lärande : skola i ett föränderligt samhälle
Wedin Åsa, Musk Nigel
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 275 s. :
ISBN: 978-91-44-05986-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: kapitel 1, 2, 5, 6

Hyltenstam Kenneth
Sveriges sju inhemska språk : ett minoritetsspråksperspektiv
Lund : Studentlitteratur : 1999 : 366 s. :
ISBN: 91-44-00777-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kindenberg Björn
Flerspråkighet som resurs : symposium 2015
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2016] : 323 sidor :
ISBN: 978-91-47-12207-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Westlund, Barbro: Läsförståelse ur ett andraspråksperspektiv, s. 88-102.

Kursplaner i svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
Skolverket, www.skolverket.se :
Obligatorisk

Mer än ett språk : antologi om flerspråkigheten i norra Sverige
Westergren Eva, Åhl Hans
2., [utök. och omarb. uppl.] : Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 281, [1] s. :
ISBN: 978-91-7227-519-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
ISBN: 9789144070650 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Monica Axelsson; Flerspråkighet och lärande, s. 547-577. Christopher Stroud; Halvspråkighet och rinkebysvenska som språkideologiska begrepp, s. 313-342. Ellen Bijvoet & Kari Fraurud; "Rinkebysvenska" och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige, s. 369-396.

Olofsson Mikael
Symposium 2012 : lärarrollen i svenska som andraspråk
Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2013 : 240 s. :
ISBN: 9789176566879
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Jarmo Laino; Modersmåls erkända och negligerade roller.

En skönlitterär bok tillkommer. Artiklar på ca 100 sidor kan tillkomma

Referenslitteratur

Flerspråkighet – En forskningsöversikt. 2012. Vetenskapsrådets rapportserie.
Hyltenstam Kenneth, Axelsson Monica, Lindberg Inger
Vetenskapsrådet : 2012 :
Länk
Läsanvisning: Kan laddas ner på: https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25ac6/1529480531679/Flerspraakighet_VR_2012.pdf