Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska språket A: Retorik, 7,5 hp

Engelskt namn: Swedish Language A: Rhetoric

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 1NS096

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska/nordiska språk: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-03-03

Innehåll

I kursen ska den studerande tillägna sig praktiskt tillämpbar kunskap om muntlig kommunikation. För att förbereda och framföra olika typer av muntliga anföranden behandlas retorikens grunder, med särskilt fokus på mottagaranpassning av innehåll och språk. Mottagaranpassning avseende såväl verbala som icke-verbala kommunikationssätt studeras teoretiskt samt praktiseras i övningsuppgifter.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
  • definiera och exemplifiera grundläggande begrepp inom retoriken;
  • beskriva för retoriken relevanta perspektiv på mångfald;
Färdighet och förmåga
  • planera och producera mottagaranpassade muntliga anföranden;
  • ge konstruktiv respons på anföranden;
  • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • reflektera över hur retoriska perspektiv kan tillämpas konstruktivt i nutida och övergripande samhällsfrågor.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. All kommunikation sker via kursens lärplattform. Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier.
 
Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

Examination

Kursen examineras genom en muntlig uppgift och en skriftlig hemtentamen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Kursen bedöms med något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).  

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.
 
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.  

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.
Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 30

Gender differences in nonverbal communication
Hall Judith, Gunnery Sarah D.
Ingår i:
Nonverbal communication [Elektronisk resurs]
Berlin : Mouton de Gruyter : 2013 : PDF (882 s.) : sid. 639–662 :
Obligatorisk

Hellspong Lennart
Konsten att tala : handbok i praktisk retorik
3., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 355 s. :
ISBN: 978-91-44-06739-1 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hellspong Lennart
Konsten att tala : övningsbok i praktisk retorik
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 168 s. :
ISBN: 978-91-44-06740-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kohrs Campbell, K.
Kvinnorörelsens retorik : en oxymoron
Ingår i:
Rhetorica Scandinavica
København : 1997- : sid. 10-33 :
Obligatorisk

Lindqvist Janne
Känslans platser. Topikerna för pathos i Aristoteles Retoriken.
Ingår i:
Rhetorica Scandinavica
København : 1997- : sid. 63-74 :
Obligatorisk

Milles Karin
Jämställt språk : en handbok i att skriva och tala jämställt
3. uppl. : Malmö : NE Nationalencyklopedin : 2016 : 121 s. :
ISBN: 978-91-88423-03-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Mral Birgitte
Attitydyttringar som retoriska medel
Ingår i:
Rhetorica Scandinavica
København : 1997- : sid. 6-29 :
Obligatorisk

Rydstedt Rudolf
Retorik
Lund : Studentlitteratur : 1993 : 350 sidor :
ISBN: 9144391218
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 133-144

Power, dominance and persuasion
Schmid Mast Marianne, Cousin Gaëtan
Ingår i:
Nonverbal communication [Elektronisk resurs]
Berlin : Mouton de Gruyter : 2013 : PDF (882 s.) : sid. 613–630 :
Obligatorisk

Därutöver tillkommer ett antal artiklar om ca 100 sidor som väljs av läraren. Övningsuppgifter delas ut i samband med undervisningen.