"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska språket A: Skrivande i utbildning och yrkesliv, 7,5 hp

Engelskt namn: Swedish Language A: Writing in Education and Professional Life

Denna kursplan gäller: 2020-07-27 och tillsvidare

Kurskod: 1NS066

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska/nordiska språk: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2016-08-16

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-05-06

Innehåll

Kursen behandlar skriftpraktiker i högre utbildning och yrkesliv i teori och praktik. En arbetsmodell för skrivande introduceras genom skrivprocessen och arbete i responsgrupper. Under kursen förs kontinuerligt en logg med reflektion och kritisk granskning av den egna skrivprocessen. Centrala skrivteoretiska begrepp tas upp, t.ex. facktext, tanketext, presentationstext och professionell diskurs. I praktiska övningar tränas genremedvetenhet och förmåga att skriva mottagaranpassade texter. En orientering ges också om svensk ord- och grammatikvård samt den så kallade klarspråkstraditionen för den offentliga sektorns texter. Ordböcker och skrivhandböcker introduceras som redskap för skrivandet.

Kursen består av tre moduler:

 1. Referatskrivande (2 hp)
 2. Utredande skrivande (2 hp)
 3. Skrivpraktik i utbildning och yrkesliv (3,5 hp)

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna …
 
Kunskap och förståelse

 • redogöra för innebörden av skrivteoretiskt centrala begrepp samt
 • ha kännedom om skriftpraktiker i högre utbildning och yrkesliv.

Färdighet och förmåga

 • ta ansvar för och arbeta konstruktivt med skrivprocessen enskilt och i responsgrupper,
 • tillämpa genremedvetenhet och produktion av facktexter för högre utbildning och yrkesliv,
 • använda svenska ordböcker och skrivhandböcker i sitt eget skrivande samt
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över den egna skrivprocessen och den egna skrivutvecklingen utifrån arbetet med skilda genrer,
 • kritiskt granska skrivprocessen och responsgruppsarbete som verktyg för skrivande i högre studier och yrkesliv samt
 • relatera skriftpraktiker i högre utbildning eller yrkesliv till de egna skriftpraktikerna.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar, seminarier och responsgruppsarbete.
 
Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Examination

Kursen examineras genom tre skriftliga uppgifter, en per modul.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Som betyg för modul 1 används någon av betygsgraderna Underkänd (U) eller Godkänd (G). Som betyg för modul 2 och 3 används någon av betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För betyget Väl Godkänd (VG) på kursen krävs detta betyg på modul 3. 

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 31

Kurslitteratur

Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-06916-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 1-7 och kapitel 9-10, s. 11-112, 175-212 (148 sidor)

Att skriva bättre i jobbet : en basbok om brukstexter
Ehrenberg-Sundin Barbro, Lundin Kerstin, Simons Kurt
5., [rev.] uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2014 : 191 s. :
ISBN: 9789139113683
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Karlsson Anna-Malin
En arbetsdag i skriftsamhället : ett etnografiskt perspektiv på skriftanvändning i vanliga yrken : småskrift utarbetad av Språkrådet
Tredje upplagan : Malmö : NE Nationalencyklopedin AB : [2016] : 175 sidor :
ISBN: 9789188423023
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Hedlund Anneli
Klarspråk lönar sig : handbok för ett effektivt klarspråksarbete
2., [uppdaterade] uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2013 : 76 s. :
ISBN: 9789138326206
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Maclean R.
First-year law students’ construction of professional identity through writing
Ingår i:
Discourse studies
London : Sage : 1999- : 12 : sid. 177-194 :
Länk
Obligatorisk

Granfeldt Jonas
Språkinlärning, språkdidaktik och teknologi : rapport från ASLA:s höstsymposium i Lund, 8-9 november 2007 = Language learning, language teaching and technology : papers from the ASLA symposium in Lund, 8-9 November, 2007
Uppsala : ASLA : 2008 : xx, 286 s. :
ISBN: 978-91-87884-21-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Nelson, Marie, 2008 "Jag kopierar andras mejl". Om andraspråkstalares skrivstrategier i yrkeslivet, s. 163-181 (18 sidor). ASLA:s skriftserie 21.

Nord Andreas
Klarspråksarbete och yrkeslivsskrivande [Elektronisk resurs] : en forskningsöversikt
Stockholm : Språkrådet : 2017 : 44 s. :
Fritt tillgänglig hos Institutet för språk och folkminnen
ISBN: 978-91-86959-37-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Myndigheterna har ordet : om kommunikation i skrift
Nyström Höög Catharina, Söderlundh Hedda, Sörlin Marie
Stockholm : Norstedt : cop. 2012 : 175 s. :
ISBN: 978-91-1-304507-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kap. 1-2, 4-6, s. 13-71, 105-168 (121 sidor).

Språkriktighetsboken
Andra upplagan : [Malmö] : NE : [2016] : 413 sidor :
ISBN: 9789175130682
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Strömquist Siv
Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
Åttonde upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 280 sidor :
ISBN: 9789151102504
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Karlsson Ola
Svenska skrivregler
Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
ISBN: 978-91-47-11149-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ström Peter
Utredning inleds : språk, genredrag och ansvar i barnavårdsutredningar
Växjö : Linnaeus University Press : 2017 : 270 s. :
Fulltext
ISBN: 9789188357854
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kap. 1, 5 och 11.