Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Svenska språket A: Språksociologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Swedish Language A: the Sociology of Language

Denna kursplan gäller: 2019-08-19 och tillsvidare

Kurskod: 1NS083

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska/nordiska språk: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-06-25

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-03-28

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om samband mellan språk, individ och samhälle ur ett sociolingvistiskt perspektiv, med särskild tonvikt på talat språk och samtida förhållanden i det svenska språksamhället. Sociolingvistiska grundbegrepp utgör en central del. Språklig variation behandlas i relation till exempelvis attityd, situation, plats och identiteter som exempelvis kön, klass, ålder och etnicitet.

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
  • redogöra för grundläggande sociolingvistiska  begrepp.
  • beskriva hur språklig variation förhåller sig till exempelvis kön, klass, ålder, plats och etnicitet.
Färdighet och förmåga
  • identifiera exempel på språkdrag som kännetecknar olika typer av språklig variation.
  • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • reflektera kring samband mellan språk och identifikation
  • kritiskt diskutera attityder till språklig variation.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination

Kursen examineras genom en salstentamen.

Kursen bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
 
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 30

Språkriktighetsboken
1. uppl. : Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2005 : [2], 413 s. :
ISBN: 91-7227-381-X (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Utarbetad av Svenska språknämnden. (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 93). S. 5-38, Förord och inledning (33 sidor).

Sundgren Eva
Sociolingvistik
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 377 s. :
ISBN: 9789147106097
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Bengt Nordberg: Vad är sociolingvistik? s. 13-38. Lars-Gunnar Andersson: Dialekter och sociolekter, s. 39-76. Eva Sundgren: Språklig variation och förändring, s. 77-121. Ellen Bijvoet: Attityder till språk, s. 122-157. Anna Gunnarsdotter Grönberg; Ungdomsspråk, s. 236-273. Jarmo Lainio: Tvåspråkighet och språkkontakt i Sverige, s. 274-312. Björn Melander; Språkpolitik och språkvård, s. 325-352. Ordlistan, s. 353-369. (279 sidor)

Sveriges nationalatlas. [Kartografiskt material] : Språken i Sverige
Dahl Östen, Edlund Lars-Erik, Wastenson Leif, Elg Margareta
1. utg. : Stockholm : Norstedt : [2010] : 176 s. :
SNA webbatlas
ISBN: 978-91-87760-57-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Kap. Språklig variation i tid och rum, s. 8-17. Officiella och inofficiella minoritetsspråk, s. 106-109. Följande kapitel läses enligt anvisning: Kap. Finska och Meänkieli, s. 110-121. Kap. Samiska, s. 122-136. Kap. Romani, s. 136-139. Kap. Svenska teckenspråket, s. 140-141. Kap. Invandrarspråk, s. 142-147. Kap. Främmande språk i svenska skolor, s. 156-157. (144 sidor).

Språk och kön
Edlund Ann-Catrine, Erson Eva, Milles Karin
Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 256 s. :
ISBN: 9789172274525 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Kap. 9, Dialekt, kön, identitet, s. 163-178 (14 sidor)

Svenska med något utländskt
Bijvoet Ellen, Fraurud Kari
Språkvård, nr 3 : 2006 :
Tillgänglig på:
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 4-10. (6 sidor)

Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
ISBN: 9789144070650 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Ellen Bijvoet, Kari Fraurud; "Rinkebysvenska" och andra kontruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige, s. 369-396 (27 s.)

Engelskan i Sverige : språkval i utbildning, arbete och kulturliv
Stockholm : Norstedts ordbok : 2004 : 174 s. :
ISBN: 91-7297-644-6
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: (Skrifter utg. av Sv. språknämnden 89.) Läses enligt anvisning. Olle Josephson; Engelskan i 2000-talets Sverige, s. 7-24. Kenneth Hyltenstam; Engelskan, skolans språkundervisning och svensk språkpolitik, s. 36-110. Olle Josephson & Kristina Jämtelid; Engelska som koncernspråk, svenska som fikaspråk, arabiska som modersmål, s. 134-156. (113 sidor)

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
SFS 2009:724 : 2009 :
Kan hämtas på
Obligatorisk

Språklagen
SFS 2009:600 : 2009 :
Kan hämtas på
Obligatorisk

Trudgill Peter
Sociolinguistics : an introduction to language and society
4. ed. : London : Penguin : 2000 : 222 s. :
ISBN: 0-14-028921-6 (pbk) ; £8.99
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Kap. 1, 2, 4, 5, 8, 10 kallade Sociolinguistics - Language and society, Language and social class, Language and sex, Language and context, Language and nation, Language and humanity. (123 sidor)

Utöver detta tillkommer cirka 50 sidor webbmaterial om aktuell språkpolitik och språkvård, som väljs och läses enligt lärarens anvisning.